Year 2018, Volume 7 , Issue 1, Pages 121 - 155 2018-06-20

Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve Bilsem’ler

Yakup AYAYDIN [1] , Duygu ÜN [2]


Bu araştırma Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ve Bilim ve Sanat Merkezlerine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili A ilçesinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezinde kadrolu olarak çalışan 10 Bilsem öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların seçiminde ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt olarak üstün yetenekli öğrencilerle en az iki yıl çalışma, 5 yıllık öğretmen olma ve Bilim ve Sanat Merkezinde kadrolu öğretmen olma kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak için araştırmacı tarafından uzman görüşü de alınarak geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri üstün yetenekli öğrencileri hızlı anlayan, farklı bakış açısına sahip, sorumluluk sahibi, yaratıcı, duygusal, sorgulayıcı, meraklı, araştırmacı, hızlı düşünen,  problem çözme yeteneği olan, öğrenmeye istekli olan, farklı yollar bulan bireyler olarak algılamaktadır. Öğretmenler üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik olarak öğrencilerin iyi tespit edilmesini, eğitimlerine erken yaşlarda başlanılarak ve üst sınıflara kadar takip edilmesini, bireysel programların yapılmasını, ilgi alanlarının dikkate alınmasını ve eğitimlerinin zenginleştirilmesini gerektiğini vurgulamıştır. Öğretmenler Bilim ve Sanat Merkezlerinin üstün yetenekli öğrencilerin eğitilmesi noktasında iyi düşünülmüş bir çalışma olduğunu, eksik ve geliştirilmesi gereken yönlerinin bulunduğunu belirtmiştir. Bu doğrultuda üşütün yetenekli öğrencilerin eğitiminde önemli olan Bilim ve Sanat Merkezlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Eğitim, Üstün Yetenekli Öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezi, Öğretmen
 • Ataman, A. (2012). Üstün zekâlı çocuk kimdir? Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. 27 Nisan 2012. Tekirdağ.
 • Altun, T. Vural, S. (2012). Bilim ve sanat merkezinde (BİLSEM) görev yapan öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim ve okul gelişimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Güz, 2012, Cilt, 11, Sayı,42, 152-177.
 • Bakioğlu, A., Levent, F.(2013). Üstün yeteneklilerin eğitiminde Türkiye için öneriler. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1(1), 31-44.
 • Clark, B. (1997). Growing up gifted (5. Ed.). Upper Saddle River, New Jersey, Columbus, Ohio: Merrill
 • Feldhusen, J.F. (1985). The teacher of gifted students. Gifted Education International, 3(2), 87-93
 • Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York: Basic Books.
 • Gross, M.U.M., Sleap, B., Pretorious, M. (1999).Gifted students in secondary schools: Differentiating the curriculum. Sydney: GERRIC.
 • Kaya, N. G. (2013). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve BİLSEM’ler. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 115-122.
 • Kazu, Y., Şenol,C. (2012). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (Bİlsem Örneği). e-international journal of educational research. Sayı 3(2), 13-35.
 • Keskin Özer M., Samancı Keskin, N., Aydın, S. (2013). Bilim ve sanat merkezleri: Mevcut durumları, sorunları ve çözüm önerileri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1(2), üstün Sayı, 78-96.
 • Kılıç, C. V. ( 2015). Türkiye’de üstün ve üstün yetenekli çocuklara yönelik bir eğitim politikası oluşturulamaması sorunu üzerine bir değerlendirme. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt,4, Sayı,12, 146-154.
 • Kurtdaş, M. Ç. (2012). Üstün yetenekliler ve üstün yeteneklilerin eğitiminde bilim ve sanat merkezleri (Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Örneği).Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı: 10, Temmuz – Aralık 2012/2, ss. 151 – 181.
 • Maddux, C.D., Samples-Lachmann, I., Cummings, R.E. (1985).Preferences of gifted students for selected teacher characteristics. Gifted Child Quarterly, 29 (4), 160-163.
 • Maltby, F. (1983). Teacher-pupil and teacher-gifted pupil interaction in first and middle schools.Gifted Education International, 2 (1), 11-18.
 • Marland, S, Jr. (1972). Education of the gifted and talented. (Report to the Congress of the United States by the U. S. Commissioner of Education). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • Merlin, D.S. (1994). A few good people – surround yourself with good people. Gifted Child Today, 17 (2), 14–19.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Bilim Sanat Merkezi Yönergesi (2016).http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_01/02031535_tebligler_dergisi.pdf. (Erişim Tarihi:09.10.2017)
 • Oğurlu, Ü. ve Yaman, Y. (2010). Üstün zekâlı/yetenekli çocuklar ve iletişim. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 28 (Temmuz 2010/II), 213–223. Özsoy, Y. (2014) Bilim ve sanat merkezi öğrenci, öğretmen ve velilerinin üstün yetenekli öğrenci kavramına ilişkin metaforları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2014, 2(1), 74-87. ISSN: 2147-7248, http://uyad.beun.edu.tr/
 • Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. PhiDelta Kappan, 60, 180-184.
 • Sak, U., (2010): Üstün zekalılar üstünlükleri tanılanmaları ve eğitimleri, Maya Akademi, Ankara.
 • Sarı, H., Öğülmüş, K. (2014). Bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) karşılaşılan sorunların öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,(2), 254-265.
 • Shaughnessy, M.F, Stockard, J.W. (1996). Gifted children’s teachers’,and parents’ perceptions of influential factors on gifted development. Gifted Education International, 11 (2), 76-79.
 • Sternberg, R. J. (1999). The theory of successful intelligence. Review of General Psychology, 3, 292-316.
 • Sternberg, R. J., Jarvin, L., Grigorenko, E. L. (2011). Explorations in giftedness. New York: Cambridge University Press.
 • Şahin, F. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin eğitimleri. Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. 27 Nisan 2012. Tekirdağ.
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tomlinson, C.A. (1995). Deciding to differentiate instruction in middle school: One school's journey.Gifted Child Quarterly, 39 (2), 77-87.
 • Tomlinson, C.A., Kalbfleisch, M.L. (1998). Teach me, teach my brain: A call for differentiated classrooms. Educational Leadership, 56 (3), 52-55.
 • Tomlinson, C.A., Callahan C.M. (1992). Contributions of gifted education in a time of change. Gifted Child Quarterly, 36 (4), 183-189.
 • Van Tassel-Baska, J. (1989). Appropriate curriculum for gifted learners. Educational Leadership, 6 (6), 13-15.
 • Yumuş, A., Toptaş, V. (2011). Bilim ve sanat merkezlerinin amacına uygun işleyişinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7( 2),80-88.
 • Winebrenner, S. (2000). Gifted students need an education too. Educational Leadership, 58 (1), 52-56.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Yakup AYAYDIN
Country: Turkey


