Year 2019, Volume 5 , Issue 10, Pages 27 - 36 2019-06-30

Sinemada Müzik Kullanımı Bağlamında Theodoros Angelopoulos’un “Ağlayan Çayır” Filmi Üzerine Bir İnceleme

Hakan YILMAZ [1]


Sinema, edebiyatı, müziği, tiyatroyu, mimariyi, resmi vb. sanat dallarını içinde barındıran bir sanattır. Bunları içinde bulundurmak ile birlikte, yeni bir anlatım dili oluşturarak sanat halini kazanmıştır. Filmin anlatı yapısında ve dilinde müzik, önemli bir konuma sahiptir. Film müziği, filmin anlatımında bütünleyici, destekleyici bir unsurdur. Filmde işlenen konu, filmin tematik yapısı, anlatılmak ya da yaratılmak istenen duygu, karakterlerin psikolojik özellikleri, zamanın ve mekanın ruhu, atmosferi ile filmde kullanılan müzik arasında nasıl bir bağ ve uyum söz konusudur? Çalışmada bu soruya yanıt aranmaktadır. Filmde müzik kullanımına örnek olarak, Theodoros Angelopoulos’un “Ağlayan Çayır” (2004) filmi incelenmektedir. Filmin müzikleri Eleni Karaindrou’ya aittir.    

Tarama modelini esas alan betimsel çalışmada, içerik analizi tekniği kullanılacaktır. Ayrıca yapılandırılmış görüşme ile film müziği üzerine tespitler, alandaki bir uzman ile görüşülerek değerlendirilecektir. Bu bağlamda yukarda ifade edilen filmin anlatım yapısı ve duygu atmosferi ile film müziği arasındaki uyum tespit edilmeye çalışılmaktadır. Cinema is an art that contains art branches such as literature, music, theater, architecture, painting, etc. Besides, creating a new narrative language, it has relevantly gained an art form. The music has an important position in the narrative structure and language of the film. Film music is complementary, supporting element for the presentation of a film. What type of a relation and a coherence among the subject of the film, the thematic structure of the film, the emotion desired to be told or to be created, the psychological characteristics of the characters,the spirit and atmosphere of time and space and the music used in the film? In this study, the reply of this question will be focused on. For an example of the music usage in a film, the film named “The Weeping Meadow” (2004) belonged to Theodoros Angelopoulos is examined. The owner of the film songs is Eleni Karaindrou.

            Content analysis technique will be used in descriptive study based on scanning model. In addition, the film music will be evaluated with an expert in the field with a structured interview. In this context, it is tried to determine the harmony between the narrative structure and theatmosphere of emotion in the relevant film and its music. 

 

Sinema, müzik, film müziği, Theodoros Angelopoulos
  • Adanır, O. (1994). Sinemada Anlam ve Anlatım, Kitle Yayınları, Ankara Erdoğan, B. S. (2005). Sinema ve Müzik, Erk Yayınları, Ankara Fainaru, D. (2006). “Ve Her Şey Hakkında” Theo Angelopoulos, Der. Dan Fainaru, Çev. Mehmet Harmancı, Agora Kitaplığı, İstanbul Graham, D. (2006). “Benim Yüzyılımın Kişisel Bir Değerlendirmesi: Ağlayan Çayır” Theo Angelopoulos, Der. Dan Fainaru, Çev. Mehmet Harmancı, Agora Kitaplığı, İstanbul Gray, S. (2006). “Teknoloji İlerlerken Vicdan Berraklığını Yitir: Ağlayan Çayır” Theo Angelopoulos, Der. Dan Fainaru, Çev. Mehmet Harmancı, Agora Kitaplığı, İstanbul Öngören, M. T. (1996). Senaryo ve Yapım, I. Kitap, Alan Yayıncılık, İstanbul Pala Güzel, Ş. (2016) İmge, Metafor, Alegori Üçlü Sarmalında Bir Sine-Anthropologue: Theodoros Angelopoulos, Folklor/Edebiya Dergisi, Cilt: 22, sayı: 86, 2016/2, (45-58) Tarkovski, A. (2008). Mühürlenmiş Zaman, Çev. Füsun Ant, 3. B., Agora Kitaplığı, İstanbul Thomas, T. (1997). Music For The Movies, Silman-James Press, Losangeles
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3039-4605
Author: Hakan YILMAZ (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

APA Yılmaz, H . (2019). Sinemada Müzik Kullanımı Bağlamında Theodoros Angelopoulos’un “Ağlayan Çayır” Filmi Üzerine Bir İnceleme . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 5 (10) , 27-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/50092/572556