Year 2018, Volume 20 , Issue 2, Pages 261 - 269 2018-09-15

The Relationship between Assertiveness Self-Esteem and Social Anxiety of Adolescent
Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları arasındaki İlişki

Özlem Tagay [1] , Özgür Önen [2] , İbrahim Can Polat [3]


Bireyler ihtiyaçlarını karşılarken sürekli iletişim ve etkileşim halindedir. Sağlıklı sosyal ilişkiler oluşturmanın önünde ciddi bir engel olan sosyal kaygı ise en basit şekilde bireyin olumsuz değerlendirilme korkusundan dolayı toplumsal ilişkilerinde sıkıntı yaşamasıdır. Sosyal kaygı özellikle ergenlik döneminin özelliklerinden dolayı ergenler arasında daha yaygın olabilmektedir. Güvengen ergenler kendilerini daha rahat ifade edebilirken çekingen olan ergenler kendilerini ifade edebilme konusunda sıkıntı yaşayabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı ergenlerin sosyal kaygı düzeyleri ile güvengenlik ve öz-saygıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu yaşları 14 ile 18 arasında değişen 229 kadın (%62) ve 140 erkek (%38) olmak üzere toplam 369 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği, Kendini Belirleme (Güvengenlik) Ölçeği ve Coopersmith Öz-Saygı Envanteri ile elde edilmiştir. Araştırmanın yordanan değişkeni sosyal kaygı ve yordayan değişkenleri güvengenlik ve öz-saygı olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon tekniği ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Güvengenlik ve öz-saygı ergenlerin sosyal kaygılarının toplam varyansının % 42’ini açıklamaktadır. Araştırma sonuçları incelendiğinde çekingenliğin ergenlerin sosyal kaygı düzeylerini pozitif yönde anlamlı düzeyde yordadığı ve öz-saygının ise ergenlerin sosyal kaygı düzeylerini negatif düzeyde anlamlı olarak yordadığı bulunmuştur. Bununla birlikte güvengenlik ergenlerin sosyal kaygılarını anlamlı düzeyde yordamamaktadır.

