Year 2021, Volume 23 , Issue 1, Pages 268 - 289 2021-03-29

Kadın Girişimciliğinin İslamiyet Perspektifinden Değerlendirilmesi
Evaluation of Women's Entrepreneurship from an Islamic Perspective

Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ [1]


1980’lerde yaşanan küreselleşme olgusu dünyayı tek bir pazar haline getirmiş ve rekabet ortamını yerelden dünya ölçeğine taşımıştır. 1980’ler sonrası küreselleşme ile beraber girişimcilik anlayışında da gelişmeler ve değişimler yaşanmıştır. İlaveten kadın girişimci sayısında 1980 sonrası hızlı bir artış gerçekleşmiştir. Toplumun yarısını oluşturan kadın nüfusunun da ilgisini çekmeye başlayan girişimcilik, hükümetlerin destek ve teşvikleriyle de günümüze kadar önemini korumuştur. Girişimcilik İslami açıdan değerlendirildiğinde İslam dininin koyduğu kural, kaideler, ahlaki yönelim ve davranışları da içeren bir tanım gerektirmektedir. İslam’ın getirdiği güzel ahlak, kandırmama, ölçü ve tartıda doğru olma, faizin caiz olmaması ve ticaretin bu yönde şekillenmesi gerekliliği girişimcilik tanımı açısından önem arz eden unsurlardır. Çalışmada, İslamiyet perspektifinden girişimci ve özellikle günümüzde sayıları ve önemi gün geçtikçe artan kadın girişimciliği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çalışmada tarihsel süreç içinde girişimciliğin gelişimi, geleneksel girişimcilik ve İslami perspektiften girişimcilik tanımları üzerinde durulmuştur. Çalışmada özellikle günümüzde bu denli önem taşıyan kadın girişimciliğinin, Kur’an-ı Kerim incelenerek ayetler, hadisler ve İslam âlimleri çerçevesinde İslami perspektiften değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan yöntem literatür taraması, Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerin incelenmesi suretiyle doküman incelemesidir. Çalışmanın sonucunda İslamiyet açısından kadınların çalışma hayatında yer almalarının ve girişimci olmalarının herhangi bir engeli olmadığı ayet ve hadislerle tespit edilmiştir. Ayrıca İslamiyet’in kadının çalışma hayatındaki yerini bir takım kurallara bağlamak suretiyle teşvik ettiği belirlenmiştir.

The phenomenon of globalization in the 1980s made the world a single market and carried the competitive environment from local to world scale. With the globalization after the 1980s, there have been developments and changes in the understanding of entrepreneurship. In addition, there has been a rapid increase in the number of women entrepreneurs after 1980. When considered from an Islamic perspective, entrepreneurship requires a definition that includes the rules, rules, moral orientation and behaviours set by the religion of Islam. The good morality brought by Islam, not being deceived, being correct in measure and weighing, not being permissible of interest and the necessity of shaping trade in this direction are important elements in terms of entrepreneurship definition. In the study, especially women entrepreneurship from an Islamic perspective have been evaluated. In the study, it is aimed to evaluate women's entrepreneurship, which is of such importance today, from an Islamic perspective within the framework of verses, hadiths and Islamic scholars by examining the Quran. The method used in the study is literature review, document analysis by examining the Qur'an and Hadith-i Sharifs. As a result of the study, it was determined by verses and hadiths that there is no obstacle for women to take part in business life and become entrepreneurs in terms of Islam.

