Year 2014, Volume 14 , Issue 2, Pages 15 - 44 2014-07-01

First Grade Teachers’ Opinions About The Implementation of 4+4+4 Education System and School Readiness of Students
İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ VE BU SİSTEM SONRASINDA İLKOKULA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Elif Mercan UZUN [1] , Kazım ALAT [2]


The purpose of this research is to investigate first grade teachers’ opinions about 4+4+4 education system and school readiness of first grade students at elementary schools. Twenty first grade teachers working for elementary schools in Samsun province participated in this study. Participants were recruited using maximum diversity sampling procedure. Data were collected by using semistructured interviews and analyzed with content analysis technique. Findings of the study suggested that teachers have different notions about the education system, some believe that the infrastructure required for transforming to this education system does not exist and this infrastructure shortage manifests itself in various ways; children who start disadvantageously, such as not having preschool education or starting school at an earlier age, suffer from a series of issues in terms of physical, cognitive, social and emotional readiness of children and they fail to display skills material for learning how to read and write
Bu araştırma ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 4+4+4 eğitim sistemi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşlukları hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırmaya maksimum çeşitlilik örneklemesi ile seçilen, Samsun’un değişik yerlerinde görev yapan 20 ilkokul birinci sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmış, veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin eğitim sistemini farklı şekillerde değerlendirdikleri, bazılarının bu eğitim sistemine gerekli altyapı hazırlanmadan geçildiğini ve bu altyapı eksikliğinin farklı şekillerde kendisini gösterdiğini düşündükleri, yaşıtlarına göre okul öncesi eğitim almama ya da daha küçük yaşta okula başlama gibi nedenlerle dezavantajlı başlayan çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal hazırbulunuşluk açısından farklı sorunlar yaşadıkları ve okuma yazma öğrenimi için temel olan becerileri tam olarak gösteremedikleri saptanmıştır
 • Akpınar, B., Dönder, A., Yıldırım, B. ve Karahan, O. (2012). Eğitimde 4+4+4 sisteminin (modelinin) karşıt program bağlamında değerlendirilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36, 25-39.
 • Aksu Koç, A., Erguvanlı Taylan, E. ve Bekman, S. (2002). Türkiye’de okul öncesi eğitimi: Hizmete duyulan ihtiyaçların saptanması ve çocuğun dil yetisi düzeyinin değerlendirilmesi araştırma raporu. Anne Çocuk Eğitim Vakfı. 07.01.2013 tarihinde http://www.acev.org/kaynaklarimiz/arastirmalarimiz- ve-yayinlarimiz sitesinden alınmıştır.
 • Akyüz, Y. (2010). Türk eğitim tarihi (16. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Arı, A. (2002). İlköğretim uygulamalarının değerlendirilmesi (Normal, taşımalı ve yatılı ilköğretim okullarının karşılaştırılması). Milli Eğitim, 153-154.
 • Barnett, W. S., & Hustedt, J. T. (2003). Preschool: The most important grade. Educational Leadership, 60(7), 54-57.
 • Baş, K. (2004). Türkiye’de zorunlu eğitim süresinin arttırılmasının sağlayacağı kazançlar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(4), 21-42.
 • Bloom, B. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (2. baskı). (D. A. Özçelik, Çev.). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Boz, M. (2004). Altı yaş çocuklarının okula hazırbulunuşluk düzeylerinin veli ve öğretmen görüşleri yönünden incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Brooks-Gunn, J., & Duncan, G. J. (1997). The effects of poverty on children. Future of Children, 7(2), 55–71.
 • Commodari, E. (2012). Preschool teacher attachment, school readiness and risk of learning difficulties. Early Childhood Research Quarterly, 28(1), 123-133.
 • Crosnoe, R. (2007). Early child care and the school readiness of children from Mexican immigrant families. International Migration Review, 41(1), 152–181.
 • Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma ve yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 83-90.
 • Çıkrıkçı, S. (1999). Ankara il merkezindeki resmi banka okullarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının okul olgunluğu ile aile tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dockett, S., & Perry, B. (2004). Starting school perspectives of Australian children, parents and educators. Journal of Early Childhood Research, 2(2), 171-189.
 • Dockett, S., & Perry, B. (2002) Beliefs and expectations of parents, prior-to-school educators and school teachers as children start school. Paper presented at the Annual Conference of Australian Association for Research in Education. Retrieved http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003324.htm 11, 2013, from
