Year 2021, Volume 23 , Issue 1, Pages 236 - 248 2021-03-29

Haftanın Günü ve Ocak Ayı Anomalilerinin BIST 100 ile KAT 30 Endekslerinde Tespiti
Determination of Day of the Week and January Anomalies in BIST 100 and KAT 30 Indexes

Hidayet GÜNEŞ [1]


Takvim anomalisi, menkul kıymet fiyatlarındaki değişikliklerin belirli bir trend ya da tutarlı bir kalıp sonucunda meydana gelmesi olarak ifade edilmektedir. Fama Etkin Piyasa Hipotezi’nde yatırımcıların, çeşitli yatırım stratejileri kullanarak aşırı kazanç elde edemeyeceklerini ifade etmektedir. Ancak yatırımcılar, finansal piyasalardaki takvim etkilerini dikkate alarak ortalama piyasa getirisi üzerinde bir kazanç elde edebilmektedirler. Çalışma, Türkiye hisse senedi piyasasının İslami ve konvansiyonel endekslerinde haftanın günü ve Ocak ayı etkilerinin olup olmadığını tespit etmek için yapılmaktadır. İslami endeks olarak Katılım 30, konvansiyonel endeks olarak da Borsa İstanbul 100 endeksi seçilmiştir. Kukla değişkenli EGARCH (1,1) model sonuçları, BIST 100 endeks getirisi üzerinde haftanın günü etkisinin olmadığını ancak KAT 30 endeks getirisinde Pazartesi ve Çarşamba günlerinin negatif etkisinin olduğunu göstermektedir. Ocak ayının ise her iki endeks getirileri üzerinde negatif etkisinin olduğu belirlenmiştir. Volatilite üzerinde ise, BIST 100 endeksinde Pazartesi ve Çarşamba günlerinin, KAT 30 endeksinde de Pazartesi gününün negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ocak ayının ise, her iki endeks volatilitesi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Asimetri parametresi olan γ, her iki endeks içinde anlamlı ve negatif değerde sonuç vermiştir. Bu sonuç, negatif bilgi şoklarının pozitif bilgi şoklarına göre volatiliteyi daha fazla artırdığı anlamına gelmektedir.

Calendar anomaly is defined as the occurrence of changes in securities prices as a result of a certain trend or a consistent pattern. Fama in the Efficient Market Hypotesis, it states that investors cannot gain excessive profits by using various investment strategies. However, investors can earn above the average market return taking into account the calendar anomalies in the financial markets. Study, Islamic and conventional indexes in the stock markets of Turkey and is made to determine whether day of the week and the January effect. Katılım 30 was chosen as the Islamic index and Borsa Istanbul 100 index was chosen as the conventional index. Dummy variable EGARCH (1,1) model results show that there is no day-of-week effect on the BIST 100 index return, but Monday and Wednesday have a negative effect on the KAT 30 index return. It was determined that January had a negative effect on the returns of both indices. On the volatility, it was determined that Monday and Wednesday in the BIST 100 index and Monday in the KAT 30 index had a negative effect. It has been determined that January has no effect on the volatility of both indices. The asymmetry parameter γ, gave significant and negative results for both indices. This result means that negative information shocks increase volatility more than positive information Shocks.

