Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI

Year 2018, Volume 18, Issue 2, 736 - 751, 06.06.2018
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431426

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Eğitim Bilimleri alanında yayınlanmış, lisansüstü tezlerin, ilgili istatistiksel analize dayalı olarak, sahip oldukları varsayımların test edilme durumlarının değerlendirilmesidir. Betimsel araştırma modelinde olan bu çalışmada, Türkiye’de 2015, 2016 ve 2017 (Eylül ayına kadar) yıllarında Eğitim Bilimleri Enstitüleri tarafından yayınlanmış ve Ulusal Tez Merkezi üzerinden erişimine izin verilmiş 95 lisansüstü tez incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan tez inceleme formu ile toplanan veriler frekans ve yüzde değerlerinden yararlanarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda istatistiksel analizlerin gereği olan varsayımların yeterli derecede incelenmediği görülmüştür. Özellikle normallik, varyans homojenliği ve doğrusal ilişki varsayımlarının daha az sayıda eksiksiz ve doğru şekilde test edildiği, diğer taraftan örneklem büyüklüğü varsayımının diğer varsayımlara göre daha fazla sayıda eksiksiz ve doğru şekilde test edildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

References

 • Akaydın, Ş. ve Çeçen M.A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 183-198.
 • Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Altın, N. (2004). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin analizi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Altınkurt, L. (2007). Sanat eğitimi ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 173, 105–113.
 • Arı, G., Armutlu, C., Tosunoğlu, N. ve Toy, B. (2009). Nicel araştırmalarda metodoloji sorunları: Yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64(4), 15-37.
 • Bakker, M., & Wicherts, J. M. (2011). The (mis)reporting of statistical results in psychology journals. Behavior research methods, 43(3), 666-678.
 • Baumberger, J.P., & Bangert A.W. (1996). Research design and statistical techniques used in the Journal of Learning Disabilities, 1989-1993. Journal of Learning Disabilities, 29(3), 313-316.
 • Bektaş, M., Dündar, H. ve Ceylan, A. (2013). Ulusal sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu (USOS) bildirilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 197-222.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. ve Kılıç, E. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (4th Ed.). New York: Pearson.
 • Çiltaş, A. (2012). 2005-2010 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının içerik analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 211-228.
 • Çiltaş, A., Güler, G. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Demir, E., Saatçioğlu, Ö. ve İmrol, F. (2016). Uluslararası dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi. Current Research in Education, 2(3), 130-148.
 • Demirbağ, A.E. (2007). Tıbbi yayınların epidemiyolojik ve istatistiksel analizindeki sorunlar ve yapıcı eleştiri yaklaşımının yayın ve dergi kalitesi üzerine etkisi. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007, 19, 171-180.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147
 • Erdoğmuş, F.U. ve Çağıltay, K. (2009). Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler. Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Ergün, M. ve Çilingir, F. (2013). İlköğretim bölümünde yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Türkiye.
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Garson, G.D. (2012). Testing statistical assumptions. Asheboro, NC: Statistical Associates Publishing.
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 443-460.
 • Kabaca, T. ve Erdoğan, Y. (2007). Fen bilimleri, bilgisayar ve matematik eğitimi alanlarındaki tez çalışmalarının istatistiksel açıdan incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 54–63.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel akademik yayıncılık.
 • Kashy, D.A., Donnellan, M.B., Ackerman, R.A., & Russell, D.W. (2009). Reporting and interpreting research in PSPB: Practices, principles and pragmatics. Personality and Social Psychology Bulletin, 35(9), 1131-1142.
 • Kolaç, E. (2008). İlk okuma yazma alanında yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Merton, R.K. (1973). The sociology of science: Theoretical and empirical investigations. Chicago: University of Chicago Press.
 • Neideen, T., & Brasel, K. (2017). Understanding statistical tests. Journal of Surgical Education, 64(2), 93-96.
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. ve Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453.
 • Semerciöz, F. ve Dikmenli, O. (2005). Yönetim alanında yapılan doktora tezleri üzerine bir araştırma: 1995-2004 arasındaki durum. 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul.
 • Stevens, J.P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences(5th ed). USA: Routledge, Taylor and Francis Group.
 • Şenel, S. ve Alatlı, B. (2014). Lojistik regresyon analizinin kullanıldığı makaleler üzerine bir inceleme. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(1).
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T. ve Çiğdem, H. (2009). İkibinli yıllarda Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 115-120.
 • Tabachnick, B.G., & Fidel, L.S. (2001). Using mulivariate statistics. USA: MA, Allyn & Bacon.
 • Tavşancıl, E., Erdem, D., Yalçın, N., Yıldırım, Ö. ve Bilican, S. (2010). Examination of data analyses used for master's theses in educational sciences. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1467-1474.
 • Wilcox, R. R. (2012a). Introduction to robust estimation and hypothesis testing (Third edition). United States: Elsevier Inc.
 • Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 78–97.
 • Yim, K.H., Nahm, F.S., Han, K.A., & Park, S.Y. (2010). Analysis of statistical methods and errors in the articles published in the Korean journal of pain. Korean Journal Pain, 23(1), 35-41.
 • Yücel Toy, B. ve Güneri Tosunoğlu, N. (2007). Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda bilimsel araştırma süreci, istatistiksel teknikler ve yapılan hatalar. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-20.