 • Dockett, S., & Perry, B. (1999). Starting school: What do the children say? Early Child Development and Care, 159(1), 107-119.
 • Duncan, G. J., Claessens, A., Huston, A. C., Pagani, L. S., Engel, M., Sexton, H., et al. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43(6), 1428-1446.
 • Eğitim Reform Girişimi. (2012). 4+4<8 “İlköğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi”ne ilişkin insan hakları ilkeleri ve bilimsel bulgular ışığında bir değerlendirme, 12.01.2013 tarihinde http://gazetesu.sabanciuniv.edu/sites/gazetesu.sabanciuniv.edu/files/4%2B4_ GerekceMetni _SON.pdf sitesinden alınmıştır.
 • Entwisle, D. R., & Alexander, K. L. (1993). Entry into school: The beginning school transition and educational stratification in the United States. Annual Review of Sociology, 19, 401–423.
 • Erdem, A. R. (2005). İlköğretimimizin gelişimi ve bugün gelinen nokta. Üniversite ve Toplum, 5(2). adresinden 18.01.2013 tarihinde indirilmiştir.
 • http://www.universite-toplum.org/pdf/240.pdf
 • Erkan, S. (2011). Farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 186-197.
 • Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.
 • Espinosa, L. M., Thornburg, K. R., & Matthews, M. C. (1997). Rural kindergarden teachers’ perceptions of school readiness: A comparison with the Carnegie study. Early Childhood Educational Journal, 25(2), 119-125.
 • European Audiovisual & Culture Executive Agency. (2012). Compulsory education in Europe: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ documents/compulsory_education/compulsory_education.pdf. from
 • Fabian, H. (2000). Small steps to starting school. International Journal of Early Years Education, 8(2), 141-153
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.
 • Güven, İ. (2010). Türk eğitim tarihi. Ankara: Naturel Yayınları.
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu. (2012). 05.01.1961 Tarih 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne İlişkin Görüşler. 10.01.2013 tarihinde http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/ sitesinden alınmıştır.
 • 4+4+4EgtFakKurulKarar.pdf
 • Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher–child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eighth grade. Child Development, 72(2), 625–38.
 • High, P. C., Committee on Early Childhood, Adoption and Dependent Care, & Council on School Health. (2008). School readiness. Pediatrics, 121,1008-1015.
 • Kaplan, İ. (2000). Sekiz yıllık ilköğretim okullarına geçişin getirdiği sorunlara ilişkin getirdiği sorunlara ilişkin yönetici çözümleri ve önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Katz, L. G. (2008). Another look at what young children should be learning. Exchange, 53-56.
 • Kıran, H. (2000). Sekiz yıllık zorunlu eğitim uygulamasında karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 80-84.
 • Külekçi, E. (2013). 4+4+4 eğitim sistemi kapsamında birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 369-377.
 • Lewit, E. M., & Baker, L. S. (1995). School readiness. The Future of Children, 5(2), 128- 139.
 • Lin, H. L., Lawrence, F. R., & Gorrell, J. (2003). Kindergarten teachers’ views of children’s readiness for school. Early Childhood Research Quarterly, 18, 225– 237.
 • Magnuson, K. A. & Waldfogel, J. (2005). Early childhood care and education: Effects on ethnic and racial gaps in school readiness. The Future of Children, 15(1), 169- 196.
 • Majzub, R. M., & Rashid, A. A. (2012). School readiness among preschool children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 3524-3529.
 • Mangiona, P. L., & Speth, T. (1998). The transition to elementary school: A framework for creating early childhood continuitythrough home, school, and community partnerships. The Elementary School Journal, 98(4), 381-397.
 • McBryde, C., Ziviani, J., & Cuskelly, M. (2004). School readiness and factors that influence decision making. Occupational Therapy International, 11(4), 193- 208.
 • McLoyd, V. C. (1998). Socioeconomic disadvantage and child development. American Psychologist, 53(2), 185–204.
 • MEB. (2012a). 12 yıl zorunlu eğitim sorular - cevaplar. 26.12.2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr/ sitesinden alınmıştır.
 • duyurular/duyurular2012/12yil_soru_cevaplar.pdf
 • MEB. (2012b). Uyum ve hazırlık çalışmaları öğretmen el kitabı ilkokul 1. sınıf. 27.12.2012 http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/kitaplar/1sinif_ogretmenkitabi.pdf sitesinden indirilmiştir. tarihinde
 • Memişoğulu, S. P. ve İsmetoğlu, M. (2013). Zorunlu eğitimde 4+4+4 uygulamasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 14-25.
 • Mert, K. (1999). Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulaması konusunda öğretmen görüşleri (Niğde il örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Myers, R., & Landers, C. (1989). Preparing children for schools and schools for children. Consultative group report in Early Childhood Care and Develeopment. Paris: UNESCO.