 • Anjum, S. (2020). Impact of market anomalies on stock exchange: a comparative study of KSE and PSX. Future Business Journal, 6 (1), 1-11. DOI: 10.1186/s43093-019-0006-4
 • Arı, A. ve Yüksel, Ö. (2017). BİST 100’de haftanın günü anomalisi: ekonometrik bir analiz. Finans & Politik ve Ekonomik Yorumlar, 54 (632), 77-89.
 • Atakan, T. (2008). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37 (2), 98-110.
 • Berument, H. ve Kıymaz, H. (2001). The day of the week effect on stock market volatility. Journal Of Economics And Finance, 25 (2), 181-193. DOI: 10.1007/BF02744521
 • Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31 (3), 307-327. https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1
 • Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance, Second Edition, New York: Cambridge University Press.
 • Caporale, G. M. ve Zakirova, V. (2017). Calendar anomalies in the Russian stock market. Russian Journal of Economics, 3, 101-108. https://doi.org/10.1016 /j.ruje.2017.02.007
 • Choudhry, T. (2000). Day of the week effect in emerging Asian stock markets: Evidence from The GARCH Model. Applied Financial Economics, 10 (3), 235-242. https://doi.org /10.1080/096031000331653
 • Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of U.K. inflation. Econometrica, 50 (4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773
 • Engle, R. F. (2001). GARCH 101: the use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15 (4), 157-168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157
 • Giovanis, E. (2016). The Month-of-the-year effect: evidence from GARCH models in fifty five stock markets. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 1 (1), 20-49. http://dx.doi.org /10.2139/ssrn.1595706
 • Güç, E., Saçan, E, ve Kaplan Yıldırım, R. (2016). Borsa İstanbul’da haftanın günü anomalisinin ARCH, GARCH ve OLS modelleri ile test edilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (44), 1084-1094. DOI: 10.17719/jisr.20164420178
 • Jebran, K. ve Chen, S. (2017). Examining anomalies in Islamic equity market of Pakistan. Journal of Sustainable Finance & Investment, 7 (3), s. 275-289. https://doi.org /10.1080/20430795.2017.1289455
 • Jindal, N. (2019), Calendar anomalies in Indian stock market: an empirical analysis. IUP Journal of Financial Risk Management; Hyderabad, 16 (4), 23-29.
 • Karcıoğlu, R. ve Özer, N. (2017). BIST’ de haftanın günü ve tatil etkisi anomalilerinin getiri ve oynaklık üzerindeki etkisinin incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 457-483.
 • Khan, M. S. R. ve Rabbani, N. (2019). Market conditions and calendar anomalies in Japanese stock returns. Asia-Pacific Financial Markets, 26 (2), 187-209.
 • Khanh, P. D. ve Dat, P. T. (2020). Efficient market hypothesis and calendar effects: empirical evidences from the Vietnam stock markets. Accounting, 6 (5), 893-898. DOI: 10.5267/j.ac.2020.5.005
 • Kinateder, H., Weber, K. ve Wagner, N. F. (2019). Revisiting calendar anomalies in BRICS countries. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 22 (2), 213-236. https://doi.org/10.21098/bemp.v22i2.1092
 • Konak, F. ve Kendirli, S. (2014). Küresel finansal kriz sürecinde BİST 100 endeksi’nde haftanın günleri etkisinin analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 275-286.
 • Korkmaz, T., Başaran, Ü. ve Çevik, E. İ. (2010). Yaz saati uygulaması anomalisinin İMKB 100 endeks getirisine etkisinin test edilmesi. Ege Akademik Bakış. 10 (4), 1139-1153.
 • Latif, M., Arshad S., Fatima M. ve Farooq S. (2011). Market efficiency, market anomalies, causes, evidences, and some behavioral aspects of market anomalies. Research Journal of Finance and Accounting, 2 (9/10), 1-13.
 • Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: a new approach. Econometrica, 59 (2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260
 • Öncü, M. A., Ünal, A. ve Demirel, O. (2017). The day of the week effect in Borsa Istanbul; a GARCH model analysis. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13 (3), 521-534. DOI: 10.17130/ijmeb.2017331332
 • Öztürk, M. B., Uysal, M., Arslan, H. ve Kayhan, T. (2018). The impact of calendar anomalies on stock return and volatility: evidence from Turkish stock market. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1), 221-238. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.381031
 • Rozeff, M. S. ve Kinney W. R. (1976). Capital market seasonality: the case of stock returns. Journal of Financial Economics, 3 (4), 379–402. https://doi.org/10.1016 /0304-405X(76)90028-3
 • Singh, S. ve Das, C. (2020). Calendar anomalies in the banking and it index: the Indian experience. Asian Economic and Financial Review, 10 (4), 439-448. DOI: 10.18488/journal.aefr.2020.104.439.448
 • Tajinder (2019). Analysis of stock market calendar anomalies and stakeholders behavior (Yayımlanmamış doktora tezi). Lovely Professional University.
 • Thaler, R. H. (1987). Anomalies the January effect. Economic Perspectives, 1 (1), 197-201. DOI: 10.1257/jep.1.1.197
 • Yardımcı, B. ve Erdem, S. (2020). The day of the week effects in stockmarkets of countries with predominantly Muslim populations. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13 (2), 195-218. https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2018-0199
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics and Administrative Sciences - Law
Authors

Orcid: 0000-0002-9826-9862
Author: Hidayet GÜNEŞ (Primary Author)
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2021

APA Güneş, H . (2021). Haftanın Günü ve Ocak Ayı Anomalilerinin BIST 100 ile KAT 30 Endekslerinde Tespiti . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (1) , 236-248 . DOI: 10.32709/akusosbil.789742