Year 2015, Volume 29 , Issue 2, Pages 19 - 25 2016-01-21

The Effects of Ensiling Wet Sugar Beet Pulp with Some Fruit Pomace on Silage Quality, Energy Contents and Organic Matter Digestibility
Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi

İsmail ÜLGER [1] , Mahmut KALİBER [2] , Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ [3] , Yusuf KONCA [4]


 This study was conducted to determine the effect of wet sugar beet pulp (WSBP) ensiled separately or with apple (SBA), lemon (SBL), mandarin (SBM), orange (SBO) and peaches (SBP) pulps at the half rate (50:50) on the silage pH, quality, fleig point, chemical composition, metabolizable energy (ME), net energy lactation (NEL) and organic matter digestibility (OMD). The pH of the PPS group was significantly higher and fleig points lower than the other groups (p<0.05). While dry matter content was highest in the WSBP group lowest values were obtained from SBL and SBM groups (p<0.05). The crude fiber (HS) and acid detergent lignin (ADL) contents were not significant among the groups. The chemical composition and cell wall components of the treatment groups were significantly different among the groups (p<0.05). However, crude ash in the SBP group and neutral detergent fiber (NDF) values significantly higher than those of other groups, however, crude fat and crude protein values were lower than those of other groups. In the WSBP, SBO and SBP groups the metabolic energy values were significantly higher than those of SBM and SBL groups. In the SBO the NEL value were higher than those of SBA, SBL and SBM groups; in the SBO groups’ OMD value was higher than those of SBA, SBL and SBM groups (p <0.05). When quality classes considered, SBA and SBO groups ranked as “good quality”; WSBP, SBL and SBM groups ranked as “satisfactory”; and SBP group ranked as “middle quality”. As a result, WSBP can be ensiled with fruit pomace and particularly apple and orange pulps can be used with sugar beet pulp to get better quality silages.

Bu çalışma, yaş şeker pancarı posasının (YPP) tek başına ve yarı yarıya (50:50) elma (PPE), limon (PPL), mandalina (PPM), portakal (PPP) ve şeftali (PPŞ) posaları ile karıştırılarak silolanmasının, silajların pH, kimyasal kompozisyon, hücre duvarı bileşenleri, Fleig puanları, metabolik enerji (ME), net enerji laktasyon (NEL) ve organik madde sindirilebilirlik (OMSD) değerleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. PPŞ grubunda pH değeri diğer gruplardan önemli derecede yüksek ancak Fleig puanları düşük bulunmuştur (p<0.05). YPP grubunda kuru madde (KM) düzeyi en yüksek bulunurken en düşük KM değerleri PPL ve PPM gruplarında elde edilmiştir (p<0.05). Gruplar arasında ham selüloz (HS) ve asit deterjan lignin (ADL) bakımından farklılıklar önemli bulunmamış, fakat kimyasal kompozisyonlar ve hücre duvarı bileşenleri önemli derecede farklılık göstermiştir (p<0.05). PPŞ grubunda ham kül (HK) ve nötral deterjan selüloz (NDF) değerlerinin diğer gruplardan önemli derecede yüksek ancak ham yağ (HY) ve ham protein (HP) değerlerinin diğer gruplardan daha düşük olduğu dikkati çekmiştir. YPP, PPP ve PPŞ gruplarında metabolik enerji değerleri PPL ve PPM gruplarından önemli derecede yüksektir. NEL değerinin PPP grubunda PPE, PPL ve PPM gruplarından önemli derecede yüksek ve PPP grubunda elde edilen OMSD değerinin PPE, PPL ve PPM gruplarından önemli derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Kalite sınıfı olarak, PPE ve PPP gruplarında “iyi”, YPP, PPL ve PPM gruplarında “memnuniyet verici” ve PPŞ grubunda ise “orta derecede” kalite sınıfında silaj elde edilebileceği saptanmıştır. Sonuç olarak, YPP’nın meyve posaları ile iyi derecede silolanabileceği ve özellikle elma ve portakal posaları ile kalitesi yüksek silajlar elde edilebileceği söylenebilir. 

