Year 2020, Volume 22 , Issue 2, Pages 491 - 503 2020-06-29

Globalization, Nation-State Sovereignty and National Security
Küreselleşme, Ulus-Devlet Egemenliği ve Ulusal Güvenlik

Doğan Şafak POLAT [1]


Globalization refers to the emergence of complex interrelationships in which lives are shaped by decisions and events taking place far beyond. In the process of globalization, the nation-state is one of the most important elements exposed to the most significant change and transformation. In this process, with the increasing interdependence between states, the boundaries of nation-states are constantly being crossed by transnational actors with different powers, goals, identities and networks. With the disappearance of borders, nation-states have become more affected by international security problems such as economic crises, human security, terrorism, environmental and climate problems. The aim of this study is to analyze the reasons for the erosion of sovereignty of nation-states in the process of globalization, and to emphasize the importance of cooperation due to insufficient state-alone solutions to new security problems.

Küreselleşme kavramı, yaşamların giderek çok uzaklarda alınan kararlar ve gerçekleşen olaylar tarafından biçimlendirildiği karmaşık karşılıklı ilişkilerin ortaya çıkışını ifade eder. Küreselleşme sürecinde en dikkat çekici değişim ve dönüşüme maruz kalan unsurların başında ulus-devletler gelmektedir. Bu süreçte devletler arasında karşılıklı bağımlılığın artması ile ulus-devletlerin sınırları farklı güç, amaç, kimlik ve ağlara sahip ulus-ötesi aktörler tarafından sürekli olarak geçilmektedir. Sınırların adeta ortadan kalkması ile ulus-devletler ekonomik krizler, insan güvenlik, terörizm, çevre ve iklim sorunları gibi uluslararası güvenlik sorunlarından daha fazla etkilenir hale gelmişlerdir. Bu çalışmanın amacı küreselleşme sürecinde ulus-devletlerin egemenliklerinin erozyona uğramasının nedenlerini analiz etmek yanında ortaya çıkan yeni güvenlik sorunları karşısında ulus-devletlerin yalnız başlarına çözüm üretmede yetersiz kalmaları sebebiyle işbirliğinin önemine vurgu yapmaktır.

