Year 2020, Volume 22 , Issue 4, Pages 919 - 933 2020-12-31

Ekonomik Özgürlüklerin Dış Ticarete Etkisi: 34 OECD Ülkesi İçin Bir Panel Veri Analizi
Effects on Foreign Trade of Economic Freedom: A Panel Data Analysis for 34 OECD Countries

Hakan GÜNEŞ [1]


Bireylerin ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirirken herhangi bir engelle karşılaşmadığı, piyasa mekanizmasının etkin bir şekilde işlediği ve girişim serbestliğinin bulunduğu ekonomik özgürlükler, önemli bir refah ölçütüdür. Ülkelerin ekonomik özgürlüğü ne kadar çok olursa, dış ticaret hacimleri de o kadar çok olacaktır. Bu çalışmanın amacı, 34 OECD ülkesinde ekonomik özgürlüklerin dış ticaret üzerine etkisini incelemektir. Bu kapsamda, 1996-2017 yıllarına ait veriler panel veri analiziyle test edilmiştir. Serilerde yatay kesit bağımlılığı olduğundan ikinci nesil panel birim kök testleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, ekonomik özgürlüklerle dış ticaret arasında uzun dönemli eş bütünleşik bir ilişki tespit edilmiştir. Kurulan ARDL modeli de uzun dönemde dış ticaretin ekonomik özgürlükleri etkilediğini, ancak kısa dönemde bir ilişki olmadığını göstermektedir. Uzun dönemde, ihracattaki bir birimlik artış, ekonomik özgürlükleri 0.18 birim azaltırken; ithalattaki bir birimlik artış ekonomik özgürlükleri 0.47 birim arttırmaktadır.


The economic freedoms in which individuals do not face barriers while performing economic activities, the market mechanism operates effectively, and the freedom of interference is an important measure of prosperity. The more economic freedom of countries, the more foreign trade volumes will be. The aim of this study is to examine the effect of economic freedoms on foreign trade in 34 OECD countries. In this context, data for 1996-2017 were tested by panel data analysis. Second-generation panel unit root tests were used because of the cross-sectional dependence problem in the series. According to the result of the study, a long-term cointegrated relationship between economic freedoms and foreign trade has been identified. The established ARDL model also shows that in the long-term foreign trade affects economic freedoms, but there is no relationship in the short term. In the long term, 1 unit increase in exports reduced economic freedoms by 0.18 units; 1 unit increase in imports increases economic freedoms by 0.47 units.

 • Acar, M. (2010), Serbest ticaret, ekonomik özgürlükler ve refah, Bilig, Bahar-2010, 53, 1-28.
 • Akıncı, M., Erkal, G. ve Yılmaz, Ö. (2015), Ekonomik özgürlükler ve yolsuzluk ilişkisi: Türkiye için bir zaman serisi analiz, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt: 4, Yıl: 4, 8 (2015/1), 144-165.
 • Aktan, C. C. (1997), Demokrasi ve Piyasa Ekonomisi Yönünden Türkiye Dünyanın Neresinde, Ege Genç İşadamları Derneği, 1996 Raporu, İzmir 1997.
 • Altınışık, İ.; Çakmak, Y. ve Peker, H.S. (2011), Ekonomik özgürlükler ve refah, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Mayıs 2011, 149-156.
 • Beheshtitabar, E., Irgaliyev, A. (2008), The Impact of Economic Freedom on FDI Inflows to Developing Countries: The Case of the Middle East, Jönköpinginternational Business School Jönköping University.
 • Breusch, T.S. ve Pagan, A.R. (1980), The lagrange multiplier test and ıts applications to model specification tests in econometrics. review of economic studies, 47(1), s.239–253.
 • Çetenak, Ö.Ö. ve Işık, M. (2016), Ekonomik Özgürlükler İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 6 (1) 2016 s.1-16.
 • Hanke, S. H. and Walters, S. J.K. (1997). Economic freedom, prosperity, and equality: a survey. Cato Journal, 17(2), s. 117-146.
 • Lamaj, J. (2015), The ımpact of ınternational trade and competition market on developing countries, Management, Knowledge and Learning, Joint International Conference 2015, 27-29 May 2015, Bari, Italy.
 • Menyah, K., Nazlioglu, Ş. ve Wolde-Rufael, Y. (2014), Financial development, trade openness and economic growth in african countries: new ınsights from a panel causality approach. economic modelling, 37, 386-394.
 • Miller, T. and B. Kim, A. (2017), 2017 Index of Economic Freedom, Institute for Economic Freedom, 1-12. Erişim tarihi: 12 Kasım 2018. https://www.heritage.org/index/pdf/2017 /book/highlights.pdf
 • Naanwaab, C. ve Diarrassouba, M. (2013), The ımpact of economic freedom on bilateral trade: a cross-country analysis, Cephas Naanwaab et al | Int.J.Buss.Mgt.Eco.Res., Vol 4(1),2013, s.668-672.
 • Pesaran, M. H. (2004), General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence In Panels. IZA Discussion paper No:1240, Institute of the Study of Labor, August 2004, Bonn, Germany.
 • Pesaran, M.H. (2007), A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22, 265-312.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008), Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1), s.50-93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008), A Bias-Adjusted lm test of error cross section ındependence. Econometrics Journal, 11(1), s.105-127.
 • Razmi, M.J. ve Refaei, R. (2013), The effect of trade openness and economic freedom on economic growth: the case of middle east and east asian countries, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.3, No.2, 2013, s.376-385.
 • Sonora, R.J. (2008), On the ımpacts of economic freedom on ınternational trade flows: asymmetries and freedom components, FEB-Working Paper Series, Paper No:08-05, s.1-31.
 • Tunçsiper, B. ve Biçen, Ö.F. (2014), Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin panel regresyon yöntemiyle incelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ağustos 2014, 9(2), s.25‐ 45.
 • Yenipazarlı, A. (2009), Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye üzerine bir zaman serisi analizi, (Yayımlanmamış doktora tezi), T.C. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Nazilli-Aydın.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics and Administrative Sciences - Law
Authors

Orcid: 0000-0003-3853-5046
Author: Hakan GÜNEŞ (Primary Author)
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Güneş, H . (2020). Ekonomik Özgürlüklerin Dış Ticarete Etkisi: 34 OECD Ülkesi İçin Bir Panel Veri Analizi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (4) , 919-933 . DOI: 10.32709/akusosbil.542008