Year 2020, Volume 22 , Issue 4, Pages 989 - 1004 2020-12-31

Türkiye’de Yoksullukla Mücadele Politikalarının Uzmanların Gözüyle Değerlendirilmesi
Evaluation of Social Policies For Poverty Alleviation in Turkey According to Experts Opinions

Dilek ÖZSOY [1] , Kasım KARATAŞ [2]


Bu makalede, Türkiye’deki yoksullukla mücadeleye yönelik sosyal politikaların tanımı, amacı, hedefi ve temel alınan yaklaşımlar uzman görüşleri doğrultusunda irdelenmektedir. Bu kapsamda yoksullukla mücadeleye ilişkin sosyal politika belirleme ve uygulama aşamalarında görev alan bürokrat, akademisyen, siyasetçi ve politika uygulayıcıların bakış açısına göre değerlendirmeler yer almaktadır. Makalede “Türkiye’de Yoksullukla İlgili Sosyal Politikalar: Bir Değerlendirme Çalışması” başlıklı doktora tezinde yer alan ilk bölüme ait nitel araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. Bu doğrultuda uzman gözüyle Türkiye’de var olan yoksullukla mücadele politikalarının nasıl bir anlam ifade ettiği, hangi amaç ve hedeflerin temel alındığı ve yoksullukla mücadele politikalarının temelindeki yaklaşımlara ilişkin değerlendirme sonuçları aktarılmıştır. Araştırmada yoksullukla mücadeleye yönelik sosyal politikaların ağırlıklı sosyal yardımlara dayandığı, bu alanda yapılacak mücadelede kaliteli eğitim, kaliteli sağlık haklarına ulaşmanın önemli olduğu, yoksulluğun nesiller arası aktarımının önleneceği politikaların temel alınması gerekliliği vurgulanmıştır.

In this article, the definition of social policies for poverty alleviation in Turkey, aims, objectives and underlying approach are examined in accordance with expert opinion. In this context, there are evaluations from the perspective of bureaucrats, academicians, politicians and policy practitioners who take part in social policy determination and implementation stages related to poverty alleviation. In the article "Social Policies Related to Poverty in Turkey: An Evaluation Study" located in the doctoral thesis of the first part of qualitative research results are included. In this regard, experts have eyes with which to fight poverty in Turkey expressed a sense of how the policies, which aim and objectives and results of the evaluation, which is based on the fundamental approach to poverty alleviation policies were transferred. In this research, high reliance of the social policies addressing poverty alleviation on aids, the importance of the quality education and access to right to health for poverty alleviation and the need for the policies aiming at preventing poverty transmission between generations have been underlined.

  • DPT. (2013). 2014-2018 Onuncu kalkınma planı. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı.
  • Gül, H., & Sallan Gül, S. (2008). Türkiye' de yoksulluk, yoksulluk yardımları ve istihdam. n. oktik içinde, Türkiye' de Yoksulluk Çalışmaları (ss. 361-396). İzmir: Yakın Kitabevi Yayınları.
  • Şenses, F. (2013). Neoliberal küreselleşme çağında yoksulluk araştırmalarındaki kayıp bağlantılar: Türkiye deneyiminden çıkarılacak dersler . F. Şenses içinde, Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma (ss. 679-704). İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Şenses, F. (2014). Küreselleşmenin öteki yüzü yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayınları.
  • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2013). 2013 yılı faaliyet raporu. Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
  • Thorbecke, E. (2006). The evolution of the development doctrine, 1950-2005. UNU-WIDER anniversary conference, ‘WIDER thinking ahead: The future of development economics (ss. 1-37). Research Paper No. 2006/155.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (tarih yok). Ağustos 26, 2017 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html adresinden alındı
  • Türkiye'nin Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi. (2017). Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics and Administrative Sciences - Law
Authors

Orcid: 0000-0002-7527-2196
Author: Dilek ÖZSOY (Primary Author)
Institution: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4817-9981
Author: Kasım KARATAŞ
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Özsoy, D , Karataş, K . (2020). Türkiye’de Yoksullukla Mücadele Politikalarının Uzmanların Gözüyle Değerlendirilmesi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (4) , 989-1004 . DOI: 10.32709/akusosbil.719938