Year 2021, Volume 23 , Issue 1, Pages 85 - 96 2021-03-29

Türk ve Alman Üniversitelerinde Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretmenliği Programlarının Karşılaştırılması
A Comparison of German Language Teaching Programs in Turkey and Germany

Bilal ÜSTÜN [1] , Aysel DEREGÖZÜ [2]


Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Almanya’nın Almanca öğretmenliği programlarının karşılaştırılmasıdır. Bu amaç kapsamında, iki ülkenin Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretmenliği programları incelenmiştir. Almanya’da ortak bir program bulunmamasından ve eyaletler arasında farklılıklar olmasından dolayı örnek olarak PH Freiburg Üniversitesi’nde uygulanan eğitim programı esas alınmıştır. Çalışmada, doküman analizi yöntemiyle içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi ile Almanca öğretmenliği eğitim programları, öğrenci seçme sistemi, müfredat ve mezuniyet koşulları açısından incelenmiş, programlar arasında benzerlik ve farklılıklar irdelenmiştir. İki ülkede uygulanan eğitim programlarındaki benzerliklerin yanı sıra farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Öğrenci seçme sisteminde farklılık, Türkiye’de merkezi sınavla öğrenci kabul edilirken, Almanya’da bireysel başvurudan kaynaklanmaktadır. Müfredatta ise, toplam Ects kredi sayısı, ders süresi ve eğitim süresi açısından farklılıkların olduğu görülmektedir. Mezuniyet koşullarında farklılık, Türkiye’de dersleri başarılı şekilde geçmek yeterli görülmesi, Almanya’da bitirme tezi ve heyet önünde ders anlatımı koşulundan kaynaklanmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Türkiye’de, öğrenci kabul koşullarının gözden geçirilmesi ve mezuniyet şartları arasına öğretmenlik becerilerinin ispat edilmesi koşulunun eklenmesi önerilmektedir.

The aim of this study is to compare German Language Teaching programs in Turkey and Germany. For this aim, the German Language Teaching programs of both countries are examined. As in Germany a national wide program for German Language Teaching is not implemented, the program of the university PH Freiburg is examined. The programs are investigated in terms of acceptance conditions, curriculum and graduation conditions. The evaluation revealed that there are similarities and differences of both programs. In terms of acceptance conditions, a national wide entrance exam is conducted in Turkey, whereas in Germany students apply individually. In terms of curriculum, there are differences regarding total Ects credit points, lesson hours and education time. In terms of graduation conditions, passing the lessons is sufficient in Turkey, whereas a final thesis is needed in Germany. It is suggested to revise acceptance and graduation conditions of German Language Teaching programs in Turkey.

