Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK VE SOSYAL YAŞAMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE İNCELEME

Year 2020, Volume 15, Issue 1, 309 - 344, 30.04.2020
https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.624380

Abstract

Küreselleşme sürecinin sağladığı ivmeyle birlikte son yıllarda uluslararası öğrenci hareketliliğinde ciddi bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Genellikle İngilizce konuşulan ülkelere gerçekleşen bu hareketlilik ev sahibi ülkelere hem ekonomik hem de kültürel birçok alanda katkı sağlamaktadır. Böylece uluslararası öğrenci hareketliliği ülkeler için ilgi çekici olmakta ve buna ilişkin politikalar üretilmektedir. Türkiye de bu bağlamda son yıllarda uluslararası öğrenci hareketliliğinin artış sağladığı ülkeler arasında yer almaktadır. Buna göre bu çalışma öncelikle dünyada uluslararası öğrenci hareketliliğini açıklamaktadır. Daha sonra Türkiye’de ve Sakarya Üniversitesi özelinde uluslararası öğrencilerin hareketliliğini incelemektedir. Çalışmanın ikinci kısmında uluslararası öğrencilerin sorunlarına ilişkin literatür analiz edilerek bu sorunların hangi bağlamlarda tartışıldığı ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada sorunlar iki başlık altında toplanarak eğitim (akademik) ve sosyo-ekonomik (sosyal yaşam) sorunlar bağlamlarında değerlendirilmektedir. Çalışmada veri toplama tekniği olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. SPSS analizi sonrası C&A değeri 0,817 çıkmıştır. Bulgular arasında oryantasyon eksikliği, iletişim eksikliği, eğitimin niteliğine dair endişe, ekonomik durum ve sıla hasreti gibi sorunlar bulunmaktadır

