Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışması

Year 2015, Volume 5, Issue 2, 24 - 53, 10.11.2015
https://doi.org/10.18039/ajesi.95186

Abstract

Son yıllarda, Facebook sosyal paylaşım sitesinin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bu gözden geçirme çalışmasında, utangaçlık, bencillik ve 5 Faktör kişilik yapısının alt faktörleri olan dışadönüklük, öz disiplin, uyumluluk, yeniliğe açıklık ve nevrotiklik kişilik özellikleri ile Facebook kullanımı arasındaki ilişkileri araştıran çalışmaların sonuçlarının bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında veri tabanlarında ‘Facebook ve kişilik özellikleri’, ‘Facebook kullanıcıları’ gibi anahtar sözcükler kullanılarak taramalar gerçekleştirilmiştir. Bu taramalar sonucunda 2004-2014 (Mart) tarihleri arasındaki yayımlanmış olan 40 çalışmaya ulaşılmış ve bu çalışmalar gözden geçirilmiştir. İlgili çalışmalarda Facebook kullanım örüntülerinin kullanıcıların kişilik özelliklerine göre farklılaştığı bulunmuştur. Dışadönüklük, utangaçlık ve bencillik kişilik özelliğine sahip bireyler siteyi sık kullanırlarken, öz-disiplin sahibi bireyler daha az kullanmaktadırlar. Yeniliğe açık bireyler ile nevrotik bireylerin kullanım sıklığı ise duruma göre farklılaşmaktadır. Facebook’taki arkadaş sayıları açısından incelendiğinde dışadönükler ile bencil bireyler fazla arkadaşa sahipken; utangaç bireylerin arkadaş sayılarının az olduğu görülmektedir. Facebook’taki paylaşımlarda ise dışadönük, yeniliğe açık ve bencil bireyler fazlaca paylaşım yaparlarken; öz-disiplinli, utangaç ve uyumlu bireyler paylaşım yapmaktan kaçınmaktadırlar. Son olarak öz-disiplinli ve nevrotik bireyler mesajlaşma servisini sık kullanırlarken, yeniliğe açık ile utangaç bireyler mesajlaşmayı tercih etmemektedirler. Bu çalışmada ayrıca farklı kişilik özelliklerine sahip bireylerin Facebook’u kullanım örüntüleri kullanıcıların ihtiyaçları ve amaçları bağlamında tartışılarak, Facebook’u kimlerin ne amaçla ve nasıl kullandıklarına ilişkin bütüncül yapı da ortaya konulmuştur. Bu bulgular dikkate alındığında, bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların gerçek hayatta da oluşturulabileceği ve sosyal medyanın bu amaçlara ulaşmak için daha işlevsel şekilde düzenlenebileceği ifade edilebilir.

