Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Examining of Cide District in Terms of Tourist Values as a Secret Potential Destination

Year 2022, Volume 25, Issue 2, 194 - 213, 30.12.2022
https://doi.org/10.55931/ahbvtfd.1199210

Abstract

In recent years, there have been changes in the world tourism market. In the tourism market, individuals or groups prefer different, unknown or little-known destinations rather than known destinations. They also exhibit behaviors aimed at discovering the touristic values in these destinations. Thus, it is determined as the aim of the study to reveal the tourism potential by determining the hidden touristic values of Cide district of Kastamonu province, which has rich areas, a strong nature and important cultural accumulation in terms of tourism activities. In order to determine the tourism potential and develop tourism by examining the touristic values of Cide district of Kastamonu province, environmental factors were first examined, and then it is thought that the opportunities that will be important for the future and development of the region should be determined, the factors that may pose a threat to the region should be determined, the strengths of the region should be determined and the weaknesses of the region should be revealed. Accordingly, a semi-structured interview form was prepared as a data collection tool in the study designed with qualitative research method. In the study, the data were collected by literature review and interview method. The universe of the study consists of local government, local people and stakeholders related to tourism. Snowball sampling method was determined as a sampling strategy in the study. Within the scope of the study, the weaknesses and strengths of Cide district of Kastamonu province in terms of tourism; SWOT analysis was made in the light of the data obtained as a result of interviews with different interest groups about the opportunities and threats and some solution proposals were presented on the subject. As a result of the study, it was revealed that the strengths and opportunities of Cide district were more than the weaknesses and threats.

References

 • Referans1 Akkuş, G. ve Akkuş, Ç. (2019). Kastamonu ı̇lçeleri temel turistik arz kaynakları envanteri: tabiat turizmi alt türleri ve doğa sporları. 4 (2), Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 146-164.
 • Referans2 Atlas Dergisi, (2010). Küre'nin Mağaraları, [https://aspeg.org.tr/wp-content/uploads/2015/08/201006_atlas_kurenin_magaralari.pdf] (Erişim: 22.10.2022).
 • Referans3 Cide Belediyesi, 2022. Cide, [https://www.cide.bel.tr/icerik/cide] (Erişim: 20.10.2022).
 • Referans4 Cide Belediyesi, 2022. Cide Rehberi: Kültür Turizm Tanıtım Dergisi, [https://drive.google.com/file/d/1vblUvNoUbcRHUSi2PmL561bYmE3lA9AZ/view] (Erişim: 15.10.2022).
 • Referans5 Çoban ve Aydınözü (2016). Ilıca Şelalesi (Kastamonu-Pınarbaşı). Turkish Studies, 11(18), 43-56. DOI no: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9955
 • Referans6 Diker, O. Deniz, T. Çetinkaya, A. (2016). Jeoturizm kapsamında safranbolu’da coğrafi kaynakların değerlendirilmesi ve Safranbolu jeoturizm potansiyelinin belirlenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 334-348.
 • Referans7 During, B., Glatz, C. (2010) 2009 Cide arkeoloji projesi: ilk sonuçlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1, 187-201.
 • Referans8 Gök, A. ve Tuna, H. (2013). Turizm pazarlaması açısından Malatya ilinin potansiyelinin belirlenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1, 1-11.
 • Referans9 İbret, B.Ü. ve Cansız, E. (2016). Kanyon turı̇zmı̇ ve ekoturı̇zm açısından değerlendı̇rı̇lmesı̇ gereken bı̇r yöre: Küre Ersı̇zlerdere-Karacehennem Kanyonu. Marmara Coğrafya Dergisi, 34, 107-117.
 • Referans10 Karasalihoğlu, M. (2022). Kastamonu'nun Tarih Kitabı Paphlagon'dan Candar'a. İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Referans11 Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022. Cide, [https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-63813/cide.html] (Erişim: 12.10.2022).
 • Referans12 Kotler, P. ve Armstrong, G. (2018). Principles of Marketing. United Kingdom, England: Pearson Education.
 • Referans13 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 2021. TR82 Bölgesi Kanyonlar Raporu, [https://www.kuzka.gov.tr/planlama-detay.asp?PD=324&PlanlamaDetay=2021-yili-sektorel-raporlar-ve-analizler] (Erişim: 26.10.2022).
 • Referans14 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2022. Kastamonu Mağaraları, [https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10049/kastamonu-magaralari.html] (Erişim: 22.10.2022).
 • Referans15 Oktay, K., İşlek, E. ve Yaşar, U. (2016). Kastamonu’da doğa turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 9 (2): 47-54.
 • Referans16 Stacey, R. D. ve Mowles, C. (2016). Strategic Management and Organisational Dynamics: The Challenge of Complexity to Ways of Thinking about Organisations. United Kingdom, England: Pearson Education.
 • Referans17 Tanrısever, C., İbret, B., Aydınözü, D. ve Cansız, E. (2016). Geomorphologic features and tourısm potential of the Valla Canyon Kastamonu/Turkey. Karadeniz Araştırmaları, 50, 191-202.
 • Referans18 Türk Patent ve Marka Kurumu, 2022. Türkiye'nin Coğrafi İşareti, Cide Ceviz Helvası, [https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38625] (Erişim: 26.10.2022).
 • Referans19 Yalçınkaya, U. (2011). 70 Yıldan Bu Yana Cide Sosyal Tarihi. Ankara: Sincan Matbaası.
 • Referans20 Yavru, F. (2021). Cide İlçesinin Turizm Coğrafyası. Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Karabük.
 • Referans21 Zeybek, H. İ., Aylar, F. ve Dinçer, H. (2019). Kılıçlı mağarası ve Kastamonu ili mağara turizmi açısından önemi. lnternational Journal of Geography and Geography Education, 40, 363-381. doi: https://doi.org/10.32003/iggei.451149.

