Year 2019, Volume 19 , Issue 2, Pages 667 - 682 2019-07-01

MEB 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇERÇEVESİNCE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Murat TARHAN [1]


Girişimcilik eğitimi bireylere girişimcilik becerisini kazandırmayı kendisine amaç edinmiş bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimcilik becerisi, bireylerde üretme fikrini oluşturacak, fikrini gerçekleştirmek için finansman sorununu çözebilecek, üretmek istediği ürünü tasarlayıp hayata geçirebilecek, ürünün tanıtım ve pazarlamasını yapabilecek ve bunları yatırıma dönüştürebilecek bilgi ve alt becerileri içermektedir. Diğer taraftan bu becerilerin belirli konu ve kazanımlarla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Özellikle bir bütün şeklinde bakıldığında girişimciliğin değer boyutunun da göz ardı edilmez bir gerçek olduğu ortadadır. Bu değerler toplumun kültürel özelliklerini, aynı zamanda insanlığın evrensel ahlaki yasalarını içermektedir. Bu noktadan hareketle girişimcilik eğitimi, bireylerde girişimci ruhu diriltecek ve girişimcilik becerisini kazandıracak unsurların disiplinler arası yöntemle ve sistematik bir şekilde uygulanmasını kapsamaktadır.

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmada girişimcilik eğitimi, girişimciliğin türleri ve girişimcilik eğitiminin unsurları (bilgi, beceri ve değer) 2023 eğitim vizyonu kapsamında değerlendirilmiştir. Girişimcilik becerisinin kazandırılması ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede öneri ve tartışmalarda bulunulmuştur.

MEB, 2023 Eğitim Vizyonu, Girişimcilik, Girişimcilik Becerisi
  • Programmes: A New Methodology".Journal Of European Industrial Training,30 (9), s:701- 720.Alberti, F., Sciascia S., Poli A. (2004), “Entrepreneurship Education: Notes On An Ongoing Debate”, 14th Annual Int. Ent. Conference, İtalya: University Of Napoli FedericoIı, 4-7 July.Berglund ve Skoglund (2016) “Social Entrepreneurship: to Defend Society from İtself”, Rethinking Entrepreneurship (Ed: A. Fayolle ve P. Riot, s:57), Routledgge Published, New York. Büyük Ö. (2014).Girişimcilik Üzerine Notlar. İstanbul: Paradigma Kitabevi Yayınları.Cavitt, M. E. (2006). A Content Analysis of Doctoral Research İn Beginning Band Education, 1958-2004. Journal of Band Research, 42(1).Çetinkaya Bozkurt Ö. (2011). Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler. Ankara: Detay Yayıncılık.Erdem, F. (2001). Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi ve Belirsizliğe Tolerans İlişkisine Kültürel Yaklaşım. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (2), s:43-61.Fuchs K., Werner A. ve Wallau F., (2008), “Entrepreneurship education in Germany and Sweden: what role do different school systems play?”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 15 Iss 2 pp. 365 - 381Han, J. & Lee, M. 1998. A study on the status of entrepreneurship education in Korea and its direction. Business Education Research, 2(2): 5–26.Henry C., Hill F. ve Leitch C., (2005), “Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I”, Education + Training, Vol. 47 Iss 2 pp. 98 - 111Kılıç R. ve Keklik B. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), s:423-435.Küçük O. (2015).Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Lee S. M., Chang D., Lim, S. B. (2005) Impact of Entrepreneurship Education:A Comparative Study of the U.S. and Korea, International Entrepreneurship and Management Journal 1, 27–43.Lee, S.M. & Peterson, S. 2000. Culture, entrepreneurial orientation, and global competitiveness. Journal of World Business, 35: 401–416.McKeown J., Millman C., Sursani S. R., Smith K. ve Martin L.M., (2006), “Graduate entrepreneurship education in the United Kingdom”, Education + Training, Vol. 48 Iss 8/9 pp. 597 – 613MEB. (2005a). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4-5. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu. Ankara: MEB Yayınevi.Raposo M. ve Paço, A. (2011). Entrepreneurship Education: Relationship Between Education And Entrepreneurial Activity. Psicothema Journal, 23(3), s: 453-457.Smith K. ve Petersen J. L (2011) What is Educational Entrepreneurship?. F. M. Hess (Ed.) Educational Entrepreneurship ( s:21-45). Cambridge, Massachusetts: Harvard Education Press.Steve B. ve Dorf B. (2012). Girişimciliğin El Kitabı. Boyut Yayınları. İstanbul.Stevenson H. H., Roberts, M. J. ve Grousbeck, H. I. (1989) New business ventures and entrereneur, Homewook, IL.Tarhan M. (2018) Sosyal Bilgiler Dersinde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılması Üzerine Bir Eylem Araştırması, Bolu Abant İzzet baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Bolu.Türk Dil Kurumu (2017). Büyük Türkçe Sözlük, Http://Www.Tdk.Gov.Tr /İndex.Php? Option=Com _Gts&Arama=Gts&Guid=Tdk.Gts .583be9fa3aa6f9.68 296340.TÜSİAD (2002). Türkiye’de Girişimcilik, Ankara: TÜSİAD Yayınları.Vesper K. H. ve Gartner W. B. (1997). Measurıng Progress In Entrepreneurshıp Educatıon, Journal Of Business Venturing,12 (5), s: 403-421Weber R. (2011) Evaluating Entrepreneurship Education, Springer Gabler Publishing, Munich.Yelkikalan N. ve Akatay A. (2010) Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (19), s: 51-59.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8262-8130
Author: Murat TARHAN (Primary Author)
Institution: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2019

APA Tarhan, M . (2019). MEB 2023 EĞİTİM VİZYONU ÇERÇEVESİNCE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 667-682 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-528071