Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi

Year 2009, Volume 9, Issue 2, 189 - 205, 15.03.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının 4702 sayılı yasa doğrultusunda öğrencilerin sınavsız meslek yüksekokullarına (MYO) girmesine ilişkin görüşlerini belirlenmesidir. Çalışma nitel araştırma olarak düzenlenmiştir ve bu çalışmanın örneklemini Meslek Yüksek Okullarında görev yapan 41 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Öğretim elemanlarının meslek yüksek okullarına göre dağılımı şu şekildedir: Düzce Meslek Yüksekokulu (n=14), Bolu Meslek Yüksekokulu (n=10), Kaman Meslek Yüksekokulu (n=17) kişidir. Çalışma sırasında araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler doğrultusunda elde edilen sonuçlardan bazıları şunlardır: Katılımcılar sınavsız geçişin kaldırılması gerektiğini, genellikle mezuniyet yılı kriterini uygun olmadığını ve kriterler arasında ortaöğretim öğrenim süresinin mutlaka olması gerektiği düşünmektedirler.

References

 • Akdeniz, R. ve Aydın, H. (2003), Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş: Sorunlar ve çözüm önerileri. 2. Ulusal MYO Sempozyumu, 15-17 Ekim, İzmir.
 • Alkan, C. (1984). Dünyada ve Türkiye'de eğitim alanında eleman yetiştirme yaklaşımları. Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 5-6 Nisan 1984, Ankara, 23-38.
 • Alkan, C., Sezgin, İ. ve Doğan, H. (1991).Mesleki ve teknik eğitimin esasları. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayın No: 170.
 • Arslanoğlu, B. (2006). Meslek yüksekokullarında sınavsız geçişle birlikte ortaya çıkan sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Atauz, A. (2009). Eğitim-nüfus ve kalkınma ilişkileri http://www.kbam.metu.edu.tr/published/egitim_nufus_kalkinma.pdf 02.12.2009
 • Çelik, M. Dilber, F ve Dilber, A. K. (2009). Sınavsız geçişin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarındaki eğitim, öğrenci ve personel kalitesine etkisi üzerine bir araştırma. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 1-3 mayıs 2009
 • Çiftçi, A. (2007). Önlisans eğitimi veren meslek yüksekokulları üzerine bir değerlendirme raporu. III. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Müdürler Toplantısı. 8-9 Kasım 2007 Çukurova Üniversitesi http://myotoplantisi.cu.edu.tr/komisyon1/yanikogludenktaskomisyonI.doc., 01.12.2009
 • Doğan, H., Ulusoy, A. ve Hacıoğlu, F. (1997). Okul sanayi ilişkileri. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • 4702 Sayılı Kanun (2001). Yükseköğretim kanunu, çıraklık ve meslek eğitimi kanunu, ilköğretim ve eğitim kanunu, millî eğitim temel kanunu, çıraklık ve meslek eğitimi kanunu, millî eğitim bakanlığının teşkilât ve görevleri hakkında kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı kanunda değişiklik yapılması ve bazı kâğıt ve işlemlerden eğitime katkı payı alınması hakkında kanun ile millî eğitim bakanlığının teşkilât ve görevleri hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun. http://www.vergiturk.com/4702sk.htm, 03.12.2009
 • Dursun, F. (2008). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Er, H., Kocaman, F. ve Açıkgöz, F. A. (2003). Trakya Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde sınavsız geçiş öncesi ve sonrası öğrenci profili üzerine yapılan bir araştırma. Ankara Üniversitesi - IVETA Bölgesel Konferansı - 20-22 Ekim 2003, AnkaraTürkiye, myo.karatekin.edu.tr/iveta/makaleler/(18).doc, 10.11.2009.
 • Farrel, J. (1992). Conceptualizing education and the drive for social equality. In Emergent Issues in Education: Comparative Perspectives, edited by Robert F. Arnove, Philip G. Altbach, Gail P. Kelly. Suny.
 • Günal, S., Koçak, N. (2003). Meslek Yüksekokullu Öğrencilerinde Sınavsız Geçiş Sonrası Ortaya Çıkan Yapısal Değişimin İlk Değerlendirmesi Ege Meslek Yüksekokulu II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 15-17 Ekim 2003 İzmir.
 • Henden, R., (2006). Üçüncü yılda sınavsız geçiş uygulamaları: Alaplı Meslek Yüksekokulu Örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), 157-168.
 • Kazu, Y. ve Demirli, C. (2002). Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarındaki gelişmeler. Milli Eğitim Dergisi, 155-156. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/kazu.htm. 19.01.2010.
 • Maya, İ. Ç. (2004). Sınavsız geçiş projesi'nin uygulanması ile birlikte meslek yüksek okulu müdürlerinin karşılaştığı sorunlar. (Yayımlanmamış Bildiri). XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. MEB Mevzuat Bankası, Genelge 2002/55. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/164.html, 03.12.2009
 • Merriam B. S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey Bass Publishers, No: 2.
 • Mirci, İ., Saka, Ö. ve Özhavzalı, M. (2004). Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş projesi hakkında öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşleri. Çağdaş Eğitim Dergisi,308,20. Resmi Gazete (2006, 1 Temmuz). Mükerrer Sayı: 26215 Alıntılanma: 23.02.2010. http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf
 • Sezgin, İ. (1994). Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme. Ankara: Gazi Büro Kitapevi.
 • Subaşı, Ş., Arslan, Ü. ve Demir, B. (2007). Sınavsız geçiş öncesi ve sonrasında meslek yüksekokulu muhasebe programı öğrenci profili ve başarısındaki değişimin değerlendirilmesi. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 14-16 Mayıs 2007 Bergama İzmir, Poster Bildiriler Kitabı, 101-104.
 • Şimşek, A. (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması. İstanbul: TÜSİAD.
 • Tunç, A. (2005). Yüksek okullarına sınavsız geçişin değerlendirilmesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2) , 75-81.
 • Özyakışır, D. (2006). Bilgi toplumunda beşeri sermaye ve kalkınma ilişkisi üzerine teorik bir değerlendirme, Polis Dergisi (Emniyet Genel Müdürlüğü), 130-140.
 • Varol, R. ve Kurbanoğlu, C. (1993). Teknik ara eleman kalitesini etkileyen faktörler ve öneriler, II. Ulusal Makine Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, Rapor ve Bildiriler Kitabı, Yayın No: 153, 225-230, İstanbul
 • Yanıkoğlu, E. ve Denktaş, M. (2007). MYO’lar ve METEB. Komisyon Raporu. III. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Müdürler Toplantısı. 8-9 Kasım 2007 Çukurova Üniversitesi. Alıntılanma: 01.12.2009. http://myotoplantisi.cu.edu.tr/komisyon1/yanikogludenktaskomisyonI.doc ,
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods. (Second Edition). California: Sage Publications.
 • Yüksel, E. (2004). Mesleki teknik orta öğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulamasının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

