Year 2019, Volume 19 , Issue 2, Pages 530 - 539 2019-07-01

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK YAŞAM POZİSYONLARI
LIFE POSITIONS AS PREDICTOR OF LIFE SATISFACTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS*

Ali KARABABA [1]


Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu ile yaşam pozisyonları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden toplam 429 üniversite öğrencisinden (224 kız-205 erkek) oluşmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcıların yaşam doyumu düzeylerini belirlemek için Diener, Emmans, Lorsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği ve yaşam pozisyonları düzeylerini belirleyebilmek için ise Boholts (2002) tarafından geliştirilen Yaşam Pozisyonları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularında, yaşam doyumunun Ben OK’im-Sen OK’sin ve Ben OK’im-Sen OK değilsin yaşam pozisyonları ile pozitif yönlü; Ben OK değilim-Sen OK değilsin ve Ben OK değilim-Sen OK’sin yaşam pozisyonları ile ise negatif yönlü anlamlı bir ilişki içinde olduğu görülmüştür. Ayrıca, araştırma sonucu üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunda yaşam pozisyonlarının yordayıcı rolünü göstermiştir. Araştırma bulguları alan yazın ilişkisinde tartışılmıştır.

The aim of the study was to examine the relationship between life satisfaction and life positions among university students. The sample of the study consists of 429 university students (224 female - 205 male) studying at the Education Faculty of Uşak University, who accepted to participate in the research voluntarily, during 2017-2018. A correlational research model was used in this study. In the study, the scales of Life Satisfaction Scale developed by Diener, Emmans, Lorsen and Griffin (1985) and Life Positions Scale Moral Maturity Scale developed by Boholts (2002) were used for data collection. In the findings of the research, it has been seen that life satisfaction is positively associated with life positions of I am OK-You are OK and I am OKYou are not OK; it is negatively associated with life positions of I am not OK-You are not OK and I am not OK-You are OK. Also the result of the study has shown that life positions have a predictor role in university students’ life satisfaction. Implications of these findings are discussed within the context of literature.

