Review
PDF BibTex RIS Cite

An Analysis of the Decisions Taken in the National Education Councils on Educational and School Administration

Year 2020, Volume: 1 Issue: 2, 108 - 130, 30.12.2020

Abstract

The arguments on defining school administration as a field of specialization came back on the
agenda with the main objectives given in Turkey’s “2023 Education Vision.” Within the scope
of the teaching profession law, it is expected to determine the job description and career stages
of school administrators clearly. The decisions taken by the National Education Council have an
important role in the history of the development of the arguments regarding school administration
in Turkey. One of the main agenda items of the 19th nd last National Education Council organized
by the Ministry of National Education between 2-6 December 2014 was “Increasing the Quality
of Educational Administrators". In this study, the issues argued and the decisions taken in councils
which were

References

 • Aydın, A. (1998). Şûra kararlarının demokratiklik ve bilimsellik nitelikleri. Eğitim ve Bilim, 22(107), 4-7.
 • Bayrak, C., Himmetoğlu, B. & Ayduğ, D. (2020). Okul yöneticilerinin 19. Milli Eğitim Şurası Kararları ve 29026 sayılı yönetmelik çerçevesinde okul yöneticilerinin atanması ve değerlendirilmesine ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 4(2), 122-142.
 • Cumhurbaşkanlığı, (2018). Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlaması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 703 sayılı kanun hükmünde kararname. Resmi Gazete. 9 Temmuz 2018, sayı: 30473. https://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2018/07/20180709M3.htm
 • Çakır, C. (2017). Geçmişten günümüze Türk eğitim sistemindeki gelişmeler: bir kamu politikası aktörü olarak MEŞ’ler özelinde bir değerlendirme. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 9(2), 31-48.
 • Duman, A. (1988). Türk eğitim sisteminde uzman ve uzmanlık sorunu. Eğitim ve Bilim, 12(69), 29-35.
 • Eriş, S. (2006). 1961-1987 yılları arasında gerçekleştirilen MEŞ’ler ve alınan kararların uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Gülşen, C. & Özkan, E. (2016). Türk eğitim sisteminde milli eğitim şuraları. TURANSAM Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 8(32), 543-551.
 • MEB. (2014). Milli eğitim şuraları yönetmeliği. Resmî Gazete, 08.07.2014, sayı: 29054. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19846&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (24.12.20)
 • MEB. (2018). MEB eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelik. Resmî Gazete, 21.06.2018, sayı: 30455. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat MevzuatNo=24694&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (24.12.2020)
 • Öz, H. (2019). Veri temelli okul yöneticisi seçme, yetiştirme ve görevlendirme modeli. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 2(2), 311-334.
 • Serçin, F. (2019). 2008-2018 yılları arasında yapılan MEŞ’lernda eğitim yönetimi ve denetimi alanında alınan kararlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1981). 10. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165120_10_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1982). 11. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165200_11_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1988). 12. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165252_12_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1990). 13. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165326_13_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1993). 14. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165401_14_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1996). 15. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165430_15_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1999). 16. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2020_02/21142534_16_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (2006). 17. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165619_17_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (2010). 18. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29170222_18_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (2014). 19. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2019_12/10095332_19_sura.pdf
 • TDK. (2020). Türk dil kurumu online sözlük. https://sozluk.gov.tr/
 • TED. (2014). 19. millî eğitim şûrasına ilişkin değerlendirmeler. Ankara: TEDMEM Güncel Yayınlar.
 • Üçler, C. (2006).1988-2005 yılları arasında gerçekleştirilen MEŞ’ler ve alınan kararların uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Ürey, S. & Yılmaz, M. (2015). Eğitimde denetimde ilkelere uygunluğun değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3)20, 144-155.

