Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bütüncül Öğrenme Eğilimleri Ölçeğini Geliştirme Çalışması

Year 2022, Volume 10, Issue 2, 1 - 20, 31.12.2022
https://doi.org/10.47215/aji.1172340

Abstract

Araştırmada öğrencilerin bütüncül öğrenme eğilimlerini belirlemeye yönelik kullanılabilecek bir ölçme aracını geçerli ve güvenilir bir şekilde geliştirmek amaçlanmıştır. Bütüncül öğrenme eğilimleri ölçeğinin faktör yapısının belirlenmesi üzere açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. AFA sonucuna dayalı olarak ölçek üç faktörlü ve on üç maddeden oluşmaktadır. “Toplumsal fayda erdemi” faktörü beş madde içermekte ve açıkladığı varyans oranı %19.792’dir. “Öz farkındalık” faktörü beş madde kapsamaktadır ve açıkladığı varyans oranı %16.118’dir. “Farklılıklara açık olma” faktörü üç madde ile biçimlenmiştir ve açıkladığı varyans oranı %11.261’dir. Üç faktörün toplamda açıkladığı varyans oranı %47.171’dir. Üç faktörlü yapı modeli, doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmış ve hesaplanan uyum indeksleri, 2 değeri=122.18 (sd=61, p<0.000), (x2/sd)=2.00, GFI= 0.95, RMSEA=0.052, AGFI=0.93, CFI=0.94, NFI=0.89, RMR=0.019, SRMR=0.055 olarak ulaşılmıştır. Ölçeğin madde-toplam korelâsyonları, 0.28 ile 0.56 arasında ulaşılmıştır. Alt %27 ve üst %27’lik grupların madde ortalama puanları arasında yapılan t-testi sonuçlarından, tüm maddelere ilişkin farkların anlamlı olduğu belirlenmiştir. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları “toplumsal fayda erdemi” faktörü için 0.74; “öz farkındalık” faktörü için 0.62 ve “farklılıklara açık olma” faktörü için ise 0.42 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin tüm maddelerine ilişkin Cronbach Alpha değeri ise 0.68 olarak ulaşılmıştır. Ölçeğin geliştirilmesine ilişkin ulaşılan bulgular sonucunda geçerli ve güvenilir bir ölçeğin alana kazandırıldığı söylenebilmektedir. Bütüncül öğrenme sürecine ilişkin farklı yaş grupları için de ölçme araçlarının geliştirilmesi önerilmektedir.

