Year 2020, Volume 13 , Issue 3, Pages 609 - 629 2020-07-21

Development of a ‘Musical Knowledge Test’ for the Sixth Grade Music Lesson of Turkish Primary Education
İlköğretim Altıncı Sınıf Müzik Dersi İçin Bir ‘Müzik Bilgisi Başarı Testi’ Geliştirme

Özlem ÖZTÜRK [1] , Nesrin KALYONCU [2]


As in every lesson, the achievement in music lessons is determined by measurement and assessment procedures. The diversity of the learning outcomes of the music lesson necessitates the multidimensional assessment of student development. Students’ learning outcomes regarding musical knowledge and behaviors can be measured through various measurement tools. In this study, it is aimed to develop a multiple-choice Musical Knowledge Test for 6th Grade music lesson subjects. In the developing process of the Musical Knowledge Test, firstly the subjects shall be discussed in the test were determined, the learning outcomes were detailed by dividing them into sub-outcomes, and a 25-question multiple-choice questionnaire was created. After obtaining expert opinion for the scope validity, a test draft was prepared and tested by making the necessary arrangements. 220 tests were analyzed using Excel program, after that, five items were excluded from the test. As a result of these corrections and analyzes, 20-item Musical Knowledge Test took its final form. The KR-20 reliability coefficient of the test was 0.77, the mean difficulty value was 0.57, the mean discrimination value was 0.44. The test, which seems valid and reliable, is thought to be an auxiliary and functional tool that music teachers can use.

Her derste olduğu gibi müzik derslerinde de başarı tayini, ölçme-değerlendirme işlemleri ile yapılmaktadır. Müzik dersinin çeşitlilik içeren kazanımları, öğrenci gelişiminin çok yönlü ölçülüp değerlendirilmesini gerektirmektedir. Öğrencilerin müzik bilgisi içeren kazanımları ve müziksel davranış alanlarındaki kazanımları çeşitli ölçme araçları ile ölçülebilir. Bu çalışmada, ilköğretim 6. sınıf müzik dersi konularına yönelik bir çoktan seçmeli müzik bilgisi başarı testi geliştirmek amaçlanmıştır. Müzik Bilgisi Başarı Testi geliştirme sürecinde öncelikle testte ele alınacak konular belirlenmiş, kazanımlar alt kazanımlara ayrılarak detaylandırılmış ve 25 soruluk çoktan seçmeli soru havuzu oluşturulmuştur. Kapsam geçerliği için uzman görüşü alındıktan sonra gerekli düzenlemeler yapılarak test taslağı oluşturulmuştur ve denenmiştir. 220 adet test Excel programı kullanılarak analiz edilmiş, sonuçlara göre beş madde ise testten çıkarılmıştır. Bu düzeltmeler ve analizler sonrasında 20 soruluk Müzik Bilgisi Başarı Testi son halini almıştır. Testin KR-20 güvenirlik katsayısı değeri 0.77, ortalama güçlük değeri 0.57, ortalama ayırt edicilik değeri ise 0.44 olarak bulunmuştur. Geçerli ve güvenilir olduğu görülen testin, müzik öğretmenlerinin kullanabilecekleri yardımcı ve işlevsel bir araç olduğu düşünülmektedir.

 • Abel-Struth, S. (1985). Grundriss der Musikpaedagogik. Mainz: Schott.
 • Akbulut, H. İ., & Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir?: İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, 2(1), 8-44.
 • Akgül, A. (2013). Enstrüman eşlikli uygulamaların ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik başarı ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Apel, W. (2000). Harward Dictionary of Music. (2nd ed.). Cambridge: The Belknap Press of Harward University Press.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Baltaş, A. (2005). Öğrenme ve sınavlarda üstün başarı (22. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Başer, N. (1996). Ders geçme ve kredi sisteminde lise öğrencileri için bir matematik başarı testi tasarımı ve uygulanabilirliğinin araştırılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Başol, G. (2018). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Belet, D. (2005). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bohl, T. (2003). Neuer unterricht-neue leistungsbewertung. grundlagen und kontextbedingungen eines veränderten bewertungsverständnisses. In O. Vorndran & D. Schnoor (Eds.), Schulen für die wissensgesellschaft. Ergebnisse des netzwerkes medienschulen (pp. 211-231). Gütersloh: Verlag Bertelmann Stiftung.
 • Breslauer, P. (1988). Diminutional rhythm and melodic structure. Journal of Music Theory, 32(1), 1-21.
 • Burton, S. J., Sudweeks, R. E., Merrill, P. F., & Wood, B. (1991). How to prepare beter multiple-choice test items: Guidelines for university faculty. Retrieved from https://sites.educ.ualberta.ca/staff/ldelia/How-to-prp-MC-Tests=UK'University.pdf
 • Cole, N. S. (1990). Conceptions of educational achievement. Educational Researcher, 19(3), 2-7.
