Year 2020, Volume 22 , Issue 3, Pages 815 - 826 2020-09-29

Demokrasinin Doğulu Kökenlerine Dair Bir İnceleme
A Study on the Eastern Origins of Democracy

Ramazan LEVENT [1]


Demokrasi tarihi ile ilgili yapılan çalışmalarda batı tarihine endeksli bir çabanın söz konusu olduğu görülmektedir. Bu çalışmada doğu tarihindeki bazı demokrasi örnekleri ele alınmaktadır. Antik İsrail Devletinin kuruluşu sürecinde krallık yapan Davut ve Süleyman peygamberlerin yönetimleri bu yaklaşımla incelenmiştir. Kaynak olarak en başta Kitab-ı Mukaddes verilerine yer verilmiştir. İslami kaynaklarla da konu desteklenmiştir. Diğer bir örnek olarak Süleyman Peygamber zamanında yaşayan Sebe Melikesinin yönetim şekli değerlendirilmiştir. Tevrat’ta Sebe melikesinin yönetiminin içeriği ile ilgili bir veri bulunmadığı için bu kitap kaynak olarak kullanılamamıştır. Melikenin yönetim modeli için Kur’an’ın ifadeleri değerlendirilmiştir. Hem Davud-Süleyman peygamberlerin yönetimleri hem Sebe Melikesinin yönetimleri incelenerek bazı çıkarımlarda bulunulmuştur. Demokrasinin doğu toplumlarında MÖ XII. yy’a kadar dayanan bir tarihinin olduğu görülmüştür.
In the studies on the history of democracy, it is seen that there is an effort indexed to the western history. In this study some examples of democracy in eastern history are discussed. The governance of the prophets of David and Solomon, who made the kingdom in the foundation of the ancient state of Israel, were examined with this approach. In the first place, the Torah and Bible data are given as the source. The subject was also supported by Islamic sources. As another example, the Sebe queen’s administration method, who lived in the time of the Prophet Solomon, was evaluated. This book was not used as a reference since there is no data on the content of the Sebe administration in the Torah. Qur'an's statements were evaluated for the queen's management model. Both the administration of the prophets of David / Suleiman and the queen of Sebe have been examined and some inferences have been made. İn Eastern societies. It was seen that democracy had a history dating back to the X. century BC.
 • Ahmet Cevdet Paşa, (1966). Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, Cilt: 1, İstanbul: Bedir Yayınevi.
 • Arçın, Ş. A. (2016). İsrail ve Yahuda Krallıkları Tarihi, 1. Baskı, İstanbul: Ayışığı Yayınları.
 • Çınar, M. (2016). “Demokrasi”, Siyaset (Ed. Yüksel Taşkın), 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir’üt- Taberi, Tarih- Taberi(Ter: M. Faruk Gürtunca), 1. Cilt, İstanbul: Sağlam Yayınevi.
 • Fahruddin er-Razi, (1990). Tefsir-i Kebir, (Tercüme: Suat Yıldırım, Lütfullah Cebeci, Sadık Kılıç, Sadık Doğru), 17. Cilt, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Duman, C. (2013). Üç Kral İki Peygamber, 1. Baskı, İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Harman, Ö. F. (2010) “Süleyman”, 38. Cilt, İstanbul: TDV İslam Ansiklopedisi.
 • Heyet (2012). Kur’an-ı Kerim ve Muhtasar Kelime Meali İstanbul: Hayrat Neşriyat.
 • https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Neml-suresi/3176/17-30-ayet-tefsiri, -Er Tr: 9.4.2019).
 • http://kuranmeali.com/Kelime.php?sure=27&ayet=32&meal=elmalili, -Er Tr: 10.4.2019).
 • http://kuranmeali.com/Kelime.php?meal=golpinarli&sure=27&ayet=32, -Er Tr: 10.4.2019.
 • https://www.academia.edu/4023971/Antik_Yunan_Demokrasisi__Modern_Demokrasi_Kar%C5%9F %C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1rmas %C4%B1_Comparison_of_Ancient_Greek_Democracy_and_Modern_Democracy_, (Er. Tr: 5.5.2020).
 • https://www.academia.edu, (Er. Tr: 7.5.2020), Akgün, E. (2011). “Antik Yunan’da Yurttaşların Özgürlüklerinin Temeli Olarak Demokrasi”
 • İbn-i Kesir, (1993). Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, (Çev: Bekir Karlıağa, Bedrettin Çetiner), XI. Cilt, 1. Baskı, İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • Kallek, C. (1992). “Biat”, 6. Cilt, İstanbul: TDV İslam Ansiklopedisi.
 • Kızıloğlu, S. (2012). “İsrail Devletinin Kuruluşuna Kadar Geçen Süreçte Yahudiler ve Siyonizm’in Gelişimi”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1): 35-64.
 • Köksal, M. A. (2014). Peygamberler Tarihi, 19. Baskı, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Kurt, A. O. (2010). “Talut”, 39. Cilt, İstanbul: TDV İslam Ansiklopedisi.
 • (2014). Kutsal Kitap (Tevrat, İncil. Zebur), İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
 • Mendenhall, G. E. (2016). Antik İsrail’in İnancı ve Tarihi(Çev: Mia Pelin Özdoğru), 1. Baskı, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • (1990). Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi IV. Cilt(Heyet), İstanbul: İhlas Matbaacılık, Gazetecilik ve Sağlık Hizmetleri A. Ş., (Türkiye Gazetesi).
 • Özbudun, E. (2015). Anayasalcılık ve Demokrasi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Şenel, A. (1995) Siyasal Düşünceler Tarihi, 4. Baskı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Tekin, O. (2008). Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • tr.wikipedia.org, Atina Demokrasisi maddesi (Er Tr: 8.5.2020).
 • Yazır, M. H. (1938). Hak Dini Kur’an Dili(V. Cilt), 1. Baskı, Matbaa-i Ebüzziya, İstanbul.
 • Yavaşoğlu, A. (2012). Saul ve Davut, 1. Baskı, Ankara: Kent Kitap.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics and Administrative Sciences - Law
Authors

Orcid: 0000-0003-0816-7166
Author: Ramazan LEVENT (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 29, 2020

APA Levent, R . (2020). Demokrasinin Doğulu Kökenlerine Dair Bir İnceleme . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (3) , 815-826 . DOI: 10.32709/akusosbil.563097