Year 2020, Volume 22 , Issue 4, Pages 1107 - 1123 2020-12-31

Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Kullanım Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Tokat İli Örneği
A Research on The Measurement of Cost Accountancies Usage Level in Production Operations: Tokat Regional Sample

Ergin TEMEL [1]


Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz iş dünyasında yöneticilerin, doğru kararlar alabilmesi için, doğru, geçerli, güvenilir ve zamanlı bilgiye ihtiyaç vardır. Maliyet muhasebesi hem hizmet işletmelerinde hem de üretim işletmelerinde yöneticilerin karar vermelerinde en önemli bilgi kaynağıdır. Yöneticilerin ihtiyaç duyacağı maliyet verilerinin elde edilmesi için işletmede etkin bir maliyet muhasebe sisteminin kurulmuş olması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Tokat ilinde faaliyet gösteren anonim ve limitet şirket statüsündeki üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi sisteminin kullanım düzeyinin ölçümünü yapmaktır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde araştırma yöntemlerinden biri olan anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Tokat il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinden elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda işletmelerin maliyet muhasebesi kullanım düzeyinin farklılık gösterdiği, işletmelerde yeteri düzeyde ayrı bir maliyet muhasebesi bölümünün olmadığı, yöneticilerin maliyet muhasebesi ile ilgili eğitim alma oranın çok düşük olduğu tespit edilmiştir.

In today's labor market where there is intense competition, managers need accurate, valid, reliable and timely information in order to make the right decisions. Cost accounting is the most important source of information for managers' decision making in both service businesses and production enterprises. An effective cost accounting system must be established in the enterprise in order to obtain the cost data that managers will need. The aim of this study is to measure the level of use of cost accounting in production enterprises operating in Tokat. Questionnaire method was used to obtain research data. The data of the research were obtained from the production enterprises operating in Tokat provinces and districts. As a result of the research, it was determined that the level of use of cost accounting of enterprises differed, there was not a separate cost accounting department at a sufficient level, and the rate of training on cost accounting was insufficient.

 • Abdioğlu, H. (2013). Maliyet muhasebesi, Bursa: Dora Yayınları.
 • Antony, J. ve Kumar, M. (2005). Six sigma in small- and medium-sized uk manufacturing enterprises some empirical observations, International Journal of Quality & Reliability Management, 22 (8), 860-874.
 • Atamanalp, M.C., Karcıoğlu, R. ve Orhan, M.S. (2000). Tekdüzen hesap planına uygun maliyet muhasebesi, Erzurum: Aktif Yayınevi.
 • Ayyıldız, M.S.Ü. ve Durna, Ş. (2005). Kayseri’de faaliyet gösteren işletmelerde maliyet muhasebesi kullanılma düzeyine ilişkin bir araştırma, Muhasebe ve Finansman, 27, 94-104.
 • Bursal, N. Ve Ercan, Y. (1997). Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulama, İstanbul: Der Yayınları.
 • Büyükmirza, K. (2000). Maliyet ve yönetim muhasebesi, Ankara: Barış Kitapevi
 • Can, A.V. (2006). Maliyet muhasebesi ders notları, Adapazarı: Sakarya Kitapevi.
 • Civelek, M. (2002). Maliyet muhasebesi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Dönmez, A., Berberoğlu, P. B., Demirel, B., ve Ersoy, A. (2006). Yönetim muhasebesinin kavramsal gelişim sürecinin değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11, 178-203
 • Ersoy, A., Demirel, B.U., Dönmez, A.ve Berberoğlu, B. (2006). Üretim işletmelerinde yönetim muhasebesi konularının uygulanmasına ilişkin bir araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 32, 50-60.
 • Ertaş, F.C. (2016). Maliyet muhasebesi, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Görmüş, A.Ş., Bulca, H. ve Yeşil, T. (2015). Yönetimin etkinliği açısından standart maliyet yönteminin uygulanması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 67-84.
 • http://www.tokattso.org.tr/?pnum=59&pt=Tokat+Ekonomisi (30.08.2020).
 • Mărgınean, R. (2013). the cost management by applying the standart costing method ın the furniture ındustry, Cross-Cultural Management Journal, 15 (27), 97-105.
 • Özkan, A. (2006). Sanayi işletmelerinde uygulanan maliyet muhasebesi politikalarının araştırılması: Kayseri örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 7 (25), 107-118.
 • Özulucan, A. (2010). Stok muhasebesi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Özulucan, A. (2019). Genel muhasebe ilkeleri ve uygulamaları, Konya: Dizgi Yayınevi.
 • Tanç, Ş.G. (2012). Otel işletmelerinde yönetim muhasebesi uygulamalarını tespit etmeye yönelik araştırma: Kapadokya Bölgesi örneği. NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 170-182.
 • Tekşen, Ö. ve Kalkan, Y. (2012). Yönetim kararlarında muhasebe bilgi sisteminin etkisi: batı Akdeniz bölgesi’nde faaliyette bulunan mermer işletmeleri üzerine bir araştırma, MÖDAV, 14, 127-142.
 • Tugay, O. ve Akın, O. (2013). Üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi uygulama düzeyi: Burdur’da Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, XV (II), 469-489.
 • Tutkavul, K. ve Elmacı, O. (2016). Fiyatlandırma kararlarında geleneksel ve çağdaş maliyetleme sistemlerinin yeterliliklerinin karşılaştırılmasına yönelik ampirik bir çalışma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18 (3), 659-689.
 • Uyar, S. (2008). denizli’de faaliyet gösteren üretim işletmeleri’nde maliyet muhasebesi uygulamaları, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 38, 132-146.
 • Yükçü, S. ve Atağan, G. (2012). 20. Yüzyılın ilk yarısında maliyet muhasebesinin gelişimi. MUFTAV Dergisi, 2, 39-67.
 • Yüzbaşıoğlu, N. (2004). İşletmelerde stratejik yönetim ve planlama açısından stratejik maliyet yönetimi ve enstrümanları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 12, 387-410.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics and Administrative Sciences - Law
Authors

Orcid: 0000-0003-3572-4722
Author: Ergin TEMEL (Primary Author)
Institution: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Temel, E . (2020). Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Kullanım Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Tokat İli Örneği . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (4) , 1107-1123 . DOI: 10.32709/akusosbil.799990