Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 40 - 56 2017-05-05

Investigation of Science Centers In Pre-School Education Class
Okul Öncesi Eğitim Sınıflarındaki Bilim Eğitimi Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi

Berrin AKMAN [1] , Merve GANGAL [2] , Servet KARDEŞ [3]


With developing technology and reshaped the information age, the value of science in social structure increases day by day. Science ranks as an important factor in social and economic development of communities. Due to the effect of science in development advanced societies, more importance gives to science and science education with each passing day. In addition to this, science and science education is still not at the desired level to be effective. Science training should be made more efficient in the early childhood years to be more effective. Children who meet with science in early childhood years gain a positive attitude towards science and develop scientific and academic skills later in their life. Therefore, we should develop science centers and give more importance to science centers to give more effective science education in the early years. Through this research, interview form was developed by researchers for examined opinions of the teachers about science centers and the quality of science centers in pre-school education classes. The sample of the study was consisted of 27 pre-school teachers. As a result of research pre-school teachers identified science center as a place of concrete life events and learning by doing and experiencing. The other result is that teachers activities, done by them mostly, include test activities and events based on his or her observation, but teachers don’t use instructional methods, concept maps and analogies in science education. The materials in the science center are not enough and science centers include accessible simple materials. In conclusion science centers should be supported by laboratory materials and technological equipments.

Gelişen teknoloji ve yeniden şekillenen bilgi çağıyla birlikte toplumsal yapı içerisinde bilim ve fen’ in değeri gün geçtikçe artmaktadır. Toplumların sosyal ve ekonomik kalkınmasında bilim önemli bir etken olarak yer almaktadır. Bundan dolayı gelişmiş toplumlar her geçen gün bilim eğitimine daha fazla önem vermektedirler. Bilim eğitiminin daha etkili olabilmesi için yaşamın temeli olan erken çocukluk yıllarında daha verimli hale getirilmesi gerekir. Erken çocukluk yıllarında bilimle tanışan çocuk ileriki yaşamında bilime karşı olumlu bir tutum kazanacak ve bilimsel süreç becerileri gelişecektir. Dolayısıyla erken çocuklukta verilen bilim eğitiminin daha etkili olması için bilim öğrenme merkezlerinin oluşturulması ve bilim merkezlerine gereken önemin verilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formları aracılığıyla okul öncesi eğitim sınıflarındaki bilim öğrenme merkezlerinin niteliği ve öğretmenlerinin bilim öğrenme merkezleriyle ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 27 okul öncesi eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmenleri bilim merkezini yaparak yaşayarak öğrenme ve yaşamsal olayların somutlaştırıldığı ortam olarak tanımlamışlardır. Bilim eğitiminde öğretmenlerin en fazla deney etkinlikleri ve gözleme dayalı etkinlikler yaptığı analoji ve kavram haritaları gibi öğretimsel metotlardan yararlanmadığı sonucu çıkmıştır. Bilim merkezlerinde yer alan malzemelerin ise yeterli olmadığı, ulaşılabilir basit malzemelerin bilim merkezlerinde olduğu, bilim merkezlerinin laboratuvar malzemeleri ve teknolojik malzemelerle desteklenmesi gerektiği araştırmanın bir diğer sonucu olmuştur.

