Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 224 - 241 2020-03-29

Değerler Eğitimi Kapsamında Hazırlanan Akademik Çalışmaların Farklı Değişkenler Göre İncelenmesi

Alpaslan GÖZLER [1]


Bu araştırmanın amacı değerler eğitimi kapsamında hazırlanmış olan bilimsel çalışmaların analizini yapmak ve durum ortaya koymaktır. Araştırma verileri 2014-2018 yılları arasında YÖK ve ULAKBİM veri tabanında yayımlanan çalışmalarla sınırlıdır. Nitel araştırma yaklaşımı ile gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre; çalışmalarda tür bakımından çoğunlukla makale çalışması olduğu, yöntem olarak tarama modeli olduğu, çalışma grubu olarak en fazla milli eğitimdeki öğrencilerin ve öğretmenlerin olduğu, bununla birlikte aileyi dahil eden çalışmaların fazla olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmalarda deneysel çalışmalara da yer verildiği ve değerler eğitiminin farklı yöntemler kullanılarak öğretiminin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir.
değer, değerler eğitimi, ULAKBIM, YÖK
 • Ada, E. (2016). Erken çocukluk döneminde yaratıcı drama yönteminin değerler eğitimine olan etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Akbaba, A., Soycan, F. (2016). İlkokullarda görev yapan okul yöneticilerinin okullarını örgütsel ve toplumsal değerlere göre yönetmesi ve bu değerleri kazandırması ile ilgili öğretmen görüşleri. Artuklu Human and Social Science Journal, 1 (1), 23-45.
 • Aksoy, E. (2017). İlkokullarda değerler eğitiminde etkili olan faktörlere ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr
 • Aktan, O, Kılıç, A. (2015). Sosyal Bilgiler öğretim programindaki değerleri 100 temel eserde bulunan değerlerin destekleme durumu. Değerler Eğitimi Dergisi, 13 (30), 7-68.
 • Aktepe, V. , Yalçınkaya, E. (2016). Okul ortamında değerler eğitiminin öğrenci görüşlerine göre çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (2), 113-131. ISSN: 2147 - 1037
 • Akto, S. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitiminde kullandıkları yöntem ve tekniklerin uygunluğunun incelenmesi (Mardin örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr
 • Akyol, Y. (2015). Ortaokul 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Kullanılan Okuma Metinlerinde Yer Alan Değerler. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 2(5), 194-207.
 • Aladağ, S., Kuzgun, M. P. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Değer” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 163-193.
 • Alan, Y . (2015). Değerler eğitimi ve Kur'an kıssaları. Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (8) , 60-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45250/566822
 • Altıntaş, M, E. (2014) Öğretmenlerine göre ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde değer öğretimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Arpacı, M. (2014). Öğretmen ve velilerin DKAB dersinde değerler ve değerler eğitimi hakkindaki görüşleri. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 14 (2), 107-121.
 • Aslan, S. (2017). İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ile yardimseverlik tutumlarinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi. Erişim Tarihi: 20/04/2019 Erişim adresi: http://efdergi.inonu.edu.tr/article/view/5000208069
 • Aydın, E., Erkam, S. E. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarinin “Değer” kavramina yönelik metafor algiları. Bartın Üniversites Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 482-500.
 • Aytekin, M. (2015). Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Değer İletimi Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Barış, D. A., Ece, A. S. (2015). Kültürel değerlerin aktarilmasinda çocuk tekerlemeleri “tekerlemelerimizi biliyor muyuz? Değerler Eğitimi Dergisi. 13(29), 343-368.
 • Bayır, G.Ö. Köse, Ç.T. , Deveci, H. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarına göre ilkokullarda değer eğitimi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (3), 317-339. ISSN: 2147 - 1037
 • Bayırlı, H. (2018). Hayat Bilgisi dersi bağlaminda değerler eğitimi: aile birliğine önem verme Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, Değerler Eğitimi Bilim Dalı, Sakarya.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi. Teknikler ve örnek çalışmalar, Ankara: Siyasal Kitabevi Candan, D, Ergen, G. (2014). 3. Sınıf Hayat Bilgisi ders kitaplarinin temel evrensel değerleri içermesi bakimindan incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1).