Year 2018, Volume 18, Issue 2, 736 - 751, 06.06.2018
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431426

Abstract

References

 • Akaydın, Ş. ve Çeçen M.A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 183-198.
 • Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Altın, N. (2004). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin analizi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Altınkurt, L. (2007). Sanat eğitimi ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 173, 105–113.
 • Arı, G., Armutlu, C., Tosunoğlu, N. ve Toy, B. (2009). Nicel araştırmalarda metodoloji sorunları: Yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64(4), 15-37.
 • Bakker, M., & Wicherts, J. M. (2011). The (mis)reporting of statistical results in psychology journals. Behavior research methods, 43(3), 666-678.
 • Baumberger, J.P., & Bangert A.W. (1996). Research design and statistical techniques used in the Journal of Learning Disabilities, 1989-1993. Journal of Learning Disabilities, 29(3), 313-316.
 • Bektaş, M., Dündar, H. ve Ceylan, A. (2013). Ulusal sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu (USOS) bildirilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 197-222.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. ve Kılıç, E. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (4th Ed.). New York: Pearson.
 • Çiltaş, A. (2012). 2005-2010 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının içerik analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 211-228.
 • Çiltaş, A., Güler, G. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Demir, E., Saatçioğlu, Ö. ve İmrol, F. (2016). Uluslararası dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi. Current Research in Education, 2(3), 130-148.
 • Demirbağ, A.E. (2007). Tıbbi yayınların epidemiyolojik ve istatistiksel analizindeki sorunlar ve yapıcı eleştiri yaklaşımının yayın ve dergi kalitesi üzerine etkisi. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007, 19, 171-180.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147
 • Erdoğmuş, F.U. ve Çağıltay, K. (2009). Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler. Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Ergün, M. ve Çilingir, F. (2013). İlköğretim bölümünde yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Türkiye.
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Garson, G.D. (2012). Testing statistical assumptions. Asheboro, NC: Statistical Associates Publishing.
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 443-460.
 • Kabaca, T. ve Erdoğan, Y. (2007). Fen bilimleri, bilgisayar ve matematik eğitimi alanlarındaki tez çalışmalarının istatistiksel açıdan incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 54–63.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel akademik yayıncılık.
 • Kashy, D.A., Donnellan, M.B., Ackerman, R.A., & Russell, D.W. (2009). Reporting and interpreting research in PSPB: Practices, principles and pragmatics. Personality and Social Psychology Bulletin, 35(9), 1131-1142.
 • Kolaç, E. (2008). İlk okuma yazma alanında yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Merton, R.K. (1973). The sociology of science: Theoretical and empirical investigations. Chicago: University of Chicago Press.
 • Neideen, T., & Brasel, K. (2017). Understanding statistical tests. Journal of Surgical Education, 64(2), 93-96.
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. ve Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453.
 • Semerciöz, F. ve Dikmenli, O. (2005). Yönetim alanında yapılan doktora tezleri üzerine bir araştırma: 1995-2004 arasındaki durum. 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul.
 • Stevens, J.P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences(5th ed). USA: Routledge, Taylor and Francis Group.
 • Şenel, S. ve Alatlı, B. (2014). Lojistik regresyon analizinin kullanıldığı makaleler üzerine bir inceleme. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(1).
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T. ve Çiğdem, H. (2009). İkibinli yıllarda Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 115-120.
 • Tabachnick, B.G., & Fidel, L.S. (2001). Using mulivariate statistics. USA: MA, Allyn & Bacon.
 • Tavşancıl, E., Erdem, D., Yalçın, N., Yıldırım, Ö. ve Bilican, S. (2010). Examination of data analyses used for master's theses in educational sciences. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1467-1474.
 • Wilcox, R. R. (2012a). Introduction to robust estimation and hypothesis testing (Third edition). United States: Elsevier Inc.
 • Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 78–97.
 • Yim, K.H., Nahm, F.S., Han, K.A., & Park, S.Y. (2010). Analysis of statistical methods and errors in the articles published in the Korean journal of pain. Korean Journal Pain, 23(1), 35-41.
 • Yücel Toy, B. ve Güneri Tosunoğlu, N. (2007). Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda bilimsel araştırma süreci, istatistiksel teknikler ve yapılan hatalar. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-20.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Münevver BAŞMAN>


Müge ULUMAN>


Emine Burcu TUNÇ This is me

Publication Date June 6, 2018
Acceptance Date May 10, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 18, Issue 2

Cite

APA Başman, M. , Uluman, M. & Tunç, E. B. (2018). EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 736-751 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431426