Year 2020, Volume 22 , Issue 3, Pages 693 - 705 2020-09-29

Textbook Usage at Schools in the UK: Current Status, Studies, Future Plans
Birleşik Krallık’taki Okullarda Ders Kitabı Kullanımı: Mevcut Durum, Çalışmalar, Gelecek Planları

Nihal ÇALIŞKAN [1] , Mehmet TOYRAN [2]


This study aims to shed a light on textbook use in the UK education system. Although being the primary course material in many countries through the World, textbooks have fallen out of use in the UK during the last quarter of the century. The philosophy of differentiated teaching and “teach how to learn” have played a great part in shaping this change. However, the success of Far East countries, where the textbook use is dominant, in international exams such as PISA urged British educational authorities to question the anti-textbook culture in the UK. Ministry of Education has taken a step to counteract against this anti- textbook culture by introducing high quality textbooks to the UK schools. So far, considerable progress has been made in maths textbooks. The authorities aim to widen the use of textbooks in the UK schools, but it seems this will take a long time to persuade all parties in the educational system due to the deep-seated view that education must be individualized.
Bu çalışma, Birleşik Krallık eğitim sisteminde ders kitabı kullanımı konusuna ışık tutmayı amaçlamaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde ders kitapları başlıca eğitim materyali olmasına rağmen, Birleşik Krallık eğitim sisteminde geçtiğimiz yüzyılın son yarısında ders kitabı kullanımı ortadan kalkmıştır. Bunda farklılaştırılmış öğretim ve öğrenmeyi öğretme yaklaşımları etkili olmuştur. Ancak, ders kitabı kullanımının başat olduğu Uzak Doğu ülkelerinin PISA gibi uluslararası sınavlarda elde ettiği başarılar, İngiliz eğitim otoritelerini Birleşik Krallık’taki ders kitabı karşıtlığı kültürünü sorgulamaya yöneltmiştir. Eğitim Bakanlığı, nitelikli ders kitaplarını kullanıma sunarak ders kitabı karşıtlığını zayıflatmak üzere çeşitli adımlar atmıştır. Şimdiye kadar matematik ders kitaplarında oldukça önemli bir mesafe kat edilebilmiştir. Eğitim otoriteleri, Birleşik Krallık’taki okullarda ders kitabı kullanımını yaygınlaştırma yolunda çaba sarf etmekle birlikte, eğitimin bireysel olması gerektiği yönündeki köklü düşünce, bütün tarafları ikna etmenin uzun zaman alacağını göstermektedir.
 • Alkan, T. (1979). Siyasal toplumsallaşma. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Altan, C. (2011). Eğitim-siyasal eğilim ilişkisi: Mersin örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 313-329.
 • Altun, M. Arslan, Ç. Yazgan, Y. (2004). Lise Matematik Ders Kitaplarının Kullanım Şekli ve Sıklığı Üzerine Bir Çalışma. Eğitim Fakültesi Dergisi XVII (2), 2004, 131-147.
 • Araujo, L. Slatelli, A, Schnepf, S. (2017). Do PISA Data Justify PISA-Based Education Policy International Journal of Comporative Education and Development, C.19, S.1, s.1-17.
 • Aslan, E. (2010) Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Education and Science Eğitim ve Bilim 2010, Cilt 35, Sayı 158.
 • Bakioğlu, A. (2018). Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi, Ankara: Nobel yayınları.
 • Coşkun, D. Y. (2017). Öğretim Programları Arka Planı Raporu, Eğitim Reformu Girişimi, İstanbul.
 • Çakır, P. (2013). Türkçe Ders Kitaplarındaki Öykülerin Çocuğa Görelik İlkesi Açısından İncelenmesi. Ankara: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.1171-1180.
 • Çalışkan, N. (2006). Türkiye’deki Ortaöğretim Edebiyat Ders Kitapları Üzerine Edebiyat Eğitimi Açısından Bir Değerlendirme, Millî Eğitim, 34 (169), s. 355-365.
 • Çınkır, Ş. (2010). Eğitim örgütlerinde Yeniden Yapılanma ve Kapasite Geliştirme: AB Ülkelerinde Örnekler, Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Demirkaya, H. Tomal, N. (2002). Lise coğrafya Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri. Ankara: Coğrafya Kurultayı, 9-11 Temmuz, s.12-134.
