Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ÖĞRETMENLERİN OKUMA MOTİVASYONLARI İLE EĞİTİMDE YETENEK YÖNETİMİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 23 - 50, 30.04.2022
https://doi.org/10.31463/aicusbed.976289

Abstract

Öğretmenlerin okuma motivasyonları ile eğitimde yetenek yönetimi algıları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bu çalışma ilişkisel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri ilkokul, ortaokul ve liselerde öğretmen olarak görev yapan 256 öğretmene Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği ve Eğitimde Yetenek Yönetimi Ölçeği uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda özetle şu bulgulara ulaşılmıştır: Araştırmaya katılan öğretmenlerin okuma motivasyonlarının kaynağının en çok benlik alt boyutunda en az da tanınma alt boyutunda olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin okuma motivasyonlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği, kadınların okuma motivasyonunun erkeklerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitimde yetenek yönetimi algılarının “Sıklıkla” aralığında olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin yetenek yönetimi algıları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte, erkek öğretmenlerin yetenek yönetimi algılarının kadın öğretmenlerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin okuma motivasyonları ile yetenek yönetimi algıları arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulardan yola çıkarak; öğretmenlerin ilgi alanları belirlenerek bu alanlardaki yayınların okul içerisinde erişilebilir yerlerde bulundurulması, göreve yeni başlayan genç öğretmenlerin de örgüte kazandırılması, gelişim imkânlarının sunulması ve elde tutulmasını kapsayan çalışmalara yer verilmesi, öğretmenlerin yetenek yönetimi algılarına etki eden başka kişisel ve örgütsel değişkenlerin neler olduğunu ortaya koyacak farklı çalışmalar yapılması önerilmiştir.

References

 • Akbaba, M. ve Duban, N. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının üst bilişsel okuma stratejileri, okuma motivasyonları ve kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(4), 1720-1740.
 • Arı, E. ve Demir, M. K. (2013). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 116-128.
 • Aslantürk, E. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Atlı, D. (2012). Yetenek yönetimi. İstanbul: Crea Yayınları.
 • Aytaç, T. (2015). The relationship between teachers' perception about school managers' talent management leadership and the level of organizational commitment. Eurasian Journal of Educational Research, 59, 165-179.
 • Batur, Z., Gülveren, H. ve Bek, H. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Uşak Eğitim Fakültesi örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 32-49.
 • Ceyhan, S. (2019). Etkileşimli sesli okumanın öğrencilerin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve akıcı okumalarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çeliktürk Sezgin, Z. (2015). Kavram odaklı okuma öğretiminin okuma motivasyonu ve anlamaya etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çırpan, H. (2009). İşletmelerde yenilikçiliği geliştirmede etkili bir araç: Yetenek yönetimi. Çerçeve Dergisi, 52(16), 110-116.
 • Demir, T. (2009). İlköğretim II. kademe öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma (Gazi Üniversitesi örneği). Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4(3), 717-745.
 • Demirkasımoğlu, N. ve Taşkın, P. (2015). Yetenek yönetiminin örgütsel etkililik ile ilişkisi: Özel öğretim kurumları örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 268-285.
 • Doğan, S. ve Demirel, Ö. (2008). İnsan kaynakları yönetiminde çalışanların kendilerine doğru yolculuk yöntemi: Yetenek yönetimi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 145-166.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th Edt.). New York: McGraw-Hill.
 • Gay, M., & Sims, D. (2006). Building tomorrow’s talent: A practitioners guide to talent management and succession planning. Bloomington, IN: Authorhouse.
 • Guthrie, J.T., Anderson, E., Alao, S., & Rinehart, J. (1999). Influences of conceptoriented reading instruction on strategy use and conceptual learning From text. Elementary School Journal, 99, 343-366.
 • İleri, Z. (2011). Ekrandan okumanın ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve okuma motivasyonu düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Yayınevi.
 • Kaya, A. İ., Kaya, A. ve Bindak, R. (2020). Covid-19 salgın sürecinde öğretmenlerin kitap okuma tutum ve davranışlarının incelenmesi. Milli Eğitim, 49(1), 737-755.
 • Kaya Tosun, D. (2018). Okuma çemberlerinin okuduğunu anlama, akıcı okuma, okuma motivasyonu ve sosyal beceriler üzerindeki etkisi ve okur tepkilerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Koca, C. (2020). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okur öz algısı, okuma motivasyonu ve okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Konan, N. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin okuma alışkanlıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(1), 31-59.
 • Konan, N. ve Oğuz, V. (2013). Öğretmenlerin okuma alışkanlıkları. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 105-119.
 • Kurum, M. (2019). Sınıf öğretmenlerinin okuma ilgileri ile 4. sınıf öğrencilerinin kitap okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.
 • Okur, B. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonu ve okur öz algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özbağ, M., Bağcı, H. ve Uyar, Y. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 117-136.
 • Sivenko, A. (2008). Contemporary leadership challenges: Talented organisation for talented people. Unpublished Master’s Thesis, Baltic Business School, Master’s Programme in Leadership and Management in International Context.
 • Şahin, N. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 393-423.
 • Tabancalı, E. ve Korumaz, M. (2014). Eğitim örgütlerinde yetenek yönetimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 139-156.
 • Temizkan, M. Ve Sallabaş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okuma ve yazmaya yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 155-176.
 • Wang, J. H., & Guthire, T. J. (2004). Modeling the effect of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amount of reading, and past reading achievement on text comprehension between U.S. and Chinese students. Reading Research Quarterly, 39(2), 162-186.
 • Yerlikaya, S. (2017). Okul yöneticilerinin yetenek yönetimi ile öğretmenler arasındaki farklılıkları yönetme yeterlikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S., ve Çetinkaya, Ç. (2013). Yetişkin okuma motivasyonu ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 348-359.
 • Zafer Güneş, D. ve Keskinkılıç Kara, S. B. (2017). Özel okullarda yetenek yönetimi uygulamaları. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 142-154.

