Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

YÜKSEKÖĞRETİM YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI / DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY OF LIFE SCALE AND MEASURING ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES

Year 2017, Volume 5, Issue 2, 19 - 31, 28.12.2017

Abstract

The quality of life has been examined in social sciences, education, politics, economics and sociology. Each discipline defines the concept of quality of life from different perspectives. Quality of life is a relationship between the quality of the resources available and the individual satisfaction acquired from these sources. Educational services, administrative services and facilities are the most important determinants of quality of life in universities. Students need to have a sense of belonging to their universities in order to be successful in such settings. While research on school quality of life in Turkey is limited, most of the studies are focused on primary and secondary education schools. In this study, while the scale for the quality of life of university students was developed, variables related to the subject were determined by examining the literature in the relevant field. The main goal of this study is to examine the validity and reliability study of Higher Education Quality of Life Scale. The study was conducted on 381 university students from Bulent Ecevit University, Eregli Faculty of Education. Exploratory Factor Analysis (EFA) showed that the scale included 4 factors as called "Technical Proficiency of the Instructor", "Behaviors of the Instructor", "Student Behaviors" and "Qualification of Administrative Staff ". The fit index values obtained from Confirmatory Factor Analysis (CFA) indicated that the four-dimensional scale showed a fitted model. The factor loadings of the scale were ranged from .41 to .89. Cronbach Alpha internal consistency coefficients were.91 for "Technical Proficiency of the Instructor", .89 for "Behaviors of the Instructor", .87 for "Student Behaviors" and .89 for "Qualification of Administrative Staff ". In addition, test-retest reliability coefficients for these sub-factors in consecutive order were .90, .90, .84 and .85. In that case, 36,427% of the variances were explained by "Technical Proficiency of the Instructor" %10,773 by "Behaviors of the Instructor", %10,184 by "Student Behaviors" and, %8,709 by "Qualification of Administrative Staff ". Based on these findings, approximately 66.09% of the total variances were explained by the 4-factor scale. The study findings suggested that the scale may be considered as a valid and reliable instrument in the fields of education and psychology.        