 • Aldemir, A. Y. (2010). Türkiye ve Japonya’da İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Altunya, N. (2006). Gazi Eğitim Enstitüsü 1926-1980. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • Aras, S. & Sözen, S. (2012). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore’de öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi. https://docplayer.biz.tr/16179222-Turkiye-finlandiya-ve- guney-kore-de-ogretmen-yetistirme-programlarinin-incelenmesi.html 19.12.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Aykaç, N., Kabaran, H., & Bilgin, H. (2014). Türkiye ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye Örneği). Turkish Studies, 9(3), 279-292.
 • Baki, A. & Bektaş Baki, B. (2016). Türkiye ve Almanya’nın ortaokul Matematik Öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 229-239.
 • Bilir, A. (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihsel evrimi ve istihdam politikaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 223-246.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Delibaş, H. & Babadoğan, C. (2009). Almanya, İngiltere ve Türkiye Biyoloji Öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması. İlköğretim Online, 8(2), 556-566.
 • Delibaş, H. (2007). Türkiye, İngiltere, Almanya ve Finlandiya biyoloji öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Deregözü, A. (2020). Geçmişten günümüze Almanca Öğretmenliği lisans programlarına ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. Özel Sayı, 85 Jahre Germanistik in der Türkei, 143-161.
 • Erben Kesici, S. (2011). Almanya’da öğretmen eğitimi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 34, 117-132.
 • Erbilgin, E. & Boz, B. (2013). Matematik öğretmeni yetiştirme programlarımızın Finlandiya, Japonya ve Singapur programları ile karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 156-170.
 • Erdem, B. (2010). Almanya (Bavyera Eyaleti) ve Türkiye’de coğrafya öğretmeni yetiştirilmesinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Erden, M. (2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Ergun, M. & Ersoy, Ö. (2014). Hollanda, Romanya ve Türkiye’deki sınıf öğretmeni yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 673-700.
 • Ergun, M. (2013). İsviçre ve Türkiye kimya öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması. Journal of Turkish Science Education, 10(1), 118-138.
 • Göçkan, A. (2019). Türk eğitim sistemi ile Alman eğitim sisteminde kademeler arası geçişlerin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Gürkan, T. (2007). Öğretmen nitelikleri, görev ve sorumlulukları. Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular, 124-137.
 • Karataş, K. (2020). Öğretmenlik mesleğine kuramsal bir bakış. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(17), 39-56.
 • Kavak, Y. (1999). Öğretmen eğitiminde yeni bir yaklaşıma doğru: Standartlar ve akreditasyon. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 5(3), 313-324.
 • Koçak, M. (2012). Türk ve Alman eğitim sistemlerinde yükseköğretime geçiş süreci. The Journal of Language and Linguistic Studies, 8(1), 148-167.
 • Kuş, M. (2019). Türkiye’de uygulanan Abitur programlarının değerlendirilmesi: Bir durum çalışması (Yayımlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Meriç, G. & Tezcan, R. (2005). Fen bilgisi öğretmeni yetiştirme programlarının örnek ülkeler kapsamında değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere örnekleri). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 62-82.
 • Miles, M. & Hubermann, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: SAGE.
 • ÖSYM. (2020). 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu. Ankara: ÖSYM.
 • Özden, Y. (1999). Eğitimde dönüşüm, eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özer, B., Gelen, İ., Alkan Hızlı, S., Çınar, G., ve Duran, V. (2016). The most common mistakes of teacher trainees former teachers. Universal Journal of Educational Resarch, 4(5), 963-972.
 • Pädagogische Hochschule Freiburg (2009). Studien- und Prüfungsordnung der Pädagogischen Hochschule Freiburg für Bachelor- Studiengänge. https://www.ph-freiburg.de /fileadmin/dateien/fakultaet3/gesundheitspaedagogik/Studien-_und_Pr%C3%BCfungsordnung_2009.pdf (Erişim tarihi:21.12.2020).
 • Pelit, E. & Güçer, E. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ile ilgili etik olmayan davranışlara ve öğretmenleri etik dışı davranışa yönelten faktörlere ilişkin algılamaları. Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Dergisi, 2, 95-119.
 • Sarıboğa Alagöz, N. (2006). Türkiye’deki ve Hollanda’daki İngilizce Öğretmenliği Programlarının Karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Sözen, S.& Çabuk, A. (2013). Türkiye, Avusturya ve Almanya öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 213-230.
 • Şişman, M. (2007). Eğitim bilimlerine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Uygun, S., Ergen, G. ve Öztürk, İ. H. (2011). Türkiye, Almanya ve Fransa’da öğretmen eğitimi programlarında uygulama eğitiminin karşılaştırılması. Elementary Education Online, 10(2), 389-405.
 • Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi. Ankara: Eylül Kitabevi.
 • Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: Kuramsal bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: YÖK.
 • YÖK (2018). Yeni öğretmen yetiştirme lisans programları. https://www.yok.gov.tr/ kurumsal/idari birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen yetistirme-lisans- programlari (Erişim tarihi:18.05.2019).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Language and Literature – Education – Theology
Authors

Orcid: 0000-0002-9490-3109
Author: Bilal ÜSTÜN (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8371-8047
Author: Aysel DEREGÖZÜ
Institution: yok
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2021

APA Üstün, B , Deregözü, A . (2021). Türk ve Alman Üniversitelerinde Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretmenliği Programlarının Karşılaştırılması . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (1) , 85-96 . DOI: 10.32709/akusosbil.847296