 • Abood, N., Aboyasin, N., A. & Ajloni, M., I., (2014), “Impact of the entrepreneurial attributes on business performance in a sample of Jordanian institutions”, International Journal of Professional Management, 9 (1), 1-18.
 • Ağaoğlu, R. A. Hadisler ışığında kadınların istihdamı meselesi. İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, 5(2), 459-473.
 • Akman, M. (2017). İbn-i Arabi, İstanbul: Ekin Yayıncılık.
 • Aksay, B., (2019). "Türkiye’de kadın girişimciliğinin son 10 yılı: alanyazın taraması ve öneriler", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 35-51.
 • Alp, G.T. ve Aksoy, B. (2019), Kadın girişimciliği ve sosyal sermaye: nitel bir araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(27), 128-148.
 • Altuntepe, N. (2019), İslam ekonomisinde kadın girişimciliğinin yeri ve önemi: teorik bir yaklaşım, Sakarya İktisat Dergisi, 8 (2), 100-130.
 • Ar, A. A., ve Ar, K. (2016), Türk girişimcilik ekosisteminde kültürün kadın girişimciliğine etkileri-nitel bir araştırma, 7 th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan, 266-288.
 • Asbah, K.M.A. & Heilbrunn, S. (2011), Patterns of entrepreneurship of Arab women in Israel, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 5 (3), 184-198, DOI 10.1108/17506201111156661.
 • Aslan, R. (2011). Suyûtî’nin hadis ilmindeki kadın hocaları, Marife, (Kış 2011), 127-143
 • Azmi, I.A.G. (2014), The implementation of Islamic business practices of women traders: A study in an Islamic state in a developing country, GJAT, 4(2)| 18, www.gjat.my.
 • Bakara suresi https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/171/164-ayet-tefsiri, (Erişim tarihi: 09.02.2021).
 • Çelik, A.B. (2017), Dini süreli yayınlarda kadın konusundaki tartışmalara din eğitimi perspektifinden bir bakış: Altınoluk-Şebnem dergisi örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,11,73 – 110.
 • Çubukçu, H. (2015). Bâciyân-ı Rûm ve Anadolu tasavvufundaki yeri. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (5), 217-231.
 • Dastourian, B., Kesim, H.K., Amiri, N.S. & Moradi, S. (2017), Women entrepreneurshıp: effect of socıal Capıtal, Innovatıon And Market Knowledge, AD-minister Nº. 30 january- june 2017, 115 – 130, ISSN 1692-0279.
 • Davis K, M., (2013), “Entrepreneurship: an Islamic perspective”, Int. J. Entrepreneurship and Small Business, 20 (1), 63-69.
 • Demir, Z. (2018). Kadının ücret karşılığı çalışması konusunda Din İşleri Yüksek Kurulu’na gelen sorular. Dini Araştırmalar, 21(54), (15-12-2018)), 81-106.
 • Duman, M. Z. (2009). İslam’da insan erkek veya kadından önce gelir, Eskiyeni, (12), 31-53.
 • El- Buhari, Sahih-i Buhari ve Tercemesi (Çev: M.Sofuoğlu, 1987, Ötüken Neşriyat, İstanbul).
 • Er, B. ve Mutlu, M.(2017), İslam ve girişimcilik: girişimci adayları üzerine bir araştırma, Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, 4 (12), 33-50.
 • Eren, İ. (2012) Girişimcilik ve din: temel kaynakları çerçevesinde İslam’ın girişimciliğe bakışına yönelik bir değerlendirme, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 7 (1), 49-68.
 • Fidan, Y. ve Yıldıran, C. (2018), Mevlana ve girişimcilik kültürüne etkileri, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 2039-2048.
 • Göküş, M., Özdemiray, S.M., ve Göksel, Z.S. (2013), Bölgesel kalkınmada kadın girişimciliğinin önemi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29.
 • Grine, F., Farez, D. & Meguellati, A. (2015). Islamic spirituality and entrepreneurship: A case study of women entrepreneurs in Malaysia, The Journal of Happiness & Well- Being, 3(1), 41-56.
 • İyem, C., Yalçın, T., ve Çalışkan, A. (2016). İslam’da kadın emeği ve istihdamı, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 1, 15-23, DOI: 25.1234/0123456789.
 • Kaval, M. (2016), İlahi dinlerde kadının kıymet problemi, Akademik Bakış Dergisi, 55.
 • Khan, M., Z., (2008), Woman in Islam, Islam International Publications Limited.
 • Kılınç S., ve Yener S. (2019), Din ve girişimcilik. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(3), 508-521.
 • Kokiloo, M.R. & Kesharwani, S. (2019), Women entrepreneurship research: an exploratory study of the emerging evidence with special reference to India, Global Journal Of Enterprise Information System, 11, (2), Doı: 10.18311/Gjeis/2019.
 • Krasavac, B.C., Karamata, E. & Djordjevic, V.(2019), Innovative potential of environmentally motivated female entrepreneurship for sustainable development in the republic of Serbia, Economics Of Agriculture, 66 (3), 721-735.
 • Küçük, O. (2007), Girişimcilik ve küçük işletme yönetimi, Seçkin yayın, Ankara.
 • Laudano, M.C., Zollo, L., Ciappei, C. & Zampi, V. (2018), Entrepreneurial universities and women entrepreneurship: a cross-cultural study, Management Decision, 57(9), 2541-2554, DOI 10.1108/MD-04-2018-0391.
 • Longaria,C. (2018), Women entrepreneurship in developing, developed and transitional economies – differences and similarities, Journal of Women’s Entrepreneurship and Education, 3 (4), 73-82. DOI: 10.28934/jwee18.34.