 • Colwell, R. (1963). An investigation of musical achievement among vocal students,vocal-instrumental students, and instrumental students. Journal of Research in Music Education, 11(2), 123-130.
 • Colwell, R. (1970). The Development of the music achievement test series. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 20, 57-73. Colwell, R. (2019). An overview of music tests and their uses. In T. S. Brophy (Ed.), The Oxford handbook of assessment policy and practice in music education (pp. 537-574). New York: Oxford University Press.
 • Demir, N., Kızılay, E., & Bektaş, O. (2016). 7. Sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(1), 209-237.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitim sözlüğü (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Duru, E. D. (2007). Oluşturmacı yaklaşıma göre tasarlanmış bir ders paketinin uygulanmasıyla ulaşılan başarının geliştirilen başarı testi ile değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Erdoğdu, Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95-106.
 • Family Dictionary Of Education Terms (2011). Office of the education ombudsman governor’s office/state of Washington (2nd ed.). Retrieved from https://www.digitalarchives.wa.gov/governorgregoire/oeo/publications/dictionary.pdf.
 • Fidan, E. (2013). İlkokul öğrencileri için matematik dersi sayılar öğrenme alanında başarı testi geliştirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Foulquié, P. (1994). Pedagoji sözlüğü (Çev. C. Karakaya). İstanbul: Sosyal Yayınlar.
 • Füller, K. (1974). Standardisierte musikalitätstests. Frankfurt: Diesterweg.
 • Gembris, H. (1998). Grundlagen musikalischer begabungund entwicklung. Augsburg: Wiβner.
 • Good, C. V. (1973). Dictionary of education (3th ed.). USA: McGraw-Hill Book Company.Gordon, E. E. (2001). Music aptitude and related tests: An introduction. Chicago: GIA.
 • Gök, M. (2012). Müzik eğitiminde 5E Modeli'nin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Gönen, S., Kocakaya, S., & Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57.
 • Grotjahn, R. (2000). Sprachlehrforschung. In M. Byram (Ed), Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning (1. Ed.). (ss.569-572). London: Routledge.
 • Güler, N. (2015). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gültekin, S. (2014). Performans dayanaklı değerlendirme. R. N. Demirtaşlı (Ed.) içinde, Eğitimde ölçme ve değerlendirme (3. Baskı) içinde (ss. 241-274). Ankara: Edge Akademi Yayınları.
 • Güngörmez, H. G., & Akgün, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki kuvvet ve enerji ünitesine yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 85-99.
 • Güven, E. (2011). Kaynaştırma uygulamasının yapıldığı sınıflarda işbirlikli öğrenmenin müzik öğretimi üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Haladyna, T. M. (2004). Developing and validating multiple-choice test items (3th ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers
 • İncebacak, B. B., & Ersoy, E. (2017). Developing an achievement test for fraction teaching: Validity and reliability analysis. 2nd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 1-14.
 • Jayanthi, J. (2014). Development and validation of an achievement test in mathematics. International Journal of Mathematics and Statistics Invention (IJMSI), 2(4), 40-46.
 • Jordan, A.-K. (2014). Empirische validierung eines kompetenzmodells für das fach musik. Münster, New York: Waxmann.
 • Kalyoncu, N. (2005). Eğitim fakültelerinde uygulanan müzik öğretmenliği lisans programının revizyon gerekçeleriyle tutarlılığı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 207-220.
 • Kılıç, I. (2009). İlköğretim okullarındaki müzik derslerinde karşılaşılan araç-gereç sorunu. S.Tarman (Ed.) içinde, 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ss.314-327). Samsun: Ondokuzmayıs Üniversitesi Yayınları.
 • Kilmen, S. (2014). Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar. R. N. Demirtaşlı (Ed.) içinde, Eğitimde ölçme ve değerlendirme (3. Baskı) içinde (ss. 30-64). Ankara: Edge Akademi Yayınları.
 • Klufa, J. (2015). Multiple choice question tests-Advantages and disadvantages mathematics and computers in sciences and industry. Proceedings of The The 2nd International Conference on Mathematical Sciences and Computer Engineering, 91-94.
 • Knigge, J. (2011). Modellbasierte entwicklung und analyse von testaufgaben zur erfassung der kompetenz ‘Musik wahrnehmen und kontextualisieren’. Berlin: LIT Verlag.
 • Kocabaş, A. (1995). İşbirlikli öğrenmenin blokflüt öğretimi ve öğrenme stratejileri üzerine etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kraehenbuehl, D. (1957). Re: The Aliferis music achievement tests. Journal of Music Theory, 1(2), 208-211. Kutlu, Ö., Doğan, C. D., & Karakaya, İ. (2010). Öğrenci başarısının belirlenmesi (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Lohmann, W. (1982). Diagnostische und didaktisch-methodische funktion von tests im unterricht. In K.-E. Behne (Ed.), Gefühl als erlebnis-ausdruckals sinn (pp. 250-269). Laaber: LaaberVerlag.