References

  • Andrews, F. M., & Withey, S. B. (2012). Social indicators of well-being: Americans' perceptions of life quality. Springer Science & Business Media. Argon, T. ve Kösterelioğlu, M. A. (2009). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşam kalitesi ve fakülte kültürune ilişkin algıları. Electronic Journal of Social Sciences, 8(30). Başbay, A. ve Kağnıcı, D. Y. (2011). Çok kültürlü yeterlik algıları ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161). Bauer, R. A. (1966). Social indicators. Cambridge, MA, MIT Press. Burt, R. S., Wiley, J. A., Minor, M. J. ve Murray, J. R. (1978). Structure of well-being form, content, and stability over time. Sociological Methods & Research, 6(3), 365-407. Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı (4. Baskı). Ankara: Pagem A Yayıncılık. Campbell, A., Converse, P. E. ve Rodgers, W. L. (1976). The quality of American life: Perceptions, evaluations, and satisfactions. Russell Sage Foundation. Cılga, İ. (1994). Gençlik ve yaşam niteliği. Ankara: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayınları. Clifton, R. A., Mandzuk, D. ve Roberts, L. W. (1994). The alienation of undergraduate education students: A case study of a Canadian university. Journal of Education for Teaching, 20(2), 179-192. Çokluk, Ö, Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. Doğanay, A. ve Sari, M. (2006). Öğrencilerin üniversitedeki yasam kalitesine iliskin algılarının demokratik yasam kültürü cercevesinde degerlendirilmesi (Cukurova Universitesi ornegi). Journal of Turkish Education Sciences, 4(16), 107-128. Eminoğlu, E. ve Nartgün, Z. (2009). Üniversite öğrencilerinin akademik sahtekârlık eğilimlerinin ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 215-240. Eriş, H.M. ve Anıl, D. (2013). Üniversite yaşam kalitesi ölçeğini geliştirilmesi. V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale. Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Farquhar, M. (1995). Definitions of quality of life: A taxonomy. Journal of Advanced Nursing, 22(3), 502-508. Fraser, B. J. (1998). Classroom environment instruments: development, validity and applications. Learning Environments Research, 1(1), 7-34. Gander, M. J. ve Gardiner, H. W. (2007). Child and adolescent development. Child and adolescent development (Ed: Onur .B). Ankara: Imge Bookstore. Hooper, J. M. ve Veneziano, L. (1994). A university employee physical activity incentive program: Initial participation results. Wellness Perspectives, 10(3), 45-53. Hu, L. T. ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55. Kangal, A. (2009). Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Incelenmesi ve Türk Üniversite Öğrencilerine Uyarlanması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. Kim, H. R., Oh, K., Oh, K. O., Lee, S. O., Lee, S. J., Kim, J. A., ... ve Kang, J. H. (2008). Quality of life in low income Korean aged. Journal of Korean Academy of Nursing, 38(5), 694-703. Larson, J. S. (1993). The measurement of social well-being. Social Indicators Research, 28(3), 285-296. Lehman, A. F. (1983). The well-being of chronic mental patients: Assessing their quality of life. Archives of General Psychiatry, 40(4), 369-373. Marks, G. (1998). Attitudes to school life: Their influences and their effects on achievement and leaving school. LSAY Research Reports, 62. Michalos, A. C. (2003). Job satisfaction, marital satisfaction and the quality of life: A review and a preview. In essays on the quality of life (pp. 123-144). Netherlands: Springer. Michalos, A. ve Orlando, J. (2006). A note on student quality of life. Social Indicators Research, 79(1), 51-59. Mo Ching Mok, M. (2002). Determinants of students' quality of school life: A path model. Learning Environments Research, 5(3), 275-300. Palys, T. S. ve Little, B. R. (1980). Social indicators and the quality of life. Canadian Psychology, 21(2), 67. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8, 23-74. Schuessler, K. F. ve Fisher, G. A. (1985). Quality of life research and sociology. Annual Review of Sociology, 11(1), 129-149. Sirgy, M. J., Grzeskowiak, S. ve Rahtz, D. (2007). Quality of college life (QCL) of students: Developing and validating a measure of well-being. Social Indicators Research, 80(2), 343-360. Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics. New York: Harper Collins College Publishers. Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. ve Osterlind, S. J. (2001). Using multivariate statistics. New York: Pearson. Tekkanat, Ç. (2008). Öğretmenlik bölümünde okuyan öğrencilerde yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyleri (Unpublished Doctoral Dissertation), Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 485-490. Yiyit, F. (2001). Okul psikolojik danışmanlarının yetkinlik beklentilerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması (Unpublished Master’s Thesis). Çukurova University, Turkey. Yu, G. ve Lee, D. (2008). A model of quality of college life (QCL) of students in Korea. Social Indicators Research, 87(2), 269-285.

YÜKSEKÖĞRETİM YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI / DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY OF LIFE SCALE AND MEASURING ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES

Year 2017, Volume 5, Issue 2, 19 - 31, 28.12.2017

Abstract

Yaşam kalitesi sosyal bilimler, eğitim, siyaset, ekonomi ve sosyoloji alanlarında araştırılmıştır. Her disiplin yaşam kalitesi kavramını farklı perspektiflerden tanımlamıştır. Yaşam kalitesi, eldeki kaynakların kalitesi ile bu kaynaklardan edinilen bireysel memnuniyet arasındaki bir ilişkidir. Okul yaşantısı bireylerin toplumsal ve mesleki yönden amaçlarına ulaşmalarını sağladığı gibi, yaşamlarının hem estetik hem de entelektüel yönden gelişimini de sağlamaktadır Eğitim hizmetleri, idari hizmetler ve tesisler, üniversitelerde yaşam kalitesinin en önemli belirleyicileridir. Öğrencilerin üniversitelerde başarılı olması için kendi üniversitelerine karşı bir aidiyet hissetmeleri gerekmektedir. Türkiye’de okul yaşam kalitesi ile ilgili araştırmalar sınırlı sayıda olmakla birlikte, çalışmaların çoğu ilköğretim ve ortaöğretime yoğunlaşmış durumdadır. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesine yönelik ölçek geliştirilirken, öncelikli olarak ilgili alan yazın incelenerek konu ile ilgili değişkenler belirlenmiştir. Konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmalar irdelenerek, çalışmaların yaşam kalitesi için önemi ve değişkenlerin belirlenmesi adına incelenmiştir. Buna göre bu çalışmanın amacı, dört boyutlu Yükseköğretim Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (YYKÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırma Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 381 üniversite öğrencisi ile yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve Doğrulayıcı faktör analizinden (DFA) yararlanılmıştır. AFA sonucunda 12 maddeden oluşan 4 faktörlü bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçek faktörleri Öğretim Üyesinin Teknik Donanımı”, “Öğretim Üyesinin Davranışları”, “Öğrenci Davranışları” ve “İdari Personel Yeterliği”  olarak adlandırılmıştır. DFA’dan elde edilen uyum indeksi değerleri dört boyutlu modelin iyi uyum verdiğini göstermiştir. Ölçeğin faktör yükleri .41 ile .89 arasında sıralanmıştır. Cronbach Alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayıları Öğretim Üyesinin Teknik Donanımı” için .91, “Öğretim Üyesinin Davranışları için .89, “Öğrenci Davranışları” için .87 ve “İdari Personel Yeterliği” için .89 olarak bulunmuştur. Aynı alt faktörler için test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise sırasıyla .90, .90, .84 ve .85 olarak bulunmuştur. AFA sonucunda her faktörün toplam varyansı açıklama yüzdeleri tespit edilebilmiştir. Bu faktörlerden “Öğretim Üyesinin Teknik Donanımı” varyansın %36,427’sini, “Öğretim Üyesinin Davranışları” %10,773’ünü, “Öğrenci Davranışları” %10,184’ünü ve “İdari Personel Yeterliği” ise %8,709’unu açıklayabilmiştir. Bu sonuçlara göre 4 faktörlü ölçeğin toplam varyansın % 66.09’unu açıklayabildiği bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre dört boyutlu YYKÖ’nün geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