References

 • Akmençe, A.E. (2016). İngilizce öğretiminde holistik (bütünsel) yaklaşım. Yayımlanmamış yükseklisans tezi, Fırat Üniversitesi.
 • Altan, M.Z.,&Yıldırım, T. (2022). Bütüncül eğitim, bütüncül gelişim, bütüncül insan. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 68-77.
 • Asri, S. (2019, Nisan). İslam eğitimine yön veren öncüler doğrultusunda bireyin eğitimine holistik/bütüncül yaklaşım. Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi. İstanbul, Türkiye.
 • Babacan, T. (2016). Dokuzuncu sınıf İngilizce dersi öğretim programının bütüncül eğitime göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Bernold,L.E., Bingham, W.L., McDonald, P.H., & Attia, T.M. (2000). Impact of holistic and learning-oriented teaching on academic success. Journal of Engineering Education, 89 (2),191-199.
 • Butcher, J.,&Kritsonis, W. A. (2008). A national perspective: Utilizing the postmodern theoretical paradigm to close the achievement gap and increase student success in public education America. National Forum of Educational Administration and Supervision Journal, 25(4), 1-7.
 • Cheng-Man Lau, D. (2001). Analysing the curriculum development process: Three models. Pedagogy. Culture and Society, 9 (1), 29-44.
 • Cynarski, W. J. (2014). The new paradigm of science suitable for the 21st century. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 149, 269-275.
 • Doll, W. E. (1993). A post-modern perspective on curriculum (First edition). New York: Teachers College Press.
 • George, D.,&Mallery, P.(2003). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Allyn & Bacon.
 • Goodwin,J.T.,&Lynn,D.G. (2014). Holistic education in times of specialization and globalization. Angewandte Chemie International Edition, 53, 6832-6833.
 • Gültekin, M.,Merç, A.,&Ciğerci, F. M. (2012, Eylül). Holistik (bütüncül) eğitimin ilköğretim programlarına yansımaları. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Bolu, Türkiye.
 • Gültekin, M.,Ciğerci, F. M.,&Merç, A. (2013). Holistic education. Journal of Education and Future, 3, 53-60.
 • Hair, J. F.,Anderson, R. E.,Tahtam, R. L.,&Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis (Fifth edition). Pearson Education.
 • Hare, J. (2010). Holistic education: An interpretation for teachers in the IB programmes. International baccalaureate organization IB position paper.
 • Haynes,S.N., Richard, D.C.S.,& Kubany, E.S. (1995). Content validity in psychological assessment: A functional approach to concepts and methods. Psychological Assessment, 7 (3), 238-247.
 • Hooper, D.,Coughlan, J.,&Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1), 53-60.
 • Jin, Y.,&Li, L. (2011). A postmodern perspective on current curriculum reform in China. Chinese Education & Society, 44 (4), 25-43.
 • Kayış, A. (2010). Güvenirlik analizi (Ed. Şeref Kalaycı). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (ss.404-409). Asil Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders, 6 (1), 47-48.
 • Kırbaçoğlu Kılıç, L.,&Bayram, B. (2014). Postmodernizm ve eğitim. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3(1), 368-376.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. Routledge.
 • Mahmoudi, S., Jafari, E., Nasrabadi, H. A.,&Liaghatdar, M. J. (2012). Holistic education: An approach for 21 century. International Education Studies, 5 (2), 178-186.
 • Marsh, C. (2004). Key concepts for understanding curriculum (Third edition). Routledge-Falmer.
 • Matsunaga, M. (2010). How to factor-analyze your data right: Do’s, Don’ts and how to’s. International Journal of Psychological Research, 3 (1), 97-110.
 • Miller, R. (2005). Philosophical sources of holistic education. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (10), 35-42.
 • Miller, R. (2006). Making connections to the world: Some thoughts on holistic curriculum. Encounter, 19 (3), 29-34.
 • Miller, J. P. (2007). The holistic curriculum. (Second edition) University of Toronto Press.
 • Miller, J. P. (2010). Whole child education. USA: University of Toronto Press.
 • Miseliunaite, B.,Kliziene, I.,&Cibulskas, G. (2022). Can holistic education solve the world’s problems: A systematic literature review. Sustainability, 14, (9733),1-20.
 • Mosha, R. S. (2000). The heartbeat of indigenous Africa: A study of the Chagga educational system. Garland publishing, Inc.
 • Nava, R. G. (2001). Holistic education: Pedagogy of universal love. Foundations of Educational Renewal.
 • Özdaş,F.,Akpınar,B.,Batdı,V.,Karahan,O.,&Yıldırım,B. (2014, March). The whole humanbeing paradigm and holistic curriculum approach. International conference: New perspectives in science education. Florence, Italy.
 • Preston, J. P. (2012). Holistic education: A pioneer narrative. Learning landscapes, 5 (2), 251-267.
 • Santwani, S. A. (2015). Holistic education for holistic life. Horizons of Holistic Education, 2, 33-39.
 • Schermelleh-Engel, K.,&Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74.
 • Şahinoğlu, S. (2021). Eğitimde holistik (bütünsel) yaklaşım ve din eğitimi. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Yampolskaya, L. I. (2015). The principle of holistic education and the ideal of a single integrated culture: Towards the formation of an approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 166, 488-496.