EVALUATION OF CRITERIA USED TO VOCATIONAL HIGH SCHOOLS PLACEMENT WITHOUT THE STUDENT SELECTION AND PLACEMENT SYSTEM

Year 2009, Volume 9, Issue 2, 189 - 205, 15.03.2016

Abstract

The aim of this study is to examine the opinions of vocational high schools’ academic staff about placement without the Student Selection and Placement System according to article number 4702. The study was designed as a qualitative study and the subjects of this study are 41 academic staff who are working at vocational high schools.The distribution of academic staff is as follows: (n=14) of whom are working at Düzce Vocational High School, (n=10) of whom are working at Bolu Vocational High School and (n=17) of whom are working at Kaman Vocational High School. In the study, semi-structured interview forms are used by the researchers line with the aim of the study. Some of the findings obtained from the interviews are as follows: The participants believed that placement without the Student Selection and Placement System should be taken away. They generally believed that year of graduation criterian is not appropriate. The participants thought that the year of training should be considered among the criterian. 

References

 • Akdeniz, R. ve Aydın, H. (2003), Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş: Sorunlar ve çözüm önerileri. 2. Ulusal MYO Sempozyumu, 15-17 Ekim, İzmir.
 • Alkan, C. (1984). Dünyada ve Türkiye'de eğitim alanında eleman yetiştirme yaklaşımları. Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 5-6 Nisan 1984, Ankara, 23-38.
 • Alkan, C., Sezgin, İ. ve Doğan, H. (1991).Mesleki ve teknik eğitimin esasları. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayın No: 170.
 • Arslanoğlu, B. (2006). Meslek yüksekokullarında sınavsız geçişle birlikte ortaya çıkan sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Atauz, A. (2009). Eğitim-nüfus ve kalkınma ilişkileri http://www.kbam.metu.edu.tr/published/egitim_nufus_kalkinma.pdf 02.12.2009
 • Çelik, M. Dilber, F ve Dilber, A. K. (2009). Sınavsız geçişin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarındaki eğitim, öğrenci ve personel kalitesine etkisi üzerine bir araştırma. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 1-3 mayıs 2009
 • Çiftçi, A. (2007). Önlisans eğitimi veren meslek yüksekokulları üzerine bir değerlendirme raporu. III. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Müdürler Toplantısı. 8-9 Kasım 2007 Çukurova Üniversitesi http://myotoplantisi.cu.edu.tr/komisyon1/yanikogludenktaskomisyonI.doc., 01.12.2009
 • Doğan, H., Ulusoy, A. ve Hacıoğlu, F. (1997). Okul sanayi ilişkileri. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • 4702 Sayılı Kanun (2001). Yükseköğretim kanunu, çıraklık ve meslek eğitimi kanunu, ilköğretim ve eğitim kanunu, millî eğitim temel kanunu, çıraklık ve meslek eğitimi kanunu, millî eğitim bakanlığının teşkilât ve görevleri hakkında kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı kanunda değişiklik yapılması ve bazı kâğıt ve işlemlerden eğitime katkı payı alınması hakkında kanun ile millî eğitim bakanlığının teşkilât ve görevleri hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun. http://www.vergiturk.com/4702sk.htm, 03.12.2009
 • Dursun, F. (2008). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Er, H., Kocaman, F. ve Açıkgöz, F. A. (2003). Trakya Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde sınavsız geçiş öncesi ve sonrası öğrenci profili üzerine yapılan bir araştırma. Ankara Üniversitesi - IVETA Bölgesel Konferansı - 20-22 Ekim 2003, AnkaraTürkiye, myo.karatekin.edu.tr/iveta/makaleler/(18).doc, 10.11.2009.