 • Canoğlu, S, N. (2014). Türkçe ve Matematik öğretim programlarinin değer tabanli program değerlendirme modeline göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Çalışkan, A. (2016). İlköğretim 100 temel eser içerisinde yer alan dünya edebiyatına ait eserlerin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Çapoğlu, E., Okur, A. (2015). Ortaokul 8.Sınıf Türkçe ders kitaplarindaki şiirlerde yer alan değerler. Sakarya University Journal of Education. 5(3), 90-104.
 • Çelik, Ö., Esmer, B., Yılmaz, E. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının değer öğretimine yönelik algıları. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 11(19), 229-244 .
 • Demir, F. (2018). Değer öğretimi yaklaşimlarina göre hayat bilgisi dersinde değerler eğitimi Yayınlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Sınıf Eğitimi Bilim Dalı, Malatya.
 • Doktaş Yeşiltaş, P , Mentiş Taş, A . (2016). Okul müdürlerinin değer ve değer kazanimina ilişkin görüşleri. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2) , 1125-1146. DOI: 10.17218/hititsosbil.280834
 • Emirhan, T. (2016). Değerler eğitimi bağlamında Yavuz Bahadıroğlu’nun çocuk romanları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Er, A, Bayındır, N. (2015). Sosyal Bilgiler dersi öğretmenlerinin tarih konularinin öğretimine ilişkin değer kazanimi ile öğretim programi hakkindaki görüşlerinin belirlenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (4), 357-379.
 • Erakkuş, Ö., Şanver, M. (2016). Montessori okullarında temel eğitimde din ve değerler eğitimiyle ilgili dersler. Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 431-444.
 • Erbil, D. G., Kocabaş, A. (2017). İlkokul 3. Sınıf öğrencileri için bir ölçek geliştirme çalişmasi: demokratik tutum ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 221-232.
 • Ergin, E, Karataş, S. (2014). Öğretmenlerin değerler eğitimi hakkindaki görüşleri: bir durum çalişmasi. Journal of Educational Science, 2 (2), 33-45.
 • Fırat, H, Mocan, A. (2014). Türkçe ders kitaplarindaki hikayelerde yer alan değerler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 183 (183), 25-49.
 • Fidan, K.N. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarinin geleceğe yönelik değerler eğitimi tasariları. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7 (22), 161-180.
 • Gerekten, H. (2018). 5. Sınıf Türkçe ders kitabindaki atasözlerinin değerler eğitimi açisindan incelenmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik analizi: Kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Gözel, Ü. (2018). Hayat bilgisi dersi öğretim programinin değerler eğitimi açisindan öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Aydın.
 • Gülmüş, R. (2015). İlkokul 4. sinif sosyal bilgiler dersi tarih konularinda değer öğretimine ilişkin sinif öğretmeni görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Gündüz, M. (2017). Intelligence map of class teachers for value teaching. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (2), 427-446.
 • Gürel, D. (2016). Sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersine yönelik görüşlerinin karşılıklı olarak incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (3), 641-660. ISSN: 2147 - 1037
 • Gürkan, E. (2017). İlkokullarda uygulanan değerler eğitimi uygulamalarının yönetici ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr
 • Izgar, G. (2014). İlköğretim 8. Sınıf öğrencileri üzerinde yapilan değerler eğitimi programinin incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 75-89.
 • Izgar, G., Beyhan, Ö. (2015). Değerler eğitimi programinin ilköğretim okulu 8. Sınıf öğrencilerinin demokratik tutum ve davranişlarina etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 13 (29), 439-470.
 • İpekçi, S. (2018). Altıncı sınıf matematik öğretim programi ile bütünleştirilmiş değerler eğitimi program tasarisinin etkililiğinin incelenmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmama Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı, İstanbul.
 • Kahriman, M. (2014). İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi dersi benim eşsiz yuvam temasindaki konularin drama yöntemine dayali öğretiminin öğrencilerin iletişim, empati becerileri ve değer algilari üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Kale, M., Demir, S. (2015). Birleştirilmiş ve bağimsiz siniflarda öğrenim gören öğrencilerin toplumsal değer algilarinin karşilaştirilması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs 2015) Özel Sayısı, 111-118.
 • Kapkın, B. (2018). Etkinlik temelli değerler eğitimi programinin 5-6 yaş çocuklarin sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Malatya.
 • Kaplan Özalp, N. (2014). İlkokullarda değer eğitiminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Kara, B. (2017). İlköğretim okullarında değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr
 • Karadağ, R. (2014). Okuma ilgisi, tutumlari ve alişkanliği konusunda yapilmiş çalişmalarin lisansüstü tezlere dayali analizi: YÖK ve ProQuest Veri Tabanları Örneklemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35 (Ocak 2014/I), ss. 1-17
 • Karakuş, C. ve Kartal, A., (2016). İlkokul öğrencilerine göre sorumluluk. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49 (1), 1-19.
