Year 2019, Volume 19 , Issue 2, Pages 652 - 666 2019-07-01

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL MÜZE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Türkan SUNGUR [1] , Handan BÜLBÜL [2]


Araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının sanal müze uygulamalarına yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışma grubu, Giresun Üniversitesi sınıf öğretmenliği anabilim dalı dördüncü sınıfta okuyan 41 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu anketle toplanmış, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, sınıf öğretmeni adaylarının pek çoğunun lisans öğrenimleri boyunca gerçek veya sanal müze ile eğitime yönelik deneyime sahip olmadıklarını göstermiştir. Buna karşın adaylar, lisans öğrenimlerinde sanal müze ile eğitimi mesleki yeterlik açısından gerekli görmektedirler. Ayrıca ilkokul düzeyindeki eğitimde sanal müze uygulamalarının öğrenciler için yararlı olduğunu düşünmektedirler. Araştırma sonuçlarına dayanarak, sınıf öğretmenliği lisans programında okutulan çeşitli derslerin sanal müze uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi önerilmektedir.  

Müze eğitimi, sanal müze ile eğitim
 • Alav, O.,Altıngövde, İ. Ş. ve Kaplan, A. (2006). Sanal müzelerde panoramik ve 3 boyutlu görüntü teknikleri ve içerik sorgulama: Isparta Müzesi örneği. 30 Ekim 2018 tarihinde http://kaynak.unak.org.tr/mod/data/view.php?d=1verid=68 sitesinden alınmıştır.
 • Aktaş, V. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sanal müze kullanımına yönelik tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydoğan, D. (2017). Virtual Museums in the Context of Virtual Reality and Simulation, e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM, 1 (2), 137-148.
 • Barlas Bozkuş, Ş. (2014). Kültür ve sanat iletişimi çerçevesinde Türkiye'de sanal müzelerin gelişimi, The Journal of Academic Social Science Studies, 26, 329-344.
 • Canlı, K. (2016). İlkokul 4. sınıf görsel sanatlar dersinde sanal müze uygulamasına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Çolak, C. (2006). Sanal Müzeler. M. Akgül, E. Derman, U. Çağlayan, A. Özgit (Ed.), inet-tr’06 - XI. “Türkiye'de İnternet” Konferansı Bildirileri (ss. 307-312). Ankara: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.
 • Çıldır, Z. & Karadeniz, C. (2014). Museum, education and visual culture practices: Museums in Turkey. American Journal of Educational Research, 2(7), 543-551.
 • Demirboğa, E. (2010). Sanal müze ziyaretlerinin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal kazanımları üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ermiş, B. (2010). İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin görsel sanatlar dersinde “üç boyutlu sanal müze ziyareti” etkinliğine ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güleç, S. ve Alkış, S. (2003). Sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin iletişimsel boyutu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 63-78.
 • Kalıncı, E. (2015). 360 derece panoramik görüntü veren sanal müzelerin grafik tasarım açısından incelenmesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 5(4), 57-65.
 • Karadeniz, C., Okvuran, A., Artar, M. & Çakir İlhan, A. (2015). Contemporary Approaches and Museum Educator within the Context of New Museology, Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 48(2), 203-226.
 • Karataş, S., Yılmaz, A., Kapanoğlu, G. ve Meriçelli, M. (2016). Öğretmenlerin sanal müzelere dair görüşlerinin incelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 112-125.
 • Kaya, R. ve Okumuş, O. (2018). Sanal müzelerin tarih derslerinde kullanımının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, Turkish History Education Journal, 7(1), 113-153.
 • Okan, B. (2018). Günümüz müzecilik anlayışındaki yaklaşımlar ve müze oluşumunu etkileyen unsurlar, Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, 3(4), 215-242.
 • Oruç, Z. (2016). New reality in museum, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 6(2), 273-290.
 • Peker, N. (2014). Sosyal bilgiler dersinde sanal müze kullanımı ve sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının sanal müze kullanımına yönelik tutumları. Yayinlanmamiş Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Rayward, W.B. &Twidale, M.B.(1999). From Docent to Cyberdocent: Education and Guidance in the Virtual Museum. Retrieved 30 October 2018 from, Technical Report ISRN UIUCLIS-1999/8+CSCW. To appear in: Archives and Museum Informatics Web Site: http://www.lis.uiuc.edu/~twidale/pubs/docents.html
 • Salar, H. C. (2009). Views of painting teaching programme candidates toward virtual exhibitions, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1177–1182.
 • Sürücü O, Başar M.E. (2016). Kültürel mirası korumada bir farkındalık aracı olarak sanal gerçeklik, Artium. 4(1), 13-26.
 • Teker, N. ve Özer, A. (2016). Sanal müze sanal tur memnuniyet ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Millî Eğitim 209, 314-335.
 • Turgut, G. (2015). Sosyal bilgiler dersinde bir eğitim aracı olarak sanal müzelerden yararlanma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yin, R.K. (2009). Case study research: Design and methods. (4th Edition). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • YÖK (2018). Sınıf öğretmenliği lisans programı 29 Ağustos 2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Sinif_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf sitesiden alınmıştır.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Türkan SUNGUR (Primary Author)
Institution: Giresun University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9668-3752
Author: Handan BÜLBÜL
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2019

APA Sungur, T , Bülbül, H . (2019). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL MÜZE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 652-666 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-492112