Research Article
BibTex RIS Cite

Cattle Feeding Habits of Cattle Enterprises in Narman County of Erzurum Province

Year 2017, Volume: 32 Issue: 1, 39 - 45, 23.06.2017
https://doi.org/10.28955/alinterizbd.304466

Abstract

This study was
carried out to determine cattle breeders’ farm management and calf raising
practices in Narman county of Erzurum province. For this purpose, some data
were obtained by conducting a face to face survey study with 208 producers in
Narman county.  Just 13,5 %of breeders
who participated in the survey stated that they kept records of their animals
regularly. 59 %of the cattle breeders indicated that they were in the need of
technical assistance about cattle rearing, and 31%of them who needed
assisstance got this knowledge through College of Veterinary. In most of the
enterprises (43%),  breeders based on all
of the general signs of heat and cows in the 83%of the enterprises cows are
inseminated in the first heat after birth.While 66%of the breeders used
artificial insemination, 97%of breeders who used this method claimed that they
were happy with this practice.It was determined that in 47%of the enterprises
colostrum is not offered to new-born calves. In the enterprises that colostrum
is offered to calves, they got the colostrum by sucking their dams (40%) or by
milk bottles (57%). Furthermore, 84%of breeders stated that they fed their
calves by colostrum less than 3 days. Milk feeding period for calves were
usually 4-5 months (51%)
.

References

 • Anonim, 2017. Hayvansal Üretim İstatistikleri. http://tuik.gov.tr/ [Erişim tarihi:21.03.2017]
 • Cochran, W.G., 1977. Sampling Techniques. 3rd Edition. John Wiley and Sons. New York.
 • Çoban, O., Laçin, E., Sabuncuoğlu, N and Genc, M., 2013. Production and health parameters in cattle herds: a survey from eastern Turkey. The Journal of Animal and Plant Sciences, 23 (6), 1572-1577.
 • Demir, P., 2011. Kars İlindeki süt üreticilerinin bazı teknik bilgi düzeylerinin araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 6 (1), 47-54.
 • Goonewardenet, L. A., Spicert, H.M., McNeil, A.O., and Slack, W. L., 1995. A survey of production characteristics, ownership and extension needs of the Alberta dairy industry. Can. J. Anim. Sci. 75 (2), 181-184.
 • Heinrichs, A. J., Kiernan, N. E., Graves, R. E., And Hutchınson, L. J., 1987. Survey of calf and heifer management practices in Pennsylvania dairy herds. J Dairy Sci 70 (4), 896-904.
 • Ildız, F., 1999. Tokat İli merkez ilçesinde ithal sığır yetiştiren tarım işletmelerinin yapısı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı.(Yüksek Lisans Tezi, Basılmamış). Ankara.
 • Kaygısız, A., Tümer, R., Orhan, H., Vanlı, Y., 2008. Kahramanmaraş bölgesi süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri: ı. yetiştirme uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2), 23-31.
 • Koçyiğit, R., Diler, A., Yanar, M., Güler, O., Aydın, R., Avcı, M., 2015. Erzurum İli Hınıs İlçesi sığırcılık işletmelerinin yapısal durumu: Çiftlik yönetimi ve buzağı yetiştirme uygulamaları. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 5 (4), 85-97.
 • Koyubenbe, N., 2005. İzmir ili ödemiş ilçesinde süt sığırcılığının geliştirilmesi olanakları üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim, 46: 8-13.
 • Özhan, M., Tüzemen, N., Yanar, M., 2012. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Notu Yay. No:134. Erzurum.
 • Özyürek, S., Kocyigit, R., Tuzemen, N., 2014. Erzincan İlinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri: Çayırlı İlçesi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 11 (2), 19-26.
 • Soyak, A., 2006. Tekirdağ ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerin siyah alaca süt sığırı popülasyonunun çeşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Trakya Ünv. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
 • Şeker, İ., Tasalı, H., Güler, H.2012. Muş İlinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikleri. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 26 (1), 09-16.
 • Tugay, A., Bakır, G., 2008. Giresun Yöresindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40(1), 37-47.
 • Ünalan, A., Serbester, U., Çınar, M., Ceyhan, A., Akyol, E., Şekeroğlu, A., Erdem, T., Yılmaz, S., 2013. Niğde İli süt sığırcılığı işletmelerinin mevcut durumu, başlıca sorunları ve çözüm önerileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (2), 67-72.
 • Vasseur, E., Borderas, F., Cue, R. I., Lefebvre, D., Pellerin , D., Rushen, J., Wade, K. M., Passillé, A. M., 2010. A survey of dairy calf management practices in Canada that affect animal welfare. Journal of Dairy Science. 93 (3), 1307-1315.
 • Yamane, T., 2006. Temel Örnekleme Yöntemleri. Çev. Esin, A., Bakır, M.A., Aydın, C, Güzbüzsel, E. Literatür Yayınları: 53, İstanbul.
 • Yıldız, N. ve Bircan, H., 2006. Uygulamalı İstatistik. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Erzurum İli Narman İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Çiftlik Yönetimi ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları

