Year 2020, Volume 9 , Issue 1, Pages 1 - 29 2020-06-03

Fen Alanları Öğretmenleri Ve Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Fetemm (Stem) Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mukadder BARAN [1] , Medine BARAN [2] , Hülya ASLAN EFE [3] , Abdulkadir MASKAN [4]


Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda görev yapmakta olan fen alanları (Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi) öğretmenlerinin ve Eğitim fakültesinde eğitim görmekte olan fen alanları öğretmen adaylarının FeTeMM (STEM)  farkındalık düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 206’sı fen alanları öğretmeni, 191’i ise fen alanları öğretmen adayı olmak üzere toplamda 297 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ulaşılabilirlik durumu göz önüne alınarak belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ilişkisiz ikili örneklem ölçümleri için Mann Whitney U-testi, ilişkisiz çoklu örneklem ölçümleri için Kruskal Wallis  H-testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis  H-testi sonuçlarında anlamlılığın yönünü bulmak için Mann Whitney U-testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde, katılımcı öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalık düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve bilimsel yayınları takip etme değişkenlerine göre farklılaştığı, ancak okuduğu bölümü sevme, FeTeMM hakkında bilgi sahibi olma, bilimsel projelere katılma, bilimsel toplantılara katılma, ekonomik düzey ve 

öğretmenlik ile ilgili sorumluluk duyma değişkenlerine göre ise herhangi anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Katılımcı fen alanları öğretmenlerine bakıldığında ise,  FeTeMM farkındalık düzeylerinde medeni hal, gelir durumu gibi değişkenlerde anlamlı farklılık bulunmazken bilimsel yayın takip etme sıklığı, öğrencilerine dersleri sevdirme, sorumluluk duyma ve FeTeMM etkinlikleri yapma durumlarına göre anlamlı olarak değiştiği görülmüştür.

FETEMM, Fen alanları öğretmenleri
  • Akgunduz, D., Aydeniz, M., Cakmakci, G., Cavas, B., Çorlu, S., Ertepınar, H, Oner, A. ve Ozdemir, S (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? [A report on STEM Education in Turkey: A provisional agenda or a necessity?][White Paper]. 10.13140/RG.2.1.1980.0801.Altunel, M. (2018). STEM Eğitimi ve Türkiye: Fırsatlar ve Riskler, Seta Perspektif, 207,1-7. Bakırcı, H. & Karışan, D. (2018). Investigating the Preservice Primary School, Mathematics and Science Teachers’ STEM Awareness. Journal of Education and Training Studies, 6(1), 32-42.Beede, D., Julian, T., Langdon, D., McKittrick, G.,Khan, B. & Doms,M. (2011). Women in STEM: A gender gap to innovation. Economics and Statistics Administration Issue Brief No. 04-11. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1964782 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1964782 date:18.03.2019Baran, E., Canbazoğlu-Bilici, S. ve Mesutoğlu, C. (2015). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Spotu Geliştirme Etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(2), 60-69.Buyruk, B. ve Korkmaz, Ö. (2014). FeTeMM farkındalık ölçeği (FFÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(2), 61-76.Bozkurt, B. Ü. (2016). Türkiye’de okuma eğitiminin karnesi: PISA ölçeğinden çıkarımlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (4), 1673-1686Bruton, R. (2017). Stem Education Policy Statement (2017-2026). https://www.education.ie/en/The-Education-System/STEM-Education-Policy/stem-education-policy-statement-2017-2026-.pdfBybee, R.W. (2010). What is STEM education. Science, 329, 996. doi:10.1126/science. 1194998Bybee, R. W. (2011). Scientific and engineering practices in k-12 classrooms: Understanding “a framework for K-12 science education”. Science and Children, 49(4), 10-16.Çevik, M. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ) geliştirme çalışması. International Journal of Human Sciences, 14(3),2436-2452.Çevik, M., Danıştay, A. ve Yağcı, A. (2017). Ortaokul Öğretmenlerinin FeTeMM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) Farkındalıklarının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 584-599.Çolakoğlu, M. ve Günay Gökben, A. (2017). Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde FeTeMM (STEM) Çalışmaları. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 2 (2), 46-69. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jrinen/issue/34780/349355Çorlu, S., Capraro, R.,& Capraro, M. (2014). Introducing STEM Education: Implications for Educating Our Teachers For the Age of Innovation. Eğitim ve Bilim, 39, 74-85.Dailey, D., Bunn.G., & Cotabish, A. (2015). Answering the Call to Improve STEM Education: A STEM Teacher Preparation Program. JNAAC, 10(2), 3-16.Dugger, E. W. (2010). Evolution of STEM in the United States. 6th Biennial International Conference on Technology Education Research. Australia. Retrieved from https://www.iteea.org/Resources/PressRoom/AustraliaPaper.pdfEnglish, L. (2017). Advancing Elementary and Middle School STEM Education. International Journal of Science and Mathematics Education, 15, 5-24.Gafoor, K. A. (2012). Considerations in the measurement of awareness. National Seminar on Emerging Trends in Education, 12th November 2012, India, Retrieved fromfile://kant/uvilsmidu1/mukaddeb/pc/Desktop/guest%20573%20account/STEM%20turkish/gafoor%202012.pdf on 12 July 2018.Gökbayrak, S. ve Karışan, D . (2017). Altıncı sınıf öğrencilerinin fetemm temelli etkinlikler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 25-40. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aleg/issue/27459/285451.Guzey, S. S, Harwell, M. & Moore, T. (2014). Development of an instrument to assess attitudes toward science, technology, engineering, and mathematics (STEM). School Science and Mathematics, 114 (6), 271-279. Gülhan, F. ve Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 602-620. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3447Hebebci, M. T. ve Usta, E. (2017). Üniversite öğrencilerinin FeTeMM farkındalık durumlarının incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Semp.-3, 5.Karakaya, F., Ünal, A., Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalıkları. JRES, 5(1), 124-138.Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Miaoulis, I. (2009). Engineering the K-12 curriculum for technological innovation. [White paper] 10 Ekim 2018 tarihinde https://legacy.mos.org/nctl/docs/MOS_NCTL_NSTS.pdf adresinden erişilmiştir.National Research Council [NRC]. (2012). A Framework for k-12 science education: practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington DC: The National Academic Press.White, D. W. (2014). What is STEM education and why ıs it important? Florida Association of Teacher Educators Journal, 1(14), 1-9. http://www.fate1.org/journals/2014/white.pdfOstler, E. (2012). 21st Century STEM Education: A tactical model for long-range success. International Journal of Applied Science and Technology, 2(1), 28-33.Öner, A.T. & Capraro, R.M. (2016). Is STEM academy designation synonymous with higher student achievement? Education and Science, 41(185): 1-17. View at Google ScholarPimthong, P. & Williams, J. (2018). Preservice teachers’ understanding of STEM education. Kasetsart Journal of Social Sciences.Sjaastad, J. (2013). Measuring the ways significant persons ınfluence attitudes towards science and mathematics. International Journal of Science Education, 35(2), 192-212, DOI: 10.1080/09500693.2012.672775Şahin, A., Ayar, M. C. ve Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 297-322.Tekerek, B. ve Karakaya, F. (2018). STEM education awareness of pre-service science teachers. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 5(2), 348-359. http://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/310/239Thomas, T. A. (2014). Elementary teachers’ receptivity to ıntegrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education in the elementary grades. Retrieved from https://scholarworks.unr.edu/bitstream/handle/11714/2852/Thomas_unr_0139D_11492.pdf?sequence=1andisAllowed=y on 20 July 2018.Thomasian, J. (2011). Building a science, technology, engineering, and math education agenda. Washington, DC: National Governors Association Center for Best Practices Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED532528.pdf on 12 October 2018.Wagner, T. (2008). Rigor redefined. Educational Leadership, 66(2), 20-24.Yılmaz, H., Yiğit Koyunkaya, M., Güler, F. ve Güzey, S . (2017). Fen, teknoloji, mühendislik, matematik (stem) eğitimi tutum ölçeğinin türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (5), 1787-1800. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31226/342740Yücel, C. ve Karadağ, E. (2016). TIMSS 2015 Türkiye: Patinajdaki eğitim. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. http://www.egitim.ogu.edu.tr/files/1Z5_TIMSS_2015.pdf adresinden edinilmiştir.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mukadder BARAN
Country: Turkey


