Year 2020, Volume 22 , Issue 2, Pages 387 - 398 2020-06-29

Ses Eğitiminde Repertuvar Seçiminin Önemi
The Importance of the Repertoire Choice in Voice Training

Cemalettin BAYDAĞ [1]


Bu araştırmada, genel müzik eğitimi çerçevesinde ses eğitiminde repertuvar seçimine ilişkin literatürün incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada; güzel sanatlar liseleri, müzik eğitimi bölümleri ile konservatuvarlarda öğrenim gören öğrencilere ve söz konusu alanlardaki eğitimcilere katkı sağlayabilecek bilgilere yer verilmiştir. Ses eğitimi, öğrenim sürecinin her seviyesinde kritik bir bileşen olarak görülse de Türkiye’de bu konuya ilişkin yapılan araştırmaların yok denecek kadar az olması, bu araştırmayı, kendinden sonraki araştırmalar ile literatüre kazandırılmış yeni bir katkı ve kaynak olarak değerli kılmaktadır. Ses eğitimi; ses sistemini oluşturan anatomik ve fizyolojik yapının tanınması, ses oluşumunda rol oynayan yapıların eş zamanlı ve uyumlu çalışması, sesin doğru ve etkili kullanılması, ses sağlığının korunması yanında, bireye belli yöntemler ışığında plan yapabilme yetisi, programlı ve disiplinli çalışma anlayışı sağlama potansiyeline sahiptir. Ulusal ve uluslararası ses eğitimi literatüründe yer alan repertuvar seçme sürecine ilişkin araştırma ve kaynakların derlenmesi ile hazırlanmış̧ bu çalışmada; eğitimcilere ve öğrencilere repertuvar seçimine ilişkin genel bilgiler ile bu süreçte dikkat edilmesi gereken faktörler betimlenmiştir.

In this study it is aimed to investigate the literature about the repertoire choice in voice training as part of general music education. This study includes the useful information which may contribute to the students taking education in fine arts high school, in department of music education, in conservatoire and the trainers working in these fields. While voice training is regarded as a critical component of learning process at every level, there are such a few researches on this topic in our country that this study is highly valuable not only in terms of being source of information for following extensively detailed studies but also being a fresh source brought into the literature. Voice training not only means recognizing the anatomic structure forming sound system or processing of structures simultaneously and coherently that play a role in sound creation or using the voice efficiently and correctly or keeping vocal health but it also has a potential to help an individual to gain an ability to make plan and to study systematically and disciplinary. In this study conducted so as to compel the sources and researches related to the period of selecting a repertoire taking part in the national and international voice literature; the general information about repertoire choice and the key points which should be taken into consideration during this period are given to students and trainers.