Year 2022, Volume 10, Issue 2, 1 - 20, 31.12.2022
https://doi.org/10.47215/aji.1172340

Abstract

References

 • Akmençe, A.E. (2016). İngilizce öğretiminde holistik (bütünsel) yaklaşım. Yayımlanmamış yükseklisans tezi, Fırat Üniversitesi.
 • Altan, M.Z.,&Yıldırım, T. (2022). Bütüncül eğitim, bütüncül gelişim, bütüncül insan. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 68-77.
 • Asri, S. (2019, Nisan). İslam eğitimine yön veren öncüler doğrultusunda bireyin eğitimine holistik/bütüncül yaklaşım. Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi. İstanbul, Türkiye.
 • Babacan, T. (2016). Dokuzuncu sınıf İngilizce dersi öğretim programının bütüncül eğitime göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Bernold,L.E., Bingham, W.L., McDonald, P.H., & Attia, T.M. (2000). Impact of holistic and learning-oriented teaching on academic success. Journal of Engineering Education, 89 (2),191-199.
 • Butcher, J.,&Kritsonis, W. A. (2008). A national perspective: Utilizing the postmodern theoretical paradigm to close the achievement gap and increase student success in public education America. National Forum of Educational Administration and Supervision Journal, 25(4), 1-7.
 • Cheng-Man Lau, D. (2001). Analysing the curriculum development process: Three models. Pedagogy. Culture and Society, 9 (1), 29-44.
 • Cynarski, W. J. (2014). The new paradigm of science suitable for the 21st century. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 149, 269-275.
 • Doll, W. E. (1993). A post-modern perspective on curriculum (First edition). New York: Teachers College Press.
 • George, D.,&Mallery, P.(2003). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Allyn & Bacon.
 • Goodwin,J.T.,&Lynn,D.G. (2014). Holistic education in times of specialization and globalization. Angewandte Chemie International Edition, 53, 6832-6833.
 • Gültekin, M.,Merç, A.,&Ciğerci, F. M. (2012, Eylül). Holistik (bütüncül) eğitimin ilköğretim programlarına yansımaları. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Bolu, Türkiye.
 • Gültekin, M.,Ciğerci, F. M.,&Merç, A. (2013). Holistic education. Journal of Education and Future, 3, 53-60.
 • Hair, J. F.,Anderson, R. E.,Tahtam, R. L.,&Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis (Fifth edition). Pearson Education.
 • Hare, J. (2010). Holistic education: An interpretation for teachers in the IB programmes. International baccalaureate organization IB position paper.
 • Haynes,S.N., Richard, D.C.S.,& Kubany, E.S. (1995). Content validity in psychological assessment: A functional approach to concepts and methods. Psychological Assessment, 7 (3), 238-247.
 • Hooper, D.,Coughlan, J.,&Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1), 53-60.
 • Jin, Y.,&Li, L. (2011). A postmodern perspective on current curriculum reform in China. Chinese Education & Society, 44 (4), 25-43.
 • Kayış, A. (2010). Güvenirlik analizi (Ed. Şeref Kalaycı). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (ss.404-409). Asil Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders, 6 (1), 47-48.
 • Kırbaçoğlu Kılıç, L.,&Bayram, B. (2014). Postmodernizm ve eğitim. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3(1), 368-376.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. Routledge.
 • Mahmoudi, S., Jafari, E., Nasrabadi, H. A.,&Liaghatdar, M. J. (2012). Holistic education: An approach for 21 century. International Education Studies, 5 (2), 178-186.
 • Marsh, C. (2004). Key concepts for understanding curriculum (Third edition). Routledge-Falmer.
 • Matsunaga, M. (2010). How to factor-analyze your data right: Do’s, Don’ts and how to’s. International Journal of Psychological Research, 3 (1), 97-110.
 • Miller, R. (2005). Philosophical sources of holistic education. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (10), 35-42.
 • Miller, R. (2006). Making connections to the world: Some thoughts on holistic curriculum. Encounter, 19 (3), 29-34.
 • Miller, J. P. (2007). The holistic curriculum. (Second edition) University of Toronto Press.
 • Miller, J. P. (2010). Whole child education. USA: University of Toronto Press.
 • Miseliunaite, B.,Kliziene, I.,&Cibulskas, G. (2022). Can holistic education solve the world’s problems: A systematic literature review. Sustainability, 14, (9733),1-20.
 • Mosha, R. S. (2000). The heartbeat of indigenous Africa: A study of the Chagga educational system. Garland publishing, Inc.
 • Nava, R. G. (2001). Holistic education: Pedagogy of universal love. Foundations of Educational Renewal.
 • Özdaş,F.,Akpınar,B.,Batdı,V.,Karahan,O.,&Yıldırım,B. (2014, March). The whole humanbeing paradigm and holistic curriculum approach. International conference: New perspectives in science education. Florence, Italy.
 • Preston, J. P. (2012). Holistic education: A pioneer narrative. Learning landscapes, 5 (2), 251-267.
 • Santwani, S. A. (2015). Holistic education for holistic life. Horizons of Holistic Education, 2, 33-39.
 • Schermelleh-Engel, K.,&Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74.
 • Şahinoğlu, S. (2021). Eğitimde holistik (bütünsel) yaklaşım ve din eğitimi. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Yampolskaya, L. I. (2015). The principle of holistic education and the ideal of a single integrated culture: Towards the formation of an approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 166, 488-496.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Tuğba BABACAN> (Primary Author)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9707-1029
Türkiye