References

 • Ada, S., Çiçek, B. ve Kaynakyeşil, G., (2013). Çevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Etkileyen Motive Edici Faktörler Üzerine Bir Araştırma. XIV. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya.
 • Akyazı, E. ve Tutgun-Ünal, A. (2013). İletişim fakültesi öğrencilerinin amaç, benimseme, yalnızlık düzeyi ilişkisi bağlamında sosyal ağları kullanımı. Global Media Journal: Turkish Edition, 3(6).
 • Amichai-Hamburger, Y. ve Barak, A. (2009). Internet and well-being. Y. Amichai- Hamburger (Ed.), Technology and Well-being (pp. 34–76) içinde. Cambridge University Press.
 • Amichai-Hamburger, Y. ve Vinitzky, G. (2010). Social network use and personality. Computers in Human Behavior 26, 1289–1295.
 • Amichai-Hamburger, Y., Wainapel, G. ve Fox, S. (2002). ‘‘On the Internet no one knows I’m an introvert’’: Extroversion, neuroticism, and Internet interaction. Cyberpsychology & Behavior, 5, 125–128.
 • Amiel, T. ve Sargent, S. (2004). Individual differences in Internet usage motives. Computers in Human Behavior, 20(6), 711–726.
 • Atik, G. ve Yalçın, İ. (2011). Help-seeking attitudes of university students: The role of personality traits and demographic factors. South African Journal of psychology, 41(3), 328-338.
 • Aydın, G. S., Muyan, M. ve Demir, A. (2013). The investigation of Facebook usage purposes and shyness, loneliness. Procedia - Social and Behavioral Sciences 93, 737 – 741.
 • Bachrach, Y., Kosinski, M., Graepel, T., Kohli, P. ve Stillwell, D. (2012, Haziran). Personality and patterns of Facebook usage. In Proceedings of the 4th Annual ACM Web Science Conference (s. 24-32). ACM.
 • Boz, N. (2012). Yeni iletişim ortamlarında dijital kimlik ve benlik sunumu. Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Buckner, J. E., Castille, C. M. ve Sheets, T. L. (2012). The Five Factor Model of personality and employees’ excessive use of technology. Computers in Human Behavior 28, 1947–1953.
 • Burger, J.M. (2004). Personality. (Çev. İ.D. Erguvan-Sarıoğlu, 2006) Kaknüs Yayınları, İstanbul.
 • Butt, S. ve Phillips, J. G. (2008). Personality and self reported mobile phone use. Computers in Human Behavior, 24(2), 346–360.
 • Campbell, W. K. ve Foster, J. D. (2007). The narcissistic self: Background, an extended agency model, and ongoing controversies. C. Sedikides ve S. J. Spencer (Eds.), The self: Frontiers of social psychology (s. 115–138) içinde. New York: Psychology Press.
 • Carpenter, C. J. (2012). Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social behavior. Personality and Individual Differences, 52, 482–486.
 • Carpenter, J. M., Green, M. C. ve LaFlam, J. (2011). People or profiles: Individual differences in online social networking use. Personality and Individual Differences, 50, 538–541.
 • Ceyhan, A. A. (2011). Ergenlerin problemli internet kullanım düzeylerinin yordayıcısı [Predictors of Turkish adolescents’ problematic Internet use]. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18(2), 85-94.
 • Ceyhan, A. A. (2013, Aralık). An investigation of young adults’ Facebook use. 2013 Asian Cenference on the Social Sciences- ACSS 2013, Hong Kong.
 • Correa, T., Hinsley, A. W. ve De Zuniga, H. G. (2010). Who interacts on the Web?: The intersection of users’ personality and social media use. Computers in Human Behavior, 26(2), 247-253.
 • Çelik, İ. (2012). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ (Facebook) Kullanımlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • Ellison, N. B., Steinfield, C. ve Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook ‘‘friends:” Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143–1168.
 • Engelberg, E. ve Sjöberg, L. (2004). Internet use, social skills, and adjustment. CyberPsychology & Behavior, 7, 41–47.
 • Ergenç, A. (2011). Web 2.0 ve sanal sosyalleşme: Facebook örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul
 • Erikson, H. E. (1998). The life cycle completed. New York, W. W. Norton & Company
 • Göker, G., Demir, M. ve Doğan, D. (2010). Ağ toplumunda sosyalleşme ve paylaşım: Facebook üzerine ampirik bir araştırma. e-Journal of New World Sciences Academy: 5 (2), Makale numarası: 4C0035
 • Hamburger, Y. A. ve Ben-Artzi, E. (2000). The relationship between extraversion and neuroticism and the different uses of the Internet. Computers in Human Behavior, 16, 441–449.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. Bahar 32
 • http://oxis.oii.ox.ac.uk/blog/social-network-site-use-plateaus-61-internet-users
 • Hughes, D. J., Rowe, M., Batey, M. ve Lee, A. (2012). A tale of two sites: Twitter vs. Facebook and the personality predictors of social media usage. Computers in Human Behavior, 28, 561–569.
 • Jin, B. (2013). How lonely people use and perceive Facebook. Computers in Human Behavior 29, 2463–2470.
 • Kim, W., Jeong, O. R. ve Lee, S. W. (2010). On social Web sites. Information systems, 35(2), 215-236.
 • Köbler, F., Riedl, C., Vetter, C., Leimeister, J. M. ve Krcmar, H (August 12-15, 2010). Social Connectedness on Facebook – An Explorative Study on Status Message Usage. Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Systems, Lima, Peru,
 • Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T., ve
 • Scherlis, W. (1998). Internet paradox: a social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American Psychologist, 53, 1017-1031.
 • Lenhart, A. (Eylül, 2013). Adults and social network websites. http://www.pewinternet.org/Reports/2013/Adults-and-Social-Network-Websites.aspx
 • Madell D, Muncer S. (2006) Internet communication: an activity that appeals to shy and socially phobic people? CyberPsychology & Behavior, 9, 618–22.
 • Madden, M. ve Zickuhr, K. (Ekim, 2013). 65% of online adults use social networking sites. Aralık 2014 tarihinde http://pewinternet.org/Reports/2013/Social-Networking- Sites.aspx adresinden alınmıştır.
 • McCrae, R. R. ve Costa, P. T. (2008). The five-factor theory of personality. O. P. John, R. W. Robins, ve L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (3rd ed., s. 182–207) içinde. New York: Guilford Press.
 • McElroy, J., Hendrickson, A., Townsend, A. ve DeMarie, S. (2007). Dispositional factors in Internet use: Personality versus cognitive style. MIS Quarterly, 31(4), 809–820.
 • Moore, K. ve McElroy, J. C. (2012). The influence of personality on Facebook usage, wall postings, and regret. Computers in Human Behavior, 28, 267–274.
 • Morahan-Martin, J. ve Schumacher, P. (2003). Loneliness and social uses of the Internet. Computers in Human Behavior, 19, 659–671. http://dx.doi.org/10.1016/S0747-5632(03)00040-2.
 • Mottram, A. J. ve Fleming, M. J. (2009). Extraversion, impulsivity, and online group membership as predictors of problematic Internet use. CyberPsychology & Behavior, 12, 319–321.
 • Muscanell, N. L. ve Guadagno, R. E. (2012). Make new friends or keep the old: Gender and personality differences in social networking use. Computers in Human Behavior 28, 107–112
 • Ong, E. Y. L., Ang, R. P., Ho, J. C. M., Lim, J. C. Y., Goh, D. H., ve Lee, C. S. (2011). Narcissism, extraversion and adolescents’ self-presentation on Facebook. Personality and Individual Differences, 50(2), 180–185.
 • Orr, E. S., Sisic, M., Ross, C., Simmering, M. G., Arseneault, J. M. ve Orr, R. R. (2009). The influence of shyness on the use of Facebook in an undergraduate sample. CyberPsychology & Behavior, 12, 337–340. http://dx.doi.org/10.1089/ cpb.2008.0214.
 • Özdemir, S. (2012). Psikolojik yardım alma tutumu ile kişilik, kendini saklama, cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal bilimler enstitüsü.
 • Öztürk, M. ve Akgün, Ö.E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, s. 49-67.
 • Parks, M. R. ve Floyd, K. (1996). Making friends in cyberspace. Journal of Computer-Mediated Communication, 1(4).
 • Roberts, D. F., Foehr, U. G., ve Rideout, V. (2005). Generation M: Media in the lives of 8–18 year-olds. Menlo Park, CA: Kaiser Family Foundation.
 • Ross, C., Orr, E. S., Sisic, M., Arseneault, J. M., Simmering, M. G. ve Orr,
 • R. R. (2009). Personality and motivations associated with Facebook use. Computers in Human Behavior 25: 578–586.
 • Ryan, T. ve Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior 27, 1658–1664
 • Seidman, G. (2013). Self-presentation and belonging on Facebook: How personality influences social media use and motivation. Personality and Individual Differences 54, 402–407.
 • Sheeks, M.S. ve Birchmeier,Z.P.(2007). Shyness,sociability,and the use of computer-mediated communication in relationship development. CyberPsychology and Behavior, 10 , 64–70.
 • Social Networking Statistic. (Temmuz, 2014). www.statisticbrain.com/social-networking-statistics/
 • Stritzke, W. G. K., Nguyen, A. ve Durkin, K. (2004). Shyness and computer-mediated communication: A self-presentational theory perspective. Media Psychology, 2, 1–22. http://dx.doi.org/10.1207/s1532785xmep0601_1.
 • Swickert, R., Hittner, J., Harris, J. ve Herring, J. (2002). Relationships among Internet use, personality, and social support. Computers in Human Behavior, 18(4), 437–451.
 • Şener, G. (2009). Türkiye’de Facebook Kullanımı Araştırması.
 • Tuten, T. L. ve Bosnjak, M. (2001). Understanding differences in web usage: The role of need for cognition and the Five Factor Model of personality. Social Behavior and Personality, 29, 391–398.
 • Wanga, J. L., Jackson, L. A., Zhang, D.J. ve Su, Z. Q. (2012).The relationships among the Big Five Personality factors, self-esteem, narcissism, and sensation-seeking to Chinese University students’ uses of social networking sites (SNSs). Computers in Human Behavior 28, 2313–2319.
 • Watson, N. ve Watts, R. Jr., (2001). The predictive strength of personal constructs versus conventional constructs: Self-image disparity and neuroticism. Journal of Personality, 69(1), 121–145.
 • Wehrli, S. (2008). Personality on social network sites: An application of the five factor model. Eth zurich sociology working papers, ETH Zurich. Predictors, 0.37-33.54.
 • West, A., Lewis, J. ve Currie, P. (2009). Students' Facebook ‘friends’: public and private spheres. Journal of Youth Studies, 12(6), 615-627
 • Wilson, K., Fornasier, S. ve White, K. M. (2010). Psychological predictors of young adults’ use of social networking sites. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13, 173–177.

