Year 2020, Volume 22 , Issue 2, Pages 615 - 623 2020-06-29

Çağdaş Sanat Yapıtının Göstergebilimsel İncelenmesi: Joseph Kosuth’un “Bir ve Üç Sandalye” Adlı Çalışması
Semiological Analysis of Contemporary Art Works: Joseph Kosuth’s Work “One and Three Chairs”

Buşra İNCİRKUŞ [1]


Sanat ve dille ilişkilendirilen bir sanatçı olan Joseph Kosuth, bir sanatçı olmanın sanatın doğasını sorgulamak anlamına geldiğini iddia etmektedir. Sanatçının “sandalye nedir?” sorusundan yola çıkarak oluşturduğu çalışmada, merak duygusunun sanat eserini çözümlemede kavramın rolünü ortaya koymaktadır. Sanatın bir soru olarak işlevini ele alarak, kavramın temellerini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Araştırmanın amacı, görselliğin ön planda olduğu bir sanat ortamında göstergelerin, gösterilen imgelerin bilhassa çağdaş sanat yapıtlarında nasıl yorumlanması gerektiğini ortaya koymak, bu gibi çalışmaların yorumlanmasında yol gösterici olarak katkıda bulunmaktır. Çalışmada, üç ayrı bölüm, tek bir göstergeyle ilişkilidir. Sanatçı böylece gerçek sandalyenin hangisi olduğu sorusunu izleyicisine sormakta, sanat eseri-izleyici etkileşimini oluşturmaktadır. Çalışmanın sağında yer alan sandalyenin fotoğrafı, geçmişle bağlantılıdır. Çalışmanın ortasında duran sandalyenin kendisi de bugüne gönderme yapmaktadır. Sol tarafta yer alan sandalye kavramının tanımı ise hem geçmişe hem de geleceğe gönderme yapmaktadır. Böylelikle çalışma, soyut ve somut kavramların gösterge olarak kullanıldığı Kavramsal sanatın Göstergebilim ile ilişkisini gösteren son derece etkili bir eser olmaktadır.

Joseph Kosuth, an artist associated with art and language, claims that being an artist means to question the nature of art. In her study, which is based on the question “what is the chair?”, he reveals the role of the concept of curiosity in analyzing the work of art. Taking the function of art as a question, it tries to reveal the foundations of the concept. The aim of the research is to reveal how the signs and images should be interpreted especially in contemporary art works in an art environment where visuality is in the foreground, to contribute as a guide in the interpretation of such studies. In the study, three separate sections are associated with a single indicator. In this way, the artist asks the viewer the question which of the real chair and creates interaction between the work of art-audience. The photo of the chair to the right of the study is related to the past. The chair standing in the middle of the work itself is also a reference today. The definition of the chair on the left side refers to both the past and the future. Thus, the study is an extremely effective work that shows the relation between Conceptual Art and Semiotics in which abstract and concrete concepts are used as indicators.

 • Antmen, A. (2013). 20.yüzyıl batı sanatında akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Farago, F. (2011). Sanat (Ö. Doğan Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Germaner, S. (1997). 1960 sonrası sanat. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Kosuth, J. (1999). Conceptual art: A critical anthology. London: The Mit Press.
 • Kuspit, D. (2010). Sanatın sonu (Y. Tezgiden Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Lynton, N. (2009). Modern sanatın öyküsü (C. Çapan ve S. Öziş Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Parsa, S. ve Parsa, A. F. (2004). Göstergebilim çözümlemeleri. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Rifat, M. (2007). Homo semioticus ve genel göstergebilim sorunları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Sönmez, N. (2006). Sanat hayatı içerir mi?. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Stokstad, M. ve Cothren M. W. (2012). Art: A brief history. USA: Pearson Education.
 • URL 1 (2015). Archive: Conceptual art & Joseph Kosuth’s one and three chairs. https://sylviasippl.wordpress.com/2015/04/07/archive-conceptual-art-joseph-kosuths-one-and- three-chairs/ (Erişim tarihi: 08.04.2015).
 • URL 2 Dr. Marcus Bunyan (2015). Made ready: A philosophy of moments. https://artblart.com/tag/callum-morton/ (Erişim tarihi: 08.04.2015).
 • URL 3 Selahattin Özkan (2013). Kadim halklardan modern insana yazının tarihi hakkında. http://www.gunceltarih.org/2013/04/kadim-halklardan-modern-insana- yaznn.html#more (Erişim tarihi: 08.04.2015).
 • URL 4 (2015). Rosetta stone. https://theartstack.com/artist/joseph-kosuth/rosetta-stone (Erişim tarihi: 08.04.2015).
 • URL 5 (2015). Four colors four words. https://www.wikiart.org/en/joseph-kosuth/four-colors-four-words. (Erişim tarihi: 08.04.2015).
 • URL 6 Nancy Spector (2015). Joseph Kosuth. https://www.guggenheim.org/artwork/2362. (Erişim tarihi: 09.04.2015).
 • URL 7 Tahmis (2012). Bir tablo: Bu bir pipo değildir!. https://tahmis.wordpress.com/2012/05/26/bir-tablo-bu-bir-pipo-degildir/ (Erişim tarihi: 09.04.2015).
 • URL 8 Eric Ku (2015). Chair chair 2. http://ericku.org/#chair-chair-2 (Erişim tarihi: 09.04.2015).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Art - Design
Authors

Orcid: 0000-0002-3056-0223
Author: Buşra İNCİRKUŞ (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2020

APA İnci̇rkuş, B . (2020). Çağdaş Sanat Yapıtının Göstergebilimsel İncelenmesi: Joseph Kosuth’un “Bir ve Üç Sandalye” Adlı Çalışması . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 615-623 . DOI: 10.32709/akusosbil.558787