 • Altaçlı, S., Deniz, S., 2013. Değişik şekillerde hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının in vivo ve in vitro sindirilebilirlikleri ile enerji içeriklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24: 9-13.
 • Anonim, 2014. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Faaliyet Raporu. http://www.turkseker.gov.tr/FaaliyetRapor/Seker_Fabrikalari_Faaliyet_Raporu_2013.pdf Erişim: (25.12.2015).
 • AOAC, 1990. Official Methods of Analysis. Vol. I. 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA.
 • Ashbell, G., 1994. Basic Principals of preservation of forage, by-product and residues as silage or hay. ARO. The Volcani Center Bet-Dagan, Israel.
 • Avcı, M., Akdeniz, H., Deniz, S., 2005. Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül, Adana.
 • Bulgurlu, Ş., Ergül, M., 1978. Yemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz metotları. E.Ü. Basımevi, İzmir.
 • Canbolat, Ö., Kamalak, A., Kara, H., 2014. The effects of urea supplementation on pomegranate pulp (Punica granatum L.) silage fermentation, aerobic stability and in vitro gas production. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 61: 217-223.
 • Coşkun, B., 1983. Konsantre karışımında değişik düzeylerde üreli şeker pancarı posası bulunan rasyonların kuzularda besi performansı ve karkas özellikleri ile ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri, azot dengesi ve bazı kan metabolitleri üzerine etkileri. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Courtin, M. G., Spoelstra, S. F., 1986.Counteracting structure loss in pressed sugar beet pulp silage. Animal Feed Science and Technology, 24: 97-109.
 • Dale, N., Batal, A., 2005. Feedstuffs reference issue and buyers guide, 76: 16-22.
 • Demirel, M., Yıldız, S., 2000. Hamur olum döneminde biçilen arpa hasılına kimi katkı maddeleri katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin madelerinin yıkılımı üzerine etkisi. International Animal Nutrition Congress, 4-6 Eylül, Isparta, p. 270-276.
 • Deniz, S., Demirel, M., Tuncer, Ş. D., Kaplan, O., Aksu, T., 2001. Değişik şekillerde üretilen şeker pancarı posası silajının süt ineği ve kuzu rasyonlarında kullanılma olanakları. 1. Kaliteli şeker pancarı posası silajının elde edilmesi. Turkish Journal of Veterinary Animal Science, 25: 1015-1020.
 • Deniz, S., Denek, N., Nursoy, H., Oğuz, M. N., 2002. Değişik şekillerde üretilen şeker pancarı posası silajının süt ineği ve kuzu rasyonlarında kullanılma olanakları 3. Sindirilebilirlik ve kuzu besisi denemeleri. Turkish Journal of Veterinary Animal Science, 26: 771-777.
 • Deniz, S., Tuncer, Ş. D., 2003. Şeker pancarı posası silajı: Besleyici değeri ve ekonomik analiz. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül, Konya.
 • Ergül, M., Alçiçek, A., Ayhan, V., Kılıç, A., Özkul, H., Basmacıoğlu, H., Karaayvaz, K., 2001. Kanatlı altlığının bazı yem kaynakları ile silolanma olanakları ve yem değeri. 1. Pancar posasının broyler altlığı ile silolanma olanakları ve yem değeri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38: 1018- 8851.
 • Goering, M. K., Van Soest, P. J., 1970. Forage Fibre Analysis. Agricultural Handbook, No.379. Agric. Res., Dep. of Agric, U.S.
 • Kılıç, A., 1984. Silo Yemi. Bilgehan Basımevi. İzmir.
 • Mafakter, E., Meskarbashee, M., Hassibive, P., Mashayekhi, M. R., 2010 .Study of chemical composition and quality characteristics of corn, sunflower and corn-sunflowermixture silages. Asian Journal of Animal Veterinary Advences, 5: 175-179.
 • Menke, K. H., Raab, L., Salewski, A., Steingass, H., Fritz, D., Schneider, W., 1979. The estimation of the digestibilityand metabolizable energy content of ruminant feedstuffsfrom the gas production when they are incubated withrumen liquor. The Journal of Agricultural Science; 93: 217–222.
 • Nout, M. J. R., Bouweester, H. M., Haaksama, J., Van Dijk, H., 1993. Fungal growth in silages of sugar beet press pulp and maize. Journal of Agricultural Science, 121: 323-326. Perry, T. W., Cullison, A. E., Lowrey, R. S., 2004. Feeds and Feeding. 6th ed., Prentice Hall, New Jersey, USA.
 • SPSS: Spss for Windows., 1999. Spps Inc., Chicago, Illinois, USA.
 • Şahin, K., Çerçi, İ. H., Güler, T., Şahin, N., Kalander, H., Çelik, S., 1999. Farklı silaj katkı maddelerinin yaş şeker pancarı posası silajı kalitesine etkileri. Turkish Journal of Veterinary Animal Science, 23: 285-292.
 • TUIK, 2015. Türkiye İstatistik Kurumu. http://rapory.tuik.gov.tr/17-08-2015-06:29:42- 1464372441684345611916261389.html. Erişim: (30.04.2015).
 • Velioglu, Y. S., Mazza, G., Gao, L., Oomah, B. D., 1998. Antioxidant activity and total phenolics in selected fruits, vegetables, and grain products. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46: 4113-4117.
 • Yalçınkaya, M. Y., Baytok, E., Yörük, M. A., 2012. Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9: 95-106.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İsmail ÜLGER (Primary Author)

