Year 2021, Volume 23 , Issue 1, Pages 113 - 124 2021-03-29

İş Aile Çatışması ve Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
A Study on the Relationship between Work-Family Conflict and Work Engagement

Mutlu TOKMAK [1]


Bu çalışmanın amacı, işgörenlerin yaşadıkları iş aile çatışması ile çalışmaya olan tutkunlukları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma Türkiye’de Ağrı ilinde çalışan kamu kurumu personeline uygulanmıştır. Araştırmaya 170 kamu personeli katılmıştır. İş aile çatışması ve çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla korelâsyon analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca iş aile çatışmasının çalışmaya tutkunluk üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Korelâsyon analizi neticesinde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiş ancak regresyon analizi istatistiksel olarak (F=3.833; R2=0.022; p > 0.05) anlamlı sonuç vermemiştir. Araştırma sonucunda, iş aile çatışması ile çalışmaya tutkunluk arasında negatif yönlü (r = -0.201, p < 0.01) ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İş aile çatışması ile çalışmaya tutkunluk alt boyutlarından dinçlik ile negatif yönlü (r = -0.326, p < 0.01), adanmışlık ile negatif yönlü (r = -0.193, p < 0.05) bir ilişki tespit edilmiştir. Çalışanların iş ve aile ilişkilerinde yaşadıkları olumsuzluklar, çalışma yaşamlarına negatif olarak yansımakta ve onların çalışmaya tutkunluklarını azaltmaktadır.

The purpose of this study is to reveal the relationship between the work engagement and job family conflict that employees live. Research was applied to a provincial government agency working staff in Ağrı province in Turkey. 170 public personnel participated in the study. Correlation analysis was performed to determine the relationship between work family conflict and working passion. In addition, simple regression analysis was carried out to determine the effect of work-family conflict on working engagement. As a result of the correlation analysis, statistically significant results were obtained, but regression analysis did not yield (F=3.833; R2=0.022; P>0.05) statistically significant results. As a result of the research, a negative and significant relationship of (r = -0.201, p < 0.01) was found between work-family conflict and working engagement. Among the sub-dimensions of affection to work with work-family conflict, a relationship with vigour was negatively (r = -0.326, p < 0.01), and dedication and (r = -0.193, p < 0.05). The negativities experienced by the employees in their business and family relations reflect negatively on their working lives and reduce their passion for working.

