Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Okul Yönetiminin Amaçlarına İlişkin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri

Year 2009, Volume 9, Issue 2, 153 - 171, 15.03.2016

Abstract

Bu araştırmada, ilköğretim okulu öğretmenlerinin okul yönetiminin hangi amaçlarla yapıldığına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel ve nicel teknikler birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunun katılımcılarını, ölçüt örnekleme kullanılarak ve gönüllük esas alınarak belirlenen 16 ilköğretim okulu öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel verilerin toplanmasında görüşme formu yöntemi; nitel verilerin analizinde ise içerik ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Nicel boyutun katılımcıları basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 104 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşmaktadır. Nicel veriler anket aracılığıyla toplanmış ve verilerin analizinde frekans, yüzde ve ortalamalardan yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda, öğretmenlerin okul yönetiminin amaçlarına ilişkin görüşlerinin; örgütsel, işlevsel, toplumsal ve kişisel amaçlar temalarında toplandığı ve öğretmenlerin yönetimin öncelikli amaçlarını, işlevsel amaçlar olarak düşündükleri belirlenmiştir.

References

 • Ada, Ş. (2000). İlköğretim kurumlarında okul yöneticilerinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7. 03.07.2009 tarihinde http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr/ adresinden ulaşılmıştır.
 • Arslan, H. (2008). Okul işletmesinin yönetimi. İçinde: Sarpkaya, N. (Ed.) Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (s.325-348). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Başaran, İ.E. (1996). Türkiye eğitim sistemi. Ankara: Yargıcı Matbaası
 • Bell, L. (2002). Strategic planning and school management: Full of sound and fury, signifying nothing? Journal of Educational Administration, 40, (5), 407-424.
 • Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Cerit, Y. (2004). Küreselleşme sürecinde ilköğretim okulu yöneticilerin nitelikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, (8), 1-11.
 • Çelikten, M. (2004). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, (1), 123-135.
 • Çetin, K. (2002). Toplam kalite yönetimi felsefesi ve temel unsurları. Milli Eğitim Dergisi, 155- 156. 12.10.2009 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/kcetin.htm adresinden ulaşılmıştır.
 • Ertan Kantos, Z., Oğuz Çuhadaroğlu, E., & Taşdan, M. (2009). İlköğretim okulları yöneticilerinin yönetim biçimlerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri (nitel bir araştırma). Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, (2), 393-403.
 • Fottler, M.D. (1981). Is management really generic? Academy of Management Review, 6, (1), 1- 12
 • Genç, N. (2005). Yönetim ve organizasyon –çağdaş sistemler ve yaklaşımlar- Ankara: Seçkin İlköğretim okul müdürleri için yeterlilikler ve performans göstergeleri. 03.07.2009 tarihinde http://tedp.meb.gov.tr/doc/Pubs/3EL/educational_leadership_attach_1_T.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Kaykanacı, M. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetim işlerine verdikleri önem ve harcadıkları zaman. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11, (1), 137-158.
 • Levai, R., & Glover, D. (1998). Relationship between efficient resource management and school effectiveness: Evidence from OFSTED secondary school inspections. School Effectiveness and School Improvement, 9, (1), 95-122.
 • Marland, M. (2001). School management and pupil care. Pastoral Care, December, 25-34.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. 2nd Edition. California: Sage Publications.
 • Özcan, H.Ö. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin okuldaki disiplin yaklaşımları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Perryman, J. (2005). School leadership and management after special measures: discipline without the gaze?, School Leadership & Management, 25, (3), 281-297.
 • Southworth, G. (1999). Primary school management. Education 3-13, 27, (3), 17-23.
 • Şaşı, M. (2008). Ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen ve diğer personelin okul müdürüyle iletişimlerinde karşılaştıkları yönetimsel sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tekleselassie, A.A. (2002). The deprofessionalization of school principalship: Implications for reforming school leadership in Ethiopia. ISEA, 30, (3), 57-64.
 • Tetik, V. (2008). Genel liselerde sosyal etkinliklerin uygulanmasında okul yöneticilerinin etkililiği (İstanbul ili Avrupa yakası örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Töremen, F., & Kolay, Y. (2003). İlköğretim okulu yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler. Milli Eğitim Dergisi, 160. 03.07.2009 tarihinde
 • Tsoukas, H. (1994). What is management? An outline of a metatheory. British Journal of Management, 5, 289-301.
 • Wittmann, E. (2006). Reducing school administration to a technicality? Philosophical reflections of senior German school administrators in the context of new public management-based vocational school reform. International Journal of Leadership in Education, 9, (2), 111- 128.

PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS ON THE SCHOOL MANAGEMENT AIMS

Year 2009, Volume 9, Issue 2, 153 - 171, 15.03.2016

Abstract

This study aims to determine the opinions of primary school teachers on the aims of school management. It adopts a Mixed Methods approach, utilizing both qualitative and quantitative data collection and analysis techniques. The participants of the qualitative phase were chosen using criterion sampling and consisted of 16 primary school teachers who volunteered to participate in study. An interview form was used to obtain qualitative data, and content and descriptive analysis methods were used to analyze the qualitative data. The participants of the quantitative phase were chosen using random sampling and consisted of 104 primary school teachers. The quantitative data were obtained from a questionnaire. A descriptive analysis was carried out on the quantitative data. According to the results, teachers’ opinions on the aims of school management concentrate under the topics of organizational, functional, social and personal aims, and teachers think that the primary aims of school management are functional aims. 

References

 • Ada, Ş. (2000). İlköğretim kurumlarında okul yöneticilerinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7. 03.07.2009 tarihinde http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr/ adresinden ulaşılmıştır.
 • Arslan, H. (2008). Okul işletmesinin yönetimi. İçinde: Sarpkaya, N. (Ed.) Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (s.325-348). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Başaran, İ.E. (1996). Türkiye eğitim sistemi. Ankara: Yargıcı Matbaası
 • Bell, L. (2002). Strategic planning and school management: Full of sound and fury, signifying nothing? Journal of Educational Administration, 40, (5), 407-424.
 • Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Cerit, Y. (2004). Küreselleşme sürecinde ilköğretim okulu yöneticilerin nitelikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, (8), 1-11.
 • Çelikten, M. (2004). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, (1), 123-135.
 • Çetin, K. (2002). Toplam kalite yönetimi felsefesi ve temel unsurları. Milli Eğitim Dergisi, 155- 156. 12.10.2009 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/kcetin.htm adresinden ulaşılmıştır.
 • Ertan Kantos, Z., Oğuz Çuhadaroğlu, E., & Taşdan, M. (2009). İlköğretim okulları yöneticilerinin yönetim biçimlerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri (nitel bir araştırma). Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, (2), 393-403.
 • Fottler, M.D. (1981). Is management really generic? Academy of Management Review, 6, (1), 1- 12
 • Genç, N. (2005). Yönetim ve organizasyon –çağdaş sistemler ve yaklaşımlar- Ankara: Seçkin İlköğretim okul müdürleri için yeterlilikler ve performans göstergeleri. 03.07.2009 tarihinde http://tedp.meb.gov.tr/doc/Pubs/3EL/educational_leadership_attach_1_T.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Kaykanacı, M. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetim işlerine verdikleri önem ve harcadıkları zaman. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11, (1), 137-158.
 • Levai, R., & Glover, D. (1998). Relationship between efficient resource management and school effectiveness: Evidence from OFSTED secondary school inspections. School Effectiveness and School Improvement, 9, (1), 95-122.
 • Marland, M. (2001). School management and pupil care. Pastoral Care, December, 25-34.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. 2nd Edition. California: Sage Publications.
 • Özcan, H.Ö. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin okuldaki disiplin yaklaşımları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Perryman, J. (2005). School leadership and management after special measures: discipline without the gaze?, School Leadership & Management, 25, (3), 281-297.
 • Southworth, G. (1999). Primary school management. Education 3-13, 27, (3), 17-23.
 • Şaşı, M. (2008). Ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen ve diğer personelin okul müdürüyle iletişimlerinde karşılaştıkları yönetimsel sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tekleselassie, A.A. (2002). The deprofessionalization of school principalship: Implications for reforming school leadership in Ethiopia. ISEA, 30, (3), 57-64.
 • Tetik, V. (2008). Genel liselerde sosyal etkinliklerin uygulanmasında okul yöneticilerinin etkililiği (İstanbul ili Avrupa yakası örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Töremen, F., & Kolay, Y. (2003). İlköğretim okulu yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler. Milli Eğitim Dergisi, 160. 03.07.2009 tarihinde
 • Tsoukas, H. (1994). What is management? An outline of a metatheory. British Journal of Management, 5, 289-301.
 • Wittmann, E. (2006). Reducing school administration to a technicality? Philosophical reflections of senior German school administrators in the context of new public management-based vocational school reform. International Journal of Leadership in Education, 9, (2), 111- 128.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Betül BALKAR This is me

Publication Date March 15, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Balkar, B. (2016). Okul Yönetiminin Amaçlarına İlişkin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 153-171 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aibuefd/issue/1497/18115