Year 2017, Volume 32 , Issue 2, Pages 25 - 37 2017-12-29

Eğlence Göleti’nin Su Kalitesi ve Kullanılabilirliğinin Tespiti (Boyabat, Sinop)
Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop)

Arzu Aydın Uncumusaoğlu [1] , Ekrem Mutlu [2]


Bu çalışmada, Sinop ilinin Boyabat ilçesinde bulunan Eğlence Gölet’inin ilk su kalitesi verileri değerlendirilmiştir. İzleme çalışması, Eylül 2015 ile Ağustos 2016 tarihleri arasındaki üç örnekleme istasyonunda aylık olarak gerçekleştirilmiştir. Toplam 21 fizikokimyasal parametre ve 7 ağır metal seviyeleri mevsimsel ve yıllık olarak değerlendirilmiştir. Sonra, bu değerler WHO ve Türkiye’nin Su Kalitesi Yönetim Yönetmeliği (SWQMR) kriterlerine göre sınıflandırılmıştır. Eğence Gölet’i genellikle akuatik organizmalar ve sulama suyu için uygundur. Ancak sonbahar mevsiminde tespit edilen yüksek su sıcaklıkları, sıcaklığa karşı hassas sucul organizmalar için tehlike oluşturabilir. Bu çalışmada su sıcaklığı, sülfit, nitrat ve pH değişiklikleri çok tehlikeli bir durumda tespit edilmemiştir. Ancak ani olarak değişen iklim değişikliği nedeniyle geleceği tahmin etmek zordur. Gölet'i tehdit eden kirlilik kaynakları öncelikle iklim ve Eğlence göleti çevresinde yapılan tarım aktivitelerinde kullanılan gübreler olabilir.

In this study, the first quality data on water quality of Eğlence pond which is located in Boyabat province of Sinop, was evaluated. The monitoring study was performed monthly in three sampling sites between September 2015 and August 2016. A total of 21 physicochemical parameters and 7 heavy metal levels were evaluated on the seasonal, and annual. Then, these values have been classified according to the WHO and Turkey’s Water Quality Management Regulation criteria. The Eğence Pond water is generally suitable for aquatic organisms and irrigation. However, the high water temperatures detected during the autumn season can pose a threat to living sensitive aquatic organisms. In this study, water temperature, sulphite, nitrate and pH changes do not a very dangerous situation.

The sources of pollution threatening this Pond can be primarily the climate, and the fertilizers used in agricultural activities around the Eğlence pond.