 • Karakülçe, N. (2018). İlkokul yöneticilerinin ve sinif öğretmenlerinin değerler eğitimi ve demokratik tutumlarinin incelenmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmama Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Karamustafaoğlu, S., Amanat G.,(2017). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi hakkindaki görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt:3 Sayı:3. Sf:1-15
 • Karasu, H. (2018). İlkokula uyarlanmış Dede Korkut hikayelerinde değerler eğitimi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.
 • Kardaş, M., Cemal, S. (2017). Değerler eğitimi ve Türkçe öğretiminde değer eğitimi üzerine yapilan araştirmalara ilişkin kaynakça denemesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (16), 383-412. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/ksbd/issue/31387/344595
 • Kaşkaya, A., Duran, T. (2017). İlkokul Türkçe ders kitaplarinin değer aktarimi açisindan incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 417-441.
 • Keskin, Y. (2014). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine göre değer eğitimi ve DKAB derslerinin zorunluluğu (Samsun Örneği). Milli Eğitim Dergisi, 44 (203), 225-249.
 • Kılıç,A. ve Aktan, O. (2015). İlköğretim okullari için tavsiye edilen 100 temel eserde vurgulanan değerler. İlköğretim Online, 14 (1), 243‐275.
 • Kızılçelik, S. ve Erjem, Y.(1994). Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü, Atilla Kitabevi, Ankara.
 • Kirmanoğlu, B. (2016). Değerler eğitiminin ilkokul toplum hizmeti uygulamalarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.
 • Kulaksızoğlu, A., Dilmaç, B. (2000). İnsani değerler eğitimi programi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, 199-208
 • Kurtulmuş, M, Tösten, R, Gündaş, A. (2014). İlköğretim 1. kademe öğretmenlerinin değerler eğitimi sürecinde karşilaştiklari sorunlar. Değerler Eğitimi Dergisi, 12 (27), 281-305.
 • Kuru, H. (2016). Ayşe Yamaç’ın çocuk romanlarının değerler eğitimi ve dil zenginliği açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Kuşçuoğlu, G., Aladağ, S., Kuzgun, M. (2017). Hayat bilgisi dersinde estetik değerinin kazandirilmasina ilişkin sinif öğretmenlerinin görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 195-211.
 • Kuşdil, M. E. ,Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve Schwartz değer kurami. Türk Psikolojisi Dergisi, Sayı: 45, 56- 79.
 • Memiş, A., Sever, E., Bozkurt, M. (2016). Yaratici yazma ve yaratici drama yaklaşiminin ilkokul öğrencilerinin yaratici yazma becerilerine ve yardimseverlik tutumlarina etkisi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3) , 1685-1702.
 • Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. USA: JB Printing
 • Meydan, H., Hasanov, B., Dikmen, F. (2015). Nasıl bir çocuk? (Zonguldak İlindeki Velilerin Çocuklarında Görmek İstedikleri Değerlerin Okul Türü Değişkenine Göre Analizi). Değerler Eğitimi Dergisi 13(29), 149-190.
 • Oran, G. (2015). Yalvaç Ural’ın çocuk kitaplarinda değer eğitimi ve bu eserlerin Türkçe öğretimine katkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak
 • Öztürk, F. , Özcan, A.F. , Çimen,S., Balkaş, S.R., Özkan, A. (2016). Değerler eğitimine yönelik kültürler arası karşılaştırmalı bir araştırma: Almanya, İsveç, Güney Kore Ve Malezya örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (30) , 629-649.
 • Öztürk, T. ve Özkan, Z. S. (2018). Hayat bilgisi ders kitaplarindaki metin ve görsellerin değerler açisindan incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 6(1), 172-204.
 • Serin, M, Buluç, B. (2014). Sınıf öğretmenlerinin değer algilari ile örgütsel vatandaşlik davranişlari arasindaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (1), 273-290.
 • Sidekli, S. , Aydın, Y. (2016). İlkokul eğitiminde etik iklim: Olumlu /olumsuz örnekler. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 16-26.