Sosyal kaygı, güvengenlik, çekingenlik, öz-saygı, ergenler
 • Aslan, S. (2013). Separation-individuation and assertiveness in late adolescents, Romanian Journal of Applied Psychology, 15 (1), 27-32.
 • Ahmad, Z., R., Bano, N., Ahmad, R. & Khanam, S., J. (2013). Social anxiety in adolescents: Does self-esteem matter?, Asian Journal of Social Sciences and Humanities, 2(2), 91-98.
 • Bhende, A.A. (1994) A study of sexuality of adolescent girls and boys in under privileged groups in Bombay. The Indian Journal of Social Work. LV (4), 557-571.
 • Chhabra, V., Bhatia, M.S., Gupta, S., Kumar, P. & Srivastava, S. (2009). Prevalence of social phobia in school-going adolescents in an urban area. Delhi Psychiatry Journal, 12(1), 18-25.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS veLISREL uygulamaları. Pegem Akademi: Ankara
 • Cruz, E.L., Martins, P.D. & Diniz, P.R. (2017). Factors related to the association of social anxiety disorder and alcohol use among adolescents: A systematic review. Journal de Pediatria, 93, 442-451.
 • Eren-Gümüş, A. (2006). Sosyal kaygının benlik saygısına ve işlevsel olmayan tutumlara göre yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 26, 63-75.
 • Eriş, Y. & İkiz, F.,E. (2013). Ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişki ve kişisel değişkenlerin etkileri, Turkish Studies, 8(6), 179-193.
 • Erkan, Z., Güçray, S. & Çam, S. (2002) Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerinin ana baba tutumları ve cinsiyet açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(10), 64-75.
 • Fraenkel, J.R., & Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). Boston, MA: The McGraw-Hill Companies.Gruber, K. & Heimberg, R.G. (1997). A cognitive-behavioral treatment package for social anxiety. (Ed: Yalom, I.D. & Walton, T.R.), Treating anxiety disorders. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Hamarta, E. (2009). Ergenlerin sosyal kaygılarının kişilerarası problem çözme ve mükemmeliyetçilik açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 8(3).
 • Kashdan, T., B. (2007). Social anxiety spectrum and diminished positive experiences: Theoretical synthesis and meta-analysis, Clinical Psychological Review, 27, 348-365
 • La Greca, A. M, & Lopezen. (1998). Social anxiety among adolescent, Linkages with peer relations and friendships. Journal of Abnormal Psychology, 26, 83-94.
 • Leary, M.R (2001). Social anxiety as an early earning system: A refinement and extention of the self presentational theory. (Ed: Hofmann, S.G. & DiBartolo, P.M.), From social anxiety to social phobia, multiple perspectives, (321-334) Boston: Allyn and Bacon.
 • Leary, M., R. & Hoyle, R., H. (2009). Handbook of individual differences in social behaviour. London: The Guilford Press.
 • Lee, S. J. (2009). Online communication and adolescent social ties: Who benefits more from Internet use?. Journal of Computer-Mediated Communication, 14(3), 509-531.
 • McWhirter, J. & Voltan-Acar, N. (2005). Çocukla iletişim. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Mehtalia, K. & Vankar, G., K. (2004). Social anxiety in adolescents, Indian Journal of Psychiatry, 46(3), 221-227.
 • Mofrad, S., K. & Mehrabi, T. (2015). The role of self-efficacy and assertiveness in aggression among high-school students in Isfahan. Journal of Medicine and Life, 8 (4), 225-231.
 • Parto, M. (2011). Problem solving, self efficacy and mental health in adolescents: Assesing the mediating role of assertiveness. Social and Behavioral Sciences, 30, 644-648.
 • Pontillo, M., Guerrera, S., Ornella, S. Tata, M., C., Averna, R., Vicari, S. & Armando, M. (2017). An overview of recent findings on social anxiety disorder in adolescents and young adults at clinical high risk for psychosis. Brain Sciences, 7(127), 2-9.
 • Sarkova, M., Sleskova, M., B., Orosova, O., Geckova, A., M., Katreniakova, Z., Klein D., Heuvel, W. & Dijk, J., P. (2013). Associations between assertiveness, psychological well-being and self-esteem in adolescents. Journal of Applied Social Psychology, 43, 147-154.
 • Shanmugam, V. & Kathyayini, B., V. (2017). Assertiveness and self-esteem in Indian adolescents. Galore Interantional Journal of Health Sciences and Research, 2(4), 8-13.
 • Stopa, L., & Clark, D. M. (2000). Social phobia and interpretation of social events. Behaviour research and therapy, 38(3), 273-283.
 • Tassin, C., Reynaert, C., Jacques, D. & Zdanowicz, N. (2014). Anxiety disorders in adolescence. Psychiatria Danubina, 26(1), 27-30.
 • Townsend, M., C. (2012). Psychiatry mental health nursing. Seventh edition: Jaypee publications, 43-46).
 • Voltan-Acar, N.(1995). Psikolojik danışmada çeviri sorunu. Bilim ve Ütopya Dergisi, 14, 28-29.
 • Voltan-Acar, N. & Öğretmen, T.(2007). Kendini belirleme(güvengenlik) ölçeği geliştirme çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 3(27), 67-78.
 • Voltan-Acar, N., Arıcıoğlu, A., Gültekin, F. & Gençtanırım, D. (2008). Üniversite öğrencilerinin güvengenlik düzeylerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 342-350.
 • Yiğit, H. (2010). Ergenlerin benlik saygılarının yaşam doyumu ve bazı özlük nitelikleri açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yousaf, S. (2015). The relation betweeen self-esteem, parenting style and social anxiety in girls. Journal of Education and Practice, 6(1), 140-142.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-9821-5960
Author: Özlem Tagay (Primary Author)
Institution: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3715-7488
Author: Özgür Önen
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8346-1758
Author: İbrahim Can Polat
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2018

Bibtex @research article { akusosbil398991, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {261 - 269}, doi = {10.32709/akusosbil.398991}, title = {Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Tagay, Özlem and Önen, Özgür and Polat, İbrahim Can} }
APA Tagay, Ö , Önen, Ö , Polat, İ . (2018). Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları arasındaki İlişki. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (2) , 261-269 . DOI: 10.32709/akusosbil.398991
MLA Tagay, Ö , Önen, Ö , Polat, İ . "Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları arasındaki İlişki". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018 ): 261-269 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akusosbil/issue/39127/398991>
Chicago Tagay, Ö , Önen, Ö , Polat, İ . "Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları arasındaki İlişki". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018 ): 261-269
RIS TY - JOUR T1 - Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları arasındaki İlişki AU - Özlem Tagay , Özgür Önen , İbrahim Can Polat Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.398991 DO - 10.32709/akusosbil.398991 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 261 EP - 269 VL - 20 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.398991 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.398991 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları arasındaki İlişki %A Özlem Tagay , Özgür Önen , İbrahim Can Polat %T Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları arasındaki İlişki %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 20 %N 2 %R doi: 10.32709/akusosbil.398991 %U 10.32709/akusosbil.398991
ISNAD Tagay, Özlem , Önen, Özgür , Polat, İbrahim Can . "Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları arasındaki İlişki". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 2 (September 2018): 261-269 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.398991
AMA Tagay Ö , Önen Ö , Polat İ . Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları arasındaki İlişki. AKUSBD. 2018; 20(2): 261-269.
Vancouver Tagay Ö , Önen Ö , Polat İ . Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Güvengenlik ve Özsaygıları arasındaki İlişki. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 20(2): 269-261.