 • Farrel, J. (1992). Conceptualizing education and the drive for social equality. In Emergent Issues in Education: Comparative Perspectives, edited by Robert F. Arnove, Philip G. Altbach, Gail P. Kelly. Suny.
 • Günal, S., Koçak, N. (2003). Meslek Yüksekokullu Öğrencilerinde Sınavsız Geçiş Sonrası Ortaya Çıkan Yapısal Değişimin İlk Değerlendirmesi Ege Meslek Yüksekokulu II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 15-17 Ekim 2003 İzmir.
 • Henden, R., (2006). Üçüncü yılda sınavsız geçiş uygulamaları: Alaplı Meslek Yüksekokulu Örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), 157-168.
 • Kazu, Y. ve Demirli, C. (2002). Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarındaki gelişmeler. Milli Eğitim Dergisi, 155-156. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/kazu.htm. 19.01.2010.
 • Maya, İ. Ç. (2004). Sınavsız geçiş projesi'nin uygulanması ile birlikte meslek yüksek okulu müdürlerinin karşılaştığı sorunlar. (Yayımlanmamış Bildiri). XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. MEB Mevzuat Bankası, Genelge 2002/55. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/164.html, 03.12.2009
 • Merriam B. S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey Bass Publishers, No: 2.
 • Mirci, İ., Saka, Ö. ve Özhavzalı, M. (2004). Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş projesi hakkında öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşleri. Çağdaş Eğitim Dergisi,308,20. Resmi Gazete (2006, 1 Temmuz). Mükerrer Sayı: 26215 Alıntılanma: 23.02.2010. http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf
 • Sezgin, İ. (1994). Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme. Ankara: Gazi Büro Kitapevi.
 • Subaşı, Ş., Arslan, Ü. ve Demir, B. (2007). Sınavsız geçiş öncesi ve sonrasında meslek yüksekokulu muhasebe programı öğrenci profili ve başarısındaki değişimin değerlendirilmesi. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 14-16 Mayıs 2007 Bergama İzmir, Poster Bildiriler Kitabı, 101-104.
 • Şimşek, A. (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması. İstanbul: TÜSİAD.
 • Tunç, A. (2005). Yüksek okullarına sınavsız geçişin değerlendirilmesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2) , 75-81.
 • Özyakışır, D. (2006). Bilgi toplumunda beşeri sermaye ve kalkınma ilişkisi üzerine teorik bir değerlendirme, Polis Dergisi (Emniyet Genel Müdürlüğü), 130-140.
 • Varol, R. ve Kurbanoğlu, C. (1993). Teknik ara eleman kalitesini etkileyen faktörler ve öneriler, II. Ulusal Makine Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, Rapor ve Bildiriler Kitabı, Yayın No: 153, 225-230, İstanbul
 • Yanıkoğlu, E. ve Denktaş, M. (2007). MYO’lar ve METEB. Komisyon Raporu. III. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Müdürler Toplantısı. 8-9 Kasım 2007 Çukurova Üniversitesi. Alıntılanma: 01.12.2009. http://myotoplantisi.cu.edu.tr/komisyon1/yanikogludenktaskomisyonI.doc ,
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods. (Second Edition). California: Sage Publications.
 • Yüksel, E. (2004). Mesleki teknik orta öğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulamasının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Şenay NARTGÜN This is me


Engin YÜKSEL This is me

Publication Date March 15, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Nartgün, Ş. & Yüksel, E. (2016). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 189-205 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aibuefd/issue/1497/18117