Year 2017, Volume 32 , Issue 2, Pages 95 - 103 2017-12-29

Tekirdağ İli Topraklarında Bazı Toprak Özelliklerinin Topraktaki Hidrolik İletkenliğe Etkisi
The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province

Hüseyin SARI [1]


Yapılan bu çalışmada toprağın hidrolik iletkenliğine etki eden faktörler ve bunların önem durumları irdelenmiştir. Çalışma alanı olarak Tekirdağ il sınırları seçilmiş olup bu ile ait corine, arazi kullanımı, jeoloji ve toprak haritaları Arcmap programında çakıştırılarak örnek noktaları belirlenmiş ve 53 farklı noktadan örnek alınmıştır. 0-120 cm de 4 farklı (0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm) derinlikten alınan örnekler de fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Hidrolik iletkenlik ölçümleri laboratuarda sabit seviyeli permeabilite cihazı ile ölçülmüş olup sonuçları Darcy Yasasına göre hesaplanmıştır. Sonuçların istatistiki analizi SPSS ve MSTAT-C programları ile yapılmıştır. Yapılan istatistiki çalışmada, hidrolik iletkenlik ile kil ve hacim ağırlığı arasında, negatif ve % 1 düzeyinde önemli; hidrolik iletkenlik ile kum, tane yoğunluğu ve porozite arasında pozitif ve % 1 düzeyinde önemli; hidrolik iletkenlik ile silt, organik madde arasında pozitif ve önemsiz; hidrolik iletkenlik ile kireç, pH, EC arasında negatif ve önemsiz, hidrolik iletkenlik ile arazi kullanımı arasında yapılan interaksiyonlar da ise % 1 düzeyinde önemli ilişkiler bulunmuştur.

In this study, the factors that affect hydraulic conductivity of the soil and their significance was examined. As a field of study, Tekirdağ province was chosen, and sample points were determined by coinciding corine belonging to this city, land use, geology and soil maps in Arcmap program. Samples were collected from 53 different points (Total 187 samples). Samples were taken from 4 different depths (0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm) from 0 to 120 cm and then They were analysed by physically and chemically. Hydraulic conductivity measurements were made with Constant Level Permeability device in the laboratory, and the results were figured out according to Darcy’s Law. Statistical analysis of the results were made with SPSS and MSTAT-C software programs. Statistically the following results were reached: significant relations were found between hydraulic productivity and clay, bulk density at negative and 1% level; significant relations were found between hydraulic productivity and sand, specific weight and porosity at positive and 1% level; insignificant positive relations were found between hydraulic productivity and silt, organic matter; insignificant negative relations were determined between hydraulic and lime, pH, salt; and significant relations at 1% level were found in the interactions made between hydraulic productivity and land use.