References

  • Andrews, F. M., & Withey, S. B. (2012). Social indicators of well-being: Americans' perceptions of life quality. Springer Science & Business Media. Argon, T. ve Kösterelioğlu, M. A. (2009). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşam kalitesi ve fakülte kültürune ilişkin algıları. Electronic Journal of Social Sciences, 8(30). Başbay, A. ve Kağnıcı, D. Y. (2011). Çok kültürlü yeterlik algıları ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161). Bauer, R. A. (1966). Social indicators. Cambridge, MA, MIT Press. Burt, R. S., Wiley, J. A., Minor, M. J. ve Murray, J. R. (1978). Structure of well-being form, content, and stability over time. Sociological Methods & Research, 6(3), 365-407. Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı (4. Baskı). Ankara: Pagem A Yayıncılık. Campbell, A., Converse, P. E. ve Rodgers, W. L. (1976). The quality of American life: Perceptions, evaluations, and satisfactions. Russell Sage Foundation. Cılga, İ. (1994). Gençlik ve yaşam niteliği. Ankara: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayınları. Clifton, R. A., Mandzuk, D. ve Roberts, L. W. (1994). The alienation of undergraduate education students: A case study of a Canadian university. Journal of Education for Teaching, 20(2), 179-192. Çokluk, Ö, Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. Doğanay, A. ve Sari, M. (2006). Öğrencilerin üniversitedeki yasam kalitesine iliskin algılarının demokratik yasam kültürü cercevesinde degerlendirilmesi (Cukurova Universitesi ornegi). Journal of Turkish Education Sciences, 4(16), 107-128. Eminoğlu, E. ve Nartgün, Z. (2009). Üniversite öğrencilerinin akademik sahtekârlık eğilimlerinin ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 215-240. Eriş, H.M. ve Anıl, D. (2013). Üniversite yaşam kalitesi ölçeğini geliştirilmesi. V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale. Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Farquhar, M. (1995). Definitions of quality of life: A taxonomy. Journal of Advanced Nursing, 22(3), 502-508. Fraser, B. J. (1998). Classroom environment instruments: development, validity and applications. Learning Environments Research, 1(1), 7-34. Gander, M. J. ve Gardiner, H. W. (2007). Child and adolescent development. Child and adolescent development (Ed: Onur .B). Ankara: Imge Bookstore. Hooper, J. M. ve Veneziano, L. (1994). A university employee physical activity incentive program: Initial participation results. Wellness Perspectives, 10(3), 45-53. Hu, L. T. ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55. Kangal, A. (2009). Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Incelenmesi ve Türk Üniversite Öğrencilerine Uyarlanması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. Kim, H. R., Oh, K., Oh, K. O., Lee, S. O., Lee, S. J., Kim, J. A., ... ve Kang, J. H. (2008). Quality of life in low income Korean aged. Journal of Korean Academy of Nursing, 38(5), 694-703. Larson, J. S. (1993). The measurement of social well-being. Social Indicators Research, 28(3), 285-296. Lehman, A. F. (1983). The well-being of chronic mental patients: Assessing their quality of life. Archives of General Psychiatry, 40(4), 369-373. Marks, G. (1998). Attitudes to school life: Their influences and their effects on achievement and leaving school. LSAY Research Reports, 62. Michalos, A. C. (2003). Job satisfaction, marital satisfaction and the quality of life: A review and a preview. In essays on the quality of life (pp. 123-144). Netherlands: Springer. Michalos, A. ve Orlando, J. (2006). A note on student quality of life. Social Indicators Research, 79(1), 51-59. Mo Ching Mok, M. (2002). Determinants of students' quality of school life: A path model. Learning Environments Research, 5(3), 275-300. Palys, T. S. ve Little, B. R. (1980). Social indicators and the quality of life. Canadian Psychology, 21(2), 67. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8, 23-74. Schuessler, K. F. ve Fisher, G. A. (1985). Quality of life research and sociology. Annual Review of Sociology, 11(1), 129-149. Sirgy, M. J., Grzeskowiak, S. ve Rahtz, D. (2007). Quality of college life (QCL) of students: Developing and validating a measure of well-being. Social Indicators Research, 80(2), 343-360. Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics. New York: Harper Collins College Publishers. Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. ve Osterlind, S. J. (2001). Using multivariate statistics. New York: Pearson. Tekkanat, Ç. (2008). Öğretmenlik bölümünde okuyan öğrencilerde yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyleri (Unpublished Doctoral Dissertation), Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 485-490. Yiyit, F. (2001). Okul psikolojik danışmanlarının yetkinlik beklentilerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması (Unpublished Master’s Thesis). Çukurova University, Turkey. Yu, G. ve Lee, D. (2008). A model of quality of college life (QCL) of students in Korea. Social Indicators Research, 87(2), 269-285.