Year 2017, Volume: 32 Issue: 1, 39 - 45, 23.06.2017
https://doi.org/10.28955/alinterizbd.304466

AbstractBu araştırma,
sığır yetiştiricilerinin çiftlik yönetimi ve buzağı yetiştirme uygulamalarını
belirlemek amacıyla Erzurum İli Narman İlçesi’nde yapılmıştır. Bu amaçla Narman
ilçe ve köylerinde 208 işletme sahibiyle yüz yüze anket çalışması yapılarak
veriler elde edilmiştir. Ankete katılan yetiştiricilerin sadece % 13,5'i, düzenli
olarak kayıt tuttuğunu ifade etmiştir. İşletmelerin % 59’unun teknik bilgi
desteği alma ihtiyacı hissettiklerini ve çoğunlukla (% 31) bu bilgiyi Veteriner
Fakültesi vasıtasıyla edindikleri belirlenmiştir. İneklerin kızgınlığa gelme belirtisi olarak işletmelerin çoğunluğunun (%
43) genel belirtilerin hepsini esas aldığı ve yetiştiricilerin % 83’ünün doğum
sonrası ilk kızgınlıkta tohumlama yaptıkları tespit edilmiştir
. Yetiştiricilerin % 66’sının suni
tohumlama yaptırırken % 97’si bu uygulamadan memnun kaldığını bildirmiştir.
İşletmelerin % 47’sinde buzağılara ağız sütü verilmediği belirlenmiş, verilen
işletmelerde ise buzağıların ağız sütünü annesini emerek (% 40) ya da biberonla
(% 57) aldığı saptanmıştır. Ayrıca, yetiştiricilerin % 84 ü üç günden daha az
süreyle ağız sütü verdiklerini ifade etmişlerdir. Buzağılara normal süt verme
süreleri ise çoğunlukla 4-5 (% 51) aydır.
References

 • Anonim, 2017. Hayvansal Üretim İstatistikleri. http://tuik.gov.tr/ [Erişim tarihi:21.03.2017]
 • Cochran, W.G., 1977. Sampling Techniques. 3rd Edition. John Wiley and Sons. New York.
 • Çoban, O., Laçin, E., Sabuncuoğlu, N and Genc, M., 2013. Production and health parameters in cattle herds: a survey from eastern Turkey. The Journal of Animal and Plant Sciences, 23 (6), 1572-1577.
 • Demir, P., 2011. Kars İlindeki süt üreticilerinin bazı teknik bilgi düzeylerinin araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 6 (1), 47-54.
 • Goonewardenet, L. A., Spicert, H.M., McNeil, A.O., and Slack, W. L., 1995. A survey of production characteristics, ownership and extension needs of the Alberta dairy industry. Can. J. Anim. Sci. 75 (2), 181-184.
 • Heinrichs, A. J., Kiernan, N. E., Graves, R. E., And Hutchınson, L. J., 1987. Survey of calf and heifer management practices in Pennsylvania dairy herds. J Dairy Sci 70 (4), 896-904.
 • Ildız, F., 1999. Tokat İli merkez ilçesinde ithal sığır yetiştiren tarım işletmelerinin yapısı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı.(Yüksek Lisans Tezi, Basılmamış). Ankara.
 • Kaygısız, A., Tümer, R., Orhan, H., Vanlı, Y., 2008. Kahramanmaraş bölgesi süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri: ı. yetiştirme uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2), 23-31.
 • Koçyiğit, R., Diler, A., Yanar, M., Güler, O., Aydın, R., Avcı, M., 2015. Erzurum İli Hınıs İlçesi sığırcılık işletmelerinin yapısal durumu: Çiftlik yönetimi ve buzağı yetiştirme uygulamaları. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 5 (4), 85-97.
 • Koyubenbe, N., 2005. İzmir ili ödemiş ilçesinde süt sığırcılığının geliştirilmesi olanakları üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim, 46: 8-13.
 • Özhan, M., Tüzemen, N., Yanar, M., 2012. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Notu Yay. No:134. Erzurum.
 • Özyürek, S., Kocyigit, R., Tuzemen, N., 2014. Erzincan İlinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri: Çayırlı İlçesi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 11 (2), 19-26.
 • Soyak, A., 2006. Tekirdağ ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerin siyah alaca süt sığırı popülasyonunun çeşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Trakya Ünv. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
 • Şeker, İ., Tasalı, H., Güler, H.2012. Muş İlinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikleri. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 26 (1), 09-16.
 • Tugay, A., Bakır, G., 2008. Giresun Yöresindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40(1), 37-47.
 • Ünalan, A., Serbester, U., Çınar, M., Ceyhan, A., Akyol, E., Şekeroğlu, A., Erdem, T., Yılmaz, S., 2013. Niğde İli süt sığırcılığı işletmelerinin mevcut durumu, başlıca sorunları ve çözüm önerileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (2), 67-72.
 • Vasseur, E., Borderas, F., Cue, R. I., Lefebvre, D., Pellerin , D., Rushen, J., Wade, K. M., Passillé, A. M., 2010. A survey of dairy calf management practices in Canada that affect animal welfare. Journal of Dairy Science. 93 (3), 1307-1315.
 • Yamane, T., 2006. Temel Örnekleme Yöntemleri. Çev. Esin, A., Bakır, M.A., Aydın, C, Güzbüzsel, E. Literatür Yayınları: 53, İstanbul.
 • Yıldız, N. ve Bircan, H., 2006. Uygulamalı İstatistik. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Abdulkerim Diler