 • Açıkgöz, B. (2014). Çalışan annelerde başa çıkma stratejilerinin iş-aile çatışması üzerindeki etkileri: Zonguldak örneği (Yayımlanmamış doktora tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak.
 • Ahuja, M. K., Chudoba, K. M., Kacmar, C. J., McKnight, D. H. ve George, J. F. (2007). IT road warriors: Balancing work-family conflict, job autonomy, and Work Overload to Mitigate Turnover Intentions, MIS Quarterly, 31(1), 1-17.
 • Baykal, B. (2014). Çalışma saatleri iş–aile çatışması açısından belirleyici midir? Erkek çalışanlar açısından bir inceleme. Çalışma İlişkileri Dergisi, 5(2), 10-23.
 • Carlson, D. S., Kacmar, K. M. ve Williams, L. J. (2000). Construction and initial validation of a multidimensional measure of work–family conflict. Journal of Vocational Behavior, 56(2), 249-276.
 • Cinamon, R. G., Weisel, A. ve Tzuk, K. (2007). Work-family conflict within the family: crossover effects, perceived parent-child interaction quality, parental self-efficacy, and life role attributions. Journal of Career Development, 34(1), 79-100.
 • Çalışkan, C.S. (2014), Pozitif örgütsel davranış değişkenleri ile yeni araştırma modelleri geliştirme arayışları: pozitif örgütsel davranış değişkenlerinin işe adanmışlık, tükenmişlik ve sinizm üzerine etkileri ve bu etkileşimde örgütsel adalet algısının aracılık rolü üzerine bir araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 16(3), 363-382.
 • Çankır, B. (2016). Çalışmaya tutkunluk ve tükenmişliğin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkisi ve bir uygulama (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Çelik, M. ve Turunç, Ö. (2011). Duygusal emek ve psikolojik sıkıntı: İş-aile çatışmasının aracılık etkisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40 (2), 226-250.
 • Demerouti, E., Bakker, A. B., De Jonge, J., Janssen, P. P. ve Schaufeli, W. B. (2001). Burnout and engagement at work as function of demands and control, Scandinavian Journal of Work Environment and Health, 27 (4), 279-286.
 • Erdoğan, I. (2009). The relationship between work-family conflict, life role salience and individual coping styles: A gender-sensitive study (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Esen, E. (2011). Çalışanların örgüte cezbolması, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 30(1), 377-390.
 • Frone, M. R., Yardley, J. K. ve Markel, K. S. (1997). Developing and testing an integrative model of the work–family interface. Journal of Vocational Behavior, 50(2), 145-167.
 • Gina M. B. ve Frone, M. K. (2005); Chapter 6: Work-family conflict, handbook of work stress, (Ed.: J. Barling, E. K. Kelloway ve M. R. Frone), California: Sage Publications.
 • Greenhaus, J. H. ve Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10(1), 76-88.
 • Gutek, B. A., Searle, S. ve Klepa, L. (1991). Rational versus gender role explanations for work- family conflict. Journal of Applied Psychology, 76(4), 560-568.
 • Güleryüz, İ. (2016). Öğretmenlerde işten ayrılma niyetinin yordayıcısı olarak, iş-yaşam dengesi ve çalışmaya tutkunluk (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Hodgetts, R. M. (1997). Yönetim: Teori, süreç ve uygulama, (Çev. Çetin, C. ve Mutlu, E. C.), İstanbul Der Yayınevi.
 • Kalaycı, Ş., (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (3.Baskı), Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karagöz, A. (2008) İlk ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan etik liderlik rolleri ile öğretmenlerin örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Karatepe, O. M. ve Karadas, G. (2016). Service employees’ fit, work-family conflict, and work engagement, Journal of Services Marketing, 30(5), 554-566.
 • Kazan, H. ve Ergülen, A. (2008). Toplam kalite yönetimi araç ve tekniklerinin üretimde etkin kılınması: Kobi uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 159-182.
 • Kılıç, R. ve Özafşarlıoğlu Sakallı, S. (2013). Örgütlerde stres kaynaklarının çalışanların iş-aile çatışması üzerine etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 208-237.
 • Kinnunen, U. ve Mauno, S. (1998). Antecedents and outcomes of work-family conflict among employed women and men in Finland. Human Relations, 51(2), 157-177.
 • Kopelman, R. E., Greenhaus, J. H. ve Connolly, T. F. (1983). A model of work, family and interrole conflict: A construct validation study. Organizational Behavior and Human Performance, 32(2), 198-215.
 • Korkmazer, F. (2018), İş yükü fazlalığı algısının yaşam kalitesi üzerindeki etkisi: iş- aile çatışmasının aracı rolü, (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Koyuncu, M., Burke, R. J. ve Fiksenbaum, L. (2006) Work engagement among women managers and professionals in a Turkish bank: Potential antecedents and consequences. Equal Opportunities International, 25(4), 299-310.
 • Lambert, E. G., Hogan, N. L. ve Barton, S. M. (2002). The impact of work-family conflict on correctional staff job satisfaction: An exploratory study. American Journal of Criminal Justice, 27(1), 35-52.
 • Lo, S. (2003). Perceptions of work-family conflict among married female professionals in Hong Kong. Personnel Review, 32(3), 376-390.
 • Madsen, S. R. (2003). The effects of home-based teleworking on work-family conflict, Human Resource Development Quarterly, 14(1), 35-58.
 • Opie, T. J. ve Henn, C. M. (2013). Work-family conflict and work engagement among mothers: Conscientiousness and neuroticism as moderators. SA Journal of Industrial Psychology, 39(1), 1-12.
 • Öge, E., Cetin, M., & Top, S. (2018). The effects of paternalistic leadership on workplace loneliness, work family conflict and work engagement among air traffic controllers in Turkey. Journal of Air Transport Management, 66, 25-35.
 • Parasuraman, S. ve Simmers, C. A. (2001). Type of employment, work–family conflict and well-being: a comparative study. Journal of Organizational Behavior, 22(5), 551-568.
 • Pitt-Catsouphes, M., Kossek, E. ve Sweet, S. (2006). The work and family handbook. New York: Routledge.
 • Poon, J. M. (2013). Relationships among perceived career support, affective commitment and work engagement, International Journal of Psychology, 48(6), 1148-1155.
 • Rothmann, S. ve Baumann, C. (2014). Employee engagement: the effects of work-home/home-work interaction and psychological conditions. South African Journal of Economic and Management Sciences, 17(4), 515-530.
 • Schaufeli, W. B. ve Bakker A. B. (2004). Job demands, job resources and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study, Journal of Organizational Behavior, 25 (3), 293-315.
 • Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V. ve Bakker, A. B. (2002) The measurement of engagement and burnout: A confirmative analytic approach, Journal of Happiness Studies, 3, 71-92
 • Shakhbazov, A. (2018), İş-aile çatışmasının işten ayrılma niyeti ile ilişkisi: Bir alan araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Sonnentag, S. (2003) Recovery, work engagement and proactive behavior: a new look at the interface between nonwork and work, Journal of Applied Psychology, 88 (3), 518-528.
 • Turgut, T. (2011). Çalışmaya tutkunluk: İş yükü, esnek çalışma saatleri, yönetici desteği ve iş-aile çatışması ile ilişkileri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4), 155-179.
 • Voydanoff, P. (1988). Work role characteristics, family structure demands, and work/family conflict. Journal of Marriage and the Family, 50(3), 749-761.
 • Zöğ, H. (2007) İstanbul ili Kağıthane ilçesinde görev yapan ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adanmışlıkları ile iş doyumları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics and Administrative Sciences - Law
Authors

Orcid: 0000-0002-7428-1322
Author: Mutlu TOKMAK
Institution: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2021

APA Tokmak, M . (2021). İş Aile Çatışması ve Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (1) , 113-124 . DOI: 10.32709/akusosbil.581429