ISSN: 2149-3006
e-ISSN: 2149-4053
Founded: 2015
Publisher: Ağrı İbrahim Çeçen University
Cover Image
 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AİCUSBED), Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi, CiteFactor, DRJI, Genamics JournalSeek, ResearchBib,  Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Paperity, Scilit, ROAD gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Ulusal Hakemli bir Dergidir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde (AİCUSBED), dergi kapsamında belirtilen bilim alanları ile ilgili bilimsel ölçütlerde hazırlanan çalışma ve araştırmalar Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak Dergipark https://dergipark.org.tr/tr/pub/aicusbed adresinde yayımlanır. Dergiye gönderilen makalelerde daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir.
TR Dizin 2020 kriterleri gereği yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. Dergide yayınlanacak makalelerde, etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmelidir.

2024 - Volume: 10 Issue: 1