Research Article
BibTex RIS Cite

Teachers Opinions on the Entrepreneur’s Features of School Managers

Year 2019, Volume: 8 Issue: 2, 166 - 185, 05.04.2022
https://doi.org/10.33722/afes.1095526

Abstract

This research aims to determine the teachers' views on the entrepreneurial characteristics of school administrators in the central district of Bolu. Qualitative research method was used in the research. The research group consists of eight teachers determined by the maximum diversity technique. The data obtained from the teachers were determined according to different categories such as public school, private school, primary school, secondary school, administrator, teacher, gender, rural and city center. To collect the data, interviews were conducted with the participants using a semi-structured interview form. Analyzes were evaluated with descriptive analysis method.
Based on the opinions of teachers, it has been revealed that personal characteristics are important in the entrepreneurial behavior of school administrators. These personal characteristics include being innovative, having strong communication skills, making projects, taking risks, etc. attributes were found. It has been determined that administrators with entrepreneurial characteristics make many contributions to the school (improving the school, increasing professional performance, etc.) and almost no negative features. Legislation, regulation etc. It has been observed that the motivation of school administrators who cannot do what they want due to problems will be negatively affected or that their personal negative behaviors (arrogance, ambition) will negatively affect people. In addition, it is possible to explain the entrepreneurial characteristics of school administrators as innovative thinking, having an investigative spirit and putting their ideas into practice.

References

 • Akyürek Ç. (2013). İlkokul öğretmenlerinin girişimcilik becerisine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Y. Lisans Tezi. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akyürek, Ç. ve Şahin, Ç. (2013). İlkokul öğretmenlerinin girişimcilik becerisine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ekev Akademi Dergisi, 17(57)
 • Anderson, A. R. (2016) “The economic reification of entrepreneurship: Re-Engaging with the social”, Rethinking Entrepreneurship (Ed: A. Fayolle ve P. Riot, s:44), New York: Routledgge Published.
 • Çetinkaya, Bozkurt Ö. ve Alparslan A. M. (2013). Girişimcilerde bulunması gereken özellikler ile girişimcilik eğitimi: girişimci ve öğrenci görüşleri, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 8(1), s: 7-28.
 • Eryılmaz, Bilal (2003). Kamu yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul.
 • Koçel, T., (2011). İşletme yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayın
 • Köybaşı F. (2006). Okul yöneticilerinin girişimcilik öz-yeterlilik ve örgütsel bağlılık algılarının analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi.
 • Küçük, O. (2015). Girişimcilik ve küçük işletme yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • MEB. (2005a). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4-5. sınıflar öğretim programı ve klavuzu. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Mintzberg, H. (1973). A New Look at the chief executive's job. Organizational Dynamics, 1(3), 20-30.
 • Morris, M. H. (1998). Entrepreneurial intensity: Sustaintable advantages for ındividuals, organizations and societies, Greenwood Publishing Group.
 • Sabuncuoğlu Z. Ve Tokol T. (2001) İşletme. Bursa: Ezgi Kitabevi
 • Smith K. ve Petersen J. L (2011) What is educational entrepreneurship?. F. M. Hess (Ed.) Educational Entrepreneurship ( s:21-45). Cambridge, Massachusetts: Harvard Education Press.
 • Smith Stevenson, H. H., Roberts, M. J. and Grousbeck, H. I. (1989) New business ventures and entrereneur, Homewook, IL.
 • Smith, K. and Petersen, J. L (2011) What is educational entrepreneurship?. F. M. Fayolles (Ed.) Educational Entrepreneurship ( s:21-45). Cambridge, Massachusetts: Harvard Education Press.
 • Tarhan M. (2019) Girişimcilik pedagojisine giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Tarhan, M. (2021) Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasında Farklı Yaklaşımlar. Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Vandenberghe, R.(1995). Creative management of a School. Journal of educational ad mintzberg ministration. Vol. 33, No. 2.
 • Yazıcı O. (2014). Ortaokul yöneticilerinin girişimcilik yeterlilik düzeyleri. Y.Lisans Tezi: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Öğretmenlerin Okul İdarecilerinin Girişimcilik Özelliklerine İlişkin Görüşleri

Year 2019, Volume: 8 Issue: 2, 166 - 185, 05.04.2022
https://doi.org/10.33722/afes.1095526

