Year 2021, Volume 23 , Issue 1, Pages 303 - 326 2021-03-29

Entegre Raporlama İçerik Öğelerinin Yatırımcı Kararları Üzerindeki Etkisi
The Impact of Content Elements of Integrated Reporting on Investor Decision

Ahmet AKBAŞ [1] , Ali COŞKUN [2] , Osman KARAMUSTAFA [3]


Finansal tablolar yatırımcıların karar almalarında en çok başvurulan kaynaklardan biridir. Finansal tablolar, firmaların durumunu yansıtan belgeler olmakla beraber, son dönemlerde yatırımcıların finansal olmayan bilgilere talebi hızla artmaya başlamıştır. Bu doğrultuda, finansal tabloların diğer bilgileri de yatırımcı ve çıkar gruplarına sunan raporlara duyulan ihtiyaç, entegre raporlama kavramını gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, entegre raporlamada yer alan içerik öğelerinin kurumsal yatırımcı kararları üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlar. Bu bağlamda, Türkiye’de faaliyet gösteren kurumsal yatırım firmalarında istihdam edilmiş olan yatırım uzmanlarının görüşleri alınmış ve entegre raporlamada yer alan içerik öğelerinin yatırımcı kararları üzerinde etkisinin olup olmadığı ampirik olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya göre, entegre raporlama içerik öğelerinin kurumsal yatırımcı kararları üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Financial statements constitute a source of information most frequently used by investors to help them make their decisions. Although financial statements are reports that particularly reflect the financial condition of companies, there is a rapidly increasing demand on the part of the investors for non-financial information in recent years. Accordingly, the need for reports that provide different types of information of financial statements with investors and interest groups brought the new concept of integrated reporting to the agenda. The main objective of this study is to measure the impact of content elements of integrated reporting on institutional investor decisions. To this end, a significant number of investment specialists who have been employed in particular institutional investment firms in Turkey were approached in asking for their opinions on this matter. Their views were examined empirically in an effort to determine whether the content elements of the integrated reporting had any significant impact on investor decisions. This study empirically shows that the content elements of integrated reporting have had an impact on Turkish institutional investors’ decisions.

