Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ÖĞRENME ORTAMINDA QR KOD DESTEKLİ MATERYALLERİN KULLANIMI

Year 2019, Volume 19, Issue 3, 923 - 935, 11.10.2019
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.49440-482243

Abstract

Bu çalışmanın amacı sınıf yönetimi disiplin modellerini içeren QR kodların gömüldüğü materyalin mevcut yönteme göre etkililiğinin belirlenmesidir. Teknolojik donanımla yetiştirilen bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmeni adaylarının teknolojiye hakim olduğu düşünüldüğünde çalışma kapsamında hazırlanan QR kod gömülü materyalin, TPAB çerçevesinde TAB, TPB ve TPAB bileşenlerinin de incelenmesinin gerektiği de düşünülmektedir. Bu doğrultuda ayrıca çalışmada kullanılan QR kodların gömülü olduğu materyallerin öğretmen adaylarının alan, teknoloji ve pedagojinin kesişimlerini içeren Teknolojik Alan Bilgisini (TAB), Teknolojik Pedagojik Bilgisini (TPB) ve Teknolojik Pedagoji Alan Bilgilerini (TPAB) nasıl etkilediği de incelenmiştir. Çalışma Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 20 deney 20 kontrol olmak üzere 40 BÖTE öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak eşleştirme testi ve anket formu kullanılmıştır. Anket formundan elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilirken, eşleştirme testinden elde edilen veriler ise SPSS 25.0 programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda sınıf yönetimi disiplin modellerini içeren QR kod gömülü hazırlanan materyallerin kullanıldığı deney grubunun son test lehine anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. QR kod gömülü materyallerin öğretmen adaylarının TPAB açısından soyut konuları somutlaştırılabileceği, TAB açısından tekrar tekrar izlemeye fırsat sunması ve TPB açısından ise etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği ortaya çıkmıştır. 