Abstract

Bu araştırma, Bolu ili merkez ilçede bulunan okul yöneticilerinin girişimcilik özelliklerine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubu maksimum çeşitlilik tekniği ile belirlenen sekiz öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenlerden elde edilen veriler devlet okulu, özel okul, ilkokul, ortaokul, yönetici, öğretmen, cinsiyet, kırsal ve şehir merkezi gibi farklı kategorilere göre belirlenmiştir. Verileri toplamak için katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Analizler betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Öğretmen görüşlerinden hareketle okul yöneticilerinin girişimci davranışlarında kişisel özelliklerin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kişisel özellikler arasında yenilikçi olma, güçlü iletişim becerilerine sahip olma, proje yapma, risk alma vb. nitelikler bulunmuştur. Girişimci özelliklere sahip yöneticilerin okula birçok katkı sağladığı (okulun iyileştirilmesi, mesleki performansın artırılması vb.) olumsuz özelliklerin neredeyse hiç olmadığı belirlenmiştir. Mevzuat, yönetmelik vb. Sorunlar nedeniyle istediklerini yapamayan okul yöneticilerinin motivasyonlarının olumsuz etkileneceği veya kişisel olumsuz davranışlarının (kibir, hırs) insanları olumsuz etkileyeceği gözlemlenmiştir. Ayrıca okul yöneticilerinin girişimcilik özelliklerini yenilikçi düşünme, araştırmacı ruha sahip olma ve fikirlerini hayata geçirme olarak açıklamak mümkündür.

References

 • Akyürek Ç. (2013). İlkokul öğretmenlerinin girişimcilik becerisine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Y. Lisans Tezi. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akyürek, Ç. ve Şahin, Ç. (2013). İlkokul öğretmenlerinin girişimcilik becerisine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ekev Akademi Dergisi, 17(57)
 • Anderson, A. R. (2016) “The economic reification of entrepreneurship: Re-Engaging with the social”, Rethinking Entrepreneurship (Ed: A. Fayolle ve P. Riot, s:44), New York: Routledgge Published.
 • Çetinkaya, Bozkurt Ö. ve Alparslan A. M. (2013). Girişimcilerde bulunması gereken özellikler ile girişimcilik eğitimi: girişimci ve öğrenci görüşleri, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 8(1), s: 7-28.
 • Eryılmaz, Bilal (2003). Kamu yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul.
 • Koçel, T., (2011). İşletme yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayın
 • Köybaşı F. (2006). Okul yöneticilerinin girişimcilik öz-yeterlilik ve örgütsel bağlılık algılarının analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi.
 • Küçük, O. (2015). Girişimcilik ve küçük işletme yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • MEB. (2005a). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4-5. sınıflar öğretim programı ve klavuzu. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Mintzberg, H. (1973). A New Look at the chief executive's job. Organizational Dynamics, 1(3), 20-30.
 • Morris, M. H. (1998). Entrepreneurial intensity: Sustaintable advantages for ındividuals, organizations and societies, Greenwood Publishing Group.
 • Sabuncuoğlu Z. Ve Tokol T. (2001) İşletme. Bursa: Ezgi Kitabevi
 • Smith K. ve Petersen J. L (2011) What is educational entrepreneurship?. F. M. Hess (Ed.) Educational Entrepreneurship ( s:21-45). Cambridge, Massachusetts: Harvard Education Press.
 • Smith Stevenson, H. H., Roberts, M. J. and Grousbeck, H. I. (1989) New business ventures and entrereneur, Homewook, IL.
 • Smith, K. and Petersen, J. L (2011) What is educational entrepreneurship?. F. M. Fayolles (Ed.) Educational Entrepreneurship ( s:21-45). Cambridge, Massachusetts: Harvard Education Press.
 • Tarhan M. (2019) Girişimcilik pedagojisine giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Tarhan, M. (2021) Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasında Farklı Yaklaşımlar. Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Vandenberghe, R.(1995). Creative management of a School. Journal of educational ad mintzberg ministration. Vol. 33, No. 2.
 • Yazıcı O. (2014). Ortaokul yöneticilerinin girişimcilik yeterlilik düzeyleri. Y.Lisans Tezi: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Sociology
Journal Section Articles
Authors

Bahri Aydın 0000-0002-1720-6334

Amine Tarhan 0000-0002-9420-1422

Early Pub Date April 5, 2022
Publication Date April 5, 2022
Published in Issue Year 2019 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Aydın, B., & Tarhan, A. (2022). Teachers Opinions on the Entrepreneur’s Features of School Managers. Afro Eurasian Studies, 8(2), 166-185. https://doi.org/10.33722/afes.1095526

14123 1412425662