  • Akman, B., Üstün, E., ve Güler, T. (2003). 6 Ya§ Gocuklannm Bilim Süreglerini Kul- lanma Yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 24 (24), 11-14. Akman, B., Uyamk-Balat G., Güler T., (Ed) (2011). Okulöncesi Dönemde Fen Egitimi. Ankara: Pegem Akademi. Aktag Arnas, Y. (2002). Okulöncesi Dönemde Fen Egitiminin Amaglan. Cocuk Geligimi ve Egitimi Dergisi, 6 (7), 1-6. Avci, N. ve Dere, H. (2002). Okulöncesi Egitim Kurumlarmda Fen Doga Caligmalari. V Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi, Ankara. Etkinliklerine iligkin Bilgi Düzeylerinin incelenmesi. Milli Egitim Dergisi, 178 (88), 104. Brenneman, K., Stevenson-Boyd, J., ve Frede, E. C. (2009). Math And Science in Pres- chool: Policies And Practice. Preschool Policy Brief, 19, 1-11. Böyük U., Tanik, N. ve Saragoglu, S. (2011). ilkögretim ikinci Kademe Ögrencilerinin Bilimsel Süreg Beceri Düzeylerinin Cefhü Degigkenler Agismdan incelenmesi. Tübav Bilim Dergisi, 1 (4), 20-30. Büyüköztürk, §. ve Kiliggakmak, E. (2008). Bilimsel Aragtirma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Gakar, E. ve Üstün, E. (2006). Proje Yaklagiminm Okul Öncesi Dönem Gocuklarmm Sosyal Geligimlerine ve Ögrenme Stillerine Etkisinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Egitim Fakültesi Bildiri Kitabi I. Cilt iginde. (s. 44). istanbul: Ya-Pa Yayinlan. Camlibel Cakmak, Ö. (2012). Okul Öncesi Ögretmen Adaylarimn Fen Ögretime Yönelik Tutumlan ile Bazi Fen Kavramlanm Anlama Düzeyleri Arasindaki iligkinin incelenmesi. Türk Fen Egitimi Dergisi, 9 (3). Ekiz, D. (2007). Bilimsel Aragtirma Yöntemleri. istanbul: Lisans Yayinevi. Fleer, M. ,Gomes, J., ve March, S. (2014). Science Leaming Affordances in Preschool Environments. Gömleksiz, B. ve Bulut L, (2006). Yeni Fen Ve Teknoloji Dersi Ögretim Programma Iligkin Ögretmen Görügleri. Firat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (16), 173-192. Karamustafaoglu, S., Üstün, A., ve Kandaz, U. (2006). Okul Öncesi Ögretmen Adaylarimn Fen Ve Doga Etkinliklerini Uygulayabilme Düzeylerinin Belirlenmesi. XIII. Ulusal Egitim Bilimleri Kurultayi, Malatya. Kefi, S., Geliköz, N., & Eriken, Y. (2013). Okulöncesi Egitim Ögretmenlerinin Temel Bilimsel Süreg Becerilerini Kullamm Düzeyleri. Egitim ve Ögretim Aragtirmalan Dergisi, 2 (2). National Science Teachers Association. (2014). NSTA Position Statement: Early Chil- dhood Science Education. Özbek, S. (2009). Okul Öncesi Ögretmenlerinin Fen Egitimine Iligkin Görügleri Ve Uygulamalarmm incelenmesi. (Yayimlanmamig Yüksek Lisans Tezi). Gukurova Üniver- sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özbey, S. ve Alisinanoglu, E (2009). Okul Öncesi Egitim Kurumlarmda Görev Yapan Ögretmenlerin Fen Etkinliklerine ili§kin Yeterliliklerinin Bazi Degijkenlere Göre incelenmesi. Gazi Egitim Fakültesi Dergisi, 29 (1). Öztürk, E. (2010). Exploring The Change in Preschool Teachers’ Views About And Practices Of Integration Of Visual Art into Science Activities: A Case Study (Yayimlan- mami§ Doktora Tezi). Orta Dogu Teknik Üniversitesi. Preschool Teaching and Leaming Standards (2014). New Jersey State Department of Education. USA. §ahin, E (2000). Okul Öncesinde Fen Bilgisi Ögretimi ve Aktivite Ömekleri. istanbul: Ya-Pa Yayinlan. Tan, M. ve Temiz, K, (2003). Fen Ögretiminde Bilimsel Süreg Becerilerinin Yeri Ve Önemi Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 13 (13), 89-101. Tu, T., (2006). Preschool Science Environment: What is Available in a Preschool Clas- sroom? Early Childhood Education Journal, 33 (4), 245-251.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Berrin AKMAN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Author: Merve GANGAL
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Author: Servet KARDEŞ

Dates

Publication Date : May 5, 2017

Bibtex @research article { aksos469869, journal = {Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2564-7091}, eissn = {2630-5623}, address = {Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {40 - 56}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Eğitim Sınıflarındaki Bilim Eğitimi Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akman, Berrin and Gangal, Merve and Kardeş, Servet} }
APA Akman, B , Gangal, M , Kardeş, S . (2017). Okul Öncesi Eğitim Sınıflarındaki Bilim Eğitimi Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi . Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 40-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aksos/issue/39693/469869
MLA Akman, B , Gangal, M , Kardeş, S . "Okul Öncesi Eğitim Sınıflarındaki Bilim Eğitimi Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi" . Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2017 ): 40-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aksos/issue/39693/469869>
Chicago Akman, B , Gangal, M , Kardeş, S . "Okul Öncesi Eğitim Sınıflarındaki Bilim Eğitimi Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi". Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2017 ): 40-56
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Eğitim Sınıflarındaki Bilim Eğitimi Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi AU - Berrin Akman , Merve Gangal , Servet Kardeş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 56 VL - 1 IS - 1 SN - 2564-7091-2630-5623 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Okul Öncesi Eğitim Sınıflarındaki Bilim Eğitimi Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi %A Berrin Akman , Merve Gangal , Servet Kardeş %T Okul Öncesi Eğitim Sınıflarındaki Bilim Eğitimi Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi %D 2017 %J Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2564-7091-2630-5623 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Akman, Berrin , Gangal, Merve , Kardeş, Servet . "Okul Öncesi Eğitim Sınıflarındaki Bilim Eğitimi Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi". Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 1 (May 2017): 40-56 .
AMA Akman B , Gangal M , Kardeş S . Okul Öncesi Eğitim Sınıflarındaki Bilim Eğitimi Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi. AKSOS. 2017; 1(1): 40-56.
Vancouver Akman B , Gangal M , Kardeş S . Okul Öncesi Eğitim Sınıflarındaki Bilim Eğitimi Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 1(1): 40-56.
IEEE B. Akman , M. Gangal and S. Kardeş , "Okul Öncesi Eğitim Sınıflarındaki Bilim Eğitimi Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 40-56, May. 2017