The Investigation of the Relationship between Personality and Patterns of Facebook Usage: A Review Article

Year 2015, Volume 5, Issue 2, 24 - 53, 10.11.2015
https://doi.org/10.18039/ajesi.95186

Abstract

Today’s world, the use of Facebook has become more common among people. There are almost 1.4 billion Facebook users all over the world and 32 million ones at Turkey. The aim of this review article is to investigate the relation of Facebook usage with users’ personality traits (extraversion, conscientiousness, agreeableness, openness, neuroticism, shyness, narcissism). The aim of current study is to investigate the findings of studies taking account the relation between Facebook and shyness, narcissism, Big Five personality- extraversion, openness, consciousness, agreeableness, neurotic- holistically. Within the framework of this research, different concepts like ‘Facebook users’, ‘Facebook and personality’ and ‘Facebook users’ personality traits’ were searched via different databases. According to results of related researches, patterns of Facebook use differ in terms of users’ personality traits. It was found that, extraverted users spend more time, have more friends and share more themes in Facebook. Although individuals who have conscientiousness personality do not often use Facebook, they use often message service. While open individuals share their special information and photos, agreeable ones don’t share, but they comment friends’ sharing to contact with them. Also it was found that neurotic individuals’ patterns of Facebook use are inconsistent. Narcissist people share attractive photos and information. Shy people are passive users of Facebook, because they just watch their friends’ sharing. As a conclusion, Facebook can be used to make contact with lots of people. Moreover, social networking sites like Facebook can be constructed and various opportunities can be provided for people to meet their various needs and aims.