References

 • Abbitt, J. T. (2011). An investigation of the relationship between self-efficacy beliefs about technology ıntegration and technological pedagogical content knowledge (TPACK) among preservice teachers. Journal of Digital Learning in Teacher Education. 27(4), 134-143.
 • Acartürk, C. (2012). Barkod Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı: Bilişsel Bilimler Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Akademik Bilişim Konferansı ,Uşak. http://ab. org. tr/ab12/bildiri/106. pdf.
 • Akkağıt, Ş. F. ve Tekin, A. (2012). Simülasyon tabanlı öğrenmenin ortaöğretim öğrencilerinin temel elektronik ve ölçme dersindeki başarılarına etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 13(2),1-12.
 • Aktaş, C. (2012). Hızlı Yanıt Veren Kod Aracılığıyla Geleneksel Gazete ile Yeni Medyanın Yakınsaması, Global Media Journal, 3 (5), 1-18.
 • Aktaş, C. ve Çaycı, B. (2013). QR kodların eğitim teknolojilerinde kullanımı. In International Conference on Communication, Media, Technology and Design, 375 (Vol. 379).
 • Aydın, M. (1998). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Baik, S. (2010). Rethinking QR code: Analog portal to digital world. Multimedia Tools and Applications. Doi 10.1007/s11042-010-0686-9.
 • Barab, S., & Dede, C. (2007). Games and immersive participatory simulations for science education: an emerging type of curricula. Journal of Science Education and Technology, 16(1), 1-3.
 • Başar, H. (1997). Sınıf yönetimi (Dördüncü Basım) Ankara: Pegem Yayınları.
 • Burden, P. R. (1995). Classroom management and discipline: Methods to facilitate cooperation and instruction, Londra:Longman.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L. and Tsai, C. C. (2011) Exploring the factor structure of the constructs of technological, pedagogical, content knowledge (TPACK). The Asia Pacific Education Researcher 20(3). 595-603.
 • Chaisatien, P., & Akahori, K. (2007, June). Demonstration of an application on 3G mobile phone and two dimension barcode in classroom communication support system. In EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology (pp. 3330-3336). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).Chen, G. D., Chang, C. K., and Wang, C. Y. (2008). Ubiquitous learning website: scaffold learners by mobile devices with information-aware techniques. Computers & Education, 50(1), 77–90.
 • Chen, Y.-N., Lin, C.-K., Wei, T.-S., Liu, C.-H., & Wuang, Y.-P. (2013). The effectiveness of multimedia visual perceptual training groups for the preschool children with developmental delay. Research in Developmental Disabilities, 34(12), 4447-4454.
 • Chen, N. S., Teng, D. C. E., & Lee, C. H. (2011). Augmenting paper-based reading activity with direct access to digital materials and scaffolded questioning. Computers & Education, 57(2), 1705-1715.
 • Chen, Y. H., & Jang, S.-J. (2014). Interrelationship between stages of concern and technological, pedagogical, and content knowledge: A study on Taiwanese senior high school in-service teachers. Computers in Human Behavior, 32, 79-91.
 • Cox S. ve Graham C. R. (2009). Diagramming TPACK in Practice:Using an Elaborated Modelof the TPACK Framework to Analyze and Depict Teacher Knowledge. TechTrends. 53 (5). 60-69.
 • Çakıroğlu, Ü, Güven, B ve Akkan, A (2008). Matematik Öğretmenlerinin Matematik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik İnançlarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35, 38-52.
 • Çataloğlu, E. ve Ateşkan, A. (2014). QR (Quick Response) kodunun eğitim ve öğretimde kullanımının örneklenmesi. İlköğretim Online, 13(1),5-14.Çelik, A. (2012). Yabancı dil öğreniminde karekod destekli mobil öğrenme ortamının aktif sözcük öğrenimine etkisi ve öğrenci görüşleri: Mobil sözlük örneği. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, K. and Akpinar, E. (2018). The Effect of Mobile Learning Applications on Students' Academic Achievement and Attitudes toward Mobile Learning. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 6(2), 48-59.
 • Edwards, C. H. (1993).Classroom Discipline and Management, NY: Macmillan
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul. Alkım Yayınevi.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L. and Harris, R. (2009). TPACK Development in Science Teaching: Measuring the TPACK Confidence of Inservice Science Teachers. TechTrends, Special Issue on TPACK, 53(5), 70-79.
 • Göktas, Y., Yildirim, S., and Yildirim, Z. (2009). Main barriers and possible enablers of ICTs integration into pre-service teacher education programs. Journal of Educational Technology and Society, 12(1), 193–204.