Author: Medine BARAN (Primary Author)

Author: Hülya ASLAN EFE

Author: Abdulkadir MASKAN

Dates

Publication Date : June 3, 2020

Bibtex @research article { amauefd628306, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1 - 29}, doi = {}, title = {Fen Alanları Öğretmenleri Ve Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Fetemm (Stem) Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Baran, Mukadder and Baran, Medine and Aslan Efe, Hülya and Maskan, Abdulkadir} }
APA Baran, M , Baran, M , Aslan Efe, H , Maskan, A . (2020). Fen Alanları Öğretmenleri Ve Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Fetemm (Stem) Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 1-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/54731/628306
MLA Baran, M , Baran, M , Aslan Efe, H , Maskan, A . "Fen Alanları Öğretmenleri Ve Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Fetemm (Stem) Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 1-29 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/54731/628306>
Chicago Baran, M , Baran, M , Aslan Efe, H , Maskan, A . "Fen Alanları Öğretmenleri Ve Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Fetemm (Stem) Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 1-29
RIS TY - JOUR T1 - Fen Alanları Öğretmenleri Ve Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Fetemm (Stem) Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Mukadder Baran , Medine Baran , Hülya Aslan Efe , Abdulkadir Maskan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 29 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Alanları Öğretmenleri Ve Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Fetemm (Stem) Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Mukadder Baran , Medine Baran , Hülya Aslan Efe , Abdulkadir Maskan %T Fen Alanları Öğretmenleri Ve Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Fetemm (Stem) Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2020 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Baran, Mukadder , Baran, Medine , Aslan Efe, Hülya , Maskan, Abdulkadir . "Fen Alanları Öğretmenleri Ve Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Fetemm (Stem) Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 1 (June 2020): 1-29 .
AMA Baran M , Baran M , Aslan Efe H , Maskan A . Fen Alanları Öğretmenleri Ve Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Fetemm (Stem) Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 9(1): 1-29.
Vancouver Baran M , Baran M , Aslan Efe H , Maskan A . Fen Alanları Öğretmenleri Ve Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Fetemm (Stem) Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 9(1): 1-29.