Milli Eğitim Şuralarında Eğitim ve Okul Yöneticiliği

Year 2020, Volume: 1 Issue: 2, 108 - 130, 30.12.2020

Abstract

Okul yöneticiliğinin bir uzmanlık alanı olarak tanımlanmasına ilişkin tartışmaların, 2023 Eğitim
Vizyonu’nda yer verilen ilgili hedeflerle yeniden gündeme geldiği görülmektedir. Yasalaşması
düşünülen öğretmenlik meslek kanunu kapsamında okul yöneticiliğinin meslek tanımının ve
kariyer evrelerinin belirlenmesi beklenmektedir. Türkiye’de okul yöneticiliğine ilişkin tartışmaların
tarihi gelişiminde MEŞ’lerde alınan kararlar önemli bir yer tutmaktadır. MEB tarafından 2-6 Aralık
2014 tarihleri arasında düzenlenen 19. ve son MEŞ’in ana gündem maddelerinden biri de “Eğitim
Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması” olarak belirlenmişti. Bu çalışmada 19. MEŞ da dahil olmak
üzere 1981’den bu yana yapılan şuralarda okul yöneticiliği ile ilgili tartışılan konular ve alınan
kararlar derlenmiş ve analiz edilmiştir.

References

 • Aydın, A. (1998). Şûra kararlarının demokratiklik ve bilimsellik nitelikleri. Eğitim ve Bilim, 22(107), 4-7.
 • Bayrak, C., Himmetoğlu, B. & Ayduğ, D. (2020). Okul yöneticilerinin 19. Milli Eğitim Şurası Kararları ve 29026 sayılı yönetmelik çerçevesinde okul yöneticilerinin atanması ve değerlendirilmesine ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 4(2), 122-142.
 • Cumhurbaşkanlığı, (2018). Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlaması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 703 sayılı kanun hükmünde kararname. Resmi Gazete. 9 Temmuz 2018, sayı: 30473. https://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2018/07/20180709M3.htm
 • Çakır, C. (2017). Geçmişten günümüze Türk eğitim sistemindeki gelişmeler: bir kamu politikası aktörü olarak MEŞ’ler özelinde bir değerlendirme. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 9(2), 31-48.
 • Duman, A. (1988). Türk eğitim sisteminde uzman ve uzmanlık sorunu. Eğitim ve Bilim, 12(69), 29-35.
 • Eriş, S. (2006). 1961-1987 yılları arasında gerçekleştirilen MEŞ’ler ve alınan kararların uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Gülşen, C. & Özkan, E. (2016). Türk eğitim sisteminde milli eğitim şuraları. TURANSAM Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 8(32), 543-551.
 • MEB. (2014). Milli eğitim şuraları yönetmeliği. Resmî Gazete, 08.07.2014, sayı: 29054. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19846&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (24.12.20)
 • MEB. (2018). MEB eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelik. Resmî Gazete, 21.06.2018, sayı: 30455. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat MevzuatNo=24694&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (24.12.2020)
 • Öz, H. (2019). Veri temelli okul yöneticisi seçme, yetiştirme ve görevlendirme modeli. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 2(2), 311-334.
 • Serçin, F. (2019). 2008-2018 yılları arasında yapılan MEŞ’lernda eğitim yönetimi ve denetimi alanında alınan kararlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1981). 10. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165120_10_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1982). 11. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165200_11_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1988). 12. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165252_12_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1990). 13. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165326_13_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1993). 14. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165401_14_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1996). 15. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165430_15_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (1999). 16. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2020_02/21142534_16_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (2006). 17. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29165619_17_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (2010). 18. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2017_09/29170222_18_sura.pdf
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (2014). 19. milli eğitim şurası kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/ meb_iys_dosyalar/2019_12/10095332_19_sura.pdf
 • TDK. (2020). Türk dil kurumu online sözlük. https://sozluk.gov.tr/
 • TED. (2014). 19. millî eğitim şûrasına ilişkin değerlendirmeler. Ankara: TEDMEM Güncel Yayınlar.
 • Üçler, C. (2006).1988-2005 yılları arasında gerçekleştirilen MEŞ’ler ve alınan kararların uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Ürey, S. & Yılmaz, M. (2015). Eğitimde denetimde ilkelere uygunluğun değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3)20, 144-155.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Reviews
Authors

Tuğçe BULUT This is me
It is not affiliated with an institution
Türkiye


İbrahim Hakan KARATAŞ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5569-014X
Türkiye

Publication Date December 30, 2020
Submission Date December 15, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA
BULUT, T., & KARATAŞ, İ. H. (2020). Milli Eğitim Şuralarında Eğitim ve Okul Yöneticiliği. Alanyazın, 1(2), 108-130.