 • The National Education Goals Panel. (1998). “Ready schools”. Retrived on January 13, 2013, from http://govinfo.library.unt.edu/negp/reports/readysch.pdf
 • Oktay, A. (2010). İlköğretime hazır oluş ve hazır oluşu etkileyen temel faktörler. A. Oktay, (Ed.), İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları içinde (21-34). Ankara: Pegem Akademi.
 • Oktay, A. ve Unutkan, Ö. P. (2003). İlköğretime hazır oluş ve okul öncesi eğitimle ilköğretimin karşılaştırılması. M. Sevinç, (Ed.), Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar içinde (145-155). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Ortadoğu Eğitim Fakültesi. (2012). “İlköğretim ve ortaöğretimin yeniden yapılandırılması” ODTÜ Eğitim Fakültesi görüşü. 10.01.2013 tarihinde http://www.fedu.metu.edu.tr/web/documents/other/ IlkveOrtaogretimdeYapilanmaOnerisiODTUEgitimFakultesiGorusu.pdf sitesinden alınmıştır.
 • Özenç, M. ve Çekirdekçi, S. (2013). İlkokul 1. sınıfa kaydolan okul öncesi dönem çağındaki öğrencilerin (60-69 ay) yaşadıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 177-192.
 • Peker Ünal, D. (2013). Sınıf öğretmenlerinin 4+4+4 uygulamasına yönelik görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 324-337.
 • Perera, H. (2005). Readiness for school entry: A community survey. Public Health, 119, 283-289.
 • Pianta, R. (2002). School readiness: A focus on children, families, communities, and schools. The Informed Educator Series. Arlington, VA: Educational Research Service.
 • Piotrkowski, C. S., Botsko, M., & Matthews, E. (2000). Parents’ and teachers’ beliefs about children’s school readiness in a high-need community. Early Childhood Research Quarterly, 15(4), 537–558.
 • Rafoth, M. A., Buchenauer, E. L., Crissman, K. K., & Halko, J. L. (2004). School readiness—preparing children for kindergarten and beyond: information for parents. Ensuring a healthy start. Promoting a bright future. National Association of School Psychologists. 22 Ocak 2013 tarihinde http://www.nasponline.org/resources/handouts/ adresinden alınmıştır. schoolreadiness.pdf
 • Saban, A. (2007). Lisansüstü öğrencilerin nitel araştırma metodolojisine ilişkin algıları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 469-485.
 • Saluja, G., Scott-Little, C., & Clifford, R. M. (2000). Readiness for school: A survey of state policies and definitions. Early Childhood Research & Practice, 2(2). 18 Ocak 2013 tarihinde http://ecrp.uiuc.edu/v2n2/saluja.html adresinden alınmıştır.
 • Sanagavarapu, P. (2010), 'Children's transition to school: voices of Bangladeshi parents in Sydney, Australia'. Australasian Journal of Early Childhood, 35(4), 21-29.
 • Senemoğlu, N. (2003). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Şahin, İ. T., Sak, R. ve Tuncer, N. (2013).Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1691-1713.
 • UNICEF. (2011). Türkiye’de çocukların durumu raporu 2011. 03.01.2013 tarihinde http://panel.unicef.org.tr/vera/app/var/files/s/i/sitan-tur.pdf alınmıştır. sitesinden
 • Unutkan, Ö. P. (2007). İlköğretim 1. sınıfa başlarken: Çocuk-öğretmen ve anne-baba. (Ed. Ayla Oktay, Özgür Polat Unutkan). İlköğretim çağına genel bir bakış içinde (sf. 27–40). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Üstün, E., Akman, B. ve Etikan, İ. (2004). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların bilişsel gelişimlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 205-210.
 • Üstün, E., Akman, B. ve Uyanık, G. (2000). Farklı sosyoekonomik kökenli 6 yaş grubu çocukların ilkokula hazırlık düzeylerinin bir değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25(116), 54-58.
 • Wertheimer, R., & Croan, T. (2003 December). Attending kindergarten and already behind: A statistical portrait of vulnerable young children. Washington, DC: Child Trends.
 • Wesley, P. W., & Buysse, V. (2003). Making meaning of school readiness in schools and communities. Early Childhood Research Quarterly, 18, 351–375.
 • Yangın, B. (2009). The relationship between readiness and reading and writing performances. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 316-326.
 • Yazıcı, Z. (2002). Okul öncesi eğitimin okul olgunluğu üzerine etkisinin incelenmesi. Milli http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/yazici.htm adresinden alınmıştır. 155-156. 09.01.2013 tarihinde
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Y. (2003). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş grubu çocukları için okul olgunluğu kontrol listesi geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Elif Mercan UZUN

Author: Kazım ALAT

Dates

Publication Date : July 1, 2014

APA Uzun, E , Alat, K . (2014). First Grade Teachers’ Opinions About The Implementation of 4+4+4 Education System and School Readiness of Students . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 15-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aibuefd/issue/1503/18209