Mehmet Bahaddin ACAT>
KIRIKKALE UNIVERSITY
0000-0002-2930-2542
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { aji1172340, journal = {Asya Öğretim Dergisi}, eissn = {2148-2659}, address = {}, publisher = {Yeni Eğitim Yayıncılık}, year = {2022}, volume = {10}, number = {2}, pages = {1 - 20}, doi = {10.47215/aji.1172340}, title = {Bütüncül Öğrenme Eğilimleri Ölçeğini Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Babacan, Tuğba and Acat, Mehmet Bahaddin} }
APA Babacan, T. & Acat, M. B. (2022). Bütüncül Öğrenme Eğilimleri Ölçeğini Geliştirme Çalışması . Asya Öğretim Dergisi , 10 (2) , 1-20 . DOI: 10.47215/aji.1172340
MLA Babacan, T. , Acat, M. B. "Bütüncül Öğrenme Eğilimleri Ölçeğini Geliştirme Çalışması" . Asya Öğretim Dergisi 10 (2022 ): 1-20 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aji/issue/74959/1172340>
Chicago Babacan, T. , Acat, M. B. "Bütüncül Öğrenme Eğilimleri Ölçeğini Geliştirme Çalışması". Asya Öğretim Dergisi 10 (2022 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - Bütüncül Öğrenme Eğilimleri Ölçeğini Geliştirme Çalışması AU - TuğbaBabacan, Mehmet BahaddinAcat Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47215/aji.1172340 DO - 10.47215/aji.1172340 T2 - Asya Öğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 10 IS - 2 SN - -2148-2659 M3 - doi: 10.47215/aji.1172340 UR - https://doi.org/10.47215/aji.1172340 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Asian Journal of Instruction (E-AJI) Bütüncül Öğrenme Eğilimleri Ölçeğini Geliştirme Çalışması %A Tuğba Babacan , Mehmet Bahaddin Acat %T Bütüncül Öğrenme Eğilimleri Ölçeğini Geliştirme Çalışması %D 2022 %J Asya Öğretim Dergisi %P -2148-2659 %V 10 %N 2 %R doi: 10.47215/aji.1172340 %U 10.47215/aji.1172340
ISNAD Babacan, Tuğba , Acat, Mehmet Bahaddin . "Bütüncül Öğrenme Eğilimleri Ölçeğini Geliştirme Çalışması". Asya Öğretim Dergisi 10 / 2 (December 2022): 1-20 . https://doi.org/10.47215/aji.1172340
AMA Babacan T. , Acat M. B. Bütüncül Öğrenme Eğilimleri Ölçeğini Geliştirme Çalışması. Asya Öğretim Dergisi. 2022; 10(2): 1-20.
Vancouver Babacan T. , Acat M. B. Bütüncül Öğrenme Eğilimleri Ölçeğini Geliştirme Çalışması. Asya Öğretim Dergisi. 2022; 10(2): 1-20.
IEEE T. Babacan and M. B. Acat , "Bütüncül Öğrenme Eğilimleri Ölçeğini Geliştirme Çalışması", Asya Öğretim Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 1-20, Dec. 2022, doi:10.47215/aji.1172340

ASIAN JOURNAL OF INSTRUCTION

Creative Commons License  This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.