 • Lohmann, W. (1997). Leistungserfassung-leistungsbeurteilung/leistungsbewertung. In S. Helms, R. Schneider & R. Weber (Eds.), Handbuchdes musikunterrichts. B. 2: sekundarstufe I.S (pp. 49-55). Kassel: Gustav Bosse Verlag.
 • McPherson, G., E. (2019). Developing tests of music performance improvisation. In T. S. Brophy (Ed.), The Oxford handbook of assessment policy and practice in music education (pp. 575-606). New York: Oxford University Press.
 • Meißner, R. (1987). Informelle tests: die bewertung der schülerleistung. In H. de la Motte-Haber (Ed.), Handbuch der musikpaedagogik. B.4: Psychologische grundlagen des musiklernens (pp. 431-469). Kassel: Baerenreiter.
 • Michels; U. (2001). Dtv-Atlas Musik. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
 • Millî Eğitim Bakanlığı MEB (2018). Müzik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul). Ankara: MEB Yayınları.
 • Nacakcı, Z. (2006). Çoklu zeka kuramı dayanaklı ders işleme modelinin ilköğretim 7. sınıf müzik dersinde öğrencilerin müziksel öğrenme düzeylerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Niermann, F. (2008). Leistungen gehören kommuniziert. In H.-U. Schaefer-Lembeck (Ed.), Leistung im musikunterricht. beitraege der münchner tagung (pp. 15-31). München: Allitera Verlag.
 • Osadebe, P. U., & Jessa, M. O. (2018). Development of social studies achievement test for assessment of secondary school students. European Journal of Open Education and E-learning Studies, 3(1), 104-124. Doi: 0.5281/zenodo.1302023
 • Öngören, H. (2007). İlköğretim yedinci sınıf fen bilgisi dersi kuvvet, hareket ve enerji ünitesinde çoklu zeka kuramı tabanlı öğretimin öğrenci başarısı ve tutumları üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Özkan, E. B., & Muştu, Ö. E. (2018). 8. Sınıf basit makineler ünitesine yönelik başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 737-754. Doi: 10.17218/hititsosbil.332294
 • Özüdoğru, F., & Adıgüzel, O. C. (2015). İlkokul 2. sınıf İngilizce dersine yönelik dinleme ve konuşma başarı testinin geliştirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(4), 375-396. Doi: 10.14527/pegegog.2015.021
 • Öztürk, E. (2006). İlköğretim okullarındaki ikinci kademe müzik eğitimi ve sorunları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Page, G. T., Thomas, J. B., & Marshall, A. R. (1977). International dictionary of education. Great Britain: London/Nichols Publishing Company.
 • Peterßen, W. H. (2000). Handbuch unterrichtsplanung (9th ed.). Oldenbourg: Schulbuchverlag.
 • Plößl, W. (1983). Lernziele-lernerfahrungen-leistungsmessung. Aspekte einer effektiven Unterrichtsgestaltung. Augsburg: AuerVerlag.
 • Rapp, G. (1998). Messung und evaluierung von lernergebnissen in der schule. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
 • Roediger, H. L., & Mash, E. J. (2005). The positive and negative consequences of multiple-choice testing. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 31(5), 1155-1159. Doi: 10.1037/0278-7393.31.5.1155
 • Shamsuddin, S. (2007). Values and academic achievement.. Reddy, V. D. & Rao, D. (Eds), B. New Delhi: Discovery Publishing House.
 • Silah, M. (2003). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen çeşitli nedenler arasından süreksiz durumluk kaygısının yeri ve önemi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10, 102-115.
 • Singh, C., & Rosengrant, D. (2003). Multiple-choice test of energy and momentum concepts. American Journal of Physics, 71(6), 607-617.
 • Sualp, B. G. (2002). İlköğretim okulları üçüncü devre müzik programının uygulamasında karşılaşılan sorunlar (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Şan, S., & İbrahimoğlu, Z. (2017). Sosyal bilgiler dersinde öğrenci merkezli etkinlik kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi ve bu etkinliklere yönelik öğrenci görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 2142-2159.
 • Şen, H. C., & Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-39.
 • Şen, Ü. S. (2011). Müzik öğretiminde bilgisayar destekli programlı öğretim yönteminin etkililiği (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şener, N., & Taş, E. (2017). Developing achievement test: A research for assessment of 5th grade biology subject. Journal of Education and Learning, 6(2), 254-271. doi:10.5539/jel.v6n2p254
 • Swinchoski, A. A. (1965). A standardized music achievement test battery for the intermediate grades. Journal of Research in Music Education, 13(3), 159-168.