 • Acar, Ü. ve Urhal, Ö. (2007). Devlet güvenliği, istihbarat ve terörizm. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Adaoğlu, H. S. (2008). Küreselleşme ve egemenlik kavramının değişmesine yol açan etmenler. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 66(1), 3-22.
 • Ağır, B. S. (2015). Güvenlik kavramını yeniden düşünmek: Küreselleşme, kimlik ve değişen güvenlik anlayışı. Güvenlik Stratejileri, Sayı: 22. http://dergipark.gov.tr/ download/article-file/84602 (Erişim tarihi: 11.01.2019).
 • Alkan, A. E. (2014). Küreselleşme ve ekonomik güvenlik (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Aslan, S. (2009). Küreselleşmenin ulus devletlere etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, (25), 289-296.
 • Aydın, M. (1996). Uluslararası ilişkilerde yaklaşım, teori ve analiz. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 51(1), 71-114.
 • Bağçe, H. E. (1999). Küreselleşme, devlet ve demokrasi. Amme İdaresi Dergisi, 32(4), 3-14.
 • Bakan, S. ve Tuncel G. (2012). Küreselleşmenin ulus devlet üzerine etkisi. Birey ve Toplum, 2 (3), 51-65.
 • Baş, A. (2014). Küreselleşme sürecinin Orta Doğu Bölgesi’nde güvenliğe etkileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Düzce Üniversitesi, Düzce.
 • Bodin, J. (1992). Bodin: On Sovereignty. (Edited by J. H. Franklin), Cambridge: Cambridge University Press.
 • Booth, K. (1991). Security and emancipation. Review of International Affairs, 17(4), 313-326.
 • Bulut, N. (2003). Küreselleşme: Sosyal devletin sonu mu?. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 52(2), 173-197.
 • Buzan, B., Waever O. ve De Wilde J. (1998). Security: A new framework for analysis. London: Lynne Rienner Publishers.
 • Buzan, B. ve Hansen L. (2009). The evolution of ınternational security studies. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cebeci, K. (2008). Küreselleşme bağlamında ulus devletin egemenlik gücünün dönüşümü. Sayıştay Dergisi, (71), http://www.sayistay.gov.tr/dergi/icerik/der71m2.pdf (Erişim tarihi: 18.07.2018).
 • De Vries, M. S. (1990). Interdependence, cooperation and conflict: An empirical analysis. Journal of Peace Research, 27(4), 429-444.
 • Dougherty, J. E. ve Pfaltzgraff R. L. (2009). Contending theories of ınternational relations: A comprehensive survey. 5. Baskı, New York: Addison Wesley Longman.
 • Eken, H. (2006). Küreselleşme ve ulus devlet, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(16), 243-262.
 • Erdoğan, İ. (2013). Küreselleşme olgusu bağlamında yeni güvenlik algısı. Gazi Akademik Bakış, Yaz, 6(12), 265-292.
 • Esgin, A. (2001). Ulus-devlet ve küreselleşmeye ilişkin bazı tartışmalar. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2), 185-192.
 • Giddens, A. (2000). Üçüncü Yol: Sosyal demokrasinin yeniden dirilişi (M. Özay, Çev.). İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • Giddens, A. (2012). Modernliğin sonuçları, (E. Kuşdil, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gürkaynak, M. ve Yalçıner S. (2009). Uluslararası politikada karşılıklı bağımlılık ve küreselleşme üzerine bir inceleme. Uluslararası İlişkiler, Güz, 6(23), 73-92.
 • Habermas, J. (2002). Küreselleşme ve milli devletlerin akıbetleri. (M. Beyaztaş, Çev.). İstanbul: Bakış Yayınları.
 • Held, D. Held, D. (2008). Uluslararası hukukun değişen yapısı: egemenlik dönüştü mü?. D. Held, & A. McGrew içinde, Küresel Dönüşümler (C. Boyraz, Çev., s. 208), Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Held, D. ve McGrew A. (2008). Küresel dönüşümler büyük küreselleşme tartışması. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Heywood, A. (2011). Küresel siyaset, 3. Baskı, (N. Uslu ve H. Özdemir, Çev.). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Hirst, P. ve Thompson, G. (2007). Küreselleşme sorgulanıyor. 4.Baskı, Ankara: Dost Kitabevi.
 • Howell, L. (September 1998). The age of sovereignty has come to an end. USA Today, 127 (2640), 23-25.
 • Işıksal, H. (2004). To what extent complex ınterdependence theorists challenge to structural realist school of ınternational relations? Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 3(2-3), 139-140.
 • Jessop, B. (1994). Post-Fordism and the state. A. Amin (Der.), Post-Fordism: A Reader, (Oxford: Blackwell), 251-280.
 • Keohane, R. O. ve Nye, J. S. (1971). Transnational relations and world politics. International Organization, Summer, 25(3), 329-349.
