Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği

Year 2020, Volume 20, Issue 1, 174 - 188, 17.03.2020
https://doi.org/10.35414/akufemubid.634985

Abstract

Bu çalışmanın amacı,  İzmir ilinde biyoklimatik konfor ile alan kullanım arasındaki ilişkinin coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojileri yardımıyla incelenmesidir. Bu çerçevede, İzmir ilinde 1990, 2000, 2006, 2012 ve 2018 yıllarındaki biyoklimatik koşulların yine aynı yıllardaki alan kullanımıyla olan ilişkilerinin mevsimlik ve yıllık periyotta değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Biyoklimatik konfor bölgeleri belirlenirken insanın fizyolojik özelliklerini de dikkate alan Fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık (FES) indeksi kullanılmıştır. Bu indeksin hesaplanmasında esas alınan meteorolojik parametreler şunlardır;  deniz seviyesine indirgenmiş günlük ortalama sıcaklık değerleri,  günlük ortalama bağıl nem ve rüzgar hızı. Elde edilen değerlerin deniz seviyesindeki alansal dağılımının hesaplanmasında uzaklığın tersiyle ağırlıklandırma (Inverse Distance Weighting - IDW) yöntemi tercih edilmiştir. DEM verisi kullanılarak yüksekliğe bağlı FES değerleri elde edilmiştir ve biyoklimatik konfor haritaları oluşturulmuştur. Üretilen biyoklimatik konfor haritalarının yıllarına göre CORINE arazi örtüsü verileri kullanılarak arazi kullanım haritaları oluşturulmuştur. Ardından, biyoklimatik konfor bölgelerinin arazi kullanımı ile ilişkisi incelenmiştir.

References

 • Çalışkan, O. ve Türkoğlu, N. (2012). “Türkiye’nin biyoklimatik koşullarının analizi”. Coğrafi Bilimler Dergisi, 10(2), 151-164.
 • Daneshvar, M. R. M., Bagherzadeh, A., ve Tavousi, T. (2013). “Assessment of bioclimatic comfort conditions based on Physiologically Equivalent Temperature (PET) using the RayMan Model in Iran”. Central European Journal of Geosciences, 5(1), 53-60.
 • Erdoğan, Ö., Çabuk, A., Memlük, Y., ve Perçin, H. (2013). “Ekolojik alan kullanım kararlarına uygun rekreasyon alanlarının AHP yöntemi kullanılarak Kütahya kenti örneğinde irdelenmesi”. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5(1), 26-36.
 • Güçlü, Y. (2010). “Ege bölgesi kıyı kuşağında iklim konforu şartlarının kıyı turizmi yönünden incelenmesi”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 794-823.
 • İTÜ UHUZAM (2015). http://www.corine.itu.edu.tr (Erişim Tarihi: 06.05.2019)
 • Kestane, Ö., ve Ülgen, K. (2013). “İzmir ili için biyoklimatik konfor bölgelerinin belirlenmesi”. SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 3(1), 18-25.
 • Kántor, N., Unger, J.(2010). “Benefits and opportunities of adopting GIS in thermal comfort studies in resting places: An urban park as an example”. Landscape and Urban Planning, 98 (2010) 36–46.
 • Özşahin, E., ve Eroğlu, İ. (2018). “Tekirdağ İlinde Eğitim ve Biyoklimatik Konfor Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi-Assessment of Relationship Between Education and Bioclimatic Comfort in Tekirdag Province”. Kastamonu Education Journal, 26(1).
 • Pawar, A. S., Mukherjee, M., ve Shankar, R. (2015). “Thermal comfort design zone delineation for India using GIS”. Building and Environment, 87, 193-206.
 • Song, Y., ve Wu, C. (2018). “Examining human heat stress with remote sensing technology”. GIScience & Remote Sensing, 55(1), 19-37.
 • Svensson, M. K., Thorsson, S., ve Lindqvist, S. (2003). “A geographical information system model for creating bioclimatic maps–examples from a high, mid-latitude city”. International Journal of Biometeorology, 47(2), 102-112.
 • Tağıl, Ş. Ve Ersayın, K. (2015). “Balıkesir İlinde Dış Ortam Termal Konfor Değerlendirmesi”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (41).
 • Topay, M. (2007). “The importance of climate for recreational planning of rural areas: case study of Muğla Province, Turkey”. Developments in Tourism Climatology (Edited by: A. Matzarakis, CR de Freitas and D. Scott), 29-36.
 • Topay, M., ve Yılmaz, B. (2004). “Biyoklimatik Konfora Sahip Alanların Belirlenmesinde CBS’den Yararlanma Olanakları: Muğla İli Örneği”. Proceedings of 3th GIS Days in Turkey, 425-434.
 • Türkoğlu, N., Çalışkan, O., Çiçek, İ., ve Yılmaz, E. (2012). “Şehirleşmenin biyoklimatik koşullara etkisinin Ankara ölçeğinde incelenmesi”. International Journal of Human Sciences, 9(1), 933-955.
 • http-1: https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp (Erişim tarihi: 06.05.2019)
 • http-2: https://earthexplorer.usgs.gov (Erişim tarihi: 03.05.2019)

