Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Year 2022, Volume 25, Issue 2, 214 - 229, 30.12.2022
https://doi.org/10.55931/ahbvtfd.1217702

Abstract

Bu çalışmada; Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin öğrenim gördükleri programa yönelik öncelik, beklenti ve değerlendirmelerinin, cinsiyet, bölüm ve sınıflarına göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Öğrencilerin gözünden mevcut durumun değerlendirilmesi program yöneticilerine farklı bir bakış açısı sağlamakta ve çok yönlü değerlendirme imkanı sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemini oluşturan Turizm Fakültesi öğrencilerine anket uygulaması yapılmış ve elde edilen veriler çeşitli istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Yapılan analizler araştırmaya katılan öğrencilerin program hakkındaki kayıt öncesi bilgi düzeylerinin düşük ya da hiç olmadığını göstermektedir. Öğrencilerin fakülteyi çeşitli kriterler açısından değerlendirmeleri sonucunda en yüksek ortalamayı ‘‘kütüphane imkanları’’ alırken en düşük ortalamayı ‘‘mezuniyet sonrası iş imkanları’’ almıştır. Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm ve sınıflar ile öncelik, beklenti ve değerlendirmeleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmadan elde edilen bulguların bir taraftan aday öğrencilerin fakülte ve bölüm tercihleriyle ilgili bilgilendirilmelerinde izlenecek doğru stratejiler açısından üniversite ve fakülte yönetimlerine; diğer yandan da mevcut öğrencilerin hem okulların fiziki ve eğitimsel imkanları bakımından hem de mezuniyet sonrasında sektöre daha kolay adapte olabilmeleri açısından okul ve işletmelerin kararlarına ışık tutabileceği düşünülmektedir.

References

 • Akıncı, Z. (2015). Meslek Yüksekokullarında Verilen Turizm Eğitiminin Değerlendirilmesi: Bir Odak Grup Çalışması, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 5(1), 43-59.
 • Avcıkurt, C. (2000). Education and Training in Tourism in Turkey: Problems and Prospects, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 282-297.
 • Boylu, Y. (2004). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Okul Amacına Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Boylu, Y. (2009). Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Okullara İlişkin Beklenti ve Değerlendirmeleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 933-954.
 • Chung, Y. ve Yang, C. (2013). Hospitality Major Vocational High School Students’ Expectations on University Education, Higher Education Studies, (3), 60-66.
 • Cooper, C. ve Shepherd, R. (1997). The relationship between tourism education and the tourism industry: Implications for tourism education, Tourism Recreation Research, 22(1), 34-47.
 • Kozak, M. A. (2012). Genel Turizm Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Osmanoğlu, A. E. ve Yaşa, R. (2018). Lise Öğrencilerinin Okul Beklentileri, Journal of Turkish Studies, 13(19), 1291-1312.
 • Pelit, E. ve Güçer, E. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Etik Olmayan Davranışlara ve Öğretmenleri Etik Dışı Davranışa Yönelten Faktörlere İlişkin Algılamaları, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 95-119.
 • Ünlüönen K. ve Boylu Y. (2005). Türkiye’de Yüksek Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12), 11-32.
 • Üzümcü, T. P., Alyakut, Ö., ve Günsel, A. (2015). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin, Mesleğin Geleceğine İlişkin Bakış Açıları, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 179-199.
 • Yıldız, D. ve Uzunsakal, E. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması Ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama, Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 14-28.
 • Yazıcı, H., Türkmen, B., ve Aydemir, Y. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Önemi, 4th International Vocational Schools Symposium, Yalova Üniversitesi, Yalova, 1630-1638
 • Zeytinoğlu, E. (2012). Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Motivasyonu ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Dumlupınar Üniversitesi Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (53), 103-116.

A Study on the Expectations of Tourism Faculty Students From Their Departments

Year 2022, Volume 25, Issue 2, 214 - 229, 30.12.2022
https://doi.org/10.55931/ahbvtfd.1217702

Abstract

The aim of the study is to determine expectations of Kyrgyz-Turkish Manas University Tourism Faculty students from the department they study in. For this purpose, it has been analyzed whether the expectations of the students differ according to their demographic characteristics (gender, department and year). The evaluation of the current situation from the students' point of view provides a different perspective to the faculty leadership and offers a versatile evaluation opportunity. To collect data on the students of the Faculty of Tourism, who made up the sample of the study, a questionnaire was applied, and the data obtained were subjected to statistical processing. The obtained data show that the level of students' knowledge about the department was low or even absent before application. As a result of the students' evaluation of the teaching staff according to various criteria, "library facilities" received the highest average score, and "employment opportunities after graduation" received the lowest average score. Statistically significant differences were also found between students' departments and the year of study, their priorities and expectations. The results obtained, on the one hand, can help the faculty and university leadership in terms of the right strategies to follow when informing future students about the teachers' and faculties' preferences; on the other hand, it is believed that current students can shed light on the decisions of university and enterprises both in terms of universities' physical and educational capabilities, and in terms of their easier adaptation to the industry after graduation