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' READING MOTIVATIONS AND PERCEPTIONS OF TALENT MANAGEMENT IN EDUCATION

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 23 - 50, 30.04.2022
https://doi.org/10.31463/aicusbed.976289

Abstract

This study, which aims to determine the relationship between teachers' reading motivation and their perceptions of talent management in education. The data of the study were obtained by applying the Adult Reading Motivation Scale and the Scale of Talent Management in Education to 256 teachers working as teachers in primary, secondary and high schools. As a result of the analysis of the obtained data, the following findings were reached in summary: It was observed that the source of the reading motivation of the was mostly in the personality sub-dimension and at least in the recognition sub-dimension. It was concluded that the reading motivation of the teachers differed significantly according to gender, and the reading motivation of women was higher than that of men. It was observed that the perceptions of talent management in education of the teachers participating in the study were in the range of "Often". Teachers' perceptions of talent management differ significantly according to their gender, and it is seen that male teachers' perception are higher than female teachers. It was concluded that there is a low level positive and significant relationship between the reading motivation and talent management perceptions of the teachers participating in the study.

References

 • Akbaba, M. ve Duban, N. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının üst bilişsel okuma stratejileri, okuma motivasyonları ve kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(4), 1720-1740.
 • Arı, E. ve Demir, M. K. (2013). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 116-128.
 • Aslantürk, E. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Atlı, D. (2012). Yetenek yönetimi. İstanbul: Crea Yayınları.
 • Aytaç, T. (2015). The relationship between teachers' perception about school managers' talent management leadership and the level of organizational commitment. Eurasian Journal of Educational Research, 59, 165-179.
 • Batur, Z., Gülveren, H. ve Bek, H. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Uşak Eğitim Fakültesi örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 32-49.
 • Ceyhan, S. (2019). Etkileşimli sesli okumanın öğrencilerin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve akıcı okumalarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çeliktürk Sezgin, Z. (2015). Kavram odaklı okuma öğretiminin okuma motivasyonu ve anlamaya etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çırpan, H. (2009). İşletmelerde yenilikçiliği geliştirmede etkili bir araç: Yetenek yönetimi. Çerçeve Dergisi, 52(16), 110-116.
 • Demir, T. (2009). İlköğretim II. kademe öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma (Gazi Üniversitesi örneği). Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4(3), 717-745.
 • Demirkasımoğlu, N. ve Taşkın, P. (2015). Yetenek yönetiminin örgütsel etkililik ile ilişkisi: Özel öğretim kurumları örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 268-285.
 • Doğan, S. ve Demirel, Ö. (2008). İnsan kaynakları yönetiminde çalışanların kendilerine doğru yolculuk yöntemi: Yetenek yönetimi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 145-166.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th Edt.). New York: McGraw-Hill.
 • Gay, M., & Sims, D. (2006). Building tomorrow’s talent: A practitioners guide to talent management and succession planning. Bloomington, IN: Authorhouse.