Gizli Potansiyel Destinasyon Olarak Cide İlçesinin Turistik Değerler Açısından İncelenmesi

Year 2022, Volume 25, Issue 2, 194 - 213, 30.12.2022
https://doi.org/10.55931/ahbvtfd.1199210

Abstract

Son yıllarda dünya turizm pazarında değişimler yaşanmaktadır. Turizm pazarında bireylerin veya grupların, bilinen destinasyonlardan ziyade farklı, bilinmeyen veya az bilinen destinasyonları tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca, bu destinasyonlardaki turistik değerleri keşfetmeye yönelik davranışlar sergiledikleri bilinmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda turistler, klasik üçlemeden (deniz-kum-güneş) ziyade gidilen destinasyonların kültürünü, doğasını, yerel halkını tanımaya yönelik seyahatlere yöneldikleri görülmektedir. Böylece, turizm faaliyetleri açısından zengin alanlara, güçlü bir doğaya ve önemli kültürel birikime sahip olan Kastamonu ili Cide ilçesinin gizli kalmış turistik değerlerini belirleyerek turizm potansiyelini ortaya çıkarmak çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. Kastamonu ili Cide ilçesinin turistik değerlerinin incelenerek turizm potansiyelinin belirlenmesi ve turizmin geliştirilebilmesi için ilk olarak çevresel faktörler incelenmiş olup, ardından bölgenin geleceği ve gelişmesi için önemli olacak fırsatların belirlenmesi, bölge açısından tehdit oluşturabilecek unsurların saptanması, bölgenin güçlü yönlerinin tespit edilmesi ve bölgenin zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması gerektiği düşünülmektedir. Buna istinaden, nitel araştırma yöntemi ile desenlenen çalışma da veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmada veriler, alanyazın taraması ve görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmanın evrenini yerel yönetim, yerel halk ve turizmle ilgili paydaşlar oluşturmaktadır. Kartopu örnekleme yöntemi çalışmada örneklem stratejisi olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında Kastamonu ili Cide ilçesinin turizm zayıf ve güçlü yönleri; fırsatları ve tehditlerine dair farklı ilgi gruplarıyla yapılacak görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ışığında SWOT analizi yapılarak çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Çalışma sonucunda, Cide ilçesinin güçlü yönlerinin ve fırsatlarının zayıf yanları ve tehdit unsurlarına karşın daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