Olcay Güler

Recep Aydın

Mete Yanar

Rıdvan Koçyiğit

Publication Date June 23, 2017
Acceptance Date May 31, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 32 Issue: 1

Cite

APA Diler, A., Güler, O., Aydın, R., Yanar, M., et al. (2017). Erzurum İli Narman İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Çiftlik Yönetimi ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları. Alinteri Journal of Agriculture Science, 32(1), 39-45. https://doi.org/10.28955/alinterizbd.304466
AMA Diler A, Güler O, Aydın R, Yanar M, Koçyiğit R. Erzurum İli Narman İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Çiftlik Yönetimi ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları. Alinteri Journal of Agriculture Science. June 2017;32(1):39-45. doi:10.28955/alinterizbd.304466
Chicago Diler, Abdulkerim, Olcay Güler, Recep Aydın, Mete Yanar, and Rıdvan Koçyiğit. “Erzurum İli Narman İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Çiftlik Yönetimi Ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları”. Alinteri Journal of Agriculture Science 32, no. 1 (June 2017): 39-45. https://doi.org/10.28955/alinterizbd.304466.
EndNote Diler A, Güler O, Aydın R, Yanar M, Koçyiğit R (June 1, 2017) Erzurum İli Narman İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Çiftlik Yönetimi ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları. Alinteri Journal of Agriculture Science 32 1 39–45.
IEEE A. Diler, O. Güler, R. Aydın, M. Yanar, and R. Koçyiğit, “Erzurum İli Narman İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Çiftlik Yönetimi ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları”, Alinteri Journal of Agriculture Science, vol. 32, no. 1, pp. 39–45, 2017, doi: 10.28955/alinterizbd.304466.
ISNAD Diler, Abdulkerim et al. “Erzurum İli Narman İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Çiftlik Yönetimi Ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları”. Alinteri Journal of Agriculture Science 32/1 (June 2017), 39-45. https://doi.org/10.28955/alinterizbd.304466.
JAMA Diler A, Güler O, Aydın R, Yanar M, Koçyiğit R. Erzurum İli Narman İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Çiftlik Yönetimi ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2017;32:39–45.
MLA Diler, Abdulkerim et al. “Erzurum İli Narman İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Çiftlik Yönetimi Ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları”. Alinteri Journal of Agriculture Science, vol. 32, no. 1, 2017, pp. 39-45, doi:10.28955/alinterizbd.304466.
Vancouver Diler A, Güler O, Aydın R, Yanar M, Koçyiğit R. Erzurum İli Narman İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Çiftlik Yönetimi ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2017;32(1):39-45.

Cited By


Structural Analysis of Cattle Breeding in Igdir Province
Journal of the Institute of Science and Technology
İsa YILMAZ
https://doi.org/10.21597/jist.567366