 • Guthrie, J.T., Anderson, E., Alao, S., & Rinehart, J. (1999). Influences of conceptoriented reading instruction on strategy use and conceptual learning From text. Elementary School Journal, 99, 343-366.
 • İleri, Z. (2011). Ekrandan okumanın ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve okuma motivasyonu düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Yayınevi.
 • Kaya, A. İ., Kaya, A. ve Bindak, R. (2020). Covid-19 salgın sürecinde öğretmenlerin kitap okuma tutum ve davranışlarının incelenmesi. Milli Eğitim, 49(1), 737-755.
 • Kaya Tosun, D. (2018). Okuma çemberlerinin okuduğunu anlama, akıcı okuma, okuma motivasyonu ve sosyal beceriler üzerindeki etkisi ve okur tepkilerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Koca, C. (2020). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okur öz algısı, okuma motivasyonu ve okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Konan, N. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin okuma alışkanlıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(1), 31-59.
 • Konan, N. ve Oğuz, V. (2013). Öğretmenlerin okuma alışkanlıkları. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 105-119.
 • Kurum, M. (2019). Sınıf öğretmenlerinin okuma ilgileri ile 4. sınıf öğrencilerinin kitap okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.
 • Okur, B. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonu ve okur öz algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özbağ, M., Bağcı, H. ve Uyar, Y. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 117-136.
 • Sivenko, A. (2008). Contemporary leadership challenges: Talented organisation for talented people. Unpublished Master’s Thesis, Baltic Business School, Master’s Programme in Leadership and Management in International Context.
 • Şahin, N. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 393-423.
 • Tabancalı, E. ve Korumaz, M. (2014). Eğitim örgütlerinde yetenek yönetimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 139-156.
 • Temizkan, M. Ve Sallabaş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okuma ve yazmaya yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 155-176.
 • Wang, J. H., & Guthire, T. J. (2004). Modeling the effect of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amount of reading, and past reading achievement on text comprehension between U.S. and Chinese students. Reading Research Quarterly, 39(2), 162-186.
 • Yerlikaya, S. (2017). Okul yöneticilerinin yetenek yönetimi ile öğretmenler arasındaki farklılıkları yönetme yeterlikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S., ve Çetinkaya, Ç. (2013). Yetişkin okuma motivasyonu ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 348-359.
 • Zafer Güneş, D. ve Keskinkılıç Kara, S. B. (2017). Özel okullarda yetenek yönetimi uygulamaları. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 142-154.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section MAKALELER
Authors

Necdet KONAN>
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6444-9745
Türkiye


Duygu TÜRKOĞLU> (Primary Author)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0355-1169
Türkiye


Büşra BOZANOĞLU>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-2223-7853
Türkiye

Publication Date April 30, 2022
Application Date August 13, 2021
Acceptance Date February 14, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Konan, N. , Türkoğlu, D. & Bozanoğlu, B. (2022). ÖĞRETMENLERİN OKUMA MOTİVASYONLARI İLE EĞİTİMDE YETENEK YÖNETİMİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ . Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (1) , 23-50 . DOI: 10.31463/aicusbed.976289