Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 206 - 223 2020-03-29

Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi

Vesile ÖZÇİFÇİ [1]


 Bu araştırma, tüketicilerin sosyal medya aracılığıyla bilgi edinmelerini ve satın almalarını etkileyen faktörlerin neler olduğunu, ayrıca, sosyal medyanın tüketicilerin satın alma niyetine etkisini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Verilerin toplanması için oluşturulan bir anketle 592 katılımcıdan veri toplanmıştır. Anket, sosyal medyayı kullanan kişilere hem basılı hem sanal ortamdan ulaştırılmıştır. Toplanan verilerin analizinde Faktör Analizi, Çoklu Standart Regresyon kullanılmıştır. Bulgular, sosyal medyanın özelliklerinin tüketicilerin sosyal medyadan algılanan risk, algılanan değer ve güven faktörlerine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Algılanan riske en fazla etki sosyal medyanın karşılıklı iletişim değişkeni olmakla beraber, algılanan değer ve güven üzerinde en fazla etkiyi katılım değişkeni yapmaktadır. Algılanan risk üzerinde topluluk, algılanan değer üzerinde karşılıklı iletişim ve bağlantılı olma, güven üzerinde ise açıklık değişkeninin etkisi olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca tüketicilerin sosyal medyadan algılanan risk, algılanan değer ve güvenin satın alma niyetini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Satın alma niyeti üzerinde en fazla etkisi olan değişkenin algılanan değer olduğu tespit edilmiştir.

