Year 2019, Volume 19 , Issue 2, Pages 482 - 500 2019-07-01

ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdurrahman EKİNCİ [1] , Serdar BOZAN [2]


Bu araştırmada anasınıfı ve sınıf öğretmenlerinin zorunlu okul öncesi eğitim ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öğretmenlerin zorunlu okul öncesi eğitime ne kadar hazır olduğu, zorunlu okul öncesi eğitimin ilkokula başlayacak öğrencilere etkisi, mevcut programın zorunlu okul öncesi eğitim için yeterliliği ile ilgili görüş ve önerileri ele alınmıştır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitliliğe göre belirlenmiştir. Çalışma grubunu 10 anasınıfı öğretmeni ve 10 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma sonucunda; zorunlu okul öncesi eğitiminde bölgesel farklılıkların göz önünde bulundurulması, uygulamaya dönük ve oyunlaştırılmış etkinlikler içermesi, sınıf dışı etkinliklere daha fazla yer verilmesi ve sosyalleşmeyi desteklemesi halinde 1. sınıfa başlayacak öğrencilere alt yapı oluşturarak, dil kazanımı ve gelişimine, öz bakım becerilerinin gelişimine katkısı olacağı düşünülmektedir.

Okul Öncesi Zorunlu Eğitim, Müfredat, Sınıf Öğretmeni
 • Acer, D. (2015) The Arts in Turkish Preschool Education, Arts Education Policy Review, 116:1, 43-50
 • Aksoy, P. (2014). Hikâye Anlatma Temelli ve Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Anasınıfına Devam Eden Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.
 • Akyüz, Y.(1996). Anaokullarının Türkiye’de Kuruluş ve Gelişim Tarihçesi. Millî Eğitim Dergisi, Aralık 1996, sayı:132.
 • Ay, E. (2011). Anasınıfı Öğrencisinin Konuşma Temel Dil Becerisine Anababasının Eğitim Düzeyinin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuzmayıs Üniversitesi.
 • Başal, H.A. Taner Derman, M. (2010) Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler. Uluslararası Araştırmalar Dergisi. s.567.
 • Başar, M. (2013). Okuma Yazma Öğrenerek İlkokula Başlayan Çocukların Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi. Ekev Akademi Dergisi. Yıl:17, sayı:56.
 • Bayraktar, V. (2012). Okuma-Yazmaya Hazırlık Eğitim Programı’nın Anasınıfına Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocukların Yazı Farkındalığı Becerilerine ve İlkokul Birinci Sınıftaki Ses Farkındalığı ve Okuma-Yazma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi.
 • BÜMKO, (2017). 2017-2019 Orta Vadeli Program. http://www.bumko.gov.tr/TR,958/orta-vadeli-program.html internet adresinden 22.12.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 83-90.orunların Değerlendirilmesi. Ekev Akademi Dergisi. Yıl:17, Sayı: 56.
 • Ercan, Z.G. (2009). Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarına Verilen Görsel Algı Eğitiminin Görsel-Motor Koordinasyon Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.
 • Ergişi, A. (2014). Türkçe Etkinliklerinin Anasınıfına Devam Eden Çocukların Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.
 • Erkan, S., Kırca, A. (2010). Okul Öncesi Eğitimin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:38, sayfa: 94-106
 • Erkuş, S., Yazar, T. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:20, Sayfa: 196-211.
 • Fidan, N., Erden, M. (1993). Eğitime Giriş. Meteksan Yayıncılık.
 • İnternet, (2017). https://www.ntv.com.tr/egitim/okul-oncesi-egitimin-takibi-54-ay-ile-basliyor,voUbqoHAs0W5xDWvGUuYdw?_ref=infinite internet adresinden 22/12/2017 tarihinde alınmıştır.
 • Güven, G. (2012). Okul Öncesi Eğitim Programı. Okul Öncesi Eğitime Giriş, (Ed: Gülden Uyanık Balat). Ankara: Pegem
 • Kandır, A. (2001). Çocuk Gelişiminde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri ve Önemi. Milli Eğitim Dergisi, sayı:151, Temmuz, Ağustos, Eylül.
 • Kılıç, Z. (2013). Anasınıfına Devam Eden Çocukların Okul Bahçesinde Görmek İstedikleri Ortam Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi.
 • MEB, (2005). Avrupa Birliği Ülkelerinde Okul Öncesi Eğitimin Gelişimi Ve Mevcut Durumu. Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. Yaz 2005, Yıl 33.
 • MEB, (2014). Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