 • Fernandez-Cano, Antonio (2016). A Methodological Critique of the PISA Evaluations. RELIEVE, 22(1), art. M15. DOI: http://dx.doi.org/10.7203/relieve.22.1.8806
 • Goldstein, H. (2017). Measurement and evaluation issues with PISA. In The PISA effect on global educational governance, ed. Louis Volante, New York and London, Routledge.
 • Göçer, A. (2007). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. 197-210.
 • Gülersoy, A. (2013). İdeal Ders Kitabı Arayışında Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education - 2013, volume 2, issue 1.
 • Gürses, F. ve Pazarcı, N.G. (2010). Siyasal gündemin yurttaşlık kavramına etkileri: Ders kitapları üzerinden bir inceleme. İzmir. 5. Karaburun Bilim Kongresi.
 • Işıksalan, N. (2004). Türk Edebiyatı Ders Kitaplarının İçerik Değerlendirilmesi - II (1950- 2000). Eğitim ve Bilim 2004, Cilt 29, Sayı 132 (48-57).
 • Kaplan, İ. (1999). Türkiye’de Millî Eğitim İdeolojisi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği-2016
 • http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf.
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120912-2.htm
 • https://community.tes.com/threads/why-do-uk-schools-not-use-textbooks.768076/.
 • https://www.cambridgeassessment.org.uk/insights/why-do-students-still-need-textbooks/.
 • https://www.express.co.uk/news/uk/611221/UK-schools-back-books-bid-close-gap-best countries.
 • https://www.gov.uk/government/speeches/how-to-get-more-high-quality-textbooks-into-classrooms.
 • https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-sunum-yapti/haber/17391/tr.
 • https://www.nytimes.com/2017/08/05/world/asia/china-textbooks-britain.html 05.08.2017.
 • https://www.studyinternational.com/news/uk-china-text-books-improve-test-score/.
 • https://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/11241014/Schools-told-reintroduce traditional- textbooks-in-lessons.html 20.11.2014.
 • https://www.telegraph.co.uk/education/educationopinion/11739310/Textbooks-have-a-huge-impact-on- education.html 15.07.2015.
 • National Curriculum, (2014). https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum.
 • Oates, T. (2014). Ders Kitapları Neden Önemlidir? (Why Textbooks Count?). University of Cambridge Assesment, s. 1-23.
 • Özgen, B. (1993). Türkiye’de Ders Kitapları Sorunu ve Çözüm Yolları. Eğitim ve Bilim. 17 (87), s.48-59.
 • Pingel, F. (2003). Ders Kitaplarını Araştırma ve Düzeltme Rehberi (UNESCO), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Svein Sjøberg (2015) Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(1), 111-127, International Society of Educational Research ISSN: 1305-8223 PISA and Global
 • Educational Governance – A Critique of the Project, its Uses and Implications. University of Oslo, NORWAY.
 • Svein Sjøberg (2018). The power and paradoces of PISA: Should Inquiry-Based Science Education be sacrificed to climb on the rankings?- University of Oslo, NORWAY.
 • Uyan, S. (2015). Türkiye ve Finlandiya Eğitim Sistemleri Arasındaki 15 Fark.
 • http://www.gelecekegitimde.com/turkiye-ve-finlandiya-egitim-sistemleri-arasindaki-15-fark/ adresinden 31.03.2019 tarihinde erişildi.
 • Ülper, H. ve Yalınkılıç, K. (2010). Son Türkçe Programına Göre Hazırlanan Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Sonu Sorularının Nicel ve Nitel Görünümü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), s. 449-461.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 10. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Language and Literature – Education – Theology
Authors

Orcid: 0000-0003-2882-2631
Author: Nihal ÇALIŞKAN
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5685-592X
Author: Mehmet TOYRAN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: United Kingdom


Dates

Publication Date : September 29, 2020

APA Çalışkan, N , Toyran, M . (2020). Birleşik Krallık’taki Okullarda Ders Kitabı Kullanımı: Mevcut Durum, Çalışmalar, Gelecek Planları . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (3) , 693-705 . DOI: 10.32709/akusosbil.573580