 • Akatsu, S., Yamaguchi, A., Kim, M. S., & Oshio, A. (2016). Self-construals, anger regulation, and life satisfaction in the United States and Japan. Frontiers in Psychology, 7, 1-12. doi:10.3389/fpsyg.2016.00768
 • Akkoyun, F. (2001). Transaksiyonel Analiz: Psikolojide işlemsel çözümleme yaklaşımı (2nd ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Altıntaş, E., & Gültekin, M. (2003). Psikolojik danışma kuramları (1st ed.). İstanbul: Alfa Basım Yayın.
 • Aslan, S. (2015). Üniversite yaşamına uyum ölçeğinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(4), 132-145.
 • Berne E. (1962). Classification of positions. Transactional Analysis Journal, 1, 23.
 • Boholst, F. A. (2002). A life position scale. Transactional Analysis Journal, 32, 28-32.,
 • Bulut, C., & Bulut-Serin, N. (2016). Öğretmen adaylarının üniversite yaşamına uyum düzeyleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 5(4), 1-7.
 • Buser, J. K., & Kearney, A. (2017). Stress, adaptive coping, and life satisfaction. Journal of College Counseling, 20(3), 224-236. doi:10.1002/jocc.12071
 • Caner, A. (2016). Happiness and life satisfaction in Turkey in recent years. Social Indicators Research, 127(1), 361-399. doi: 10.1007/s11205-015-0948-z
 • Comert, I. T., Ozyesil, Z. A., & Ozguluk, S. B. (2016). Satisfaction with life, meaning in life, sad childhood experiences, and psychological symptoms. Psychological Reports, 118(1), 236-250. doi:10.1177/0033294115626634
 • Corey G, 2009. Transactional analysis. Retrieved from http://www.acadiau.ca/.
 • Çeçen-Eroğul, A. R., & Türk, S. B. (2013). Ergenlerde çocukluk örselenme yaşantıları ve öfke ifade tarzları ile benlik saygısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1421-1439.
 • Diaz, R. P., & Arroyo, J. C. (2013). Personality factors, affect, and autonomy support as predictors of life satisfaction. Universitas Psychologica, 12(1), 41-53.
 • Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of personality assessment, 49(1), 71-75. doi:10.1207/s15327752jpa4901_13
 • Diener, E., Lucas, R., & Oishi, S. (2002). Subjective well-Being: The Science of happiness andlLife satisfaction. C. R. Snyder & S. R. Lopez (Ed.). Handbook of positive psychology (p. 63-73). New York: Oxford University Press.
 • Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276-302. doi:10.1037/0033-2909.125.2.276
 • Facio, A., & Resett, S. (2014). Work, romantic relationships, and life satisfaction in Argentinean emerging adults. Emerging Adulthood, 2(1), 27-35. doi:10.1177/2167696813515854
 • Fergusson, D. M., McLeod, G. F. H., Horwood, L. J., Swain, N. R., Chapple, S., & Poulton, R. (2015). Life satisfaction and mental health problems (18 to 35). Psychological Medicine, 45(11), 2427-2436. doi: 10.1017/S0033291715000422
 • Fernandez-Ballesteros, R., Zamarron, M. D., & Ruiz, M. A. (2001). The contribution of socio-demographic and psychological factors to life satisfaction. Ageing & Society, 21(1), 25-43. doi:10.1017/S0144686X01008078
 • Gnilka, P. B., Ashby, J. S., & Noble, C. M. (2013). Adaptive and maladaptive perfectionism as mediators of adult attachment styles and depression, hopelessness, and life satisfaction. Journal of Counseling and Development, 91(1), 78-86. doi:10.1002/j.1556-6676.2013.00074x
 • Harris, T. A. (2014). Ben OK’im – Sen OK’sin. Şahin M (Trans.). İstanbul: Okuyan Us Yayıncılık.
 • Heintzelman, S. J., & Bacon, P. L. (2015). Relational self-construal moderates the effect of social support on life satisfaction. Personality and Individual Differences, 73, 72-77. doi:10.1016/j.paid.2014.09.021
 • Huo, Y. Q., & Kong, F. (2014). Moderating effects of gender and loneliness on the relationship between self-esteem and life satisfaction in Chinese University Students. Social Indicators Research, 118(1), 305-314. doi:10.1007/s11205-013-0404-x
 • İşgör, Y. İ., Kaygusuz, C., & Özpolat, A. R. (2012). Life positions scale language equivalence, reliability and validity analysis. Social and Behavioral Sciences, 47, 284-291.
 • Karababa, A., & Dilmaç, B. (2016). TA and values as the predictors of loneliness among adolescents. Education and Science, 187, 63-77. doi:10.15390/EB.2016.6739
 • Karaman, M. A., & Watson, J. C. (2017). Examining associations among achievement motivation, locus of control, academic stres, and life satisfaction: A comparison of US and international undergraduate students. Personality and Individual Differences, 111, 106-110. doi:10.1016/j.paid.2017.02.006
 • Klein, M. (1949). The psychoanalysis of children. London: Hogart Press.
 • Köker S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Unpublished Master’s Thesis. Ankara University, Ankara, Turkey.
 • Lepp, A., Barkley, J. E., & Karpinski, A. C. (2014). The relationship between cell phone use, academic peformance, anxiety, and satisfaction with life in college students. Computers in Human Behavior, 31, 343-350. doi:10.1016/j.chb.2013.10.049
 • Libran, E. C., & Piera, P. J. F. (2008). Cognitive and affective variables as predictors of life satisfaction. Psicothema, 20(3), 408-412.
 • Lombardo, P., Jones, W., Wang, L. L., Shen, X., & Goldner, E. M. (2018). The fundamental association between mental health and life satisfaction: Results from successive waves of a Canadian national survey. BMC Public Health, 18, 2-9. doi: 10.1186/s12889-018-5235-x
 • O’Sullivan, G. (2011). The relationship between hope, eustress, self-efficacy, and life satisfaction among undergraduates. Social Indicators Research, 101(1), 155-172. doi: 10.1007/s11205-010-9662-z
 • Ozpolat, A. R., İşgör, İ. S., & Akbaba, S. (2013) Analysis of the relation between university students’ life positions and their positive-negative affectivity. Journal of Studies in Social Sciences, 5, 135-145.
 • Royse, D., Rompf, B. L., & Dhooper, S. S (1991). Childhood trauma and adult life satisfaction in a random adult sample. Psychological Reports, 69(3), 1227-1231. doi:10.2466/PR0.69.8.1227-1231
 • Steger, M. F., Oishi, S., & Kesebir, S. (2011). Is a life without meaning satisfying? The moderating role of the search for meaning in satisfaction with life judgements. The Journal of Positive Psychology, 6, 173-180. doi:10.1080/17439760.2011.569171
 • Stewart, I., & Joines V. (1987). TA today: A new ıntroduction to transactional analysis (1st ed.). England: Life Publishing.
 • Şahin, İ., Şahin-Fırat, N., Zoraloğlu, Y. R., & Açıkgöz, K. (2009). Üniversite öğrencilerinin sorunları. E-Journal of New World Sciences Academy, 4, 1435-4449.
 • Ümmet, D. (2017). Genel psikolojik sağlık ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide evlilik uyumunun aracı rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 159-175.
 • Vecchio, G. M., Gerbino, M., Pastorelli, C., Del Bove, G., & Caprara, G. V. (2007). Multifaceted self-efficacy beliefs as predictors of life satisfaction in late adolescence. Personality and Individual Differences, 43(7), 1807-1818. doi:10.1016/j.paid.2007.05.018
 • Yan, X. F., Su, J. K., Zhu, X., & He, D. (2013). Loneliness and subjective happiness as mediators of the effects of core self-evaluations on life satisfaction among Chinese college students. Social Indicators Research, 114(2), 757-766. doi:10.1007/s11205-012-0172-z
 • Yavuzer, H. (1996). Çocuk ve suç (8th ed.). İstanbul: Remzi Kitap Evi.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0458-3437
Author: Ali KARABABA (Primary Author)
Institution: USAK UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2019

APA Karababa, A . (2019). LIFE POSITIONS AS PREDICTOR OF LIFE SATISFACTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS* . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 530-539 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-448635