 • Akkan, T., 2017. An Assessment of Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) pollution in Harsit Stream, Giresun, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 26 (5), 3217-3221.
 • Anonymous, 2016. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi, Proje Nihai Raporu, Ankara.
 • Anonymous, 1998. Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association, 7 th Edition, Washington, USA.
 • Anonymous, 2014. World Health Organization (WHO). Guidelines for drinking water quality, 3rd edn., World Health Organization, Geneva.
 • APHA, 2012. Standard Methods for examination of water and wastewater. Washington, American Public Health Association; 1360 pp.
 • Atea, E., Kadak, A.E., and Sönmez, A.Y., 2017. Germeçtepe Baraj Gölünün (Kastamonu-Daday) Bazı Fizikokimyasal Su Kalite Parametrelerinin İncelenmesi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 32(1), 55-68.
 • Atıcı T., 2004. Sarıyar Barajı Planktonik Algleri Kısım: I – Cyanophyta, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Cilt II. Sayı XII. 88-98
 • Aydin Uncumusaoğlu, A. and Akkan, T., 2017. Assessment of Yağlıdere Stream water quality using multivariate statistical techniques. Polish Journal of Environmental Studies 26(4): 1715–1723. https://doi.org/10.15244/pjoes/68952
 • Aydın Uncumusaoglu, A., Sengül, U. and Akkan, T., 2016. Environmental contamination of heavy metals in the Yağlıdere Stream (Giresun) Southeastern Black Sea. Fresenius Environmental Bulletin 25(12): 5492-5498.
 • Cirik, S. and Gökpınar, Ş., 1993. Plankton Bilgisi ve Kültürü. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 47, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Egemen, Ö., and Sunlu, U,. 1999. Su Kalitesi (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yayın No:14. E. Ü. Basımevi, Bornova/İzmir.
 • Egemen, Ö., 2006. Su kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yayın no:14, 6. baskı, 150 s, Bornova- İzmir.
 • Kannel, P.R., Lee, S., Kanel, S.R. and Khan, S.P., 2007. Chemometric application in classification and assessment of monitoring locations of an Urban River System, Analytica Chimica Acta, 582 (2), 390–399.
 • Kazi, T.G., Arain, M.B., Jamali, M.K., Jalbani, N., Afridi, H.I., Sarfraz, R.A., Baig, J.A. and Shah A.Q., 2009. Assessment of water quality of polluted lake using multivariate statistical techniques: A case study. Ecotoxicology and Environmental Safety 72:301–309.
 • Kurnaz, A., Mutlu, E. and Aydin Uncumusaoğlu, A., 2016. Determination of water quality parameters and heavy metal content in surface water of Çiğdem Pond (Kastamonu/Turkey) Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 4(10):907-913.
 • Liu, C., Lin, K. and Kuo, Y., 2003. Application of factor analysis in the assessment of groundwater quality in a Blackfoot Disease area in Taiwan. Science of the Total Environment 313(1-3):77-89.
 • Mavukkandy, M. O., Karmakar, S., and Harikumar, P. S., 2014. Assessment and rationalization of water quality monitoring network: A multivariate statistical approach to the Kabbini River (India). Environmental Science and Pollution Research 21(17):10045-10066. https://doi.org/10.1007/s11356-014-3000-y
 • Mutlu, E., Yanık, T., Ak, I., Kutlu, B., and Yavuz S., 2016. Determining the water quality of Lake Delice(İmranlı- Sivas). Mar. Sci. Tech. Bull. 4(2):11-19.
 • Mutlu E., Yanık T. and Demır T., 2013. Horohon Deresi (Hafik- Sivas) su kalitesi özelliklerinin aylık değişimleri. Alınteri Zirai Bilimleri Dergisi 25 (B): 45.
 • Mutlu, E. and Aydın Uncumusaoğlu, A., 2016. Physicochemical analysis of water quality of Brook Kuruçay. Turkish Journal of Agriculture, Food Science and Technology 4(11):991-998.
 • Mutlu, E. and Tepe, A. Y., 2014. Evaluation of some of physical and chemical characteristics of Yayladağı Irrigation Pond (Hatay). Alinteri Journal of Agriculture Sciences 27(2):18-23.
 • Mutlu, E. and Aydın Uncumusaoğlu, A., 2017. Küçüksu Göleti’nin (Taşköprü-Kastamonu) su kalitesinin incelenmesi,Yunus Araştırma Bülteni 17(3) https://doi.org/10.17693/yunusae.vi.272240
 • Mutlu, E. and Aydin Uncumusaoglu. A., 2017. Investigation of the water quality of Alpsarı Pond (Korgun-Çankırı) Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 17:1231–1243.
 • Mutlu, E. and Kutlu, B., 2017. Determining the water quality of Maruf Dam ( Boyabat – Sinop ), Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 32(1): 81–90.
 • Ntengwe, F.W., 2006.. Pollutant loads and water quality in streams of heavily populated and industrialised towns. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 31(15-16): 832- 839.
 • Ouyang, Y., Nkedi-Kizza, P., Wu, Q. T., Shinde, D., and Huang, C. H., 2006. Assessment of seasonal variations in surface water quality. Water Research 40:3800–3810.
 • Özdemir, N., 1994. Tatlı ve tuzlu sularda alabalık üretimi. Fırat Üniversitesi Yayınları, No: 35. 228 s. Elazığ
 • Özdemir, Ö., 2016. Application of multivariate statistical methods for water quality assessment of Karasu-Sarmisakli Creeks and Kizilirmak River in Kayseri, Turkey. Polish Journal of Environmental Studies 25(3):1149-1160.
 • Ramesh, C. P. and Gundala, H. P., 2015. Painted stork Heronry at Veerapuram Village, Andhra Pradesh India, A case study. International Research Journal of Biological Sciences 4 (2): 84-88.
 • Reynolds, C.S., 1993. The Ecology of Freshwater Phytoplankton. Chambridge Univ., 384 p.
 • Şengül, Ü., 2016. Comparing determination methods of detection and quantification limits for aflatoxin analysis in hazelnut. Journal of Food and Drug Analysis 24(1): 56-62. doi:10.1016/j.jfda.2015.04.009.
 • Shanthakumar, S., 2016. Assessment of seasonal variations in surface water quality of Cooum River in Chennai , India – a Statistical Approach 18(3):527–545.
 • Shrestha, S. and Kazama, F. (2007). Assessment of surface water quality using multivariate statistical techniques: A case study of the Fuji River Basin, Japan. Environmental Modelling and Software 22(4): 464-475.
 • SWQMR, 2015. Regulation on the surface water quality management. Number of official gazette: 29327.
 • Tanyolaç, J. 2009. Limnoloji (Tatlısu Bilimi). Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
 • Taş, B., 2006. Investigation of water quality of Derbent Dam Lake (Samsun). Ekoloji 60:1-6.
 • Taş, B., 2011. Gaga Gölü (Ordu. Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi/The Black Sea Journal of Sciences. 2(1)3:43-61.
 • Tepe, Y., Mutlu, E., Ateş, A. and Başusta, N., 2004. Water quality of Samandağ-Karamanlı Pond (Hatay).Türk Sucul Yaşam Dergisi 2(3):408-414.
 • Temponeras, M., Kristiansen, J., Moustaka, G. M., 2000. Seasonal Variation in Phytoplankton Composition an Physical Chemical Feactures of the Shallow Lake Doirani, Macedonia, Greece Hydrobiologia, 424:109-122.
 • Thirupathaiah, M., Samatha, C.H, Sammaiah, C., 2012. Analysis of water quality using physico-chemical parameters in lower Manair reservoir of Karimnagar district, Andhra Pradesh. Internatıonal Journal of Envıronmental Sciences 3(1):172-180.
 • Tokatlı, C., Köse, E., Uğurluoğlu, A., Çiçek, A. and Emiroğlu, Ö. 2014. Gala Gölü (Edirne) Su Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Değerlendirilmesi. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 32(4):490-501.
 • Ünlü, A., Çoban, F., Tunç, M.S., 2008. Hazar Gölü su kalitesinin fiziksel ve inorganik kimyasal parametreler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23 (1): 119-127.
 • Zeng, X. and Rasmussen, C.D., 2005. Multivariate statistical characterization of water quality in Lake Lanier, Georgia, USA. Journal of Environmental Quality 34:1980-1991.
Primary Language en
Subjects Science
Published Date 2017/2
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9676-7737
Author: Arzu Aydın Uncumusaoğlu (Primary Author)
Institution: Giresun University
Country: Turkey


