Year 2019, Volume 19 , Issue 2, Pages 440 - 452 2019-07-01

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÖĞRENDİKLERİ BİLGİLERİ GÜNLÜK YAŞAMLARIYLA NE KADAR İLİŞKİLENDİREBİLİYOR?
CAN PRIMARY SCHOOL STUDENTS RELATE WHAT THEY HAVE LEARNED IN SCIENCE LESSONS TO THEIR DAILY LIFE?

Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN [1]


Fen bilimleri eğitiminde, bilgilerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi öğrenci motivasyonu üzerinde etkili olup, derse ait müfredatın öğrenci tarafından içselleştirmesine yardımcı olmaktadır. İlgili literatür günlük yaşama ait olayları açıklamada bilimsel olguları kullanan öğrencilerin, bilimi sevdiğini ve hipotezler kurmakta başarılı olduğunu göstermektedir. Ülkemizde de öğrencilerin sahip olduğu fen bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirebilmeleri konusunda birtakım çalışmalar yürütülmüştür. Ancak bu çalışmaların genellikle ortaokul ve lise öğrencileri ya da öğretmen adaylarıyla yürütüldüğü görülmüştür. Bu çalışmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi kapsamında öğrendikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirebilme durumlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada genel tarama modellerinden birisi olan tekil tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak günlük yaşamla ilişkili ve yazılı cevap gerektiren 20 açık uçlu sorudan oluşan bir uygulama sayfası ile öğrencilere ait fen bilimleri ders geçme notları kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre tüm sorulara verilen cevaplar ortalamasında hem başarılı olarak nitelendirilen öğrencilerde hem de başarısız olarak nitelendirilen öğrencilerde en fazla yüzdelik oranın yanlış anlama kategorisine ait olduğu görülmüştür. Ayrıca en düşük anlama oranı ve en yüksek yanlış anlama oranının köyde öğrenim gören öğrencilere ait olduğu tespit edilmiştir.

In science education, the association of knowledge with day life includes significant gains for both the teacher and the student. In addition, students who use scientific facts to explain daily events, like science and are successful in hypothesizing. Experimental and descriptive studies have been carried out on students' associating their knowledge with daily life. Nevertheless, no studies were found to have conducted at the primary school level. Moving from this point, the aim of this study is to elicit the state of primary school 4th graders' ability to associate the knowledge they gain from the science class with daily life. The study adopted a screening research model to explore the association between primary school 4th graders' level of associating the knowledge they gain related to the science class with everyday life and their academic achievements. The study sample consists of total of 39 students recruited in the 2017-2018 academic year from Tokat province central district and villages through the convenient sampling method. In the study, an application form consisting of 20 open-ended questions related to daily events and requiring written answers, and science course grades were used in order to collect data. According to the findings of the study the rate of understanding was found to be low whereas the rate of misunderstanding was higher. When the state of students' academic achievements and their association with daily life events is examined, the rate of understanding was found to be higher among the students with the highest academic achievement levels, however, the highest amount of misunderstanding was found to occur among students with mediocre academic achievement. Also examined in the study was the relationship between the school campus where education is being conducted and the association of science class knowledge with daily life. According to this, the misunderstanding rate of the students educated in the villages is higher than those educated in the district and the city center.

 • Akgün, A., Tokur, F. & Duruk, Ü. (2016). Fen öğretiminde öğrenilen kavramların günlük yaşamla ilişkilendirilmesi: Su kimyası ve su arıtımı. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 161-178.
 • Allen, D. (1991) Hand on science. The Center for Applied -Research in Education. New York
 • Ayas A., Karamustafaoğlu Ö., Sevim S. & Karamustafaoğlu S. (2001). Fen bilgisi öğrencilerinin bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirebilme seviyeleri. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Ayas, A. & Özmen, H. (1999). Asit-baz kavramlarını güncel olaylarla bütünleştirilme seviyesi: Bir örnek olay çalışması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.
 • Campbell, B. & Lubben, F. (2000). Learning science through contexts: helping pupils make sense of everday situations. International Journal of Science Education, 22(3), 239-252.
 • Dede Er, T.D., Şen, Ö.F., Sarı, U. & Çelik, H. (2013). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirme düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 209-216.
 • Enginar, Ş., Saka, A. & Sesli, E. (2002). Lise 2 öğrencilerinin biyoloji derslerinde kazandıkları bilgileri güncel olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi,Ankara.
 • Martin, D. J. (1997). Science education today, elementary science methods: A Constructivist Approach. Delmar Pres: USA.
 • MEB. (2013).) İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara.
 • Özmen, H. (2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 317-324.
 • Pekdağ, B., Azizoğlu, N., Topal, F.,Ağalar, A. &oran, E. (2013).Kimya bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyine akademik başarının etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4),1275-1286.
 • Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N. & Bayrakçeken, S. (1999). Üniversite kimya bölümü öğrencilerinin bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.
 • Taşdemir, A. & Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 124-148.
 • Taşdemir, A. & Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 124-148.
 • Türkoğuz, S., & Yankayış, K.(2015). Isı ve sıcaklık hakkındaki kavram yanılgılarının günlük yaşama etkileri üzerine öğretmen görüşleri. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 498,515.
 • Yangın, S. & Dindar, H. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji programındaki değişimin öğretmenlere yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33, 240-252.
 • Yiğit, N., Devecioğlu, Y. & Ayvacı, H.Ş.(2002). İlköğretim fen bilgisi öğrencilerinin günlük yaşamdaki olgu ve olaylarla ilişkilendirme düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4410-1279
Author: Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2019

APA Alkış Küçükaydın, M . (2019). İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÖĞRENDİKLERİ BİLGİLERİ GÜNLÜK YAŞAMLARIYLA NE KADAR İLİŞKİLENDİREBİLİYOR? . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 440-452 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-418986