 • McIntosh, J.C. & Islam, S. (2010), Beyond the veil: the influence of Islam on female entrepreneurship in a conservative Muslim context, International Management Review 6 (1).
 • Önal, R. (2013). Mâtürîdî’nin hayatı, eserleri ve kelam ilmindeki yeri, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), 8 (3).
 • Önce, A. G., Marangoz, M., & Erboy, N. (2014). Ekonomik büyüme ve kalkınmada girişimciliğin rolü ve önemi. In International Conference On Eurasian Economies (pp. 1-11).
 • Öztürk, S. (2018), Türkiye’de kadın girişimciliğinin iktisadi ve kültürel normlar çerçevesinde değerlendirilmesi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 13 (1), 1-11.
 • Pinkovetskaia, I. S., Kryukova, L. I., Arbeláez Campillo, D. F. & Rojas-Bahamon, M. J. (2019). Female entrepreneurship: types of economic activity. Journal of History Culture and Art Research, 8(2), 253-265. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2153.
 • Pocol, C.B. & Moldovan-Teselios, C. (2014), Women entrepreneurship in Romania: A regional evaluation, Bulletin UASVM Horticulture 71(2).
 • Przybyszewska, A. (2014), The cultural determinants of women’s entrepreneurship in Islam – an outline, Research Papers of Wroclaw University Of Economics Nr 351, DOI: 10.15611/Pn.2014.351.18.
 • Rameli, M.F, Aziz, M.R., Wahab, K. & Amin, S.M. (2014). The characteristics of Muslimpreneurs from the view of Muslim scholars and academician, International Journal of Teaching and Education, 2(2), 47-59.
 • Sarfaraz, L., Faghih, N. & Majd, A.A.(2014), The relationship between women entrepreneurship and gender equality, Sarfaraz Et Al. Journal Of Global Entrepreneurship Research 2014, 2(6), 2-11, http://www.Journal-Jger.Com/Content/2/1/6.
 • Sarı, M. (2011). Kur’an ışığında insanın yaratılış gayesi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Şenel, Ş. (2018). Osmanlı modernleşmesinde" kadın". Electronic Turkish Studies, 13(26).
 • Singh, R. (2012), A critical study of the entrepreneurship development process among women, Journal of Business Diversity, 12(1).
 • Sırım, V. (2015). Osmanlı kadınının ekonomik hayata etkin katılımı: Baciyân-ı rûm örneği. Hak İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi, 4(8), 118-125.
 • Tlaiss, H.A. & McAdam, M. (2020), Unexpected lives: the intersection of Islam and Arab women’s entrepreneurship, Journal of Business Ethics https://doi.org/10.1007 /s10551-020-04437-0.
 • Tlaiss, H.A. (2014), Women’s entrepreneurship, barriers and culture: insights from the United Arab Emirates, The Journal of Entrepreneurship 23(2), 289–320, DOI: 10.1177/0971355714535307.
 • Tlaiss, H.A. (2015), How Islamic business ethics impact women entrepreneurs: insights from four Arab Middle Eastern Countries, J Bus Ethics (2015) 129, 859–877, DOI 10.1007/s10551-014-2138-3.
 • Toksarı, A. (1993), Hz. Peygamber devrinde kadın, Diyanet İlmi Dergisi, 29 (4).
 • Topaloğlu, E. Ö., ve Topaloğlu, M. (2017). Türkiye’de kadın girişimci kooperatifleri: Bacıyan-I Meram örneği, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi,52 Özel sayı.
 • Tosun, N. (2019), Fıkıh ticaret hukuku, Safa Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Sorularla İslamiyet, Asrı saadette çalışma ve ticaret hayatında kadınların rolü https://sorularlaislamiyet.com/asr-i-saadette-calisma-ve-ticaret-hayatinda-kadinlarin-rolu- hakkinda-bilgi-verir-misiniz , (Erişim tarihi: 22.02.2021).
 • Sorularla İslamiyet, Dinen kadının çalışmasında bir sakınca var mıdır? https://sorularlaislamiyet.com/dinen-kadinin-calismasinda-bir-sakinca-var-midir-kadin erkeklerin-icinde- yanyana-basi-acik-calismasi, (Erişim tarihi: 07.02.2021).
 • Varinli, İ. ve Akgül, D. (2012). Günümüzde uygulanan kadınlara yönelik istihdam projeleri ve Bacıyan-ı rumlarda kadın, II. Uluslar Arası Ahilik Sempozyumu, 19-20 Eylül 2012, 75-86.
 • Yıldız, İ. (2019) Kur’an ve sünnete göre sosyal hayatta kadın erkek ilişkisi. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 42 (Aralık 2019), 83-109.
 • Yılmaz, Ö. (2012). Hıristiyan mistik ve İslam tasavvuf geleneğinde kadın imgesi ve evlilik konusuna kısa bir bakış, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 49-65.
 • Yurtseven, H.R. (2007), Girişimcilik küçük bir işletme kurmak ve yönetmek, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Zeb, A. (2018), Determinants of successful women entrepreneurship in Pakistan, Abasyn Journal of Social Sciences, 11 (1).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics and Administrative Sciences - Law
Authors

Orcid: 0000-0002-6609-4068
Author: Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2021

APA Yörük Karakılıç, N . (2021). Kadın Girişimciliğinin İslamiyet Perspektifinden Değerlendirilmesi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (1) , 268-289 . DOI: 10.32709/akusosbil.806697