References

 • Alagöz, Sevda Başaran - Geçkil, Tahsin. “Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Sorunlarının İncelenmesi: Konya İli Örneği”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 20/4 (2017): 279-285.
 • Can, Ahmet. “An Examination of the Relationship Between Adjustment Problems, Homesickness, Perceived Discrimination and Psychological Wellbeing among International Students”. Doktora Tezi, Ohio University, 2015.
 • Crano, Suellen L. - Crano William D. “A Measure of Adjustment Strain in International Students”. Journal of Cross-Cultural Psychology, 24/3 (1993): 267-283.
 • Çetinsaya, Gökhan. Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, Genişletilmiş 2.Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, 2014.
 • Dawson, Catherine. A Practical Guide to Research Methods, Third Edition. Oxford: How to books, 2007.
 • De Wit Hans - Ferencz Irina - Rumbley Laura E. “International student mobility”. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education 17/1 (2013):17–23.
 • DeVors, J. “International Students Struggles”. 2017. Erişim: 21 Eylül 2019. https://www.researchgate.net/publication/320765245_International_Student_Struggles
 • Fred J Galloway - John R Jenkins. “The Adjustment Problems Facedby International Students in the United States: A Comparison of International Students and Administrative Perceptions at Two Private, Religiously Affiliated Universities”. NASPA Journal, 42/2 (2005): 175-187.
 • Gebhard, J. G. “International students’ adjustment problems and behaviors”. Journal of International Students, 2(2) (2012): 184-193.
 • Gökyer, Necmi. “Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Uyumu”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7/1 (2017): 98-108.
 • Güçlü, Nezahat. “Yabancı Öğrencilerin Uyum Problemleri” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1996): 101-110.
 • Gürbüz, Rabia - Güleç İsmail. “Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği”. Sakarya University Journal of Education, 6/2 (2016): 141-153.
 • Hellstên, Meeri - Prescott Anne. “Learning at University: The International Student Experience”. International Education Journal, 5/3 (2004): 344-351
 • HOBSONS. “Global International Student Survey 2017: The changing Dynamics of international student recruitment” 2017. Erişim: 21 Eylül 2019. https://www.hobsons.com/res/Whitepapers/Hobsons_Insights2017_Global_Web.pdf.
 • Kılıçlar, Arzu - Sarı, Yaşar - Seçilmiş, Cihan. “Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi: Turizm Öğrencileri Örneği”. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 61 (2012):157-172.
 • Kıroğlu, Kasım – Kesten, Alper – Elma, Cevat. “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Sorunları”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6/2 (2010): 26-39.
 • Kondakçı, Yaşar. “Student mobility reviewed: attraction and satisfaction of international students in Turkey”. High Educ, 62 (2011): 573-592.
 • Kumcağız, Hatice - Dadashzadeh, Rahim - Alakuş, Kamil “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Yaşadıkları Sorunlar”. OMÜ Eğt. Fak. Dergisi, 35/2 (2016); 37-50.
 • Kusek, Weronika A. “Evaluating the Struggles with International Students and Local Community Participation”. Journal of International Students, 5/2 (2015), 121-131.
 • Malaklolunthu, Suseela - Selan Poovaikarasi Sateyen. “Adjustment problems among international students in Malaysian private higher education institutions” Procedia Social and Behavioral Sciences, 15 (2011): 833-837.
 • McMahon, M.E. “Higher Education in a World Market. An Historical Look at the Global Context of International Study”, Higher Education, 24/4 (1992): 465-282.
 • OECD “Education at a Glance 2018: OECD Indicators”. Paris:OECD Publishing, 2018. Erişim: 01.05.2019 http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-en.
 • Open Doors “Report on International Education Exchange”. 2018. Erişim: 01.05.2019 https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Open-Doors-2018-Media-Information,
 • Özoğlu Murat - Gür Bekir S. - Coşkun İpek. “Factors influencing international students’ choice to study in Turkey and challenges they experience in Turkey”, Research in Comparative & International Education 10/2 (2015): 223-237.
 • Paksoy, Mustafa H. - Paksoy, Sadettin - Özçalıcı, Mehmet. “Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Sorunları: Gap Bölgesi Üniversiteleri Örneği”. Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2/2 (2012); 85-94
 • Punch, Keith F. Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Trc. Dursun Bayrak, H.Bader Arslan, Zeynep Akyüz. 4.Baskı. Ankara: Siyasal Kitapevi, 2016.
 • SAU. “Yabancı Öğrenciler”. 2019. Erişim: 21 Eylül 2019. http://about.sakarya.edu.tr/tr/Ogrenciler/Ogrenciler/YabanciOgrenciler
 • Sungur, M. A. – Şahin, M. – Can, G. – Şahin, M.F. – Duman, K. – Pektaş, B. – Doğan, S. – Alkan, A. Ö. – Onuk, H. “Düzce Üniversitesinde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Sosyal Uyumlarını Etkileyen Faktörler” Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6/2 (2016); 101-109.
 • Şahin, Münir – Demirtaş, Hasan. “Ünı̇versı̇telerde Yabancı Uyruklu Öğrencı̇lerı̇n Akademı̇k Başarı Düzeylerı̇, Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerı̇lerı̇”. Milli Eğitim. 204 (2014); 88-113.
 • Travel.state.gov. “Court Order on Presidential Proclamation”. Erişim: 20 Eylül 2017. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/2017-12-04-Presidential-Proclamation.html.
 • Usta, Sefa – Sayın, Yusuf – Güzelipek, Yiğit A. “ Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kente ve Üniversiteye Uyumu: Karaman İli Örneği”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 7/3 (2017): 565-577.
 • Wang, Jing. “A Study of Resiliency Characteristics in the Adjustment of International Graduate Students at American Universities”. Journal of Studies in International Education 13/1 (2009): 22-45.
 • Yardımcıoğlu, Fatih – Beşel, Furkan - Savaşan, Fatih. “Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)”. Akademik İncelemeler Dergisi 12/1 (2017): 203-254.
 • Yazıcıoğlu, Yahşi - Erdoğan, Samiye. SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık, 2004.
 • YÖK, “Öğrenci İstatistikleri”, Erişim: 20 Eylül 2019, https://istatistik.yok.gov.tr/.
 • Zavalsız, Y.Sinan - Gündağ Emine. “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Entegrasyonu (Karabük Üniversitesi Örneği)”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6/5 (2017): 3168-3192.

