Year 2020, Volume 22 , Issue 3, Pages 747 - 759 2020-09-29

Comparison of the Cloud Computing and the Traditional Alternatives: Advantages, Risks and Advices for Migration
Bulut Bilişim ve Geleneksel Alternatiflerinin Karşılaştırılması: İşletmeler için Avantajlar, Riskler ve Geçiş Önerileri

Suat ATAN [1]


Up to emerging cloud technologies, the only way to host a web application was purchasing or renting a server or using hosting services. The cloud technology emerged as a new alternative in the market. With cloud technology, many services, such as file hosting, data warehousing, and web hosting have begun to be offered by small and large companies such as Google and Amazon. Services which offered by these companies vary from a single service to multiple services under the cloud technology title. The 'cloud' concept refers to the externalities of the services offered and also refers to the infrastructure that companies with sufficient capabilities can create in their own structures. While there is interest in cloud technologies in Turkish literature, these studies deal with the conceptual dimensions of cloud solutions but do not assess their practical benefits in terms of enterprises. This study examines the positive and negative aspects of the cloud platform in terms of management information systems in order to fill this gap and it is revealed that the topics which considered as risk or negativity may not be valid for new ventures. In addition, the benefits of usage of the cloud technologies and its alternatives for enterprises especially for new ventures have been evaluated.

Web tabanlı bir yazılım uygulamasını barındırmak için uzun bir zaman boyunca kullanılan yegâne yöntem, sunucu edinme veya kiralama yoluyla web uygulamalarını kullanıcıların hizmetine sunmaktı. Bulut teknolojisinin ortaya çıkışı ile bu yönteme önemli bir alternatif ortaya çıkmıştır. Bulut sayesinde başta yazılım uygulamalarını barındırma hizmetleri olmak üzere, dosya depolama, veri işleme, veri tabanı barındırma gibi birçok hizmet Google ve Amazon gibi büyük şirketlerin yanında irili ufaklı birçok başka şirket tarafından da sunulmaya başlanmıştır. Sunulan hizmetler bulut başlığı altında tek bir hizmetten birden fazla hizmete kadar değişmektedir. Bulut kavramı sunulan servislerin dışsallığına gönderme yapmakla beraber yeterli olanağa sahip şirketlerin kendi bünyelerinde de oluşturabilecekleri bir altyapıyı da ifade etmektedir. Türkçe yazında bulut teknolojilerine yönelik ilgi mevcut olmakla birlikte bu çalışmalar bulut çözümlerinin kavramsal boyutlarını ele almakta ancak işletmeler açısından pratik yararları değerlendirmemektedir. Bu çalışmada, bu boşluğu doldurmak amacıyla yönetim bilişim sistemleri perspektifinde bulut platformunun olumlu ve olumsuz özellikleriyle ilişkili yazını incelenmiş; daha sonra yazında geçen ve risk veya olumsuzluk olarak ele alınan konuların yeni girişimler için geçerli olmayabileceği ortaya konmuştur. Ayrıca işletmelerin özellikle yeni girişimlerin bulut platformunu kullanmalarının yaratacağı faydalar ile geleneksel alternatifleri ile mukayesesi ele alınmıştır.

 • Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R., Konwinski, A., … Stoica, I. (2010). A view of cloud computing. Communications of the ACM, 53(4), 50–58.
 • Ashwin. (2015, 24 Haziran). Why The Keys In The Keyboard Are Not Arranged In Alphabetical Order? Science ABC. https://www.scienceabc.com/innovation/qwerty-keyboard-over-the-years-why-is-it-the-most- preferred-typing-tool.html adresinden erişildi.
 • Atan, S. (2012). Google App Engine. KODLAB Yayın Dağıtım.
 • Barnes, W., Gartland, M. ve Stack, M. (2004). Old Habits Die Hard:Path Dependency and Behavioral Lock-in. Journal of Economic Issues, 38(2), 371–377. doi:10.1080/00213624.2004.11506696
 • Bisong, A. ve Rahman, M. (2011). An overview of the security concerns in enterprise cloud computing. arXiv preprint arXiv:1101.5613.
 • Buyya, R., Yeo, C. S. ve Venugopal, S. (2008). Market-oriented cloud computing: Vision, hype, and reality for delivering it services as computing utilities. High Performance Computing and Communications, 2008. HPCC’08. 10th IEEE International Conference on içinde (ss. 5–13). Ieee.
 • Elitaş, C. ve Özdemir, S. (2014). Bulut bilişim ve muhasebede kullanımı. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16(2).
 • Fox, B. (2012). Cloud computing a “game-changer” for EU economy, Kroes says. 13 Mart 2018 tarihinde https://euobserver.com/news/117695 adresinden erişildi.
 • Henkoğlu, T. ve Külcü, Ö. (2013). Bilgi erişim platformu olarak bulut bilişim: Riskler ve hukuksal koşullar üzerine bir inceleme. Bilgi Dünyası, 14(1), 62–86.
 • Leavitt, N. (2009). Is cloud computing really ready for prime time? Computer, 42(1).
 • Marston, S. R., Li, Z., Bandyopadhyay, S., Ghalsasi, A. ve Zhang, J. (2009). Cloud Computing: The Business Perspective. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.1413545
 • Özdaş, M. R. (2014), Bulut Bilișimin Kamuda Kullanımı. Kalkınma Bakanlığı Uzmanlık Tezi
 • Vithayathil, J. (2017). Will cloud computing make the Information Technology (IT) department obsolete? Information Systems Journal.
 • Weinhardt, C., Anandasivam, A., Blau, B., Borissov, N., Meinl, T., Michalk, W. ve Stö\s ser, J. (2009). Cloud computing–a classification, business models, and research directions. Business & Information Systems Engineering, 1(5), 391–399.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics and Administrative Sciences - Law
Authors

Orcid: 0000-0003-3170-0969
Author: Suat ATAN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 29, 2020

APA Atan, S . (2020). Bulut Bilişim ve Geleneksel Alternatiflerinin Karşılaştırılması: İşletmeler için Avantajlar, Riskler ve Geçiş Önerileri . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (3) , 747-759 . DOI: 10.32709/akusosbil.548249