 • MEB, (2017). Türk Eğitim Sistemi 2017. Strateji Geliştirme Başkanlığı. http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/kitaplar/Turk_Egitim_Sistemi_2017/TES_2017.pdf internet adresinden 22.12.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Melhuish, E. C. (2004). Child Benefits: The importance of investing in quality childcare. London: Daycare Trust
 • Mercan, E. (2007). Anasınıfı Çocuklarında Konuşma Temel Dil Becerisinin Üstlendiği İşlevler. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuzmayıs Üniversitesi.
 • NICHD. (2002), 'Early Child Care and Children's Development Prior to School Entry: results from the NICHD Study of Early Child Care.' American Educational Research Journal, 39, (1): 133-164.
 • OECD, (2017). Education at a Glance. http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm adresinden 26/12/2017 tarihinde alınmıştır.
 • Oğuzkan, Ş. ve Oral, G. (1997), Okulöncesi Eğitimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Oktay, A. (1990). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı:2, Sayfa:152-160.
 • Öztürk, A., Engin Deniz, M. (2008). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duygusal Zeka Yetenekleri İş Doyumları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elementary Education Online, 7(3), 578-599.
 • Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. & Taggart, B. (2010). Early Childhood Matters. Routledge, New York.
 • Ülkü, Ü. B. (2007). Anasınıfı Ve İlköğretim I. Sınıfa Devam Eden Çocukların Velileri Ve Öğretmenlerinin Çocuk Olgunluğu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Üner, E. (2011). Okul Öncesi Eğitim Programındaki 36-72 Aylık Çocuklara Farklılıklara Saygı Eğitimi Kazandırmanın Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kayseri.
 • Yalman, D. (2007). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin, Birinci Sınıf Öğretmenlerinin, Ana Sınıfı Öğretmenlerinin ve Okul Öncesi Eğitim Almış Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitimden İlköğretime Geçişte Yaşanan Uyum Sorunlarıyla İlgili Görüşleri. Marmara Üniversitesi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H.( 2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Yıldız, S. (2013). Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1545-1379
Author: Abdurrahman EKİNCİ
Institution: ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ- EDEBİYAT FAKÜLTESİ- DOÇ.DR.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1677-4727
Author: Serdar BOZAN (Primary Author)
Institution: MEB. OKUL MÜDÜRÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2019

Bibtex @research article { aibuefd409816, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {482 - 500}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.46660-409816}, title = {ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {EKİNCİ, Abdurrahman and BOZAN, Serdar} }
APA EKİNCİ, A , BOZAN, S . (2019). ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 482-500 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-409816
MLA EKİNCİ, A , BOZAN, S . "ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 482-500 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aibuefd/issue/46660/409816>
Chicago EKİNCİ, A , BOZAN, S . "ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 482-500
RIS TY - JOUR T1 - ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Abdurrahman EKİNCİ , Serdar BOZAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-409816 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-409816 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 482 EP - 500 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-409816 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.46660-409816 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Abdurrahman EKİNCİ , Serdar BOZAN %T ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-409816 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-409816
ISNAD EKİNCİ, Abdurrahman , BOZAN, Serdar . "ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 2 (July 2019): 482-500 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.46660-409816
AMA EKİNCİ A , BOZAN S . ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(2): 482-500.
Vancouver EKİNCİ A , BOZAN S . ZORUNLU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ ANASINIFI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(2): 500-482.