Details

Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Seyithan DEMİRDAĞ>
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 28, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { aji345616, journal = {Asya Öğretim Dergisi}, eissn = {2148-2659}, address = {}, publisher = {Yeni Eğitim Yayıncılık}, year = {2017}, volume = {5}, number = {2}, pages = {19 - 31}, title = {YÜKSEKÖĞRETİM YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI / DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY OF LIFE SCALE AND MEASURING ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES}, key = {cite}, author = {Demirdağ, Seyithan} }
APA Demirdağ, S. (2017). YÜKSEKÖĞRETİM YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI / DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY OF LIFE SCALE AND MEASURING ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES . Asya Öğretim Dergisi , 5 (2) , 19-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aji/issue/33488/345616
MLA Demirdağ, S. "YÜKSEKÖĞRETİM YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI / DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY OF LIFE SCALE AND MEASURING ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES" . Asya Öğretim Dergisi 5 (2017 ): 19-31 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aji/issue/33488/345616>
Chicago Demirdağ, S. "YÜKSEKÖĞRETİM YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI / DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY OF LIFE SCALE AND MEASURING ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES". Asya Öğretim Dergisi 5 (2017 ): 19-31
RIS TY - JOUR T1 - YÜKSEKÖĞRETİM YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI / DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY OF LIFE SCALE AND MEASURING ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES AU - SeyithanDemirdağ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Asya Öğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 31 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-2659 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Asian Journal of Instruction (E-AJI) YÜKSEKÖĞRETİM YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI / DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY OF LIFE SCALE AND MEASURING ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES %A Seyithan Demirdağ %T YÜKSEKÖĞRETİM YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI / DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY OF LIFE SCALE AND MEASURING ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES %D 2017 %J Asya Öğretim Dergisi %P -2148-2659 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Demirdağ, Seyithan . "YÜKSEKÖĞRETİM YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI / DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY OF LIFE SCALE AND MEASURING ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES". Asya Öğretim Dergisi 5 / 2 (December 2017): 19-31 .
AMA Demirdağ S. YÜKSEKÖĞRETİM YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI / DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY OF LIFE SCALE AND MEASURING ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES. Asya Öğretim Dergisi. 2017; 5(2): 19-31.
Vancouver Demirdağ S. YÜKSEKÖĞRETİM YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI / DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY OF LIFE SCALE AND MEASURING ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES. Asya Öğretim Dergisi. 2017; 5(2): 19-31.
IEEE S. Demirdağ , "YÜKSEKÖĞRETİM YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI / DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY OF LIFE SCALE AND MEASURING ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES", Asya Öğretim Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 19-31, Dec. 2017

ASIAN JOURNAL OF INSTRUCTION

Creative Commons License  This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.