 • Güven, G., & Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009). Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge and Learning Activity Types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416.
 • Hwang, G. J., and Chang, H. F. (2011). A formative assessment-based mobile learning approach to improving the learning attitudes and achievements of students. Computers & Education, 56(4), 1023-1031.
 • Karahan, E.,and Bilici, S. C. (2017). Use of QR Codes in Science Education: Science Teachers' Opinions and Suggestions. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 11(1), 433-457.
 • Kaya, Z., Emre, İ. ve Kaya, O. N. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Açısından Öz-Güven Seviyelerinin Belirlenmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 643-651, Elazığ.
 • Koehler, M.J. and Mishra, P., 2009. What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9, 1, 60-70.Koh, J. L., Chai, C. S., and Tsai, C. C. (2013). Examining practicing teachers’ perceptions of technological pedagogical content knowledge (TPACK) pathways: A structural equation modeling approach. Instr Sci, 41, 793–809.
 • Leone, S., & Leo, T. (2011). The synergy of paper-based and digital material for ubiquitous foreign language learners. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal (KM&EL), 3(3), 319-341.
 • Liaw, S.-S., Hatala, M., and Huang, H-M. (2010). Investigating acceptance toward mobile learning to assist individual knowledge management: based on activity theory approach. Computers & Education, 54(2), 446–454.
 • Linn, M. and Muilenburg, L. (1996). Creating lifelong science learners: What models form a firm foundation? Educational Researcher 25(5): 18–24.
 • Law, C. and So, S. (2010). QR Codes in Education. Journal of Educational Technology Development and Exchange. Volume 3 (1), 85-100.
 • Mishra, P. and Koehler, M.J., 2006. Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge, Teachers College Record, 108, 6, 1017-1054Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., and Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation. Psychology Press.Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21, 509–523.
 • Oberer, B., and Erkollar, A. (2013). Mobile learning in higher education: A marketing course design project in Austria. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 2125-2129.
 • Ozcelik, E. and Acarturk, C. (2011). Reducing the spatial distance between printed and online information soruces bymeans of mobile technology enhances learning: Using 2D barcodes. Computers & Education, 57, 2077–2085.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100-111.
 • Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., and Shin, T. S. (2009). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) The Development and Validation of an Assessment Instrument for Preservice Teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149.
 • Shulman, L., 1986. Those who understand: Knowledge growth in teaching, Educational Researcher, 15, 2, 4-14.
 • Susono, H., and Shimomura, T. (2006). Using mobile phones and QR codes for formative class assessment. Current developments in technology-assisted education, 2(2006), 1006-1010.
 • So, S. (2011). Beyond the simple codes: QR in education. In G. Williams, P. Statham, N. Brown & B. Cleland (Eds.), Changing Demands, Changing Directions. Proceedings ascilite Hobart 2011. (pp.1157-1161).
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2004). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ramsden, A. (2008, November). The use of QR codes in education: A getting started guide for academics. Web: http://opus.bath.ac.uk/view/divisions/elearning.html adresinden 11 Eylül 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Ramsden, A. and Jordan, L. (2009). Are students ready for QR codes? Findings from a student survey at the University of Bath. Web: http://opus.bath.ac.uk/ view/divisions/elearning.html adresinden 11 Eylül 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Roth, W.M. and Roychoudhury, A. (1993). The development of science process skills in authentic contexts. Journal in Research in Science Teaching 30(2): 127–152.Tarımer, İ. ve Okumuş, İ. T. (2010). Mobil iletişim cihazlarının eğitim aracı olarak kullanılması, Akademik Bilişim Konferansı (AB 2010), Muğla, 67–72.Tereci, H., Karamustafaoğlu, O., and Sontay, G. Manyetizma Konusunda Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejisine Dayalı Alternatif Bir Deney Etkinliği ve Fizik Öğretmenlerinin Görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-20.
 • Yılmaz, B., ve Bilici, S. C.(2017). Qr Kodlar İle Tasarlanmış Güneş Sistemi Ve Ötesi, Uzay Bilmecesi Etkinliği. Anadolu Öğretmen Dergisi, 1(2), 75-82.