 • Anonymous (1985). Sayısal Toprak Haritası. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara
 • Anonymous (1993). Soil Survey Laboratory Methods and Procedures For Collecting Soil Samples. Soil Survey Investigation Report No:1 USDA. Washington DC., USA.
 • Atalay, İ., 2013. Uygulamalı Klimatoloji. 2. Baskı, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.
 • Bahçeci. İ., 2009. Drenaj Mühendisliği. Şanlıurfa. http://ziraat.harran.edu.tr/tys/drenmh1.pdf (17.07.2013).
 • Bahtiyar, M., 1996. Toprak Fiziği. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No:260 Ders Kitabı No:31 S:251. Tekirdağ.
 • Black, C.A., 1965.Methods of Soil Analysis. Part I.American Society of Agronomy, Agronomy No:9.
 • Bouyoucos, G. J., 1953. An improved type of soil hydrometer. Soil Sci
 • Dane J H A. Klute, 1977. Salt Effeets on the Hydraulic Properties of a Swelling Soil. Soil Sci. Soc. Am. J., 41: 1043-1049.
 • Dönmez, Y., 1990. Trakya’nın Bitki Coğrafyası. Genişletilmiş İkinci Baskı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3601, Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 51.
 • Düzgüneş O, Kesici T, Kavuncu O, Gürbüz F. (1987). Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metodları II). A.Ü. Ziraat Fakültesi Yay. No.1021, Ankara, 295s.
 • Ekinci, H., 1990. Türkiye Genel Toprak Haritasının Toprak Taksonomisine Göre Düzenlenebilme Olanaklarının Tekirdağ Bölgesi Örneğinde Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı.
 • Gürpınar, E., 1994. Bir Çevresel Analiz Örneği Trakya. İstanbul: Der Yayınları.
 • Horn, M. E., 1971. Estimating Soil Permeability Rates, Jour. Of the Ir. And Drainage Div., Ir 2, ASCE., 97:263-274.
 • Jackson, M. L., 1958. Soil Chemical Analysis. Prentice Hail Inc. Englewood Cliffs,N.J.
 • Kemper, W. D., Koch, E. J., 1966. Aggregate Stability of Soils from Western United States and Canada. U.S. Depertmant of Agriculture Tech. Bull. No:1355
 • Klute, A., 1986. Hydraulic conductivity and diffusivity : laboratory methods, in Methods of Soil Analysis, Part 1 (A. Klute, Ed.), Am. Soc. Agron., Madison, WI.
 • Richards, L. A., 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. USDA.Handbook, No:60. USA.
 • Sağlam, M. T., 2008. Toprak ve Suyun Kimyasal Analiz Yöntemleri. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No: 189. Yardımcı Ders Kitabı No: 5. Tekirdağ.
 • Southard, R. J. and Buol, S. W., 1988. Subsoil saturated hydraulic conductivity in relation to soil properties in the North Carolina coastal plain. Soil Sci. Soc. Am. J. 52 ; 1091-1094.
 • Şeker, G., Aydın, G., 2004. Büyük Menderes Havzasında Yaygın İki Toprak Serisinde Toprak Sıkışması Kaynaklı Bazı Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 1(1) S:47-52 Aydın.
 • Tüzüner, A., 1990. Toprak ve Su Analizleri Laboratuarları El Kitabı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Özşahin, E., 2015. Şehir ve Toprak Arasındaki İlişkinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi: Tekirdağ Şehri Örneği. Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 10/3, Winter 2015, p.: 733-758.
 • Yilmaz, E. ve Alagoz, Z., 2008. Organik Madde Toprak Suyu İlişkisi, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.1, ss.15-21.
Primary Language en
Subjects Science
Published Date 2017/2
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hüseyin SARI (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2017

Bibtex @research article { alinterizbd347179, journal = {Alinteri Journal of Agriculture Science}, issn = {2564-7814}, eissn = {2587-2249}, address = {}, publisher = {Adem Yavuz SÖNMEZ}, year = {2017}, volume = {32}, pages = {95 - 103}, doi = {10.28955/alinterizbd.347179}, title = {The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province}, key = {cite}, author = {SARI, Hüseyin} }
APA SARI, H . (2017). The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province. Alinteri Journal of Agriculture Science , 32 (2) , 95-103 . DOI: 10.28955/alinterizbd.347179
MLA SARI, H . "The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province". Alinteri Journal of Agriculture Science 32 (2017 ): 95-103 <https://dergipark.org.tr/en/pub/alinterizbd/issue/33578/347179>
Chicago SARI, H . "The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province". Alinteri Journal of Agriculture Science 32 (2017 ): 95-103
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province AU - Hüseyin SARI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.28955/alinterizbd.347179 DO - 10.28955/alinterizbd.347179 T2 - Alinteri Journal of Agriculture Science JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 103 VL - 32 IS - 2 SN - 2564-7814-2587-2249 M3 - doi: 10.28955/alinterizbd.347179 UR - https://doi.org/10.28955/alinterizbd.347179 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Alınteri Zirai Bilimler Dergisi The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province %A Hüseyin SARI %T The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province %D 2017 %J Alinteri Journal of Agriculture Science %P 2564-7814-2587-2249 %V 32 %N 2 %R doi: 10.28955/alinterizbd.347179 %U 10.28955/alinterizbd.347179
ISNAD SARI, Hüseyin . "The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province". Alinteri Journal of Agriculture Science 32 / 2 (December 2017): 95-103 . https://doi.org/10.28955/alinterizbd.347179
AMA SARI H . The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2017; 32(2): 95-103.
Vancouver SARI H . The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2017; 32(2): 103-95.