Author: Ekrem Mutlu
Institution: Kastamonu University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2017

Bibtex @research article { alinterizbd332812, journal = {Alinteri Journal of Agriculture Science}, issn = {2564-7814}, eissn = {2587-2249}, address = {}, publisher = {Adem Yavuz SÖNMEZ}, year = {2017}, volume = {32}, pages = {25 - 37}, doi = {10.28955/alinterizbd.332812}, title = {Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop)}, key = {cite}, author = {Aydın Uncumusaoğlu, Arzu and Mutlu, Ekrem} }
APA Aydın Uncumusaoğlu, A , Mutlu, E . (2017). Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop). Alinteri Journal of Agriculture Science , 32 (2) , 25-37 . DOI: 10.28955/alinterizbd.332812
MLA Aydın Uncumusaoğlu, A , Mutlu, E . "Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop)". Alinteri Journal of Agriculture Science 32 (2017 ): 25-37 <https://dergipark.org.tr/en/pub/alinterizbd/issue/33578/332812>
Chicago Aydın Uncumusaoğlu, A , Mutlu, E . "Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop)". Alinteri Journal of Agriculture Science 32 (2017 ): 25-37
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop) AU - Arzu Aydın Uncumusaoğlu , Ekrem Mutlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.28955/alinterizbd.332812 DO - 10.28955/alinterizbd.332812 T2 - Alinteri Journal of Agriculture Science JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 37 VL - 32 IS - 2 SN - 2564-7814-2587-2249 M3 - doi: 10.28955/alinterizbd.332812 UR - https://doi.org/10.28955/alinterizbd.332812 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop) %A Arzu Aydın Uncumusaoğlu , Ekrem Mutlu %T Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop) %D 2017 %J Alinteri Journal of Agriculture Science %P 2564-7814-2587-2249 %V 32 %N 2 %R doi: 10.28955/alinterizbd.332812 %U 10.28955/alinterizbd.332812
ISNAD Aydın Uncumusaoğlu, Arzu , Mutlu, Ekrem . "Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop)". Alinteri Journal of Agriculture Science 32 / 2 (December 2017): 25-37 . https://doi.org/10.28955/alinterizbd.332812
AMA Aydın Uncumusaoğlu A , Mutlu E . Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop). Alinteri Journal of Agriculture Science. 2017; 32(2): 25-37.
Vancouver Aydın Uncumusaoğlu A , Mutlu E . Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop). Alinteri Journal of Agriculture Science. 2017; 32(2): 37-25.