Year 2019, Volume 19, Issue 3, 923 - 935, 11.10.2019
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.49440-482243

Abstract

References

 • Abbitt, J. T. (2011). An investigation of the relationship between self-efficacy beliefs about technology ıntegration and technological pedagogical content knowledge (TPACK) among preservice teachers. Journal of Digital Learning in Teacher Education. 27(4), 134-143.
 • Acartürk, C. (2012). Barkod Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı: Bilişsel Bilimler Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Akademik Bilişim Konferansı ,Uşak. http://ab. org. tr/ab12/bildiri/106. pdf.
 • Akkağıt, Ş. F. ve Tekin, A. (2012). Simülasyon tabanlı öğrenmenin ortaöğretim öğrencilerinin temel elektronik ve ölçme dersindeki başarılarına etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 13(2),1-12.
 • Aktaş, C. (2012). Hızlı Yanıt Veren Kod Aracılığıyla Geleneksel Gazete ile Yeni Medyanın Yakınsaması, Global Media Journal, 3 (5), 1-18.
 • Aktaş, C. ve Çaycı, B. (2013). QR kodların eğitim teknolojilerinde kullanımı. In International Conference on Communication, Media, Technology and Design, 375 (Vol. 379).
 • Aydın, M. (1998). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Baik, S. (2010). Rethinking QR code: Analog portal to digital world. Multimedia Tools and Applications. Doi 10.1007/s11042-010-0686-9.
 • Barab, S., & Dede, C. (2007). Games and immersive participatory simulations for science education: an emerging type of curricula. Journal of Science Education and Technology, 16(1), 1-3.
 • Başar, H. (1997). Sınıf yönetimi (Dördüncü Basım) Ankara: Pegem Yayınları.
 • Burden, P. R. (1995). Classroom management and discipline: Methods to facilitate cooperation and instruction, Londra:Longman.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L. and Tsai, C. C. (2011) Exploring the factor structure of the constructs of technological, pedagogical, content knowledge (TPACK). The Asia Pacific Education Researcher 20(3). 595-603.
 • Chaisatien, P., & Akahori, K. (2007, June). Demonstration of an application on 3G mobile phone and two dimension barcode in classroom communication support system. In EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology (pp. 3330-3336). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).Chen, G. D., Chang, C. K., and Wang, C. Y. (2008). Ubiquitous learning website: scaffold learners by mobile devices with information-aware techniques. Computers & Education, 50(1), 77–90.
 • Chen, Y.-N., Lin, C.-K., Wei, T.-S., Liu, C.-H., & Wuang, Y.-P. (2013). The effectiveness of multimedia visual perceptual training groups for the preschool children with developmental delay. Research in Developmental Disabilities, 34(12), 4447-4454.
 • Chen, N. S., Teng, D. C. E., & Lee, C. H. (2011). Augmenting paper-based reading activity with direct access to digital materials and scaffolded questioning. Computers & Education, 57(2), 1705-1715.
 • Chen, Y. H., & Jang, S.-J. (2014). Interrelationship between stages of concern and technological, pedagogical, and content knowledge: A study on Taiwanese senior high school in-service teachers. Computers in Human Behavior, 32, 79-91.
 • Cox S. ve Graham C. R. (2009). Diagramming TPACK in Practice:Using an Elaborated Modelof the TPACK Framework to Analyze and Depict Teacher Knowledge. TechTrends. 53 (5). 60-69.
 • Çakıroğlu, Ü, Güven, B ve Akkan, A (2008). Matematik Öğretmenlerinin Matematik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik İnançlarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35, 38-52.
 • Çataloğlu, E. ve Ateşkan, A. (2014). QR (Quick Response) kodunun eğitim ve öğretimde kullanımının örneklenmesi. İlköğretim Online, 13(1),5-14.Çelik, A. (2012). Yabancı dil öğreniminde karekod destekli mobil öğrenme ortamının aktif sözcük öğrenimine etkisi ve öğrenci görüşleri: Mobil sözlük örneği. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, K. and Akpinar, E. (2018). The Effect of Mobile Learning Applications on Students' Academic Achievement and Attitudes toward Mobile Learning. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 6(2), 48-59.
 • Edwards, C. H. (1993).Classroom Discipline and Management, NY: Macmillan
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul. Alkım Yayınevi.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L. and Harris, R. (2009). TPACK Development in Science Teaching: Measuring the TPACK Confidence of Inservice Science Teachers. TechTrends, Special Issue on TPACK, 53(5), 70-79.
 • Göktas, Y., Yildirim, S., and Yildirim, Z. (2009). Main barriers and possible enablers of ICTs integration into pre-service teacher education programs. Journal of Educational Technology and Society, 12(1), 193–204.
 • Güven, G., & Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009). Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge and Learning Activity Types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416.