Year 2020, Volume 20, Issue 1, 174 - 188, 17.03.2020
https://doi.org/10.35414/akufemubid.634985

Abstract

References

 • Çalışkan, O. ve Türkoğlu, N. (2012). “Türkiye’nin biyoklimatik koşullarının analizi”. Coğrafi Bilimler Dergisi, 10(2), 151-164.
 • Daneshvar, M. R. M., Bagherzadeh, A., ve Tavousi, T. (2013). “Assessment of bioclimatic comfort conditions based on Physiologically Equivalent Temperature (PET) using the RayMan Model in Iran”. Central European Journal of Geosciences, 5(1), 53-60.
 • Erdoğan, Ö., Çabuk, A., Memlük, Y., ve Perçin, H. (2013). “Ekolojik alan kullanım kararlarına uygun rekreasyon alanlarının AHP yöntemi kullanılarak Kütahya kenti örneğinde irdelenmesi”. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5(1), 26-36.
 • Güçlü, Y. (2010). “Ege bölgesi kıyı kuşağında iklim konforu şartlarının kıyı turizmi yönünden incelenmesi”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 794-823.
 • İTÜ UHUZAM (2015). http://www.corine.itu.edu.tr (Erişim Tarihi: 06.05.2019)
 • Kestane, Ö., ve Ülgen, K. (2013). “İzmir ili için biyoklimatik konfor bölgelerinin belirlenmesi”. SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 3(1), 18-25.
 • Kántor, N., Unger, J.(2010). “Benefits and opportunities of adopting GIS in thermal comfort studies in resting places: An urban park as an example”. Landscape and Urban Planning, 98 (2010) 36–46.
 • Özşahin, E., ve Eroğlu, İ. (2018). “Tekirdağ İlinde Eğitim ve Biyoklimatik Konfor Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi-Assessment of Relationship Between Education and Bioclimatic Comfort in Tekirdag Province”. Kastamonu Education Journal, 26(1).
 • Pawar, A. S., Mukherjee, M., ve Shankar, R. (2015). “Thermal comfort design zone delineation for India using GIS”. Building and Environment, 87, 193-206.
 • Song, Y., ve Wu, C. (2018). “Examining human heat stress with remote sensing technology”. GIScience & Remote Sensing, 55(1), 19-37.
 • Svensson, M. K., Thorsson, S., ve Lindqvist, S. (2003). “A geographical information system model for creating bioclimatic maps–examples from a high, mid-latitude city”. International Journal of Biometeorology, 47(2), 102-112.
 • Tağıl, Ş. Ve Ersayın, K. (2015). “Balıkesir İlinde Dış Ortam Termal Konfor Değerlendirmesi”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (41).
 • Topay, M. (2007). “The importance of climate for recreational planning of rural areas: case study of Muğla Province, Turkey”. Developments in Tourism Climatology (Edited by: A. Matzarakis, CR de Freitas and D. Scott), 29-36.
 • Topay, M., ve Yılmaz, B. (2004). “Biyoklimatik Konfora Sahip Alanların Belirlenmesinde CBS’den Yararlanma Olanakları: Muğla İli Örneği”. Proceedings of 3th GIS Days in Turkey, 425-434.
 • Türkoğlu, N., Çalışkan, O., Çiçek, İ., ve Yılmaz, E. (2012). “Şehirleşmenin biyoklimatik koşullara etkisinin Ankara ölçeğinde incelenmesi”. International Journal of Human Sciences, 9(1), 933-955.
 • http-1: https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp (Erişim tarihi: 06.05.2019)
 • http-2: https://earthexplorer.usgs.gov (Erişim tarihi: 03.05.2019)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Elif ERKEK>
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0002-4381-3867
Türkiye