References

 • Referans1 Akkuş, G. ve Akkuş, Ç. (2019). Kastamonu ı̇lçeleri temel turistik arz kaynakları envanteri: tabiat turizmi alt türleri ve doğa sporları. 4 (2), Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 146-164.
 • Referans2 Atlas Dergisi, (2010). Küre'nin Mağaraları, [https://aspeg.org.tr/wp-content/uploads/2015/08/201006_atlas_kurenin_magaralari.pdf] (Erişim: 22.10.2022).
 • Referans3 Cide Belediyesi, 2022. Cide, [https://www.cide.bel.tr/icerik/cide] (Erişim: 20.10.2022).
 • Referans4 Cide Belediyesi, 2022. Cide Rehberi: Kültür Turizm Tanıtım Dergisi, [https://drive.google.com/file/d/1vblUvNoUbcRHUSi2PmL561bYmE3lA9AZ/view] (Erişim: 15.10.2022).
 • Referans5 Çoban ve Aydınözü (2016). Ilıca Şelalesi (Kastamonu-Pınarbaşı). Turkish Studies, 11(18), 43-56. DOI no: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9955
 • Referans6 Diker, O. Deniz, T. Çetinkaya, A. (2016). Jeoturizm kapsamında safranbolu’da coğrafi kaynakların değerlendirilmesi ve Safranbolu jeoturizm potansiyelinin belirlenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 334-348.
 • Referans7 During, B., Glatz, C. (2010) 2009 Cide arkeoloji projesi: ilk sonuçlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1, 187-201.
 • Referans8 Gök, A. ve Tuna, H. (2013). Turizm pazarlaması açısından Malatya ilinin potansiyelinin belirlenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1, 1-11.
 • Referans9 İbret, B.Ü. ve Cansız, E. (2016). Kanyon turı̇zmı̇ ve ekoturı̇zm açısından değerlendı̇rı̇lmesı̇ gereken bı̇r yöre: Küre Ersı̇zlerdere-Karacehennem Kanyonu. Marmara Coğrafya Dergisi, 34, 107-117.
 • Referans10 Karasalihoğlu, M. (2022). Kastamonu'nun Tarih Kitabı Paphlagon'dan Candar'a. İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Referans11 Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022. Cide, [https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-63813/cide.html] (Erişim: 12.10.2022).
 • Referans12 Kotler, P. ve Armstrong, G. (2018). Principles of Marketing. United Kingdom, England: Pearson Education.
 • Referans13 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 2021. TR82 Bölgesi Kanyonlar Raporu, [https://www.kuzka.gov.tr/planlama-detay.asp?PD=324&PlanlamaDetay=2021-yili-sektorel-raporlar-ve-analizler] (Erişim: 26.10.2022).
 • Referans14 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2022. Kastamonu Mağaraları, [https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10049/kastamonu-magaralari.html] (Erişim: 22.10.2022).
 • Referans15 Oktay, K., İşlek, E. ve Yaşar, U. (2016). Kastamonu’da doğa turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 9 (2): 47-54.
 • Referans16 Stacey, R. D. ve Mowles, C. (2016). Strategic Management and Organisational Dynamics: The Challenge of Complexity to Ways of Thinking about Organisations. United Kingdom, England: Pearson Education.
 • Referans17 Tanrısever, C., İbret, B., Aydınözü, D. ve Cansız, E. (2016). Geomorphologic features and tourısm potential of the Valla Canyon Kastamonu/Turkey. Karadeniz Araştırmaları, 50, 191-202.
 • Referans18 Türk Patent ve Marka Kurumu, 2022. Türkiye'nin Coğrafi İşareti, Cide Ceviz Helvası, [https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38625] (Erişim: 26.10.2022).
 • Referans19 Yalçınkaya, U. (2011). 70 Yıldan Bu Yana Cide Sosyal Tarihi. Ankara: Sincan Matbaası.
 • Referans20 Yavru, F. (2021). Cide İlçesinin Turizm Coğrafyası. Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Karabük.
 • Referans21 Zeybek, H. İ., Aylar, F. ve Dinçer, H. (2019). Kılıçlı mağarası ve Kastamonu ili mağara turizmi açısından önemi. lnternational Journal of Geography and Geography Education, 40, 363-381. doi: https://doi.org/10.32003/iggei.451149.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Çiğdem MUTLU> (Primary Author)
Dokuz Eylül Üniversitesi
0000-0002-0033-4110
Türkiye