 • Alptekin, C. (2018). Türkı̇ye’de güzel sanatlar ve spor lı̇selerı̇ şan dersı̇, şarkı dağarcığının mutasyon dönemı̇ndekı̇ çocukların ses sağlığına olan etkı̇lerı̇ (Orta Karadeniz Bölgesi örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Altar, C. M. (2013). Sanat felsefesi üzerine. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Baş, E. (2017). Ses eğitimi için yazılmış piyano eşlikli Türk müziği eserlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Baydağ, C. (2018). İnsan ses renklerinin duygudurum üzerine etkileri (Doktora tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Çetiner, E. (2007). 19. Yüzyıl Alman Lied Sanatı dağarının şan eğitiminde kullanımı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Çevik, S. (2006). Müzik öğretmenliği eğitiminde ses eğitimi alan derslerinin müzik Öğretmenliği yeterlilikleri yönünden değerlendirilmesi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli.
 • Eken, S. (2014). The Human voice. psyche–soma–function-communication. The Royal Danish Academy Of Music. Copenhagen.
 • Ekici, T. (2010). Okul öncesi ve ı̇lköğretim döneminde çocuklara yönelik ses eğitimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 159‐182.
 • Erdoğan, S. (2008). Ses eğitiminde terminolojı̇ ve temel kavramlar bazında öğrencı̇ yeterliliklerinin ı̇ncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Ünı̇versı̇tesı̇, İzmir.
 • Forbes, G.W. (2001). The repertoire selection practices of high school choral directors. Journal of Research in Music Education, 49(2),102-121.
 • Goffi, J. C. (1996). Applied Voice İnstruction: Constructing A Measure For Evaluating Teacher Effectiveness (Doctoral thesis). Columbia University.
 • Göksu, A. (2009). TRT repertuvarında bulunan Buselik ve Hüseyni makamlarındaki sözlü eserlerin besteci, form ve usul yönünden karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Greschner, D. (2019). Solo vocal repertoire for singers and teachers of singing. Journal of Singing, 75(4), 506
 • Gürzap, C. (1999). Konuşan insan. E. Salmaner (Ed), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Helvacı, A. (2012). Şarkı söyleme eğitimi temel konular ve uygulamalar. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Hoff, B.V. (2013). Vocal health and repertoıre for the dramatıc mezzo-soprano: A suggested course of study (Doctoral thesis). Ball State Unıversıty, Muncıe, Indıana.
 • İdaçlı, U. (2019). TRT repertuvarında bulunan Malatya Türkülerinin makam dizisi, usul ve ses genişliği yönünden analizine yönelik incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • İlgar, M. K. (2015). Cumhurı̇yet Dönemı̇ çağdaş Türk vokal repertuvarının ı̇lk ellı̇ yılına bir bakış ve bu bağlamda seçı̇lmı̇ş üç eserı̇n ı̇ncelenmesı̇. Sanat çalışması raporu. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • İstanbullu, S. ve Özçimen, A. (2013). Gssl öğrencı̇lerı̇nı̇n bı̇reysel ses eğı̇tı̇mı̇ ve koro eğı̇tı̇mı̇ derslerı̇nde yaşadıkları sorunların ders çı̇zelgesı̇ açısından değerlendı̇rı̇lmesı̇ (Nı̇ğde örneğı̇). NWSA-Qualitative Studies, 8(2), 1-11.
 • Karasar, N. (2012) Bilimsel araştırma yöntemi. 24. Baskı. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kenny, D.T., Driscoll, T. R., Ackermann, B. (2016). Is playing in the pit really the pits?: Pain, strength, music performance anxiety, and workplace satisfaction in professional musicians in stage, pit, and combined stage/pit orchestras. Article in Medical Problems of Performing Artists. 1-7.
 • Latta, M. (2012).Teachıng undergraduate voıce: A repertoıre-based approach to sıngıng. (Doctoral thesis). Indiana University.
 • Lycke, H. (2013). Identıfıcatıon of three natural voıce groups by phonetography a data driven approach (Doctoral thesis) in Biomedical Sciences.
 • Madsen, C. K. ve Yarbrough, C. (1985). Competency–based music education. Raleigh NC: Contemporary Publishing.
 • Morris, B. (2019). A Countertenor’s reference guide to operatic repertoire (Master thesis), Bowling Green State University, Ohio, ABD.
 • Morrison, M.ve Rammage, L. (1994). The management of voice disorders. Chapman and Hall
 • Medical, 13-247, Melbourne.
 • Nguyen, A. (2015). How vocal classification affects young singers. Portland State University, University Honors Theses.
 • Nutku, Z. (2012). Çağımız tiyatro eğitiminde ses-nefes- beden ilişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, ISSN 1308-2698.
 • Otacıoğlu, S. (2016). Ses türüne göre fiziksel farklılıklar ve diğer ölçütler. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(28), 228-240.
 • Özbay, S. (2008). Sencer Hoca’nın solfej dersi notları. https://tr.scribd.com/doc/115121811/Solfej-Ders-Notları Sitesi (Erişim tarihi: 28. 10. 2016).
 • Öztaşkent, E. G. (2000). Ses eğitiminde (şan) ses türlerinin belirlenmesi ve bu türlerin karakterlerin uygun repertuar seçiminde, yaklaşımların ilkeler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Öztürk, N.T. (2015). TRT repertuvarında yer alan Adana Türkülerinin tür ve biçim yönünden incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Ragan, K. (2016). Serious about singing: Age appropriate repertoire for the talented teen. Journal Of Singing, 72(3), 299–304.
 • Sabar, G. (2008). Sesimiz-eğitimi ve korunması. Birinci Baskı. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Sever, S. (2014). Oyunculuk eğitimi metodolojisinin şan eğitiminde kullanılması: Mihail Çehov sistem. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 47(2), 245-266.
 • Simpson, T. (2013). Vocal Technique and Repertoire Choice for Middle School Students. Senior Thesis, Liberty University, Lynchburg-Birleşik Devletler.
 • Stephenson, D. (2013). An ınvestıgatıon of selected collegıate voice teachers descrıptıons of repertoıre selectıon practıces (Doctoral thesis). South Carolina Üniversitesi.
 • Şimşek, E. (2017). TRT Türk Halk Müziği repertuvarındaki Sinop Türkülerinin makam, usul, Tür ve biçim yönünden incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Uslu, L. (2015). TRT Türk Sanat Müziği sözlü eserler repertuvarında bulunan dini musiki eserlerinin tür, makâm ve usûl açısından ı̇statistiksel analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Yağcı, S. (2015). Türk sanat müziğinde hazırlık sınıfı ses eğitimi dersi için bir repertuar önerisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 1-19.
 • Yiğit, Ç. ve Helvacı, A. (2017). İlköğretim 7. ve 8. sınıf müzik dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki şarkı dağarcığının ergenlik dönemi özellikleri açısındandeğerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(32), 183-204.
 • Turhal, E. ve Baydağ, C. (2019). Ses eğitimi dersi alan öğrencilerin öz düzenleme algılarının ı̇ncelenmesi. güzel sanatlar alanında araştırma ve değerlendirmeler. Ankara: Gece Akademi.
 • Zeren, A. (1978). Müzikte ses sistemleri. Genel Diziler. Ankara: Offset Fotomat Basımevi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Language and Literature – Education – Theology
Authors

Orcid: 0000-0001-5806-6844
Author: Cemalettin BAYDAĞ (Primary Author)
Institution: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2020

APA Baydağ, C . (2020). Ses Eğitiminde Repertuvar Seçiminin Önemi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 387-398 . DOI: 10.32709/akusosbil.546365