Year 2020, Volume 15, Issue 1, 309 - 344, 30.04.2020
https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.624380

Abstract

References

 • Alagöz, Sevda Başaran - Geçkil, Tahsin. “Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Sorunlarının İncelenmesi: Konya İli Örneği”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 20/4 (2017): 279-285.
 • Can, Ahmet. “An Examination of the Relationship Between Adjustment Problems, Homesickness, Perceived Discrimination and Psychological Wellbeing among International Students”. Doktora Tezi, Ohio University, 2015.
 • Crano, Suellen L. - Crano William D. “A Measure of Adjustment Strain in International Students”. Journal of Cross-Cultural Psychology, 24/3 (1993): 267-283.
 • Çetinsaya, Gökhan. Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, Genişletilmiş 2.Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, 2014.
 • Dawson, Catherine. A Practical Guide to Research Methods, Third Edition. Oxford: How to books, 2007.
 • De Wit Hans - Ferencz Irina - Rumbley Laura E. “International student mobility”. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education 17/1 (2013):17–23.
 • DeVors, J. “International Students Struggles”. 2017. Erişim: 21 Eylül 2019. https://www.researchgate.net/publication/320765245_International_Student_Struggles
 • Fred J Galloway - John R Jenkins. “The Adjustment Problems Facedby International Students in the United States: A Comparison of International Students and Administrative Perceptions at Two Private, Religiously Affiliated Universities”. NASPA Journal, 42/2 (2005): 175-187.
 • Gebhard, J. G. “International students’ adjustment problems and behaviors”. Journal of International Students, 2(2) (2012): 184-193.
 • Gökyer, Necmi. “Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Uyumu”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7/1 (2017): 98-108.
 • Güçlü, Nezahat. “Yabancı Öğrencilerin Uyum Problemleri” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1996): 101-110.
 • Gürbüz, Rabia - Güleç İsmail. “Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği”. Sakarya University Journal of Education, 6/2 (2016): 141-153.
 • Hellstên, Meeri - Prescott Anne. “Learning at University: The International Student Experience”. International Education Journal, 5/3 (2004): 344-351
 • HOBSONS. “Global International Student Survey 2017: The changing Dynamics of international student recruitment” 2017. Erişim: 21 Eylül 2019. https://www.hobsons.com/res/Whitepapers/Hobsons_Insights2017_Global_Web.pdf.
 • Kılıçlar, Arzu - Sarı, Yaşar - Seçilmiş, Cihan. “Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi: Turizm Öğrencileri Örneği”. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 61 (2012):157-172.
 • Kıroğlu, Kasım – Kesten, Alper – Elma, Cevat. “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Sorunları”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6/2 (2010): 26-39.
 • Kondakçı, Yaşar. “Student mobility reviewed: attraction and satisfaction of international students in Turkey”. High Educ, 62 (2011): 573-592.
 • Kumcağız, Hatice - Dadashzadeh, Rahim - Alakuş, Kamil “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Yaşadıkları Sorunlar”. OMÜ Eğt. Fak. Dergisi, 35/2 (2016); 37-50.
 • Kusek, Weronika A. “Evaluating the Struggles with International Students and Local Community Participation”. Journal of International Students, 5/2 (2015), 121-131.
 • Malaklolunthu, Suseela - Selan Poovaikarasi Sateyen. “Adjustment problems among international students in Malaysian private higher education institutions” Procedia Social and Behavioral Sciences, 15 (2011): 833-837.