Early Pub Date December 29, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 25, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ahbvtfd1199210, journal = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-1912}, address = {turizmdergi@hbv.edu.tr}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli University}, year = {2022}, volume = {25}, number = {2}, pages = {194 - 213}, doi = {10.55931/ahbvtfd.1199210}, title = {Gizli Potansiyel Destinasyon Olarak Cide İlçesinin Turistik Değerler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Mutlu, Çiğdem} }
APA Mutlu, Ç. (2022). Gizli Potansiyel Destinasyon Olarak Cide İlçesinin Turistik Değerler Açısından İncelenmesi . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 194-213 . DOI: 10.55931/ahbvtfd.1199210
MLA Mutlu, Ç. "Gizli Potansiyel Destinasyon Olarak Cide İlçesinin Turistik Değerler Açısından İncelenmesi" . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 25 (2022 ): 194-213 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ahbvtfd/issue/74325/1199210>
Chicago Mutlu, Ç. "Gizli Potansiyel Destinasyon Olarak Cide İlçesinin Turistik Değerler Açısından İncelenmesi". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 25 (2022 ): 194-213
RIS TY - JOUR T1 - Examining of Cide District in Terms of Tourist Values as a Secret Potential Destination AU - ÇiğdemMutlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.55931/ahbvtfd.1199210 DO - 10.55931/ahbvtfd.1199210 T2 - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 194 EP - 213 VL - 25 IS - 2 SN - -2687-1912 M3 - doi: 10.55931/ahbvtfd.1199210 UR - https://doi.org/10.55931/ahbvtfd.1199210 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi Gizli Potansiyel Destinasyon Olarak Cide İlçesinin Turistik Değerler Açısından İncelenmesi %A Çiğdem Mutlu %T Gizli Potansiyel Destinasyon Olarak Cide İlçesinin Turistik Değerler Açısından İncelenmesi %D 2022 %J Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P -2687-1912 %V 25 %N 2 %R doi: 10.55931/ahbvtfd.1199210 %U 10.55931/ahbvtfd.1199210
ISNAD Mutlu, Çiğdem . "Gizli Potansiyel Destinasyon Olarak Cide İlçesinin Turistik Değerler Açısından İncelenmesi". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 25 / 2 (December 2022): 194-213 . https://doi.org/10.55931/ahbvtfd.1199210
AMA Mutlu Ç. Gizli Potansiyel Destinasyon Olarak Cide İlçesinin Turistik Değerler Açısından İncelenmesi. AHBVTFD. 2022; 25(2): 194-213.
Vancouver Mutlu Ç. Gizli Potansiyel Destinasyon Olarak Cide İlçesinin Turistik Değerler Açısından İncelenmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2022; 25(2): 194-213.
IEEE Ç. Mutlu , "Gizli Potansiyel Destinasyon Olarak Cide İlçesinin Turistik Değerler Açısından İncelenmesi", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, vol. 25, no. 2, pp. 194-213, Dec. 2022, doi:10.55931/ahbvtfd.1199210