Author: Mahmut KALİBER

Author: Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ

Author: Yusuf KONCA

Dates

Publication Date : January 21, 2016

Bibtex @research article { alinterizbd405715, journal = {Alinteri Journal of Agriculture Science}, issn = {2564-7814}, eissn = {2587-2249}, address = {}, publisher = {Adem Yavuz SÖNMEZ}, year = {2016}, volume = {29}, pages = {19 - 25}, doi = {}, title = {Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {ÜLGER, İsmail and KALİBER, Mahmut and BÜYÜKKILIÇ BEYZİ, Selma and KONCA, Yusuf} }
APA ÜLGER, İ , KALİBER, M , BÜYÜKKILIÇ BEYZİ, S , KONCA, Y . (2016). Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi. Alinteri Journal of Agriculture Science , 29 (2) , 19-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/alinterizbd/issue/24980/405715
MLA ÜLGER, İ , KALİBER, M , BÜYÜKKILIÇ BEYZİ, S , KONCA, Y . "Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi". Alinteri Journal of Agriculture Science 29 (2016 ): 19-25 <https://dergipark.org.tr/en/pub/alinterizbd/issue/24980/405715>
Chicago ÜLGER, İ , KALİBER, M , BÜYÜKKILIÇ BEYZİ, S , KONCA, Y . "Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi". Alinteri Journal of Agriculture Science 29 (2016 ): 19-25
RIS TY - JOUR T1 - Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi AU - İsmail ÜLGER , Mahmut KALİBER , Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ , Yusuf KONCA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Alinteri Journal of Agriculture Science JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 25 VL - 29 IS - 2 SN - 2564-7814-2587-2249 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi %A İsmail ÜLGER , Mahmut KALİBER , Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ , Yusuf KONCA %T Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi %D 2016 %J Alinteri Journal of Agriculture Science %P 2564-7814-2587-2249 %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD ÜLGER, İsmail , KALİBER, Mahmut , BÜYÜKKILIÇ BEYZİ, Selma , KONCA, Yusuf . "Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi". Alinteri Journal of Agriculture Science 29 / 2 (January 2016): 19-25 .
AMA ÜLGER İ , KALİBER M , BÜYÜKKILIÇ BEYZİ S , KONCA Y . Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2016; 29(2): 19-25.
Vancouver ÜLGER İ , KALİBER M , BÜYÜKKILIÇ BEYZİ S , KONCA Y . Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2016; 29(2): 25-19.