 • McMahon, M.E. “Higher Education in a World Market. An Historical Look at the Global Context of International Study”, Higher Education, 24/4 (1992): 465-282.
 • OECD “Education at a Glance 2018: OECD Indicators”. Paris:OECD Publishing, 2018. Erişim: 01.05.2019 http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-en.
 • Open Doors “Report on International Education Exchange”. 2018. Erişim: 01.05.2019 https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Open-Doors-2018-Media-Information,
 • Özoğlu Murat - Gür Bekir S. - Coşkun İpek. “Factors influencing international students’ choice to study in Turkey and challenges they experience in Turkey”, Research in Comparative & International Education 10/2 (2015): 223-237.
 • Paksoy, Mustafa H. - Paksoy, Sadettin - Özçalıcı, Mehmet. “Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Sorunları: Gap Bölgesi Üniversiteleri Örneği”. Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2/2 (2012); 85-94
 • Punch, Keith F. Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Trc. Dursun Bayrak, H.Bader Arslan, Zeynep Akyüz. 4.Baskı. Ankara: Siyasal Kitapevi, 2016.
 • SAU. “Yabancı Öğrenciler”. 2019. Erişim: 21 Eylül 2019. http://about.sakarya.edu.tr/tr/Ogrenciler/Ogrenciler/YabanciOgrenciler
 • Sungur, M. A. – Şahin, M. – Can, G. – Şahin, M.F. – Duman, K. – Pektaş, B. – Doğan, S. – Alkan, A. Ö. – Onuk, H. “Düzce Üniversitesinde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Sosyal Uyumlarını Etkileyen Faktörler” Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6/2 (2016); 101-109.
 • Şahin, Münir – Demirtaş, Hasan. “Ünı̇versı̇telerde Yabancı Uyruklu Öğrencı̇lerı̇n Akademı̇k Başarı Düzeylerı̇, Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerı̇lerı̇”. Milli Eğitim. 204 (2014); 88-113.
 • Travel.state.gov. “Court Order on Presidential Proclamation”. Erişim: 20 Eylül 2017. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/2017-12-04-Presidential-Proclamation.html.
 • Usta, Sefa – Sayın, Yusuf – Güzelipek, Yiğit A. “ Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kente ve Üniversiteye Uyumu: Karaman İli Örneği”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 7/3 (2017): 565-577.
 • Wang, Jing. “A Study of Resiliency Characteristics in the Adjustment of International Graduate Students at American Universities”. Journal of Studies in International Education 13/1 (2009): 22-45.
 • Yardımcıoğlu, Fatih – Beşel, Furkan - Savaşan, Fatih. “Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)”. Akademik İncelemeler Dergisi 12/1 (2017): 203-254.
 • Yazıcıoğlu, Yahşi - Erdoğan, Samiye. SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık, 2004.
 • YÖK, “Öğrenci İstatistikleri”, Erişim: 20 Eylül 2019, https://istatistik.yok.gov.tr/.
 • Zavalsız, Y.Sinan - Gündağ Emine. “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Entegrasyonu (Karabük Üniversitesi Örneği)”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6/5 (2017): 3168-3192.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date Nisan
Journal Section Reserch Articles
Authors

Fikret TOPAL> (Primary Author)
SAKARYA UNIVERSITY
0000-0001-7579-0017
Türkiye


Soner TAUSCHER>
SAKARYA UNIVERSITY
0000-0001-7310-5661
Türkiye

Publication Date April 30, 2020
Application Date September 25, 2019
Acceptance Date March 24, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 15, Issue 1

Cite

ISNAD Topal, Fikret , Tauscher, Soner . "ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK VE SOSYAL YAŞAMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE İNCELEME". Akademik İncelemeler Dergisi 15 / 1 (April 2020): 309-344 . https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.624380

Creative Commons Lisansı

Journal of Academic Inquiries accepts the Open Access Journal Policy for sharing knowledge.