References

 • Ada, S., Çiçek, B. ve Kaynakyeşil, G., (2013). Çevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Etkileyen Motive Edici Faktörler Üzerine Bir Araştırma. XIV. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya.
 • Akyazı, E. ve Tutgun-Ünal, A. (2013). İletişim fakültesi öğrencilerinin amaç, benimseme, yalnızlık düzeyi ilişkisi bağlamında sosyal ağları kullanımı. Global Media Journal: Turkish Edition, 3(6).
 • Amichai-Hamburger, Y. ve Barak, A. (2009). Internet and well-being. Y. Amichai- Hamburger (Ed.), Technology and Well-being (pp. 34–76) içinde. Cambridge University Press.
 • Amichai-Hamburger, Y. ve Vinitzky, G. (2010). Social network use and personality. Computers in Human Behavior 26, 1289–1295.
 • Amichai-Hamburger, Y., Wainapel, G. ve Fox, S. (2002). ‘‘On the Internet no one knows I’m an introvert’’: Extroversion, neuroticism, and Internet interaction. Cyberpsychology & Behavior, 5, 125–128.
 • Amiel, T. ve Sargent, S. (2004). Individual differences in Internet usage motives. Computers in Human Behavior, 20(6), 711–726.
 • Atik, G. ve Yalçın, İ. (2011). Help-seeking attitudes of university students: The role of personality traits and demographic factors. South African Journal of psychology, 41(3), 328-338.
 • Aydın, G. S., Muyan, M. ve Demir, A. (2013). The investigation of Facebook usage purposes and shyness, loneliness. Procedia - Social and Behavioral Sciences 93, 737 – 741.
 • Bachrach, Y., Kosinski, M., Graepel, T., Kohli, P. ve Stillwell, D. (2012, Haziran). Personality and patterns of Facebook usage. In Proceedings of the 4th Annual ACM Web Science Conference (s. 24-32). ACM.
 • Boz, N. (2012). Yeni iletişim ortamlarında dijital kimlik ve benlik sunumu. Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Buckner, J. E., Castille, C. M. ve Sheets, T. L. (2012). The Five Factor Model of personality and employees’ excessive use of technology. Computers in Human Behavior 28, 1947–1953.
 • Burger, J.M. (2004). Personality. (Çev. İ.D. Erguvan-Sarıoğlu, 2006) Kaknüs Yayınları, İstanbul.
 • Butt, S. ve Phillips, J. G. (2008). Personality and self reported mobile phone use. Computers in Human Behavior, 24(2), 346–360.
 • Campbell, W. K. ve Foster, J. D. (2007). The narcissistic self: Background, an extended agency model, and ongoing controversies. C. Sedikides ve S. J. Spencer (Eds.), The self: Frontiers of social psychology (s. 115–138) içinde. New York: Psychology Press.
 • Carpenter, C. J. (2012). Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social behavior. Personality and Individual Differences, 52, 482–486.
 • Carpenter, J. M., Green, M. C. ve LaFlam, J. (2011). People or profiles: Individual differences in online social networking use. Personality and Individual Differences, 50, 538–541.
 • Ceyhan, A. A. (2011). Ergenlerin problemli internet kullanım düzeylerinin yordayıcısı [Predictors of Turkish adolescents’ problematic Internet use]. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18(2), 85-94.
 • Ceyhan, A. A. (2013, Aralık). An investigation of young adults’ Facebook use. 2013 Asian Cenference on the Social Sciences- ACSS 2013, Hong Kong.
 • Correa, T., Hinsley, A. W. ve De Zuniga, H. G. (2010). Who interacts on the Web?: The intersection of users’ personality and social media use. Computers in Human Behavior, 26(2), 247-253.
 • Çelik, İ. (2012). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ (Facebook) Kullanımlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • Ellison, N. B., Steinfield, C. ve Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook ‘‘friends:” Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143–1168.
 • Engelberg, E. ve Sjöberg, L. (2004). Internet use, social skills, and adjustment. CyberPsychology & Behavior, 7, 41–47.
 • Ergenç, A. (2011). Web 2.0 ve sanal sosyalleşme: Facebook örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul
 • Erikson, H. E. (1998). The life cycle completed. New York, W. W. Norton & Company
 • Göker, G., Demir, M. ve Doğan, D. (2010). Ağ toplumunda sosyalleşme ve paylaşım: Facebook üzerine ampirik bir araştırma. e-Journal of New World Sciences Academy: 5 (2), Makale numarası: 4C0035
 • Hamburger, Y. A. ve Ben-Artzi, E. (2000). The relationship between extraversion and neuroticism and the different uses of the Internet. Computers in Human Behavior, 16, 441–449.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. Bahar 32
 • http://oxis.oii.ox.ac.uk/blog/social-network-site-use-plateaus-61-internet-users
 • Hughes, D. J., Rowe, M., Batey, M. ve Lee, A. (2012). A tale of two sites: Twitter vs. Facebook and the personality predictors of social media usage. Computers in Human Behavior, 28, 561–569.
 • Jin, B. (2013). How lonely people use and perceive Facebook. Computers in Human Behavior 29, 2463–2470.
 • Kim, W., Jeong, O. R. ve Lee, S. W. (2010). On social Web sites. Information systems, 35(2), 215-236.
 • Köbler, F., Riedl, C., Vetter, C., Leimeister, J. M. ve Krcmar, H (August 12-15, 2010). Social Connectedness on Facebook – An Explorative Study on Status Message Usage. Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Systems, Lima, Peru,
 • Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T., ve