 • Keohane, R. O. ve Nye, J. S. (1977). Power and interdependence: World politics in transition. Boston: Little, Brown.
 • Keohane, R. O. ve Nye, J. S. (1987). Power and interdependence revisited. International Organization, 41(4), 725-753.
 • Keohane, R. O. ve Nye, J. S. (1989). Power and interdependence. New York: Addison Wesley Longman.
 • Keohane, R. O. ve Nye, J. S. (1998). Power and interdependence in the information age. Foreign Affairs, 77(5), 87.
 • Keohane, R. O. ve Nye, J. S. (2001). Power and interdependance. Third Edition, New York: Addison Wesley Longman.
 • Keyder, Ç. (2008). Globalleşme ve devlet, M. Koray (Der), Küreselleşme ve Ulus-Devlet (İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi), 135-149.
 • Keyman, E. F. (2006). Küreselleşme, Uluslararası İlişkiler ve Hegemonya, Uluslararası İlişkiler, 3(9): 1-20.
 • Krause, K. ve Williams, M. C. (1996). Broadening the agenda of security studies: Politics and methods. Mershon International Studies Review, 40(2), 229-254.
 • Krause, K. ve Williams, M. (1997). Critical security studies concepts and cases, Routledge.
 • Kritz, M. M. ve Zlotnik, H. (1992). Global Interactions: Migration systems, processes, and policies içinde Kritz, M. M., Lim, L. L. ve Zlotnik, H. International Migration Systems: A Global Approach. (Oxford: Clarendon Press), 1-16.
 • Kroll, J. A. (1993). The Complexity of interdependence. International Studies Quarterly, 37(3), 321-347.
 • Koçak, M. (2006). Batı’da ve Türkiye’de egemenlik anlayışının değişimi devlet ve egemenlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • McLuhan, M. ve Fiore, Q. (1968). War and Peace in the Global Village, New York: Bantam.
 • McLuhan, M. ve Powers, B. R. (2001). Global köy, (B. Öcal Düzgören, Çev.), İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • Miller, B. (2001). The concept of security: Should it be redefined. Journal of Strategic Studies, 24(2), 13-42.
 • Modelski, G. (2005). Küresel politikanın uzun döngüsü ve ulus-devlet. Uluslararası İlişkiler, 2(7), 3- 30.
 • Ohmae, K. (2008). Yeni küresel sahne: sınırsız dünyamızdaki tehdit ve fırsatlar. (L. Aslan Çev.). İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Özipek, B. B. (2003). “Devlet”, M. Türköne (Der.), Siyaset, (Ankara: Lotus Yayınları), 71-102.
 • Özyakışır, D. (2006). Ulus-devlet ve milli egemenlik bağlamında teorik bir küreselleşme eleştirisi. Jeopolitik Dergisi, Ağustos, 5(31), 78-80.
 • Pierson, C. (2004). The modern state. London: New York: Routledge.
 • Sarıbay, A. Y. (1998). Küreselleşme, postmodern uluslaşma ve islam, küreselleşme sivil toplum ve islam, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Sevim, H. (2006). Uluslararası ilişkilerde küreselleşme olgusu ve ulus-devlet kavramını yeniden düşünmek. Uluslararası İlişkiler, 3(9), 89-124.
 • Stokes, B. (1999). Economic interests: It’s all about power, National Journal, 20, 3392-3395.
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (2019). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama= gts&guid= TDK.GTS.5c823513c6ea20.18007369 (Erişim tarihi: 23.01.2019).
 • Türe, F. (2008). Egemenlik, temsili demokrasi ve ulus-devlet, Ekonomik Yorumlar Dergisi, 45(518), 11-13.
 • United Nations Development Program (UNDP) (1994).Human Development Report, Oxford University Press, New York, s. 24. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255 /hdr1994encompletenostats.pdf (Erişim tarihi: 20.08.2018).
 • Wagner, R. H. (1988). Economic interdependence, bargaining power, and political influence. International Organization, 42(3), 468-470.
 • Walt, S. (1991). The Renaissance of Security Studies, International Studies Quarterly, 35(2), 212-213.
 • Wang, G. (2004). The impact of globalization on state sovereignty, Chinese Journal of International Law, 3(2), 473-484.
 • Wolf, C. Jr. (2000). Globalization: Meaning and measurement. Critical Review, 14(1), 1-10.
 • Yılmaz, E.A. ve Akbulut, A. (2016). Küreselleşme sürecinde ulus-devletin rolü ulus-devletler güçleniyor mu?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 71-88.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics and Administrative Sciences - Law
Authors

Orcid: 0000-0003-0786-1789
Author: Doğan Şafak POLAT (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2020

APA Polat, D . (2020). Küreselleşme, Ulus-Devlet Egemenliği ve Ulusal Güvenlik . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 491-503 . DOI: 10.32709/akusosbil.537446