Özge KALAYCI This is me
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0001-5364-6794
Türkiye


Neşe BAŞARAN>
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0001-5707-9491
Türkiye


Ayça ÖNER This is me
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0001-9504-0002
Türkiye


Rutkay ATUN This is me
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0001-9959-2058
Türkiye


Hande LAMBA This is me
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0002-8873-5823
Türkiye


Hakan UYGUÇGİL>
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0003-3100-0129
Türkiye


Saye Nihan ÇABUK>
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0003-4859-2271
Türkiye


Balca AĞAÇSAPAN> (Primary Author)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0001-5610-6902
Türkiye

Thanks Bu çalışma Eskişehir Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı UCS637-Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Stüdyosu I ve UCS638-Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Stüdyosu II dersleri kapsamında üretilmiştir. Çalışma süresince eleştirileriyle çalışmaya destek veren öğretim üyelerine teşekkür ederiz.
Publication Date March 17, 2020
Application Date October 19, 2019
Acceptance Date February 22, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 20, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { akufemubid634985, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2020}, volume = {20}, number = {1}, pages = {174 - 188}, doi = {10.35414/akufemubid.634985}, title = {Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği}, key = {cite}, author = {Erkek, Elif and Kalaycı, Özge and Başaran, Neşe and Öner, Ayça and Atun, Rutkay and Lamba, Hande and Uyguçgil, Hakan and Çabuk, Saye Nihan and Ağaçsapan, Balca} }
APA Erkek, E. , Kalaycı, Ö. , Başaran, N. , Öner, A. , Atun, R. , Lamba, H. , Uyguçgil, H. , Çabuk, S. N. & Ağaçsapan, B. (2020). Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 20 (1) , 174-188 . DOI: 10.35414/akufemubid.634985
MLA Erkek, E. , Kalaycı, Ö. , Başaran, N. , Öner, A. , Atun, R. , Lamba, H. , Uyguçgil, H. , Çabuk, S. N. , Ağaçsapan, B. "Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği" . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 (2020 ): 174-188 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akufemubid/issue/53078/634985>
Chicago Erkek, E. , Kalaycı, Ö. , Başaran, N. , Öner, A. , Atun, R. , Lamba, H. , Uyguçgil, H. , Çabuk, S. N. , Ağaçsapan, B. "Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 (2020 ): 174-188
RIS TY - JOUR T1 - Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği AU - ElifErkek, ÖzgeKalaycı, NeşeBaşaran, AyçaÖner, RutkayAtun, HandeLamba, HakanUyguçgil, Saye NihanÇabuk, BalcaAğaçsapan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35414/akufemubid.634985 DO - 10.35414/akufemubid.634985 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 174 EP - 188 VL - 20 IS - 1 SN - -2149-3367 M3 - doi: 10.35414/akufemubid.634985 UR - https://doi.org/10.35414/akufemubid.634985 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği %A Elif Erkek , Özge Kalaycı , Neşe Başaran , Ayça Öner , Rutkay Atun , Hande Lamba , Hakan Uyguçgil , Saye Nihan Çabuk , Balca Ağaçsapan %T Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği %D 2020 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 20 %N 1 %R doi: 10.35414/akufemubid.634985 %U 10.35414/akufemubid.634985
ISNAD Erkek, Elif , Kalaycı, Özge , Başaran, Neşe , Öner, Ayça , Atun, Rutkay , Lamba, Hande , Uyguçgil, Hakan , Çabuk, Saye Nihan , Ağaçsapan, Balca . "Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 / 1 (March 2020): 174-188 . https://doi.org/10.35414/akufemubid.634985
AMA Erkek E. , Kalaycı Ö. , Başaran N. , Öner A. , Atun R. , Lamba H. , Uyguçgil H. , Çabuk S. N. , Ağaçsapan B. Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020; 20(1): 174-188.
Vancouver Erkek E. , Kalaycı Ö. , Başaran N. , Öner A. , Atun R. , Lamba H. , Uyguçgil H. , Çabuk S. N. , Ağaçsapan B. Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020; 20(1): 174-188.
IEEE E. Erkek , Ö. Kalaycı , N. Başaran , A. Öner , R. Atun , H. Lamba , H. Uyguçgil , S. N. Çabuk and B. Ağaçsapan , "Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol. 20, no. 1, pp. 174-188, Mar. 2020, doi:10.35414/akufemubid.634985