 • Scherlis, W. (1998). Internet paradox: a social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American Psychologist, 53, 1017-1031.
 • Lenhart, A. (Eylül, 2013). Adults and social network websites. http://www.pewinternet.org/Reports/2013/Adults-and-Social-Network-Websites.aspx
 • Madell D, Muncer S. (2006) Internet communication: an activity that appeals to shy and socially phobic people? CyberPsychology & Behavior, 9, 618–22.
 • Madden, M. ve Zickuhr, K. (Ekim, 2013). 65% of online adults use social networking sites. Aralık 2014 tarihinde http://pewinternet.org/Reports/2013/Social-Networking- Sites.aspx adresinden alınmıştır.
 • McCrae, R. R. ve Costa, P. T. (2008). The five-factor theory of personality. O. P. John, R. W. Robins, ve L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (3rd ed., s. 182–207) içinde. New York: Guilford Press.
 • McElroy, J., Hendrickson, A., Townsend, A. ve DeMarie, S. (2007). Dispositional factors in Internet use: Personality versus cognitive style. MIS Quarterly, 31(4), 809–820.
 • Moore, K. ve McElroy, J. C. (2012). The influence of personality on Facebook usage, wall postings, and regret. Computers in Human Behavior, 28, 267–274.
 • Morahan-Martin, J. ve Schumacher, P. (2003). Loneliness and social uses of the Internet. Computers in Human Behavior, 19, 659–671. http://dx.doi.org/10.1016/S0747-5632(03)00040-2.
 • Mottram, A. J. ve Fleming, M. J. (2009). Extraversion, impulsivity, and online group membership as predictors of problematic Internet use. CyberPsychology & Behavior, 12, 319–321.
 • Muscanell, N. L. ve Guadagno, R. E. (2012). Make new friends or keep the old: Gender and personality differences in social networking use. Computers in Human Behavior 28, 107–112
 • Ong, E. Y. L., Ang, R. P., Ho, J. C. M., Lim, J. C. Y., Goh, D. H., ve Lee, C. S. (2011). Narcissism, extraversion and adolescents’ self-presentation on Facebook. Personality and Individual Differences, 50(2), 180–185.
 • Orr, E. S., Sisic, M., Ross, C., Simmering, M. G., Arseneault, J. M. ve Orr, R. R. (2009). The influence of shyness on the use of Facebook in an undergraduate sample. CyberPsychology & Behavior, 12, 337–340. http://dx.doi.org/10.1089/ cpb.2008.0214.
 • Özdemir, S. (2012). Psikolojik yardım alma tutumu ile kişilik, kendini saklama, cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal bilimler enstitüsü.
 • Öztürk, M. ve Akgün, Ö.E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, s. 49-67.
 • Parks, M. R. ve Floyd, K. (1996). Making friends in cyberspace. Journal of Computer-Mediated Communication, 1(4).
 • Roberts, D. F., Foehr, U. G., ve Rideout, V. (2005). Generation M: Media in the lives of 8–18 year-olds. Menlo Park, CA: Kaiser Family Foundation.
 • Ross, C., Orr, E. S., Sisic, M., Arseneault, J. M., Simmering, M. G. ve Orr,
 • R. R. (2009). Personality and motivations associated with Facebook use. Computers in Human Behavior 25: 578–586.
 • Ryan, T. ve Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior 27, 1658–1664
 • Seidman, G. (2013). Self-presentation and belonging on Facebook: How personality influences social media use and motivation. Personality and Individual Differences 54, 402–407.
 • Sheeks, M.S. ve Birchmeier,Z.P.(2007). Shyness,sociability,and the use of computer-mediated communication in relationship development. CyberPsychology and Behavior, 10 , 64–70.
 • Social Networking Statistic. (Temmuz, 2014). www.statisticbrain.com/social-networking-statistics/
 • Stritzke, W. G. K., Nguyen, A. ve Durkin, K. (2004). Shyness and computer-mediated communication: A self-presentational theory perspective. Media Psychology, 2, 1–22. http://dx.doi.org/10.1207/s1532785xmep0601_1.
 • Swickert, R., Hittner, J., Harris, J. ve Herring, J. (2002). Relationships among Internet use, personality, and social support. Computers in Human Behavior, 18(4), 437–451.
 • Şener, G. (2009). Türkiye’de Facebook Kullanımı Araştırması.
 • Tuten, T. L. ve Bosnjak, M. (2001). Understanding differences in web usage: The role of need for cognition and the Five Factor Model of personality. Social Behavior and Personality, 29, 391–398.
 • Wanga, J. L., Jackson, L. A., Zhang, D.J. ve Su, Z. Q. (2012).The relationships among the Big Five Personality factors, self-esteem, narcissism, and sensation-seeking to Chinese University students’ uses of social networking sites (SNSs). Computers in Human Behavior 28, 2313–2319.
 • Watson, N. ve Watts, R. Jr., (2001). The predictive strength of personal constructs versus conventional constructs: Self-image disparity and neuroticism. Journal of Personality, 69(1), 121–145.
 • Wehrli, S. (2008). Personality on social network sites: An application of the five factor model. Eth zurich sociology working papers, ETH Zurich. Predictors, 0.37-33.54.
 • West, A., Lewis, J. ve Currie, P. (2009). Students' Facebook ‘friends’: public and private spheres. Journal of Youth Studies, 12(6), 615-627
 • Wilson, K., Fornasier, S. ve White, K. M. (2010). Psychological predictors of young adults’ use of social networking sites. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13, 173–177.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

