Year 2020, Volume 22 , Issue 4, Pages 885 - 896 2020-12-31

İklim Analizine Yönelik Bir Uygulama: Boyabat İlçesi Örneği
An Application For Climate Analysis: Case of Boyabat District

Duran AYDINÖZÜ [1] , Ufuk SÖZCÜ [2]


Herhangi bir yerin iklim özelliklerini tespit etmek o yörede yapılacak her türlü ekonomik faaliyetleri planlamada önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada 41° 28’ kuzey paraleli ile 34° 46’ doğu meridyeninin kesişme noktasında bulunan Boyabat ilçesinin iklim özellikleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu çalışmanın ele alınmasındaki temel neden bu yöreye ait daha önce iklimle ilgili detaylı bir araştırmanın yapılmamış olmasıdır. Bu nedenle araştırmanın amacı öncelikle Boyabat ilçesinin iklim tipini belirlemek ve klimatik özelliklerini ortaya koymak, doğal çevre-insan etkileşimi bağlamında ekonomik faaliyetlere dair planlamalara katkı sağlayabilmektir. Boyabat ilçesinin iklim özelliklerini ortaya koyabilmek için; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1975-2015 arasında Boyabat meteoroloji istasyonuna ait verileri kullanılmıştır. Yörenin iklim tipini belirleyebilmek için, Thornthwaite, De Martonne ve Erinç indislerinden yararlanılmıştır. Boyabat Thornthwaite yöntemine göre yarı kurak, ikinci dereceden mezotermal, su fazlası olmayan yahut pek az olan ve deniz tesirli iklim tipine; De Martonne yöntemine göre step- nemli iklim tipine; Erinç yöntemine göre yarı kurak iklim tipine sahiptir. Bu üç yöntemin ortaya çıkardığı ortak sonuca göre genel anlamda Boyabat kışları serin, yazları sıcak geçen ve az yağış alan bir iklim özelliğine sahiptir. Bu sonuçlar ışığında yöredeki sosyo-ekonomik faaliyetlere ilişkin öneriler getirilmiştir.

Determining the climate characteristics of any place has an important place in planning all kinds of economic activities in that region. In this study, the climatic features of Boyabat district, which is located at the intersection of 41 ° 28 'northern parallel and 34 ° 46' east meridian, are discussed in detail. The main reason for addressing this study is that a detailed study of this region has not been done before. For this reason, the purpose of the research is to determine the climate type of Boyabat district and to reveal its climatic features, to contribute to the plans for economic activities in the context of natural environment-human interaction. To reveal the climatic features of Boyabat district; The data of the meteorology station of Boyabat the General Directorate of Meteorology between 1975-2015 was used. In order to determine the climate type of the region, Thornthwaite, De Martonne, Erinç and indices were used. According to the Boyabat Thornthwaite method, it is a semi-arid, second degree mesothermal, low or no water and sea effect climate type; According to De Martonne method, the type of humid climate; According to Erinç method, semi-arid climate type. According to the common result of these three methods, Boyabat has a climate feature that is cool in the winter, hot in the summer and receiving little rainfall. In the light of these results, suggestions have been made regarding socio-economic activities in the region.

 • Aksever, F. ve Eroğlu, A. (2016). Çivril-Baklan (Denizli) Ovasında Yeraltı suyuna İklim Değişikliğinin Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 11-26.
 • Ardel, A., Kurter, A., Dönmez, Y. (1969). Klimatoloji Tatbikatı, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: l 123, İstanbul.
 • Aydınözü, D. (2002). Küre Dağları Doğu Kesiminin Bitki Coğrafyası (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydınözü,D., İbret,B.Ü., İmat,F. (2012). Jeolojik miras açısından değerlendirilmesi gereken bir yöremiz: Boyabat Sultansuyu Bazalt Sütunları, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Bildiriler Kitabı 28-30 Mayıs 2012, Erzurum.
 • Çoban, A. (2013). Sungurlu-Boğazkale yöresinin iklim tipleri ve bazı öneriler. International Journal of Social Science, 6(3), 149-158.
 • DMİ. (1972). Türkiye İklim Tasnifi (De Martonne Metoduna Göre). Ankara
 • DMİ. (1988). Aydeniz Metodu ile Türkiye’nin Kuraklık Değerlendirmesi, Ankara.
 • Erinç, S. (1984). Klimatoloji ve Metotları, İ.T.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İstanbul.
 • EROL, O. (1993).Genel Klimatoloji, Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
 • Karaoğlu, M. (2011). Zirai meteorolojik açıdan Iğdır iklim etüdü. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1).
 • KŞM (2016). Aydeniz iklim sınıflandırmasına göre Türkiye iklimi. https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari/aydeniz.pdf Erişim Tarihi: 15.02.2020.
 • MGM (2019). Thornthwaite iklim sınıflandırmasına göre Türkiye iklimi. https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari/Thornthwaite.pdf. Erişim Tarihi: 15.03.2020
 • Öztürk, M. Z., Çetinkaya, G., Aydın, S. (2017). Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre Türkiye’nin iklim tipleri. Cografya Dergisi, 35, 17-27. https://doi.org/10.26650 /JGEOG330955.
 • Sağdıç, M. ve Koç, H. (2012). Yukarı Kızılırmak Havzası’nın iklimi. Türk Coğrafya Dergisi, (58).
 • Sarıcı, G. (2015). Araç ilçesinin fiziki coğrafya özellikleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Yılmaz, F. ve Yılmaz, Ö. (2013). Thornthwaite iklim tasnifine göre Rize ve Ardahan Örnekleri, 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Geography - History
Authors

Orcid: 0000-0003-2777-0024
Author: Duran AYDINÖZÜ
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6809-4774
Author: Ufuk SÖZCÜ (Primary Author)
Institution: Kastamonu Fen Lisesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Aydınözü, D , Sözcü, U . (2020). İklim Analizine Yönelik Bir Uygulama: Boyabat İlçesi Örneği . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (4) , 885-896 . DOI: 10.32709/akusosbil.719431