Author: Duygu ÜN

Dates

Publication Date : June 20, 2018

Bibtex @research article { amauefd348733, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {121 - 155}, doi = {}, title = {Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve Bilsem’ler}, key = {cite}, author = {Ayaydın, Yakup and Ün, Duygu} }
APA Ayaydın, Y , Ün, D . (2018). Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve Bilsem’ler . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 121-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/37607/348733
MLA Ayaydın, Y , Ün, D . "Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve Bilsem’ler" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018 ): 121-155 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/37607/348733>
Chicago Ayaydın, Y , Ün, D . "Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve Bilsem’ler". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018 ): 121-155
RIS TY - JOUR T1 - Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve Bilsem’ler AU - Yakup Ayaydın , Duygu Ün Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 155 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve Bilsem’ler %A Yakup Ayaydın , Duygu Ün %T Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve Bilsem’ler %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Ayaydın, Yakup , Ün, Duygu . "Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve Bilsem’ler". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 1 (June 2018): 121-155 .
AMA Ayaydın Y , Ün D . Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve Bilsem’ler. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(1): 121-155.
Vancouver Ayaydın Y , Ün D . Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve Bilsem’ler. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(1): 121-155.
IEEE Y. Ayaydın and D. Ün , "Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve Bilsem’ler", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 121-155, Jun. 2018