Year 2021, Volume 7 , Issue 13, Pages 174 - 184 2021-01-27

AMATÖR KOROLARDA YER ALAN KADINLARIN MÜZİKTE KADINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AFYONKARAHİSAR İLİ AKSAM ÖRNEĞİ)

Safiye YAĞCI [1] , Damla POYRAZ [2]


Afyonkarahisarlı işadamı İbrahim Alimoğlu tarafından; Afyonkarahisar ilinde 2011 yılında AKSAM (Alimoğlu Kültür Sanat ve Araştırma Derneği) adıyla kurulan derneğin çatısı altında çeşitli kurslar ve müzik toplulukları bulunmaktadır.
Yapılan bu çalışmada; Aksam Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği amatör korolarında yer alan kadınların müzikte kadına bakış açılarının değerlendirilmesine yönelik, kadınların müziğe karşı tutum ve davranışları, bireysel kazançları ve topluluklara katılamayan kadınların katılamama sebepleri araştırılmıştır.
Koro çalışmalarına katılan toplam 19 kadın üyeden; çalışmaya katılmaya gönüllü olan 9 kadınla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeyle katılımcıların konuya ilişkin fikirleri alınmıştır. Alınan cevaplar doğrultusunda elde edilen veriler değerlendirilerek yorumlanmıştır.
Çalışmanın konu özelinde özgün olduğu ve bu tür çalışmaların alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Amatör korolara katılamayan kadınlara yönelik çözüm önerileri sunması açısından da ayrıca önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Amatör Koro, Müzik
Kadın, Amatör Koro, Müzik
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (9. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çevik, S. (2015). Koro Eğitimi Ve Yönetimi, Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.
 • Egüz, S. (1981). Koro Eğitimi Ve Yönetimi, Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • Emnalar, A. (1992). Türk Müziğinde Koro, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Gökçe, M. (2007). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı. Koro Müziğinin Toplumsal İşlevleri Açısından Türkiye Korolar Şenliğinin Kazandırışları Üzerine Genel Bir Değerlendirme. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS’38) Bildirisi, , 10-15 Eylül Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları. 4. 325-352.
 • Karasar, N. (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kaya, M. (2002) “Türk Halk Anlatılarında Kadın” Toplumbilim, Sayı:15 Mayıs, ss:49-54.
 • Tunçdemir, İ. (2004). Yeditepe Üniversitesi G.S.F. Kadın Çalışmalarında Disiplinler arası Buluşma Sempozyum. Sözlü Bildiri. “Müzik Sanatında Kadın Olgusu, Yaratıcılığı ve Besteciliği”, 1-4 Mart, İstanbul.
 • Türkmen, E.F., Pancar, A. (2018). Koro Eğitiminde Dalcroze Yönteminin Müziksel Algı ve Bilgilenme Öğrenme Alanı Açısından Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi C. IV., S.8, Haziran, ISSN: 2149-4304, Afyonkarahisar.
 • Uçan, Ali. (2001). İnsan, Müzik, Koro ve Koro Eğitiminin Temelleri, 1.Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu. 01-03 Kasım Ankara: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi. 7-56.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit N., Özdek A. (2010). “Özengen Müzik Eğitiminde Klasik Gitar Eğitimi” Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 28, 313-329.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3830-0802
Author: Safiye YAĞCI (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6365-0746
Author: Damla POYRAZ
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Country: Turkey


Thanks Sayın Editöre teşekkürlerimi sunar iyi çalışmalar dilerim..
Dates

Publication Date : January 27, 2021

APA Yağcı, S , Poyraz, D . (2021). AMATÖR KOROLARDA YER ALAN KADINLARIN MÜZİKTE KADINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AFYONKARAHİSAR İLİ AKSAM ÖRNEĞİ) . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 7 (13) , 174-184 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/60076/846970