Year 2020, Volume 6 , Issue 12, Pages 242 - 265 2020-06-24

Philip Glass'ın Keman Piyano Sonatı'nın Form ve Armonik Analizi

Ayşe ÇAĞLAK [1] , Yılmaz ŞENDURUR [2]


1960’lı yıllarda ortaya çıkan minimal müzik akımı, uzak doğu kültüründen, geleneksel Hint müziğinin ve rock müziğinin meditatif özelliklerinden etkilenerek, yeniyi arayan insanların kendilerini ifade ediş biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Minimal müzikte amaç, müzikal gereçleri en aza indirgeyerek, tekrarlardan oluşan sade ve anlamlı bir müzik yaratmaktır. Minimal müzik akımına öncü olan bestecilerden Philip Glass’ın Keman Piyano Sonatı’nın form ve armonik analizi bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. İlgili literatür tarandığında, Glass’ın opera ve senfonik eserlerinin incelendiği çalışmalara rastlanmıştır. Ancak Philip Glass’ın Keman Piyano Sonatı’nın incelendiği bir çalışma bulunmamıştır. Bu durum araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Çalışmanın, keman ve piyano eğitimcileri ile öğrencileri için form ve armonik bilgi kaynağı sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle, bu araştırmanın amacı, Philip Glass’ın Keman Piyano Sonatı’nın form ve armonik analizini yaparak literatüre katkı sağlamaktır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada betimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Philip Glass’ın Keman Piyano Sonatı’nın analizine ilişkin izlenilen yöntemin uygun olup/olmadığının tespiti için uzman görüşü alınmıştır. Doküman inceleme yoluyla literatür taranmış ve Philip Glass’ın Keman Piyano Sonatı incelenmiştir.
Minimal müzik, Keman, Piyano
  • Döl, A. & Avşar, P. (2013). Minimalizm Akımı Kapsamında Nesne Anlayışının Yeniden Değerlendirilmesi. Cilt 2, Sayı 10. İdil Dergisi. Glass, P. (2016). Müziksiz Sözler. 1. Basım. Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti. Griffiths, (2015). Batı Müziğinin Kısa Tarihi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Güleryüz, R. (2018). Minimalist Müziğin Elektronik Müzik Üzerine Etkileri. Cilt 11, Sayı 1. Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi. Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Cilt 1, Sayı 1. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi. Mertens, W. (2007). American Minimal Music. British Library Cataloguing in Publication Data, Londra. Mimaroğlu, İ. (2006). Müzik Tarihi. 10. Basım, Varlık Yayınları: İstanbul. VanEenoo, C. (2011). Minimalism in Art and Design: Concept, Influences, Implications and Perspectives. Journal of Fine and Studio Art. Volume 2(1), Avusturalya. Yıldırım A. & Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 10. Baskı. Ankara:Seçkin Yayıncılık. Yöre, S. (2011). Çağdaş Müzı̇k: Bestecı̇lı̇k Ana Akımları, Teknı̇klerı̇ ve Başlıca Bestecı̇ler. Cilt 20, Sayı 3, 1-20.
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0085-456X
Author: Ayşe ÇAĞLAK (Primary Author)
Institution: Hitit Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3502-8727
Author: Yılmaz ŞENDURUR
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

APA Çağlak, A , Şendurur, Y . (2020). Philip Glass'ın Keman Piyano Sonatı'nın Form ve Armonik Analizi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 6 (12) , 242-265 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/55177/688983