 • Hwang, G. J., and Chang, H. F. (2011). A formative assessment-based mobile learning approach to improving the learning attitudes and achievements of students. Computers & Education, 56(4), 1023-1031.
 • Karahan, E.,and Bilici, S. C. (2017). Use of QR Codes in Science Education: Science Teachers' Opinions and Suggestions. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 11(1), 433-457.
 • Kaya, Z., Emre, İ. ve Kaya, O. N. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Açısından Öz-Güven Seviyelerinin Belirlenmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 643-651, Elazığ.
 • Koehler, M.J. and Mishra, P., 2009. What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9, 1, 60-70.Koh, J. L., Chai, C. S., and Tsai, C. C. (2013). Examining practicing teachers’ perceptions of technological pedagogical content knowledge (TPACK) pathways: A structural equation modeling approach. Instr Sci, 41, 793–809.
 • Leone, S., & Leo, T. (2011). The synergy of paper-based and digital material for ubiquitous foreign language learners. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal (KM&EL), 3(3), 319-341.
 • Liaw, S.-S., Hatala, M., and Huang, H-M. (2010). Investigating acceptance toward mobile learning to assist individual knowledge management: based on activity theory approach. Computers & Education, 54(2), 446–454.
 • Linn, M. and Muilenburg, L. (1996). Creating lifelong science learners: What models form a firm foundation? Educational Researcher 25(5): 18–24.
 • Law, C. and So, S. (2010). QR Codes in Education. Journal of Educational Technology Development and Exchange. Volume 3 (1), 85-100.
 • Mishra, P. and Koehler, M.J., 2006. Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge, Teachers College Record, 108, 6, 1017-1054Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., and Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation. Psychology Press.Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21, 509–523.
 • Oberer, B., and Erkollar, A. (2013). Mobile learning in higher education: A marketing course design project in Austria. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 2125-2129.
 • Ozcelik, E. and Acarturk, C. (2011). Reducing the spatial distance between printed and online information soruces bymeans of mobile technology enhances learning: Using 2D barcodes. Computers & Education, 57, 2077–2085.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100-111.
 • Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., and Shin, T. S. (2009). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) The Development and Validation of an Assessment Instrument for Preservice Teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149.
 • Shulman, L., 1986. Those who understand: Knowledge growth in teaching, Educational Researcher, 15, 2, 4-14.
 • Susono, H., and Shimomura, T. (2006). Using mobile phones and QR codes for formative class assessment. Current developments in technology-assisted education, 2(2006), 1006-1010.
 • So, S. (2011). Beyond the simple codes: QR in education. In G. Williams, P. Statham, N. Brown & B. Cleland (Eds.), Changing Demands, Changing Directions. Proceedings ascilite Hobart 2011. (pp.1157-1161).
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2004). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ramsden, A. (2008, November). The use of QR codes in education: A getting started guide for academics. Web: http://opus.bath.ac.uk/view/divisions/elearning.html adresinden 11 Eylül 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Ramsden, A. and Jordan, L. (2009). Are students ready for QR codes? Findings from a student survey at the University of Bath. Web: http://opus.bath.ac.uk/ view/divisions/elearning.html adresinden 11 Eylül 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Roth, W.M. and Roychoudhury, A. (1993). The development of science process skills in authentic contexts. Journal in Research in Science Teaching 30(2): 127–152.Tarımer, İ. ve Okumuş, İ. T. (2010). Mobil iletişim cihazlarının eğitim aracı olarak kullanılması, Akademik Bilişim Konferansı (AB 2010), Muğla, 67–72.Tereci, H., Karamustafaoğlu, O., and Sontay, G. Manyetizma Konusunda Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejisine Dayalı Alternatif Bir Deney Etkinliği ve Fizik Öğretmenlerinin Görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-20.
 • Yılmaz, B., ve Bilici, S. C.(2017). Qr Kodlar İle Tasarlanmış Güneş Sistemi Ve Ötesi, Uzay Bilmecesi Etkinliği. Anadolu Öğretmen Dergisi, 1(2), 75-82.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Necla DÖNMEZ USTA (Primary Author)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8075-7446
Türkiye


Ebru TURAN GÜNTEPE
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4858-2180

Publication Date October 11, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 19, Issue 3

Cite

APA Dönmez Usta, N. & Turan Güntepe, E. (2019). ÖĞRENME ORTAMINDA QR KOD DESTEKLİ MATERYALLERİN KULLANIMI . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 923-935 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.49440-482243