İsmail YELPAZE This is me


Esra CEYHAN>

Publication Date November 10, 2015
Application Date November 10, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ajesi18780, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu University}, year = {2015}, volume = {5}, number = {2}, pages = {24 - 53}, doi = {10.18039/ajesi.95186}, title = {Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Yelpaze, İsmail and Ceyhan, Esra} }
APA Yelpaze, İ. & Ceyhan, E. (2015). Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışması . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 5 (2) , 24-53 . DOI: 10.18039/ajesi.95186
MLA Yelpaze, İ. , Ceyhan, E. "Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışması" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 5 (2015 ): 24-53 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/1533/18780>
Chicago Yelpaze, İ. , Ceyhan, E. "Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışması". Anadolu Journal of Educational Sciences International 5 (2015 ): 24-53
RIS TY - JOUR T1 - The Investigation of the Relationship between Personality and Patterns of Facebook Usage: A Review Article AU - İsmailYelpaze, EsraCeyhan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18039/ajesi.95186 DO - 10.18039/ajesi.95186 T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 53 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - doi: 10.18039/ajesi.95186 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.95186 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışması %A İsmail Yelpaze , Esra Ceyhan %T Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışması %D 2015 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 5 %N 2 %R doi: 10.18039/ajesi.95186 %U 10.18039/ajesi.95186
ISNAD Yelpaze, İsmail , Ceyhan, Esra . "Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışması". Anadolu Journal of Educational Sciences International 5 / 2 (November 2015): 24-53 . https://doi.org/10.18039/ajesi.95186
AMA Yelpaze İ. , Ceyhan E. Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışması. AJESI. 2015; 5(2): 24-53.
Vancouver Yelpaze İ. , Ceyhan E. Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2015; 5(2): 24-53.
IEEE İ. Yelpaze and E. Ceyhan , "Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışması", Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol. 5, no. 2, pp. 24-53, Nov. 2015, doi:10.18039/ajesi.95186