References

 • Akıncı, Z. (2015). Meslek Yüksekokullarında Verilen Turizm Eğitiminin Değerlendirilmesi: Bir Odak Grup Çalışması, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 5(1), 43-59.
 • Avcıkurt, C. (2000). Education and Training in Tourism in Turkey: Problems and Prospects, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 282-297.
 • Boylu, Y. (2004). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Okul Amacına Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Boylu, Y. (2009). Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Okullara İlişkin Beklenti ve Değerlendirmeleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 933-954.
 • Chung, Y. ve Yang, C. (2013). Hospitality Major Vocational High School Students’ Expectations on University Education, Higher Education Studies, (3), 60-66.
 • Cooper, C. ve Shepherd, R. (1997). The relationship between tourism education and the tourism industry: Implications for tourism education, Tourism Recreation Research, 22(1), 34-47.
 • Kozak, M. A. (2012). Genel Turizm Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Osmanoğlu, A. E. ve Yaşa, R. (2018). Lise Öğrencilerinin Okul Beklentileri, Journal of Turkish Studies, 13(19), 1291-1312.
 • Pelit, E. ve Güçer, E. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Etik Olmayan Davranışlara ve Öğretmenleri Etik Dışı Davranışa Yönelten Faktörlere İlişkin Algılamaları, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 95-119.
 • Ünlüönen K. ve Boylu Y. (2005). Türkiye’de Yüksek Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12), 11-32.
 • Üzümcü, T. P., Alyakut, Ö., ve Günsel, A. (2015). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin, Mesleğin Geleceğine İlişkin Bakış Açıları, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 179-199.
 • Yıldız, D. ve Uzunsakal, E. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması Ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama, Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 14-28.
 • Yazıcı, H., Türkmen, B., ve Aydemir, Y. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Önemi, 4th International Vocational Schools Symposium, Yalova Üniversitesi, Yalova, 1630-1638
 • Zeytinoğlu, E. (2012). Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Motivasyonu ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Dumlupınar Üniversitesi Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (53), 103-116.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

İbrahim GÜNDOĞDU> (Primary Author)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1360-1924
Türkiye


Nurzada ESENKADYR KIZI This is me
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-8966-6420
Kyrgyzstan

Early Pub Date December 29, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 25, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ahbvtfd1217702, journal = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-1912}, address = {turizmdergi@hbv.edu.tr}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli University}, year = {2022}, volume = {25}, number = {2}, pages = {214 - 229}, doi = {10.55931/ahbvtfd.1217702}, title = {Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Gündoğdu, İbrahim and Esenkadyr Kızı, Nurzada} }
APA Gündoğdu, İ. & Esenkadyr Kızı, N. (2022). Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 214-229 . DOI: 10.55931/ahbvtfd.1217702
MLA Gündoğdu, İ. , Esenkadyr Kızı, N. "Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma" . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 25 (2022 ): 214-229 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ahbvtfd/issue/74325/1217702>
Chicago Gündoğdu, İ. , Esenkadyr Kızı, N. "Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 25 (2022 ): 214-229
RIS TY - JOUR T1 - A Study on the Expectations of Tourism Faculty Students From Their Departments AU - İbrahimGündoğdu, NurzadaEsenkadyr Kızı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.55931/ahbvtfd.1217702 DO - 10.55931/ahbvtfd.1217702 T2 - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 214 EP - 229 VL - 25 IS - 2 SN - -2687-1912 M3 - doi: 10.55931/ahbvtfd.1217702 UR - https://doi.org/10.55931/ahbvtfd.1217702 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma %A İbrahim Gündoğdu , Nurzada Esenkadyr Kızı %T Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma %D 2022 %J Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P -2687-1912 %V 25 %N 2 %R doi: 10.55931/ahbvtfd.1217702 %U 10.55931/ahbvtfd.1217702
ISNAD Gündoğdu, İbrahim , Esenkadyr Kızı, Nurzada . "Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 25 / 2 (December 2022): 214-229 . https://doi.org/10.55931/ahbvtfd.1217702
AMA Gündoğdu İ. , Esenkadyr Kızı N. Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. AHBVTFD. 2022; 25(2): 214-229.
Vancouver Gündoğdu İ. , Esenkadyr Kızı N. Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2022; 25(2): 214-229.
IEEE İ. Gündoğdu and N. Esenkadyr Kızı , "Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, vol. 25, no. 2, pp. 214-229, Dec. 2022, doi:10.55931/ahbvtfd.1217702