Sosyal medya özellikleri, algılanan risk, algılanan değer, güven
  • Akel, G. (2015). Tüketicilerin internet’ten satınaAlma niyeti üzerine bir çalışma: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.Akroush, M.N. & Al-Debei, M.M. (2015). An integrated model of factors affecting consumer attitudes towards online shopping. Business Process Management Journal, 21(6), 1353-1376.Alarçin, M. (2015). Algılanan değerin tüketici karar verme türlerine etkisi ve GSM operatörü kullanıcıları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.Aren, S., Güzel, M., Kabadayı, E. & Alpkan, L. (2013). Factors affecting repurchase intention to shop at the same website. Social and Behavioral Sciences, 99, 536 – 544.Beldad, A., Jong, M. & Steehouder, M. (2010). How shall I trust the faceless and the intangible? A literature review on the antecedents of online trust. Computers in Human Behavior, 26, 857–869.Chaturvedi, S., Gupta, S & Hada, D. S. (2016). Perceived risk, trust and information seeking behavior as antecedents of online apparel buying behavior in India: an exploratory study in context of Rajasthan. International Review of Management and Marketing, 6(4), 935-943.Chen, L. (2014). The influence of social media on consumer behavior: An empirical study on factors influencing consumer purchase intention in China under the social media context, Denmark: Aarhus University.Chuaha, H. W., Marimuthu, M. & Ramayah, T. (2014). The effect of perceived value on the loyalty of generation Y mobile ınternet subscribers: A proposed conceptual framework. Social and Behavioral Sciences, 130, 532 – 541.Cocosila, M. & Igonor, A. (2012). Perceived value of social media: An empirical investigation. International Conference on Information Resources Management (CONF-IRM).Çetin, O. I. & Kumkale, İ. (2016). Sosyal medya kullanım düzeyi ve satın alma niyeti arasındaki ilişkide faydacı motivasyonun aracı etkisi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 90-101. Demirgüneş, B. K. (2015). Relative importance of perceived value, satisfaction and perceived risk on willingness to pay more. International Review of Management and Marketing, 5(4), 211-220. El-Ansary, O. (2013), Factors affecting Egyptian consumers’ intentions for accepting online shopping. The Journal of American Academy of Business, 19(1), 191-201.Erol, Ö. (2012). Ürün Yerleştirmeye Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutum ve Yerleştirilen Ürünlere Yönelik Davranışların Sosyalleşme Araçları ile Açıklanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Esen, F. Ö. (2012). Web sitesi kalite algısı ve imaj tutarlılığının satın alma niyetine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.Eskiler, E. & Altunışık, R. (2015). Algılanan Değer ve Müşteri Memnuniyetinin Satın Alma Eğilimleri Üzerine Etkisi. III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 483-493.Fandos, C. & Flavian, C. (2006). Intrinsic and extrinsic quality attributes, loyalty and buying intention: An analysis for a PDO product. British Food Journal, 108(8), 646-662.Fong, N. H. & Yazdanifard, R. (2014). The impacts of social media marketing, perceived risks and domain specific innovativeness on online consumer behavior. Global Journal of Commerce & Management Perspective, 3(2), 22-26.Forsythe, S. M. & Shi, B. (2003). Consumer patronage and risk perceptions in Internet shopping. Journal of Business Research, 56, 867–875.Gan, C. & Wang, W. (2017). Purchase intention in social commerce context. Internet Research, 27(4), 772-785. Hair, J. R. Anderson, R. & Tatham, W. Black (1998). Multivariate Data Analysis with Readings, Fifth Edition, Prentice- Hall International, Inc.Hassan, A. M., Kunz, M. B., Pearson, A. W. & Mohamed, F. A. (2006). Conceptualization and measurement of perceived risk in online shopping. The Marketing Management Journal, 16(1), 138 – 147.https://dijilopedi.com, 2018 Türkiye İnternet Kullanım ve Sosyal Medya İstatistikleri, Erişim Tarihi: 5 Mayıs, 2019.Javadi, M. H. M., Dolatabadi, H. R., Nourbakhsh, M., Poursaeedi, A. & Asadollahi, A. R. (2012). An analysis of factors affecting on online shopping behavior of consumers. International Journal of Marketing Studies, 4(5), 81-98.Kalburan, Ç. & Haşıloğlu S. B. (2015). İnternet’ten alışverişte tüketiciler tarafından algılanan riskler ve risk azaltma çabaları. International Conference on Eurasian Economies, 750-754.Khan, A. & Chavan, C.R. (2015), Factors affecting on-line shopper’s behavior for electronic goods purchasing in Mumbai: An empirical study. International Journal in Management and Social Science, 3(3), 467-476.Küçüksille, E. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (Ed.). Ş. Kalaycı. (ss.259-269). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.Küpeli, T. Ş. (2014). Algılanan risk ve algılanan değer arasındaki ilişkilerin otel müşterileri üzerinde incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Ling, K. C., Chai, L. T. & Piew, T. H. (2010). The effects of shopping orientations, online trust and prior online purchase experience toward customers’ online purchase intention. International Business Research, 3(3), 63-76.Malhotra, N. K. (1999). Marketing research: An applied orientation (Third Edition), Upper Saddle River New Jersey: Prentice Hall.Mayfıeld, A. (2008). "What Is social media?" http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_e book.pdf (Erişim Tarihi, 22 Mayıs 2019). Maziriri, E. T. & Chuchu, T. (2017). The conception of consumer perceived risk towards online purchases of apparel and an ıdiosyncratic scrutiny of perceived social risk: a review of literatüre. International Review of Management and Marketing, 7(3), 257-265.McKnight, D.H. & Chervany, N.L. (2002). What trust means in e-commerce customer relationships: An interdisciplinary conceptual typology. International Journal of Electronic Commerce, 6, 35-60.Özçifçi, V. (2019). Sosyal medya bağımlılığı ve sosyal medyadan algılanan faydanın tüketici satın alma davranışına etkisi. (Ed.) B. Nakıboğlu, Pazarlama Araştırmaları I (ss.145-166). Ankara: Akademisyen Kitabevi.Özel, A. P. (2011). Sosyal medya ve güven: hükümet, sivil toplum örgütleri ve ticari kuruluşlara yönelik ampirik bir araştırma. Academic Journal of Information Technology, 1-31.Permatasari, A. & Kuswadi, E. (2018). The Impact of Social Media on Consumers’ Purchase Intention: A Study of Ecommerce Sites in Jakarta, Indonesia. Review of Integrative Business and Economics Research, 6 (1), 321-335.Petrick, J. F. (2004). The roles of quality, value, and satisfaction in predicting cruise passengers’ behavioral ıntentions. Journal of Travel Research, 42,397-407.Tabachnick, B. G. & L. S. Fidell (2001). Using Multivarite Statistics (Fourht Edition), Allyn & Bacon, a Pearson Education Company.Tektaş, Ö. Ö. & Kavak, B. (2010). Endüstriyel Ürünlerin Satın Alınması Sürecinde Tedarikçi İle Olan İlişki Kalitesinin Algılanan Değer Üzerindeki Etkisi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1), 51-63.Türkmendağ, T. & Köroğlu, A. (2018). Algılanan değerin marka kişiliği üzerine etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(4), 1121-1146.Uzunoğlu, E. (2007). Müşteri odaklı pazarlama anlayışına göre değer yaratma: bir model olarak değer iletim sistemi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 11-29.Vatandaş, S. (2017). Sosyal medyanın anlam ve öneminin cinsiyetler bağlamında incelenmesi. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(8), 12-24.Verhagen, T., Meents, S. & Tan, Y.H. (2006). Perceived risk and trust associated with purchasing at electronic marketplace’, European Journal of Information Systems, 15(6), 542-555.Vural, Z. B. A. & Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348‐3382. Yanık, A. (2014). Yeni medya kullanımındaki akış deneyiminin risk algısı ve online turistik satın alma niyetine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.Yee, C. J. & San, N. C. (2011). Consumers’ perceived quality, perceived value and perceived risk towards purchase decision on automobile. American Journal of Economics and Business Administration, 3 (1), 47-57.Wang, J-C. & Chang, C. H. (2013). How online social ties and product- related risks influence purchase intentions: A Facebook experiment. Electronic Commerce Research and Application, 12, 337- 346. Zeithaml, V. A. (1988). Consumer Perception of price, quality, and value-A means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52, 2-22.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8011-9137
Author: Vesile ÖZÇİFÇİ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2020

Bibtex @research article { aeusbed634148, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {206 - 223}, doi = {10.31592/aeusbed.634148}, title = {Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Özçi̇fçi̇, Vesile} }
APA Özçi̇fçi̇, V . (2020). Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 206-223 . DOI: 10.31592/aeusbed.634148
MLA Özçi̇fçi̇, V . "Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 206-223 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/53383/634148>
Chicago Özçi̇fçi̇, V . "Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 206-223
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi AU - Vesile Özçi̇fçi̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.634148 DO - 10.31592/aeusbed.634148 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 206 EP - 223 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.634148 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.634148 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi %A Vesile Özçi̇fçi̇ %T Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.634148 %U 10.31592/aeusbed.634148
ISNAD Özçi̇fçi̇, Vesile . "Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (March 2020): 206-223 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.634148
AMA Özçi̇fçi̇ V . Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 206-223.
Vancouver Özçi̇fçi̇ V . Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 206-223.