 • Tanyeli, D. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde karşılaştıkları sorunlar ve nedenlerine ilişkin görüşleri (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taşören, A. B. (2008). Bellek ve öğrenmenin geniş kapsamlı ölçümü ile geniş kapsamlı başarı testinin geçerlilik, güvenilirliği ve dokuz yaş çocuklarında değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Tekin, H. (2018). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (26. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tekindal, S. (2014). Okullarda ölçme ve değerlendirme yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Tosun, C., & Taşkesenligil, Y. (2011). Revize edilmiş Bloom’un taksonomisine göre çözeltiler ve fiziksel özellikleri konusunda başarı testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 499-522.
 • Tunalıoğlu, Ş. (2004). İlköğretim okullarının ikinci kademe (6. 7. 8.) sınıflarında okutulan müzik derslerinde yapılan düzenli çalgı ve ses eğitimi uygulamalarının, öğrencilerin müziğe ilişkin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor davranışları, müzik yaşantısı ve benlik saygısı üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Turgut, M. F., & Baykul, Y. (2011). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (2018). Türk Dil Kurumu büyük sözlüğü. http://www.tdk.gov.tr/index.php adresinden alınmıştır.
 • Türkmen, E. F. (2009). Yeni öğretim programına uyum sürecinde müzik öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar. S. Tarman (Ed.) içinde, 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ss.184-193). Samsun: Ondokuzmayıs Üniversitesi Yayınları
 • Varış, A., & Cesur, D. (2012). Ortaöğretim müzik dersine yönelik başarı testinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 7(4), 3189-3198.
 • Weymuth, R. W. (1986). The development and evaluation of a cognitive music achievement test to evaluate Missouri high school choral music students (Unpublished doctoral dissertation ). University of Miami, USA.
 • Yegül, B. U. (2014). Yapılandırmacı yaklaşıma yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. T. Tuncer & Y. Çakıcı (Ed). 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Bildiriler Kitabı, (ss., 352-357). Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları.
 • York, T. T., Gibson, C., Rankin, S. (2015). "Defining and Measuring Academic Success." Practical Assessment, Research & Evaluation, v20 n5, pp.1-20, Retrieved from https://pareonline.net/getvn.asp?v=20&n=5
Primary Language en
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Nesrin KALYONCU (Primary Author)
Institution: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { akukeg601156, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {609 - 629}, doi = {}, title = {Development of a ‘Musical Knowledge Test’ for the Sixth Grade Music Lesson of Turkish Primary Education}, key = {cite}, author = {Öztürk, Özlem and Kalyoncu, Nesrin} }
APA Öztürk, Ö , Kalyoncu, N . (2020). Development of a ‘Musical Knowledge Test’ for the Sixth Grade Music Lesson of Turkish Primary Education . Journal of Theoretical Educational Science , 13 (3) , 609-629 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/54987/601156
MLA Öztürk, Ö , Kalyoncu, N . "Development of a ‘Musical Knowledge Test’ for the Sixth Grade Music Lesson of Turkish Primary Education" . Journal of Theoretical Educational Science 13 (2020 ): 609-629 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/54987/601156>
Chicago Öztürk, Ö , Kalyoncu, N . "Development of a ‘Musical Knowledge Test’ for the Sixth Grade Music Lesson of Turkish Primary Education". Journal of Theoretical Educational Science 13 (2020 ): 609-629
RIS TY - JOUR T1 - Development of a ‘Musical Knowledge Test’ for the Sixth Grade Music Lesson of Turkish Primary Education AU - Özlem Öztürk , Nesrin Kalyoncu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 609 EP - 629 VL - 13 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Development of a ‘Musical Knowledge Test’ for the Sixth Grade Music Lesson of Turkish Primary Education %A Özlem Öztürk , Nesrin Kalyoncu %T Development of a ‘Musical Knowledge Test’ for the Sixth Grade Music Lesson of Turkish Primary Education %D 2020 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD Öztürk, Özlem , Kalyoncu, Nesrin . "Development of a ‘Musical Knowledge Test’ for the Sixth Grade Music Lesson of Turkish Primary Education". Journal of Theoretical Educational Science 13 / 3 (July 2020): 609-629 .
AMA Öztürk Ö , Kalyoncu N . Development of a ‘Musical Knowledge Test’ for the Sixth Grade Music Lesson of Turkish Primary Education. Journal of Theoretical Educational Science. 2020; 13(3): 609-629.
Vancouver Öztürk Ö , Kalyoncu N . Development of a ‘Musical Knowledge Test’ for the Sixth Grade Music Lesson of Turkish Primary Education. Journal of Theoretical Educational Science. 2020; 13(3): 609-629.