 • Sözer, M.A., Bozkurt, E., Bozkurt, H. (2016). 4. Sınıf sosyal bilgiler dersi programinda yer alan değerlerin öğretiminde öğretmenlerin kullandiklari öğretim araç gereç ve materyalleri üzerine bir çalişma. Qualitative Studies (NWSAQS), 11(4), 78-89.
 • Susar Kırmızı, F. (2014). 4. Sınıf Türkçe ders kitabi metinlerinde yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 12 (27), 217-259.
 • Taş, H. (2016). Mesnevî destekli değerler eğitiminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Turan, C. , Arslan, S. (2016). İlkokul öğrencilerinde evrensel ve insani değerlerin kazandırılma sürecinin,sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports veScience Education, 5 (1), 26-41.
 • Ucus, S., Demirbaş, İ. (2017). Okul öncesi eğitim programi ile ilkokul hayat bilgisi öğretim programinin sarmalliğinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 1084-1105.
 • Uzun, M., Köse, A. (2017). Okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin uygulanmasina yönelik öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 305-338. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/befdergi/issue/30012/305131
 • Uzunkol, E. ve Yel, S. (2016). Hayat bilgisi dersinde uygulanan değer eğitimi programinin özsaygi, sosyal problem çözme becerisi ve empati üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi. Cilt 41 sayı:183 sf:267-289
 • Yaşaroğlu, C. (2018). Öğretim programlarinda değerler: hayat bilgisi dersi örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2018 6(5) 725–73
 • Yazar, T., Özekinci, B. ve Lala, Ö. (2017). Öğretmen ve okul yöneticilerinin değerler eğitimi kavramına ilişkin metaforik algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 245-269.
 • Zengin, E. E. , Yalçınkaya, E. (2016). Yöntem olarak yaratıcı drama kullanımının ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programındaki değerlere etkisi. Mediterranean Journal of Humanities, 1 (2), 221-236.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0543-4524
Author: Alpaslan GÖZLER (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Thanks Makale 5 yaazarlı olup sorumlu yazar dr. Alpaslan Gözler'dir. Diğer yazar isimlerini sisteme giremediğim için bildiremedim. Diğer yazarlar Zeliha Akın** Elif Karslı Ali Haskuş** Burçin Hayran** Erciyes Üniversitesi Eğitim bilimleri enstitüsü Değerler eğitimi yüksek lisans programında öğrencilerdir.
Dates

Publication Date : March 29, 2020

Bibtex @research article { aeusbed677048, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {224 - 241}, doi = {10.31592/aeusbed.677048}, title = {Değerler Eğitimi Kapsamında Hazırlanan Akademik Çalışmaların Farklı Değişkenler Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Gözler, Alpaslan} }
APA Gözler, A . (2020). Değerler Eğitimi Kapsamında Hazırlanan Akademik Çalışmaların Farklı Değişkenler Göre İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 224-241 . DOI: 10.31592/aeusbed.677048
MLA Gözler, A . "Değerler Eğitimi Kapsamında Hazırlanan Akademik Çalışmaların Farklı Değişkenler Göre İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 224-241 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/53383/677048>
Chicago Gözler, A . "Değerler Eğitimi Kapsamında Hazırlanan Akademik Çalışmaların Farklı Değişkenler Göre İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 224-241
RIS TY - JOUR T1 - Değerler Eğitimi Kapsamında Hazırlanan Akademik Çalışmaların Farklı Değişkenler Göre İncelenmesi AU - Alpaslan Gözler Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.677048 DO - 10.31592/aeusbed.677048 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 224 EP - 241 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.677048 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.677048 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Değerler Eğitimi Kapsamında Hazırlanan Akademik Çalışmaların Farklı Değişkenler Göre İncelenmesi %A Alpaslan Gözler %T Değerler Eğitimi Kapsamında Hazırlanan Akademik Çalışmaların Farklı Değişkenler Göre İncelenmesi %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.677048 %U 10.31592/aeusbed.677048
ISNAD Gözler, Alpaslan . "Değerler Eğitimi Kapsamında Hazırlanan Akademik Çalışmaların Farklı Değişkenler Göre İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (March 2020): 224-241 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.677048
AMA Gözler A . Değerler Eğitimi Kapsamında Hazırlanan Akademik Çalışmaların Farklı Değişkenler Göre İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 224-241.
Vancouver Gözler A . Değerler Eğitimi Kapsamında Hazırlanan Akademik Çalışmaların Farklı Değişkenler Göre İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 224-241.