 • Alalwani, M., & Dayı, F. (2019). Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Irak Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(4), 3289-3313.
 • Arnold, V., Bedard, J. C., Phillips, J. R., & Sutton, S. G. (2012). The Impact of Tagging Qualitative Financial Information on Investor Decision Making: Implications for XBRL. International Journal of Accounting Information Systems, 13(1), 2-20.
 • Atkins, J., & Maroun, W. (2015). Integrated Reporting in South Africa in 2012: Perspectives from South African Institutional Investors. Meditari Accountancy Research, 23(2), 197-221.
 • Bakar, S., & Yi, A. N. (2016). The Impact of Psychological Factors on Investors’ Decision Making in Malaysian Stock Market: A Case of Klang Valley and Pahang. Procedia Economics and Finance, 35, 319-328.
 • Besler, Ö. N. (2019). Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama Algılama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Brown, S., Dutordoir, M., Veld, C., & Veld-Merkoulova, Y. (2019). What is the Role of Institutional Investors in Corporate Capital Structure Decisions? A Survey Analysis. Journal of Corporate Finance, 35, 270-286.
 • Bulut, E., & Er, B. (2017). Davranışsal Kurumsal Finans Ekseninde Kurumsal Finansal Kararlar: Bir Literatür Değerlendirmesi. International Journal of Economic and Administrative Studies(20), 34-50.
 • Caner, A. E. (2019, Haziran). Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler. Mersin: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Chang, C.-H., & Lin, S.-J. (2015). The Effects of National Culture and Behavioral Pitfalls on Investors' Decision-Making: Herding Behavior in International Stock Markets. International Review of Economics and Finance, 37, 380-392.
 • Cohen, J., Holder-Webb, L., Nath, L., & Wood, D. (2011). Retail Investors’ Perceptions of the Governance, and Corporate Social Decision-Usefulness of Economic Performance, Governance, and Corporate Social Responsibility Disclosures. Behavioral Research in Accouting, 23(1), 109-129.
 • Crifo, P., Forget, V. D., & Teyssier, S. (2015). The Price of Environmental, Social and Governance Practice Disclosure: An Experiment with Professional Private Equity Investors. Journal of Corporate Finance, 35, 168-194.
 • Cruz, A. L., Patel, C., Ying, S., & Pan, P. (2020). The Relevance of Professional Skepticism to Finance Professionals’ Socially Responsible Investing Decisions. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 26, 1-4.
 • Çelebier, M. (2018). Türkiye’de Entegre Raporlamada Kullanılan Göstergelerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma ve Uygulama Örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çüm, S., Demir, E. K., Gelbal, S., & Kışla, T. (2018). Kayıp Veriler Yerine Yaklaşık Değer Atamak için Kullanılan Gelişmiş Yöntemlerin Farklı Koşullar Altında Karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 230-249.
 • Dahms, D. (2012). Investigating the relevance of selected aspects of integrated reporting in the banking industry. Potchefstroom Business School, Potchefstroom Campus of the North-West University.
 • EY. (2014). Tomorrow’s Investment Rules: Global Survey of Institutional Investors on Non-Financial Performance. London: Ernst and Young.
 • Flores, E., Fasan, M., Mendes‐da‐Silva, W., & Sampaio, J. O. (2019). Integrated Reporting and Capital Markets in An International Setting: The Role of Financial Analysts. Business Strategy and the Environment, 28, 1466-1480.
 • Gambetti, E., & Giusberti, F. (2019). Personality, Decision-Making Styles and Investments. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 80, 14-24.
 • Hoffmann, C., & Fieseler, C. (2012). Investor Relations Beyond Financials - Non-Financial Factors and Capital Market Image Building. Corporate Communications: An International Journal, 17(2), 138-156.
 • Hsiao, P.-C. (2015). Usefulness of Integrated Reporting Concepts to Investment Decision-making: Empirical Evidence from Taiwan. The University of Waikato.
 • İslamoğlu, H., & Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta.
 • Karaburun, G. (2019). Muhasebe Kültürü ve Entegre Raporlama Farkındalığı İlişkisi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kartal, M. T., Yüksek, S., & Zengin, S. (2017). Türk Bankacılık Sektöründeki Kar Dağıtım Kısıtlamalarının Yatırımcıların Kararları Üzerindeki Etkileri. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 1(1), 38-51.
 • Kelton, A. S., & Pennington, R. R. (2012). Internet Financial Reporting: The Effects of Information Presentation Format and Content Differences On Investor Decision Making. Computers in Human Behavior, 28, 1178-1185.
 • Küçüksille, E., & Usul, H. (2012). Bilişsel Önyargılar ve Yatırımcı Kararlarına Etkileri. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 24-35.
 • Kwaghfan, A. (2015, Temmuz). Impact of Sustaınability Reporting on Corporate Performance of Selected Quoted Companies in Nigeria. Nijerya: Unıversity of Nigeria.
 • Landau, S., & Everitt, B. S. (2004). A Handbook of Statistical Analyses Using SPSS. London: Chapman & Hall/CRC.
 • Lemma, T. T., Khan, A., Muttakin, M. B., & Mihret, D. G. (2019). Is Integrated Reporting Associated with Corporate Financing Decisions? Some Empirical Evidence. Asian Review of Accounting, 27(3), 425-443.
 • Misra, R., Srivastava, S., & Banwet, D. (2019). Do Religious and Conscious Investors Make Better Economic Decisions? Evidence from India. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 22, 66-74.
 • Parveen, S., Satti, Z. W., Subhan, Q. A., & Jamil, S. (2020). Exploring Market Overreaction, Investors’ Sentiments and Investment Decisions in Emerging Stock Market. Borsa _Istanbul Review, 20(3), 1-12.
 • Rose, J. M. (2001). The Effects of Multimedia-Induced Affective States on Recall and Decision-Making By Individual Investors. International Journal of Accounting Information Systems, 2, 22-40.
 • Sansar, G. (2015). Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Açısından Sermaye piyasasının Etkinliği ve Borsa İstanbul Örneği. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Saygılı, E., & Şahin, Y. (2018). Finansal Performans ile Hisse Senedi Yatırımcı Kararları Arasındaki İlişki: BİST Çimento Sektöründe TOPSIS Uygulaması. İzmir Democracy Unıversity Social Sciences Journal, 1(1), 16-45.
 • Sezer, D., & Demir, S. (2015). Yatırımcıların Finansal Okuryazarlık ve Bilişsel Yetenek Düzeylerinin Psikolojik Yanılsamalar ile İlişkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi(66), 69-88.
 • Slack, R., & Tsalavoutas, I. (2018). Integrated Reporting Decision Usefulness: Mainstream Equity Market Views. Accounting Forum, 42, 184-198.
 • Solak, B., Gönen, S., & Rasgen, M. (2017, Mart). Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlamaya İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(1), 166-188.
 • Topal, Y. (2019, Mayıs). Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlamaya İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Tespiti: Bursa İli Örneği. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü.
 • Villiers, C. d., & Staden, C. v. (2012). New Zealand Shareholder Attitudes Towards Corporate Environmental Disclosure. Pacific Accounting Review, 24(2), 186-210.
 • Vohraa, S., & Davies, G. (2020). Investor Regret, Share Performance and the Role of Corporate Agreeableness. Journal of Business Research, 110, 306-315.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics and Administrative Sciences - Law
Authors

Orcid: 0000-0002-1947-8181
Author: Ahmet AKBAŞ (Primary Author)
Institution: Recep Tayyip Erdogan University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1723-1107
Author: Ali COŞKUN
Institution: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0935-1830
Author: Osman KARAMUSTAFA
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Birimi
Project Number SDK-2019-1030
Dates

Publication Date : March 29, 2021

APA Akbaş, A , Coşkun, A , Karamustafa, O . (2021). Entegre Raporlama İçerik Öğelerinin Yatırımcı Kararları Üzerindeki Etkisi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (1) , 303-326 . DOI: 10.32709/akusosbil.827403